Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening hösten 2014 och våren 2015

tyrelsen för Torsås Kustmiljögrupp har vid sina sammanträden 2014-10- 23, § 14178 och 2014-11-26, § 14202 behandlat förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening under hösten 2014 och våren 2015.

Klicka på länkarna nedan för att ta del av styrelsens beslut.

# Protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2014-10-23, § 14178. (PDF)
# Protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2014-11-26, § 14202. (PDF)
# Protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2015-01-22, § 15023. (PDF)
# Protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2015-05-21, § 15132. (PDF)
# Protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2015-0917, § 15163. (PDF)
# Protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2015-10-29, § 15205. (PDF)
# Protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2015-12-10, § 15238. (PDF)

Projektkort för ”vattenvårdande åtgärder” inom Kärrabo Kustvårdsförening. nedlagd arbetstid i timmar.

Litteraturhänvisningar för projektets genomförande
# Fosfordammar ger önskad effekt – Greppa Näringen 2014-09-30 (PDF)
Irländska lantbrukare ska spara pengar genom miljöåtgärder,
Greppa Näringen, 2014-11-11
# Greppa fosforn genom tvåstegsdiken – Greppa Näringen 2014-12-17 (PDF)
# Dikesrensning kan minska övergödningen – Greppa Näringen 2015-02-10 (PDF)
# Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun 2014-2018 – för ett gott liv i en livskraftig kommun – KF 2015-01-15 (PDF)
”Flera positiva effekter av stöd till strukturkalkning” – Greppa Näringen 2015-01-21 (PDF)
Våtmarksfakta PDF)
Länsstyrelsens ”Information om vattenverksamhet och strandskydd” samt ”Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskyddet”. (PDF)
Principskiss ”Biotopvård”. (PDF)
# Kan dammsugning rädda Östersjön? – Greppa Näringen 2015-02-24 (PDF)
# Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag med avseende på Total P och Total N – Naturvårdsverket – Allmänna råd 90:4 och Rapport 4913 (1999)
# Vinn-vinn för kommuner och lantbrukare, Greppa näringen 2015-03-17. (PDF)
# Undvik höga engångsgivor av stallgödsel , Greppa Näringen 2015-03-24. (PDF)
# Vall i skyddszon minskade utlakningen av fosfor, Greppa Näringen 2015-03-31. (PDF)
# Nya förslag på vattenåtgärder, Greppa Näringen 2015-04-02. (PDF)
# Involvera lantbrukarna i vattenförvaltningen, Greppa Näringen 2015-05-26 (PDF)
# ”Näringsavskiljning i anlagda våtmarker – ny publikation jämte en bifogad fil
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
Så kan vi minska lustgas från marken, Greppa Näringen 2015-06-26 (PDF)
# Bättre med resultatbaserad miljöersättning, Greppa Näringen 2015-07-07 (PDF)
# Tuffare regler för att minska fosforläckage i USA, Greppa Näringen 2015-08-25 (PDF)
# Miljörådgivning till lantbrukare kan halvera överskott av fosfor, Greppa Näringen 2015-09-22 (PDF)
# Så ska vattenvård och matproduktion samsas, Greppa Näringen 2015-10-06 (PDF)
# Skydda och vårda våra viktiga vikar, 8 Länsstyrelser m.fl. ger sina tankar 2015-10-26 (PDF)
# Proffsigt dikesunderhåll säkrar dräneringen och förbättrar vattenmiljön, Greppa Näringen 2015-11-27 (PDF)
# Från idé till fungerande två-stegsdike, Greppa Näringen 2016-07-08 (PDF)

Informationsdagar/kurser/konferenser

”Länsstyrelsen inbjuder till till en heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten”.

Från kursdagen finns följande information…
# Minnesanteckningar (PDF)
# Välkomna! (PDF)
# Biotopvård-Öland (PDF)
# EHFF (Europeiska Fiskefonden)
# LOVA-Kustbäckar(PDF)
# LOVA-LONA-SÅP (PDF
# Miljöinvesteringar (PDF)
# SWOT-Kalmar (PDF)
# Åtgärdsarbete-Hur?

Vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Nyheter från Leader Småland Sydost”, 2015 08-07.

Idéskrift ”Skydda och vårda våra viktiga vikar” (PDF)

REDOVISNING AV FÖRSTUDIE med projektblad och fotodokumentation

Karta över projektområdet (PDF)

Karta över projektområdet i Google Maps med projektbeskrivningar 01-10 till åtgärder och förväntade resultat.

Delprojekt 01
– Badudden, Bergkvara

Beskrivning av delprojektet med förslag till åtgärder och förväntat resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin.

Delprojekt 02 – Kanal mot Kalmarsund – öst-/västlig riktning

Beskrivning av delprojektet med förslag till åtgärder och förväntat resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin.

Delprojekt 03 – Stenbelagd sjöäng mot Kalmarsund – öst-/västlig riktning

Beskrivning av delprojektet med förslag till åtgärder och förväntat resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin.

Delprojekt 04 – Dike ”Lugnet”.

Projektbeskrivning med förslag till åtgärder och förväntade resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin.

Delprojekt 05:1 – Dike med avriningsområde från fastigheten ”Aspernäs”.

Projektbeskrivning med förslag till åtgärder och förväntade resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin.

Delprojekt 05:2 – Dike med avriningsområde från fastigheten ”Aspernäs”

Projektbeskrivning med förslag till åtgärder och förväntat resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna av Pia Prestel

Delprojekt 06 – Körväg/vägbank ut till bad-/båtplats.

Beskrivning av delprojektet med förslag till åtgärder och förväntat resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin.

Delprojekt 07 – Vattenförande dike, nord-/sydlig riktning, norr om delprojekt 02

Beskrivning av delprojektet med förslag till åtgärder och förväntat resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin.

Delprojekt 08:1 – Damm med stillastående vatten året runt med vattenförande dike.

Projektbeskrivning med förslag till åtgärder och förväntade resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin.

Delprojekt 08:2 – Vattenförande dike mot sjöäng.

Projektbeskrivning med förslag till åtgärder och förväntade resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna av Pia Prestel

Delprojekt 09 – Vattenförande dike norr om Lafsekulla bäcken.

Beskrivning av delprojektet med förslag till åtgärder och förväntat resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin.

Delprojekt 10 – På väg mot Lafsekullabäckens mynningsdelta.

Projektbeskrivning med förslag till åtgärder och förväntade resultat. (PDF)

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin.