Kallelse till föreningsstämma med styrelsens förslag till dagordning

 • Dag: Lördagen den 20 oktober 2018
 • Tid: Klockan 10.00
 • Plats: Båtklubbens lokaler, Dalskär, Bergkvara

Fika serveras!

Förslag på val inför föreningsstämma 2018 (PDF)

Dagordning:

 1. Ordföranden hälsar välkommen.
 2. Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning.
 3. Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll.
 6. Val
 7. Redogörelse av föreningens ekonomi samt verksamhet.
 8. Fastställande av förslag av verksamhetsplan, tillägg av projekt LONA.
 9. Fastställande av verksamhetsbudget för 2018.
 10. Övriga frågor.
 11. Mötet avslutas.

Välkommen!