Genomförda projekt/planer

Rapport  2019:6 (PDF) Linneuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö med rubriken ”Åtgärdsförslag för en förbättrad ekologisk status i Grisbäckens mynningsområde. Författare Jonas Nilsson, maj 2019. ISSN 1402-6198.

Samråd och beslut 2016-04-20 med Länsstyrelsen om förnyat femårigt (2016-2020) – miljötillstånd för vassklippning i Torsås kommun samt uppdaterat samråd med Torsås kommun 2016-07-01 (PDF)

”Hållbar kommun” – vattnets avgörande betydelse for de tre hornstenarna miljö, näringsliv och samhälle (PDF)

Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening hösten 2014 och våren 2015 (PDF)

Planering och genomförande av ”Höstträffen 2015” senast i november 2015 på temat ”miljöåtgärder vid och ovanför vattnet som skapar ett mervärde för bygden” rullas över till verksamhetsåret 2016, enligt beslut i styrelsen § 15084 (PDF)

Yttrande över utkast 141222 – ”Plattform för hållbar blå tillväxt, Ansökan skrivarmedel Life” (PDF)

Styrelsens remissvar 2015-02-17, § 15053 på ”Förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar för Sveriges fem vattendistrikt – Vattenmyndigheten” (PDF)

Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund och ytvatten i Torsås kommun, onsdagen den 25 februari 2015 (PDF)

Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför säsongen 2015 (PDF)

Yttrande och synpunkter på ”Tematiskt tillägg till översiktsplan för vatten- och avlopp i Torsås kommun” (PDF)

Länsstyrelsens pilotprojekt om ”Tunnskiktsmuddring” i den delvis instängda viken i Södra Kärr mellan Nötholmen och fastlandet (PDF)

Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun 2014-2018.
Antagen av KF 2015-01-13 (PDF)

Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019, augusti 2012 (PDF)

Projektplan för projekt inom Leader KalmarÖland, 11 januari 2012 (PDF)

Slamsugningsprojekt ”Badviken Ekkläppen” – Våren 2014, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening (PDF)

LOVA-ansökan ”Genomströmningsprojekt – Södra Kärr 2014-2016″ (PDF)

Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012- 2019 (PDF)

Kampanj 2013 för att båtägare till två-takts båtmotorer skall använda s.k. miljöbränsle, alkylatbensin (PDF)

Kalmarsundskommissionen slutrapport, juni 2007 (PDF)

Kustvårdsplan, 2009-2012 (PDF)

Sedimentundersökning i Kalmarsund, Torsås kommun, Torsås kommun 2006-01-19, Hampus von Post. (PDF)

Rapport flygfotografering, 2004-04-06 (PDF)

Underlagsrapport för Torsås kommuns kustvårdsplan (PDF)

Växtekologi, november 2000 (PDF)

– Stefan Dahlgren: Undersökning av fem grunda havsvikar i Bergkvara skärgård, egentliga Östersjön.