Aktuella projekt/planer

Aktuella projekt och planer är ordnade efter aktualitetsgrad/datumordning.

Samråd angående vassklippning på fastigheten Ragnabo 1:3 m.fl., Torsås kommun, 11 oktober 2011

Länsstyrelsen har vad gäller natur- och kulturmiljöpåverkan inget emot att ni utför vassröjning enligt er anmälan och markering på bifogat kartutdrag.

Länsstyrelsen medger att åtgärden får påbörjas omedelbart. Ni behöver således inte invänta att sex veckor gått sedan komplett anmälan inlämnades till länsstyrelsen.

Aktuell vassröjning är planerad inom strandskyddsområde. Bedömning om åtgärden kräver strandskyddsdispens görs hos Torsås kommun. Kommunen får meddela dispens om det finns särskilda skäl (7 kap. 18 b § miljöbalken). Tag kontakt med kommunen för bedömning i ärendet. Läs vidare…

Ny Vattenvårdsplan för Torsås kommun 2014-2018,Bruatorpsån Grisbäcken Brömsebäcken – Vattenorganisationer.se

Ny Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018, antagen av  fullmäktige i Torsås kommun, 2014-12-15.


Grunda kustnära områden i Torsås kommun
(Status, tillståndsbedömning samt åtgärdsförslag för påverkade områden)

Skärgårdarnas grunda vegetationsklädda områden är produktiva miljöer som är mycket viktiga uppväxt- och födolokaler för fisk och fågel. I de avsnörda, isolerade vikarna, fladerna, som är skyddade mot vind- och vågpåverkan, värms vattnet upp snabbt på våren vilket gör dessa lokaler särskilt viktiga som reproduktionsområden för arter som abborre och gädda.

Fladerna hyser också ofta en speciell och skyddsvärd flora rik på undervattensväxter. De naturligt höga närsaltsnivåerna i kombination med en snabb och tidig uppvärmning av vattenmassan ger goda förutsättningar för en hög produktion av växter och djur och för en mångfald av arter. De utgör en naturtyp som är av stor betydelse ur ett socioekonomiskt och ekologiskt perspektiv och det är därför viktigt att man i den fysiska planeringen kan bedöma och värdera dem. Läs vidare…