Kallelse till föreningsstämma med styrelsens förslag till dagordning

 • Dag: Lördagen den 20 oktober 2018
 • Tid: Klockan 10.00
 • Plats: Båtklubbens lokaler, Dalskär, Bergkvara

Fika serveras!

Förslag på val inför föreningsstämma 2018 (PDF)

Dagordning:

 1. Ordföranden hälsar välkommen.
 2. Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning.
 3. Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.
   • Genomgång av vad som är på gång i kommunen och vattenrådet.
   • Status/nuläge för Grisbäcken steg 2 och vilka planer finns för steg 3!
   • Status/nuläge för Vik- för vik projektet för den delvis instängda och grunda viken mellan Nötholmen och fastlandet!
   • Utvärdering av Vasslåtter 2018!
   • Föreningarnas/Verksamhetsutövarnas ansvar för omhändertagande utav den slagna vassen enligt brev från Kerstin daterat den 6 september 2018 med rubriken ”Information till respektive kontaktperson i Torsås kommuns stugföreningar”!
   • Vilka erfarenheter tar vi med oss efter sommarens extrema väder inför nästa säsong med avseende på algblomning, vattentemperaturer, vattenstruktur, vattennivåer i våra tre åar/bäckar mm!
   • Protokollet från årsstämman den 28 april 2018!
   • Val av två ordinarie ledamöter till Vattenrådets styrelse!
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll.
 6. Val (inklusive val till vattenrådet)
 7. Redogörelse av föreningens ekonomi samt verksamhet.
 8. Fastställande av förslag av verksamhetsplan, tillägg av projekt LONA.
 9. Fastställande av verksamhetsbudget för 2018.
 10. Övriga frågor.
  • Genomgång av vad som är på gång i kommunen och vattenrådet.
  • Status/nuläge för Grisbäcken steg 2 och vilka planer finns för steg 3!
  • Status/nuläge för Vik- för vik projektet för den delvis instängda och grunda viken mellan Nötholmen och fastlandet!
  • Utvärdering av Vasslåtter 2018!
  • Föreningarnas/Verksamhetsutövarnas ansvar för omhändertagande utav den slagna vassen enligt brev från Kerstin daterat den 6 september 2018 med rubriken ”Information till respektive kontaktperson i Torsås kommuns stugföreningar”!
  • Vilka erfarenheter tar vi med oss efter sommarens extrema väder inför nästa säsong med avseende på algblomning, vattentemperaturer, vattenstruktur, vattennivåer i våra tre åar/bäckar m.m!
 11. Mötet avslutas.

Välkommen!

Utse plats för ny våtmarksanläggning i Brömsebäckens vattensystem, 22/9

Välkommen till en dag för att utse en lämplig plats för ny våtmarksanläggning i Brömsebäckens vattensystem.

När: 22 september 2018

Vi börjar dagen klockan 09.00 på lilla parkeringen vid Brömsestenen och håller på tills vi anser oss klara.

 • Vi inventerar några sträckor som kan vara lämpliga för våtmarksanläggning.
 • Vi kommer även att diskutera upplägg av information i anslutning till lämpliga platser.
 • Vi tillhandahåller kartmaterial.
 • Vi bjuder på fika och lättare lunch. Meddela gärna till Kerstin om ni kommer, bra att veta för fika med mera.

Vi ses!

// Kerstin, Pernilla & Mattias

Information till respektive kontaktperson i Torsås kommuns stugföreningar

Hej!

Som ni känner till finns en överenskommelse med kommunen om vass-slåtter. Ett flertal föreningar har fått vass slagen genom kommunens försorg. I överenskommelsen ingår att man innan nästa års slåtter ska ha tagit omhand vassen, annars blir det ingen ny slåtter.

Det har framkommit att ett antal högar med gammal vass inte tagits omhand enligt överenskommelsen. Högarna med vass måste tas om hand enligt överenskommelse oavsett om ny vass-slåtter önskas framledes.

Vassen får inte lagras på strandängar. Vassen får endast under en kort tid läggas för avrinning, max 14 dagar, annars kan värdefull flora gå förlorad.

Vid frågor som rör vass och slåtter kontakta Torsås kommun.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Ahlberg
Ordförande Torsås Kustmiljögrupp

Nyhetsbrev våren 2018

Image

Nyhetsbrev

Mars 2018

Nu kommer äntligen Kustmiljögruppens nyhetsbrev. Efter byte av styrelsen, har vi nu börjat att organisera oss.

Först vill vi i den nya styrelsen tacka alla som tidigare medverkat och som bidragit till projekt som gjort att Östersjön och vattendragen i kustområdet fått en bättre vattenkvalitet.

Vi önskar nu att alla medlemmar i föreningen känner motivation och mening med att fortsätta arbeta i Kustmiljögruppen tillsammans med oss.

Nedan en liten tillbakablick på det gångna året 2017.

Torsås kustmiljögrupp, Torsås kommun och Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken nominerade till 2017 års vattenpris Sjöstjärnan.

Under hösten 2017 har föreningen haft 2 styrelsemöten. Den 18 augusti och ett den 21 oktober. Det sistnämnda genomfördes på Olssonska gården. Länsstyrelsens Carina Pålsson och Linnéuniversitetets Jonas Nilsson berättade om resultatet från projekt Vik för Vik som genomförts i viken vid Grisbäckens mynning. Torsås kommuns Pernilla Landin redogjorde för projekten Grisbäcken steg 2 och magasinering och fördröjning 2 projekt med fokus på att rena och hålla vatten kvar i närområdet.

Den 26 augusti hade Vattenrådet i samverkan med Kustmiljögruppen en vattendag. Tanken var att röja längs med fiskvandringen vid Ådholmen. När vi väl var på platsen kunde vi konstatera att det var för igenväxt med buskar och träd för att vi skulle kunna göra någon insats. Ansvarsfördelning av restaureringsåtgärder togs upp.

Höstbål. Vattenrådets genomförde sitt 2:a höstbål 2017. Ett 30-tal personer var på plats vid Dalskärs badplats för att delta i tipspromenad, grilla en korv och njuta av den underbara kvällen. Vid 20:30 tändes bålet precis som det gjordes på ett flertal platser runt om Östersjön. Temat för aktiviteterna var mikroplaster och plast i havet. Efter det att bålets tänts avtackades Pia Prestel och Kåge Eklund för sitt viktiga arbete med kustmiljön.

Samrådsmöte med länsstyrelsen genomfördes i Olofsgården 21 september. Vid mötet deltog ideella krafter från Vattenrådet, Kustmiljögruppen, Naturskyddsföreningen med flera. Länsstyrelsen hade en genomgång om vattenförekomsternas status och vad det är som påverkar.

Torsås kommun redovisade vad som görs och vad som planeras att göras både gällande tillsyn, projekt och VA-utbyggnad. Diskussion fördes om hur vi kan stödja varandra och vilka resurser som behövs.

Representanter från Kustmiljögruppen deltog på Ölands vattenråds kunskapskväll med fokus på vatten och att hålla kvar vatten. Ett 50-tal personer hade precis som vi tagit sig till Ölands Skogsby för att delta. Kunskapskvällens föreläsare var fyra Öländska lantbrukare som berättade om sin verksamhet och hur de klarat sin verksamhet under de torra somrarna och hur de förbereder sig inför framtiden för att säkerställa att deras verksamhet kan fortgå. Henrik Johansson, Länsstyrelsen och Nina Nilsson Greppa näringen föreläste om vattenverksamhet och greppas verksamhet.

Den 29 november 2017 genomförde Kustmiljögruppen föreningsstämma i nya kommunhuset.

Den 20 februari 2018 genomfördes ett styrelsemöte hemma hos Kerstin. På mötet bestämdes att Kustmiljögruppen ska undersöka om det är möjligt att söka pengar genom LONA för restaureringsprojekt av våtmarker samt informationsåtgärder.

Vidare bestämdes att årets årsmöte ska genomföras lördagen den 28 april kl 10.00 i Bergkvara båtklubbs lokal.

Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017

Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017
Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande skriver i det första nyhetsbrevet för året utgåva 1 – våren 2017 följande… ”Det gamla skall bort och det nya skall till!” Med orden ovan lär Gustaf Dalén, AGA-fyrens upptäckare ha yttrat, när han sammanfattade sitt livsverk. Visst är det så att allt har sin tid och vi som nu snart lämnar över stafettpinnen till nya krafter bär just denna känsla inom oss – ”det gamla skall bort och det nya skall till”. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av Pia Prestels tankar.

Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017 (PDF)