Miljöskrivelser

2017-04-22
”Med början på Öland” (PDF) – så lyder Bo Johnérs insändare i Ölandsbladet från den 22 april 2017.

2017-04-22
Vattnets betydelse i vår kommun samt vattnets betydelse för att uppnå EU:s miljömål.
Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun tillika sekreterare i Vattenrådet.
Powerpoint presentation. (PDF)

2017-03-06

Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017 överlämnar Bo Johnér två tidningsartiklar
för inskanning och publicering både på Kustmiljögruppens hemsida och Facebook…
# Hållbart uttag av grundvatten är ett måste för framtiden, Kristianstadsbladet 2017-01-23 (JPG)
Ta bättre tillvara på regnet som faller, Barometern-OT 2017-02-01 (JPG)

2017-02-16
Vid Vattenrådets sammanträde överlämnas nyproducerad informationsfolder (PDF) med rubriken ”Strukturkalkning – Grisbäcken steg 2” – inom pågående LOVA-projekt fram till 201803.
# Fånga fosforn, Greppa Näringen, Praktiska Råd. (PDF)
# Strukturkalkning – bra för både mark och miljö, Greppa Näringen, Praktiska Råd. (PDF)

2017-02-03
Ny klimatlag ska leda till nollutsläpp 2045?

Regeringen lämnade 2017-02-02 in en lagrådsremiss om ett klimatpolitiskt ramverk, innehållandes Sveriges första klimatlag.

Det klimatpolitiska ramverket som nu föreslås jämförs av regeringen med det ….

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av vad ”Aktuell Hållbarhet” skriver i sitt mail 2017-02-02 som finns i diariet med samma datum.

2017-01-27
Inkommer mail (PDF) från Bo Johnér med rubriken ”Gjort fel igen” jämte en bifogad fil…
# Regnens åtråvärda tak (åtråvärda droppar vatten)(PDF)

2016-09-19
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Bo Johnér, Torsås med rubriken ”2 skrifter om vatten” jämte två bifogade filer…
# Vatten en prioriterad fråga! (PDF)
# VATTNET – Kristianstad! (PDF)

# Ta vara på värdefullt regnvatten, – Bo Johnér – Barometern-OT 2016-10-19 (JPG)

# Vattnet är en viktig och prioriterad fråga – Bo Johnér – Barometern-OT 2016-08-16 (JPG)

# Vi måste börja skilja på vatten och vatten – Bo Johnér – Barometern-OT 2016-08-11 (JPG)

# Länsstyrelsen i Kalmar läns SAMRÅD (PDF) daterat den 28 april 2016 angående  vassklippning på flertalet fastigheter, Torsås kommun enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Genom att klicka på den blå länken nedan kan Du för Din medlemsförening som klipper vass ta del av hela samrådet inklusive kartmaterial mm.
Anmälan för samråd (PDF) enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga verksamheter – vassklippning – utan kartmaterial.
Kartmaterial (PDF), som avser tillhörande ”Anmälan om samrådenligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga verksamheter – vassklippning”.

# 2016-01 – Kustmiljögruppens samrådssvar (PDF) angående DETALJPLAN FÖR KROKA 4:39 – Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun.

# Idéskrift om att ”Skydda och vårda våra viktiga vikar”, 2015 – utgiven av Länsstyrelsen i Kalmar län samt ytterligare 7 länsstyrelser, LNU, SLU, Vattenmyndigheten för Södra Östersjön, Sportfiskarna, Havs- och Vattenmyndigheten samt Stockholms universitet. (PDF)

# Projekt INVÄVA – (INventering och VÄrdering av VAttendragens kulturmiljöer) (PDF)

# Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt. (PDF)

# Elproducerande VATTENKRAFTVERK i Kalmar län. (PDF)
Kan beställas hos sekretariatet.

# Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag – en spännande historia. (PDF)
Kan beställas hos sekretariatet.

# Bra informationsfilm om båtbottens tvättar, Susanna Minnhagen, Kalmarsundskommissionen 2015-03-12. Klicka på den blå länken i rutan nedan, för att ta dela av informationsfilmen.

# Nya rön från forskare i Kristianstad: Hönsskit och tång kan rena avloppsvatten. (PDF)
Havs- och vattenmyndigheten 2015-02-26.

# Miljötillsyn på lantbruk med fokus på övergödning – kort information om inspektionsresultaten 2014. Miljösamverkan Sydost 2015-02-12 (PDF)

# Verksamhetsberättelse 2014. Miljösamverkan Sydost 2014. (PDF)

# Informationsbroschyr – Mikroalger blir miljöhjältar – ALGOLAND, Degerhamn, Linnéuniversitetet 2014-06. (PDF)

# Informationsbroschyr – Vi brinner för Östersjön, Linnéuniversitetet, 2014-06. (PDF)

16 frågor och svar om förnybar energi, Svensk Vindenergi. (PDF)

# Informationsbroschyr – Vass som avfall, utgåva 2014-06 (PDF)

# Informationsbroschyr – Vassfakta, utgåva 2014-05 (PDF)

# Informationsbroschyr – Sedimentpumpning/muddring av mindre områden,
utgåva 2014-05
 (PDF),

# Sammanställning från Havs- och Vattenmyndigheten, om vilka pengar som finns att söka för vattenvårdsåtgärder, (PDF) förutom då LOVA och Havsmiljöanslaget. 2014-03

# Kustmiljögruppens remissvar på Vattenvårdsplan 2014-2018 för Torsås kust och avrinningsområde. Klicka på den blå länken för att läsa Kustmiljögruppens hela remissvar. (PDF) 2014-03.

# Leif Lindbergs remissvar på vattenvårdsplan 2014-2018 för Torsås kust och avrinningsområde, jämte bilagor.Klicka på den blå länken för att läsa Leif Lindbergs hela remissvar. (PDF) 2014-03
Arbete för att förbättra Kalmarsunds kustmiljö. (PDF) 2012-01
Om husbehovsfisket. (PDF)

# Kustmiljögruppens remissvar på Vatten- och avloppsplan – Tematiskt tillägg till Översiktsplanen för Torsås kommun. Klicka på den blå länken för att läsa Kustmiljögruppens hela remissvar. (PDF) 2014-03.

# Kustfisket en plattform för tillväxt – medborgarförslag av Leif Lindberg, Bergkvara, utgåva
2014-01. (PDF). Klicka på den blå länken Kustfisket – en plattform för tillväxt (PDF) för att läsa Leif Lindbergs tankar

# Om ålfisket idag. Ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra
situationen, utgåva 2013-12. (PDF) Klicka på den blå länken för att läsa Leif Lindbergs
tankar
.

# Jordbruksverkets beslut om utbetalning för miljöinvestering. (PDF)

Specifikation över timtid avseende vasslåtter 2013 i Torsås kommun för respektive
förening i oktober 2013. Källa: Assar Johansson, entreprenör och förare av
Truxormaskinen.

# Folder Bränsle för folk som bryr sig (PDF), utgåva 2013-06.

# Aspen 4 och Outboardolja (PDF), utgåva 2013-06.

# Att tänka på vid byte till Aspen alkylatbensin (PDF), utgåva 2013-06. 

# Tänka-på-information (PDF) vid slamsugning av mindre badplats eller småbåtshamn,
utgåva 2013-04.

# Specifikation över timtid avseende vasslåtter 2012 i Torsås kommun för respektive
förening i oktober 2012. Källa: Assar Johansson, entreprenör och förare av
Truxormaskinen.

# Utter i Småland. Broschyren är framtagen tillsammans med ”Rädda uttern i Småland och Länsstyrelsen i Jönköpings län”. Klicka här.

# Kustmiljögruppens styrelse tillskriver Torsås kommun, bygg- och miljönämnden    skrivelse angående utvärdering av vasslåtter i halvtid hösten 2012. PDF) Klicka här.

# Joakim Holm, Mönsterås kommun, september 2012.
Inventering av lekvandrande mört i sex vattendrag i Kalmar län. (PDF)
Klicka här.

# Jean Nilsson, juli 2012. Vasstransport med lastbil. (PDF) Klicka här.

# Stellan Hamrin, juni 2012. Vasspellets. (PDF) Klicka här.

# Gösta Lindners stipendium, maj 2012. (PDF) Klicka här.

# Magnus Rosenborg, maj 2012. Lokalt vasspelleteringsföretag hos NT-pellets i Norra
Tång, maj 2012. (PDF) Klicka här.

# Anders Kjellberg, fiskeridirektör, chef naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län,
februari 2012. Rapport Mätkampanj 2011 – provfiske i påverkade områden.
Torsås återfinns på sidan 12 i rapporten. Klicka här.

# Båtliv för ett renare hav, Informationshäftet utgivet av Länsstyrelsen i Kalmar län i ett LOVA samverkansprojekt. Klicka här.

# Leif Lindberg, december 2011, Länsstyrelsen i Kalmar län,T.f. landshövding
Anne-Li Fiskesjö, Kalmar. (PDF) Klicka här.

# Länsstyrelsen i Kalmar läns samråd daterat den 11 oktober 2011 angående vassklippning i Torsås kommun 2011-2015 (PDF) enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken.
# med tillhörande översiktskartor samt kompletterande handlingar från berörda medlemsföreningar. (PDF)