Kallelse till föreningsstämma samt efterföljande föredrag, 12/10 2019

 • Dag: Lördagen den 12 oktober 2019
 • Tid: Klockan 10.00
 • Plats: Torsås kommunhus (Allfargatan 26), lokal Fulvik

Efter Kustmiljögruppens föreningsstämma kommer vattenrådgivare Sara Janbrink och fiskekonsulent/biolog Carl-Johan Månsson från Hushållningssällskapet att berätta om åtgärder för en bättre natur. Start cirka klockan 10.45.

Fika serveraras mellan föreningsstämman och föreläsningen.

Dagordning

 • Ordföranden hälsar välkommen.
 • Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning.
 • Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.
 • Fastställande av röstlängd som ska upprättas om behov föreligger.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll.
 • Val för 2019 – 2020.
 • Redogörelse av föreningens ekonomi samt verksamhet.
 • Fastställande av förslag av verksamhetsplan, tillägg av projekt LONA.
 • Fastställande av verksamhetsbudget för 2019.
 • Övriga frågor.
 • Mötet avslutas.

Välkommen!

Ladda hem dokument (PDF)