Samråd angående vassklippning på fastigheten Ragnabo 1:3 m.fl., Torsås kommun

Samråd angående vassklippning på fastigheten Ragnabo 1:3 m.fl., Torsås kommun

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har vad gäller natur- och kulturmiljöpåverkan inget emot att ni utför vassröjning enligt er anmälan och markering på bifogat kartutdrag.

Länsstyrelsen medger att åtgärden får påbörjas omedelbart. Ni behöver således inte invänta att sex veckor gått sedan komplett anmälan inlämnades till länsstyrelsen.

Aktuell vassröjning är planerad inom strandskyddsområde. Bedömning om åtgärden kräver strandskyddsdispens görs hos Torsås kommun. Kommunen får meddela dispens om det finns särskilda skäl (7 kap. 18 b § miljöbalken). Tag kontakt med kommunen för bedömning i ärendet.

Detta samråd gäller för 5 år, 2011-2015.

Samråd kan härmed anses ha skett enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Berörd lagstiftning:
– 12 kap. 6 § miljöbalken
– 8 § förordning (1998:904) om anmälan för samråd

Förslag till miljöhänsyn
Den som vidtar en åtgärd är alltid skyldig att ta miljöhänsyn så att skador och olägenheter inte uppkommer på människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken). För att begränsa och motverka skada på naturmiljön bör ni enligt länsstyrelsens uppfattning iaktta följande vid utförandet av verksamheten eller åtgärden:

1. Utför INTE verksamheten 1 april – 15 juli för att inte störa häckande fågel eller lekande fisk.
2. Vidta åtgärder för att inte skada de rödlistade kransalgerna i Stengårdsviken.
3. Lämna kvar enstaka hobbar med vass i samtliga områden.
4. Utför verksamheten när det är lågvatten.
5. Deponera inte klippt vass i vattnet eller på stranden.
6. Forsla bort den slagna vassen från området så fort åtgärden är slutförd.
7. Vidta åtgärder för att minimera eventuella markskador.
8. Drivmedel m.m. till arbetsfordon ska hanteras så att mark och vatten kring verksamhetsområdet inte förorenas.

Redogörelse för ärendet
Ni har 2011-09-26 anmält för samråd att ni avser utföra vassröjning på fastigheten Ragnabo 1:3 m.fl. i Torsås kommun.

Upplysning
Länsstyrelsen förutsätter att godkännande ges av berörda markägare och nyttjanderättsinnehavare.

Åtgärden berör inga av länsstyrelsen kända fasta fornlämningar. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 § kulturminneslagen. Den som leder arbetet ska snarast anmäla till länsstyrelsen att en fornlämning har påträffats.