Diarium 2013

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.
December månads handlingar
2013-12-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med hälsningen ”Vill också passa på att önska er ett gott nytt år”.
2013-12-29
Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf vid styrelsens sammanträde 2013-12-04,§ 13259 – Ny ledamot i Vattenrådets styrelse för perioden
2014-2016
(PDF) – till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet.
2013-12-29
Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf vid styrelsens sammanträde 2013-12-04,§ 13258 – Tecknande av avtal om webbtjänster för kalenderåret 2014 (PDF) – till Johan Blomqvist WebbochForm.se.
2013-12-29
Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagrafer vid styrelsens sammanträde 2013-12-04,§ 13256 – Firmatecknare för verksamhetsåren 2014-2015 (PDF)samt föreningsstämman 2013-10-26, § 1331 – Val av ny ordförande för verksamhetsåren 2014-2015 (PDF) – till Lars Jönsson, Swedbank i Torsås.
2013-12-20
Sekretariatet meddelar via mail (PDF) att protokollet (PDF) från styrelsens sammanträde den 4 december 2013 nu är justerat samt tillönskar såväl gamla som nya ledamöter i styrelsen En God Jul och Ett Gott Nytt År 2014.
2013-12-20
Inkommer via postbefordran Torsås kommuns Kommunblad Nr 2/2013, där artikeln Kommunens förskolor fortsätter fokusera på miljö och klimat. (PDF)
2013-12-16
Inkommer mail (PDF) från Eva Hammarström, Naturskyddsenheten, Havsmiljö_LOVA Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Dags att söka för nya LOVA-projekt”.
2013-12-16
Inkommer mail (PDF) från Vision Bergkvara (VB), Frida Portin som informerar och önskar God Jul & Gott Nytt År
2013-12-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets Jul- och Nyårshälsning.
2013-12-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig i miljöfrågor med anledning av sekretariatets Jul- och Nyårshälsning.
2013-12-14
Inkommer jul- och nyårshälsning via mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening.
2013-12-14
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för december månad 2013 (PDF) via…
mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner
# mail till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista.
2013-12-12
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med inbjudan till temaförmiddag lördagen den 25 januari 2014 – ”Hur man med enkla metoder kan rena vatten från fosfor”.
2013-12-08
Inkommer mail (PDF) från Leif Lindberg med rubriken om Om ålfisket idag. Ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen..(”Och en del annat”). Du hittar denna rubrik under miljöskrivelser och under minnesanteckningarna från ”Vårträffen 2013” samt konferenser.

November månads handlingar
2013-11-27
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med bland annat minnesanteckningar från det senaste Vattenrådsmötet den 14 november 2013. (PDF)
2013-11-27
Presidiet beslutar om att till Skatteverket inlämna Skatte- och avgiftsanmälan (PDF) efter det att sekreteraren konsulterat tjänsteman på Skattekontoret i Kalmar vad avser inbetalning av skatt och sociala avgifter för föreläsningsarvode som överstiger 999 kronor.
2013-11-26
Inkommer mail (PDF) från Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent/fiskeribiolog vid Hushållningssällskapet Kalmar-Blekinge-Kronoberg med inbjudan till Södras vattengård Flaken, öster om Holmsjö tisdagen den 3 december 2013. Klicka på den blå länken för mail för att ta del av hela inbjudan.
2013-11-25
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun med uppgift om att det nu beställts en enkel pH-mätare och pH-stickor.
2013-11-20
Ordföranden meddelar via sekretariatet ny tid för styrelsesammanträde (PDF) med styrelseledamöterna i Kustmiljögruppen, att sammanträdet är flyttat till onsdagen den 4 december 2013, klockan 18.00 hos ordföranden i dennes bostad i Bergkvara.
2013-11-19
Sekretariatet översänder via mail (PDF) kallelse med ärendebeskrivning (PDF) till styrelsemöte med Kustmiljögruppen, onsdagen den 27 november 2013, klockan 18.00 hos ordföranden Rune Fransén.
2013-11-14
Inkommer mail (PDF) med inbjudan till Vattenträff på Hushållningssällskapet den 21 november 2013 med början 18.00 från Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent/fiskeribiolog, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.
2013-11-13
Sekretariatet översänder mail (PDF) med information till de nya ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. verksamhetsåret 2014 samt Nyhetsbrev (PDF) för november månad 2013.
2013-11-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, Torsås kommun med anledning av att sekretariatet har översänt protokollsparagraf 13244 från styrelsesammanträdet den 30 oktober 2013.
2013-11-10
Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf vid styrelsens sammanträde 2013-10-30,§ 13244 – information till elever i årskurs 7 och 9 (PDF) till Christoffer Johansson, NO-lärare vid Torskolan i Torsås kommun, Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun samt Annika Persson-Åberg, Energi- och klimatrådgivare, Torsås kommun.
2013-11-10

Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf vid styrelsens sammanträde 2013-10-30,§ 13242 – Tecknande av avtal om webbtjänster för 2014 (PDF) till Johan Blomqvist, WebbochForm.se.
2013-11-08
Inkommer mail (PDF) med inbjudan till Vattenvandring Bruatorpsån den 14 november 2013 med början 10.00 samt fortsatt cirkelträff den 21 november 2013 från Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent/fiskeribiolog, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.

Oktober månads handlingar
2013-10-31
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för november månad 2013 (PDF) via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista.
2013-10-30
Inkommer mail (PDF) med inbjudan till Vattenträff för Bruatorpsån den 7 november 2013 från Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent/fiskeribiolog, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.
2013-10-26
Inkommer uppgift (PDF)  från Assar Johansson med redovisning av vasslåtter uttryckt i antal timmar specificerat på medlemsföreningar under säsongen 2013.
2013-10-24
Inkommer mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening avseende avanmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2013”.
2013-10-23
Inkommer mail (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig i miljöfrågor avseende avanmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2013”.
2013-10-23
Inkommer mail (PDF) från Conny och Ulla Andersson, Södra Kärr Samfällighetsförening avseende anmälan till ”Höstträffen 2013”.
2013-10-23
Inkommer mail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems avseende avanmälan till ”Höstträffen 2013”.
2013-10-23
Inkommer mail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening avseende avanmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2013”.
2013-10-23
Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Östman, Bergkvara Hembygdsgille avseende anmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2013”.
2013-10-23
Sekretariatet översänder via mail (PDF) ”Nu är det inte så långt kvar och vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Höstträff 2013” till de vänföretag som stödjer Kustmiljögruppen ekonomiskt.
2013-10-22
Sekretariatet översänder via mail (PDF) pressrelease (PDF) till lokalredaktionerna i Torsås kommun med anledning av Kustmiljögruppens ”Höstträff 2013” lördagen den 26 oktober 2013.
2013-10-22
Kallelse med ärendebeskrivning (PDF) till styrelsemöte med Kustmiljögruppen, onsdagen den 30 oktober 2013, klockan 18.00 hos ledamoten Roland Blomqvist.
2013-10-20
Inkommer mail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening avseende anmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2013”.
2013-10-15
Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening avseende anmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2013”.
2013-10-13
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Stan Weyns, miljösamordnare i Karlshamns kommun…
Inbjudan med detaljerat program och hålltider. (PDF)
Nyhetsbrev för oktober 2013. (PDF)
2013-10-13
Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagrafer (PDF)
vid styrelsens sammanträde 2013-10-02,
§ 13225 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat samt
§ 13231 Kalkning av dike/diken (fosforfälla/fosforfällor) i Torsås kommun som mynnar i Kalmarsund, till medlemsföreningarnas kontaktpersoner.
2013-10-12
Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf vid styrelsens sammanträde 2013-09-09, § 13218 – Styrelsens arbetssätt och former (PDF) till Pernilla Landin, Torsås kommun.
2013-10-11
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kommande veckor kommer flera aktiviteter att anordnas för Vattenråden”.
2013-10-11
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med anledning av att sekretariatet expedierat beslutsparagraf 2013-10-02, § 13230 – Avtal om webbtjänster.
2013-10-10
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med ”minnesanteckningar” (PDF) från stormötet den 1 oktober 2013 samt ”Projektplan – Etapp II – Fiskefabrik” (PDF).
2013-10-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet med anledning av Rune Franséns mail 2013-10-04.
2013-10-10
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) inbjudan till ”Höstträffen 2013” jämte program och hålltider till Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet.
2013-10-08
Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf 2013-10-02, § 13230 – avtal om webbtjänster till Johan Blomqvist, WebbochForm.se.
2013-10-08
Sekretariatet meddelar Kustmiljögruppens styrelseledamöter, att följande handlingar har tillsänts medlemsföreningarnas kontaktpersoner…
* Kallelse med detaljerat program och hålltider. (PDF)
* Dagordning vid föreningsstämma. (PDF)
* Nyhetsbrev för oktober 2013. (PDF)
2013-10-08
Sekretariatet meddelar Kustmiljögruppens styrelseledamöter, att följande handlingar har tillsänts de exekutiva personer inom myndigheter, organisationer, politik, med flera som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista …
* Inbjudan med detaljerat program och hålltider. (PDF)
* Nyhetsbrev för oktober 2013. (PDF)
2013-10-08
Sekretariatet meddelar Kustmiljögruppens styrelseledamöter, att följande handlingar har tillsänts Kustmiljögruppens ”vänföretag/sponsorer” som stödjer vår verksamhet ekonomiskt…
Inbjudan (PDF)
* Nyhetsbrev för oktober 2013. (PDF)
2013-10-03
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med inbjudan (PDF) till vattenträffar om Bruatorpsån.

September månads handlingar
2013-09-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan, Blomqvist, Webb&Form, om att filmen ”Vassröjning i Båtastan”, som Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening översänt som mail per den 2013-09-25 till sekretariatet, nu är inlagd på hemsidan. Klicka nedan för att se filmen. https://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/.
2013-09-27
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, styrelseledamot i Kustmiljögruppen med information om Bidrag till ett rikt växt- och djurliv (PDF), Strukturfonderna och miljö, nuläge (PDF) och Inbjudan till vattenrådens dag i Södra Östersjön (PDF).
2013-09-26
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara angående påminnelse om stormöte den 1 oktober 2013. Underlagsmaterial återfinns i diariet 2013-09-04.
2013-09-24
Inkommer ett trevligt och informativt svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets mail 2013-09-23.
2013-09-22
Kallelse med ärendebeskrivning (PDF) till styrelsemöte med Kustmiljögruppen, onsdagen den 2 oktober 2013, klockan 18.00 hos ordföranden Rune Fransén.
2013-09-22
Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med två bilder från vasslåtter 2013 – iläggning av vass i pråm (PDF) med hjälp av Truxorn samt urtagning av vass ur pråm (PDF), hej å hå samt verksamhetsberättelse för 2012-2013 (PDF)
2013-09-18
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsparagraf 13200 (PDF) Styrelse 2014 – fem ordinarie ledamöter jämte två ersättare till valberedningens ledamöter för information och handläggning.
2013-09-16
Inkommer svarsmail (PDF) Stellan Hamrin, sakkunnig i miljöfrågor, med anledning av sekretariatets centrala utskick av Nyhetsbrev för september månad 2013 till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista. 
2013-09-16
Inkommer svarsmail (PDF) Sören Bondesson, Torsås kommun med anledning av sekretariatets centrala utskick av Nyhetsbrev för september månad 2013 till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista.
2013-09-16
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för september månad 2013 (PDF) via mail (PDF) samt inbjudan (PDF) till en exkursion längs Ljungbyån (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista. 
2013-09-13
Sekretariatet meddelar SpeedLedger styrelsens beslut 2013-09-04, § 13189 vad avser
erbjudande om e-bokföring. (PDF)
2013-09-13
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun med inbjudan till en exkursion längs Ljungbyån 2013-09-21 (PDF).
2013-09-12
Assar Johansson, förare av Truxormaskinen meddelar sekretariatet att, om inget oförutsett inträffar, så kommer vasslåtter att påbörjas i Södra Kärr under vecka 38.
2013-09-09
Johan Blomqvist, Webb&Form lämnar uppgifter om besöksstatistik för hemsidan under tre tidsperioder 201201-201212 (PDF) resp. 201201-201306 (PDF) samt 201301-201306 (PDF).
2013-09-04
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med inbjudan till stormöte
2013-10-01 med anledning av bildande av ekonomisk förening. Stadgar (PDF) bifogas mailet.
2013-09-04
Inkommer mailsvar (PDF) från Connie Ohlsson, Grämkulla Intresseförening med anledning av sekretariatets svar 2013-09-04 angående förfrågan om hur man kan få muddring utförd.
2013-09-04
Sekretariatet besvarar i mail (PDF) Connie Ohlssons förfrågan om man kan få muddring utförd, som återfinns i diariet 2013-09-03.
2013-09-03
Inkommer mail (PDF) från Connie Ohlsson, Grämkulla Intresseförening med följande frågeställning… ”Jag har hört att man kan få muddrat i viken eller runt bryggan. Hur ska vi förfara med att få den åtgärden utförd”?
2013-09-03
Inkommer mail (PDF) från Roger Isberg, Torsås kommun med TACK för en lärorik Miljödag 2 september. (PDF)
2013-09-02
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med
Kallelse till styrelsemöte torsdagen den 26 september 2013, (PDF) jämte
förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma. (PDF)

Augusti månads handlingar
2013-08-28
Inkommer mail (PDF) Susanna Minnhagen, Projektledare Kustmiljö, Kalmar kommun med frågan om, vi i Kustmiljögruppen sett sammanfattning och slutrapport (PDF) av Havs- och Vattenmyndigetens konferens i Göteborg, 14-16 april 2013, som Kustmiljögruppen aktivt deltog i.
2013-08-28
Kallelse med ärendebeskrivning (PDF) till styrelsemöte med Kustmiljögruppen, onsdagen den 4 september 2013, klockan 18.00 hos ledamoten Pia Prestel.
2013-08-26
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med inbjudan till ”Höstbål för Östersjön”.
2013-08-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun med uppgift om mailadress.
2013-08-21
Inkommer mail (PDF) från Assar J, förare av Truxormaskinen med uppgift om, att ”Truxorn är FRISK OCH KRY igen.
2013-08-21
Centralt utskick av…
Inbjudan till biotopvård i Bruatorpsån, lördagen den 24 augusti 2013 med början klockan 09.00 (PDF) via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 
2013-08-16
Inkommer mail (PDF) från Assar J, förare av Truxormaskinen med uppgift om, att ”Truxorn har gått sönder. Ett av de nya slitskenorna har gått av, vilket innebär att det tar en vecka innan jag kommer igång igen”.
2013-08-14
Inkommer mail (PDF) från Assar J, förare av Truxormaskinen med uppgift om, att det för närvarande är ca 14 dagars förskjutning i vassklippningen. Assar skriver… ”Detta beror på att Kärrabo (där jag nu klipper) är ett stort område”.
2013-08-10
Inkommer förnyat informationsmaterial, fördelar och funktioner i e-bokföring, (PDF) från SpeedLedger som i samarbete med Swedbank och Sparbankerna har utarbetat e-bokföring (PDF) på upplägget bankkonto + internetbetalning = bokföring. Se för övrigt i diariet 2013-06-05 resp. 2013-06-11.
2013-08-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring System i Torsås med önskemål om avbokning av kommande nyhetsbrev från Kustmiljögruppen fr.o.m. september 2013.
2013-08-04
Inkommer mailsvar (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig i miljöfrågor med anledning av sekretariatets utskick av Nyhetsbrev för augusti månad 2013. (PDF)
2013-08-01
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för augusti månad 2013 (PDF) via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista.

Juli månads handlingar
2013-07-19
Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren med uppgift om ny kontaktperson för Södra Kärr Samfällighetsförening i Torsås Kustmiljögrupp. Ny kontaktperson är Pernilla Johansson, Karlskrona.
2013-07-16
Centralt utskick från sekretariatet via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner vad avser slutligt preliminärt förslag till vasslåtter (PDF) sommaren/hösten 2013.
2013-07-15
Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen med
slutligt preliminärt förslag till vasslåtter (PDF) sommaren/hösten 2013.
2013-07-04
Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxorn med tankar om vasslåtter 2013.
2013-07-01
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, Havs och Vattenmyndigheten, där det framgår att allt material nu är sammanställt från Havs- och vattenforum i Göteborg, 16-17 april 2013 och finns nu på länken www.havochvatten.se/havsochvattenforum. Av mailet framgår även att nästa års Havs- och vattenforum blir 20-21 maj, samma lokaler på Eriksberg i Göteborg.

Juni månads handlingar
2013-06-28
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun som bifogar de uppdaterade informationsbroschyrerna ”Vassfakta, utgåva 2013-07” (PDF) och ”Sedimentpumpning av mindre områden – utgåva 2013-07” (PDF).
2013-06-27
Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med uppgift om att Samfällighetsföreningen erhållit Länsstyrelsens godkännande om att muddra badplatsen och till bron. Jag skall kolla med kommunen om uppläggning av slammet”.
2013-06-26
Rune Fransén, ordförande i Kustmiljögruppen besvarar i mail (PDF) Berit Holmgrens, ordförande i Södra Kärr Samfällighetsförenings fråga ”om sekretariatet har någon aning om plats i kön inför årets klipp”.
2013-06-18
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken
”Vision Bergkvara informerar och önskar trevlig sommar”. (PDF)
2013-06-15
Inkommer mail (PDF) från Ove Lindh med bild (PDF) från ”Vårträffen 2013” som visar Håkan Algotsson, Rune Fransén och Pernilla Landin i full aktion vid genomgång av förutsättningarna för kartering av diken utmed Torsås kustremsa.
2013-06-14
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) WordPress från Barometern OT:s sommarredaktör i Torsås Markus Danielsson med förfrågan ”jag önskar komma i kontakt med Rune Fransén, vilket nummer kan jag nå honom på?
2013-06-14
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén, Torsås Kustmiljögrupp till sekretariatet avseende vassklippning för 2013 från Ove Lind, Bergkvara Samhällsförening daterat 2013-06-04.
2013-06-14
Inkommer mail (PDF) från Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening med önskemål om vasslåtter för 2013.
2013-06-12
Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén, ordförande i Kustmiljögruppen avseende One.com årsfaktura – Kustmiljlögruppen.org
2013-06-11
Centralt utskick …
# med uppgift om ny samlingslokal (PDF) till ”Vårträffen 2013” med medlemsföreningarna samt efterföljande årsmöte via mail till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de personer som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
2013-06-11
Inkommer förnyat informationsmaterial från SpeedLedger som i samarbete med Swedbank och Sparbankerna har utarbetat e-bokföring (PDF) på upplägget bankkonto + internetbetalning = bokföring. Se för övrigt i diariet 2013-06-05.
2013-06-11
Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med anmälan om deltagande på ”Vårträffen 2013”.
2013-06-11
Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med önskemål om vasslåtter för 2013.
2013-06-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Annika Fransén, NyEra Miljökonsult AB med anledning av sekretariatets nyhetsbrev för juni månad 2013.
2013-06-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, Torsås kommun avseende kopiering av handlingar till årsmötet.
2013-06-10
Inkommer kopia av mail (PDF) till Pernilla Landin, Torsås kommun från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med beslut på ”anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Södra Kärr 1:55, Torsås kommun”. (PDF)
2013-06-10
Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med önskemål om vasslåtter för 2013.
2013-06-07
Sekretariatet svarar Pia Prestel, (PDF) ledamot i Kustmiljögruppens styrelse på hennes fråga vad som skall göras, då leveransen av beställd Beachflag medium nu är nära förestående.
Ärendehanteringen finns bifogad i sin helhet.
2013-06-07
Inkommer mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugförening med önskemål om vasslåtter för 2013.
2013-06-07
Inkommer vidarebefordrat mal (PDF) från Assar Johansson vad avser önskemål om vasslåtter 2013 i Skeppevik, Jan Mannelqvist.
2013-06-07
Kallelse till styrelsesammanträde (PDF) via mail (PDF) onsdagen den 12 juni 2013, klockan 18.00 hos Karl-Gustaf Eklund i Södra Kärr.
2013-06-06
Inkommer mail (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening med önskemål om vasslåtter för 2013.
2013-06-06
Sekretariatet meddelar styrelsens ledamöter och medlemsföreningarnas kontaktpersoner i mail (PDF) att turordningslistan för ”vasslåtter 2013” nu finns inlagd på hemsidan med adress https://www.kustmiljogruppen.org/turordningslista-for-vasslatter-2013/.
2013-06-05
Inkommer mail (PDF) från Stefan Fridén, Speedledger e-bokföring med anledning av att sekreteraren Karl-Gustaf Eklund, deltagit i ett seminarium på Swedbanks kontor i Torsås avseende e-bokföring till de företagskunder som har konton i Swedbank.
2013-06-05
Undelivered Mail Returned to Sender, Ingmar Johnssons Advokatbyrå i Nybro med anledning av sekretariatets utskick av Nyhetsbrevet för juni månad 2013.
2013-06-05
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för juni månad 2013 (PDF) via mail (PDF) till medlemsföreningarnas          kontaktpersoner samt till de exekutiva personerna för våra ”vänföretag”.
2013-06-05
Inkommer mail (PDF) från Anders Björkman, Norragårdens Samfällighetsförening med önskemål om vasslåtter för 2013.
2013-06-04
Inkommer mail (PDF) från Runa Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med önskemål om vasslåtter för 2013.
2013-06-04
Centralt utskick av…
# Önskemål om ”vasslåtter för 2013” (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner jämte blankett (PDF).
2013-06-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Miljöföreningens Södra Ragnabo med anledning av sekretariatets förfrågan om erbjudandet att vara mötesordförande vid årsmötet den 15 juni 2013.
2013-06-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”worddokument – bilaga till faktura” med anledning av
”utvärdering av bränslepellets av vass”. (PDF)
2013-06-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet angående mailadress.
2013-06-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Einar Pontén, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets förfrågan om erbjudandet att vara mötesordförande vid årsmötet den 15 juni 2013.
2013-06-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets förfrågan om erbjudandet att vara mötesordförande vid årsmötet den 15 juni 2013.

2013-06-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Lars Carlson, Djursvik med anledning av att sekretariatet tillsänder samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner inbjudan till att delta vid invigningen av ”Lionsgrillen” på Stenskär.
2013-06-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen med anledning av sekretariatets förfrågan på hur han ser på uppgiften att ta fram en folder/infobroschyr ”Slamfakta”.
2013-06-01
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner inbjudan (PDF) till att delta vid invigningen av ”Lionsgrillen” på Stenskär, torsdagen den 6 juni 2013.
2013-06-01
Sekretariatet tillsänder Assar Johansson, förare av Truxormaskinen mail (PDF) med förslag på turordningslista för vasslåtter (PDF) säsongen 2013.

Maj månads handlingar
2013-05-29
Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund deltar i ett seminarium/symposium med rubriken ”initiation of large-scale feed-mussel farming in the South Baltic region” och med frågeställningarna enligt Inbjudan med detaljerat program
How do we best investigate/calculate
* Capacity for mussel farming in different parts of the Baltic environment.
* Market for the mussels and how to solve logistic problems.
* Viability of mussel-farming as a business concept.
* Which technology to use in different areas.
* How to achieve fair environmental aid in the Baltic Sea area.
2013-05-29
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med inbjudan (PDF) till invigning av ”Lionsgrillen” på Stenskär torsdagen den 6 juni 2013 med början klockan
11.00-14.00.
2013-05-28
Inkommer orderbekräftelse (PDF) från Redblue Trading AB på ”Beach-flagga Medium”(PDF) enligt kallelse till styrelsemöte, onsdagen den 12 juni 2013, § 13168.
2013-05-28
Inkommer offert (PDF) från Redblue Trading AB på ”Beach-flagga Medium” enligt beslut i styrelsen 2013-04-23, § 13125.
2013-05-27
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening styrelsens beslut 2013-05-15, § 13149 Utvärdering av Bergkvaradagen den 9 maj 2013. (PDF)
2013-05-27
Sekretariatet har skannat in foldern Bränsle för folk som bryr sig (PDF) och som finns på hemsidan under länklistans miljöskrivelser.
2013-05-27
Sekretariatet har skannat in foldern ”Vassfakta” (PDF) och som finns på hemsidan under länklistans miljöskrivelser.
2013-05-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets påminnelse om ”En kväll för klimatet”.
2013-05-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets påminnelse om ”En kväll för klimatet”.
2013-05-20
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med påminnelse om ”En kväll för klimatet” (PDF) torsdagen den 23 maj 2013, på Centrumbiografen med början 18.00 samt en vidarebefordrat inbjudan (PDF) från Renate Foks, projektledare Kommunikation och Hållbarhet, Kalmar kommun, Serviceförvaltningen.
2013-05-19
Centralt utskick av…
# Inbjudan med detaljerat program (PDF) till ”Meeting in Kalmar 29-30 May about present and future mussel-farm Projects via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till personer som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
2013-05-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets förfrågan om att sitta ordförande vid årsmötet med medlemsföreningarna 2013.
2013-05-17
Sekretariatet expedierar (PDF) styrelsens beslut 2013-05-15, § 13156
Förfrågan om ekonomiskt bistånd för att transportera bort vass. (PDF)
2013-05-17
Sekretariatet expedierar (PDF) styrelsens beslut 2013-05-15, § 13154
”Styrelsens förslag till revisor”. (PDF)
2013-05-17
Sekretariatet expedierar (PDF) styrelsens beslut 2013-05-15, § 13153
”Nominering av valberedning till årsmötet”. (PDF)
2013-05-16
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun med inbjudan till (PDF) ”Meeting in Kalmar 29-30 May about present and future mussel-farm projects.
2013-05-14
Inkommer svarsmail (PDF) med bekräftelse på att Assar Johansson, Kvilla tackar ja till att bli ordinarie ledamot i den valberedning som skall väljas på årsmötet den 15 juni 2013.
2013-05-13
Inkommer mail (PDF) från Kennert Täck, kassör i Torsås Kustmiljögrupp med uppgift om ”resultatredovisning för verksamhetsåret 2012”. (PDF)
2013-05-13
Inkommer svarsmail (PDF) med bekräftelse på att Britt-Marie Östman, Bergkvara Hembygdsgille tackat ja till att bli sammankallande i den valberedning som skall väljas på årsmötet den 15 juni 2013.
2013-05-09
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med ”TACK till alla Ni som var med och gjorde Bergkvaradagen till en fantastisk dag”.
2013-05-08
Kallelse till extra styrelsemöte den 15 maj 2013. (PDF) med Kustmiljögruppen den 15 juni 2013.
2013-05-08
Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin med anledning av sekretariatets inbjudan till ”Vårträff 2013”.
2013-05-07
Sekretariatet översänder för yttrande på remiss förslag på omarbetade och reviderade stadgar via mail (PDF) till revisor Jan Hellman.
2013-05-07
Centralt utskick av…
# Inbjudan med detaljerat program (PDF) till ”Vårträffen 2013”
via mail (PDF) till de exekutiva personer inom myndigheter, organisationer och politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
2013-05-07
Centralt utskick av…
Intresserad av slamsugning  — av mindre badplats eller småbåtshamn, ”tänka på information” (PDF)
# Inbjudan med detaljerat program till ”Vårträffen 2013” (PDF)
# Kallelse till årsmöte (PDF)
# Dagordning till årsmöte (PDF)
via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
2013-05-04
Annons (PDF) om Bergkvaradagen den 9 maj 2013 utdelat i brevlådor i kommunen.
2013-05-03
Sekretariatet utsänder checklista för genomförande av Bergkvaradagen den 9 maj. (PDF) till samtliga ledamöter i styrelsen.

April månads handlingar
2013-04-30
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för maj månad 2013 (PDF) via mail till medlemsföreningarnas          kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
2013-04-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets mailsvar 2013-04-29 i ärendet ”borttag av vass Gunnarstorp”.
2013-04-29
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträde den 11 april 2013 (PDF), verksamhetsberättelse för 2012-2013 (PDF) samt verksamhetsplan 2013-2014. (PDF)
2013-04-29
Inkommer mail (PDF)  från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med
kallelse och förslag till dagordning PDF) till Vattenrådets årsmöte den 23 maj 2013 i Centrumbiografen samt inbjudan till en föreläsning av Pär Holmgren och Staffan Lindberg med rubriken ”En kväll om klimatet” (PDF)
2013-04-29
Sekretariatets mailsvar (PDF) till Gunnel Göstasson, Gunnarstorps miljöförening med anledning av styrelsens förfrågan om att ansöka om ekonomiskt stöd för borttagning av vass. Till förfrågan bilägges kopia av tidningsartikel, KLT 2013-04-25. (PDF)
2013-04-28
Inkommer mailförfrågan (PDF) från Peter Lugnegård som är ledamot i ett kustvattenråd VRO13, Södra Bottenviken, på Naturskyddsföreningens uppdrag. Peter skriver ”vi har sen något år representanter i alla Vattenråd här i länet. Mycket intresserad av hur ni bildats och annan historik”. Sekretariatets mailsvar (PDF) på Peter Lugnegårds förfrågan.
2013-04-28
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med affisch (PDF) och program (PDF) till Bergkvaradagen den 9 maj 2013.
2013-04-27
Inkommer mailsvar (PDF) från Kennert Täck, kassör och ansvarig för Kustmiljögruppens sponsringskampanj med uppgifter om sponsorer som ännu ej är inlagda på hemsidan.
2013-04-27
Sekretariatet tillsänder deltagarna vid bord 7 vid Havs- och vattenforum 2013 kongress
16-17 april i Göteborg uppgifter om namn- och mailuppgifter. (PDF)
2013-04-25
Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med den ”tänka på information” (PDF), som styrelsen tagit beslut om 2013-04-23, § 13126 – avseende användningsområde för sedimentpump.
2013-04-23
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun, som översänder kopia av den sammanfattning (PDF) och det informationsmaterial (PDF) som presenterades vid Havs- och vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg.
2013-04-22
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun, som meddelar att material från Infotorg 18, Många bäckar små – Åtgärder med ideella krafter, översänts till Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg för deras sammanställning av Havs- och vattenforum 2013 i Göteborg, 16-17 april 2013.
2013-04-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugförening med anledning av sekretariatets expediering av styrelsebeslut 2013-03-21, § 13094 – nominering av ledamot till valberedningen som skall utses vid årsmötet/föreningsstämman 2013.
2013-04-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun med anledning av sekretariatets förfrågan om material för publicering från Havs- och vattenforum i Göteborg.
2013-04-21
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun kompletterande handlingar för att effektuera Havs ”påminnelse om att skicka anteckningar till Annika”.
2013-04-20
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborg – ”Påminnelse skicka anteckningar till Annika!”
2013-04-18
Inkommer mail (PDF) från Susanna Minnhagen, projektsamordnare Kalmarsundskommissionen ”Slutrapport från ett projekt med ideella krafter”.
2013-04-17
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborg – ”Tack för denna gången – tips till nästa Havs- och vattenforum”.
2013-04-17
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborg – ”Extra särskilt jättetack till alla Djupdykare och Infotorgare”.
2013-04-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Jan Hellman med anledning av sekretariatets förfrågan om kontrollant till Kustmiljögruppens lotteri maj/juni 2013.
2013-04-15
Sekretariatet meddelar via mail (PDF) till Leif Lindberg, föreläsare vid Vårträffen 2013 om nytt datum, som skall vara lördagen den 15 juni 2013.
2013-04-14
Inkommer mail (PDF) från Susanna Minnhagen, projektsamordnare Kalmarsundskommissionen med rubriken ”Havs- och vattenforum, inspel”.
2013-04-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun med anledningen av sekretariatets förslag till inbjudan och detaljerat program till Vårträffen den 15 juni 2013. Obs Nytt datum!
2013-04-14
Inkommer mailsvar (PDF) från Britt-Marie Östman, Bergkvara Hembygdsgille med anledning av sekretariatets expediering av styrelsebeslut 2013-03-21, § 13094 – nominering av ledamot till valberedningen som skall utses vid årsmötet/föreningsstämman 2013.
2013-04-14
Expediering av styrelsebeslut 2013-03-21, § 13094 – Nominering av ledamot (PDF) till valberedningen som skall utses vid årsmötet/föreningsstämman 2013 och riktar sig till de medlemsföreningar som inte har någon representation i styrelsen.
2013-04-11
Inkommer mail (PDF) från Frida Hagström, Havs- och Vattenmyndigheten med information om tider för roddning av Infotorg med anledning av Havs- och Vattenforum 2013 i Göteborg.
2013-04-11
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, Havs- och Vattenmyndigheten med uppgift om deltagarlista till Havs- och Vattenforum 2013 i Göteborg.
2013-04-10
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, Havs- och Vattenmyndigheten med bekräftelse på anmälan till Havs- och Vattenforum 2013 i Göteborg.

Mars Månads handlingar
2013-03-28
Centralt utskick av…
# Nyhetsbrev för april månad 2013 (PDF) via mail till medlemsföreningarnas          kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
2013-03-28
Inkommer svarsmail – delivery status notification failure – med anledning av centralt utskick av nyhetsbrev för april månad 2013 till Christer Andersson på Hemtema i Söderåkra.
2013-03-28
Inkommer svarsmail – delivery status notification failure – med anledning av centralt utskick av nyhetsbrev för april månad 2013 till Daniel Jungå, ICA Stormarknad i Torsås.
2013-03-28
Inkommer svarsmail – delivery status notification failure – med anledning av centralt utskick av nyhetsbrev för april månad 2013 till Agneta Eriksson, ledamot i Bygg- och miljönämnden, Torsås kommun.
2013-03-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen med anledning av sekretariatets förfrågan om att deltaga vid styrelsens sammanträde den 21 mars 2013 för en gemensam planering av Bergkvaradagen den 9 maj 2013.
2013-03-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen i Torsås kommun om deltagande och medverkan på Bergkvaradagen den 9 maj 2013 jämte sekretariatets svar (PDF) till Assar J.
2013-03-20
Inkommer slutligt svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun om deltagande och medverkan på Bergkvaradagen den 9 maj 2013.
2013-03-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Solbrith Hellman, styrelseledamot i Kustmiljögruppen med anledning av sekretariatets förfrågan om medverkan på Bergkvaradagen den 9 maj 2013.
2013-03-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun med anledning av sekretariatets förfrågan om deltagande på Bergkvaradagen den 9 maj 2013.
2013-03-17

Sekretariatet tillsänder Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun
och Assar Johansson, entreprenör och förare av Truxormaskinen
förfrågan och medverkan på (PDF) Bergkvara-dagen den 9 maj 2013.
2013-03-13

Kallelse till styrelsemöte PDF) torsdagen den 21 mars 2013 jämte dagordning. Vi träffas hos Pia Prestel kl. 18.00 i dennas fritidsbostad i Ragnabo.
2013-03-12

Inkommer mailsvar från Mia 3&1, Textil i Kalmar med anledning av sekretariatets expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13045.
2013-03-10

Inkommer mail (PDF) från Birgitta Hedvall med anledning av att styrelsen nominerat
Mats Elgqvist, Birgitta Hedvall och Håkan Larsson till Kalmar kommuns internationella
miljöpris för 2013, enligt protokoll 2013-02-26, § 13047.
2013-03-10
Inkommer bekräftelse på anmälan (PDF) till Bergkvaradagen den 9 maj 2013 från Lena Gyllerfelt, Bergkvara Samhällsförening.
Se även inkommen handling i detta ärende som finns i diariet 2013-03-09 resp.
2013-03-02.
2013-03-09
Sekretariatet meddelar via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen för Kustmiljögruppen om deltagande i Bergkvara-dagen den 9 maj 2013.
2013-03-09
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara avseende minnesanteckningar (PDF) från sammanträde  den 7 mars 2013.
2013-03-09
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till ordföranden Rune Fransén uppgifter på lokala aktörer som säljer akrylatbensin till slutlig konsument, volym i dunk och telefonnummer.
2013-03-09
Sekretariatet tillsänder via mail  anmälan om deltagande i Bergkvaradagen (PDF) den 9 maj 2013 till Lena Gyllerfelt, Bergkvara Samhällsförening.
Se även inkommen handling i detta ärenden, som finns i diariet 2013-03-10                         resp. 2013-03-02.
2013-03-08
Centralt utskick av…
# Nyhetsbrev för mars månad 2013 (PDF) via mail (PDF) till medlemsföreningarnas          kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
2013-03-05 
Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13046 (PDF) som berör
Kustvårdsplan 2009-2012 (PDF) till Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun.
2013-03-05
Inkommer mailsvar (PDF) från Stellan Hamrin med anledning av sekretariatets                   expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13043.
2013-03-05
Inkommer mailsvar (PDF) från Madeleine Holm Eco-Logic marin miljökonsult med anledning av sekretariatets expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13048.
2013-03-05
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun med information om intressanta aktiviteter (PDF) som händer under mars månad 2013.
2013-03-04
Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13042, användningsområde för sedimentpump till Assar Johansson, förare av Truxorn. (PDF)
2013-03-04
Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13045 (PDF) till Mia 3&1 Textil i  Kalmar som avser offert på Pikétröjor.
2013-03-04
Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13047 avseende nominering (PDF) och motivering (PDF) till Kalmar kommuns internationella miljöpris för 2013 till Mats Elgqvist, Birgitta Hedvall och Håkan Larsson.
2013-03-04
Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13047 avseende nominering (PDF)
och motivering (PDF) till Kalmar kommuns internationella miljöpris för 2013 till Susanna Minnhagen, Serviceförvaltningen, Kalmar kommun.
2013-03-04
Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13050 om deltagande i konferens                    (PDF) Vattenturnén 2013, Havs- och vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i                           Göteborg för Rune Fransén, Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund. Anmälan har                   gjorts av sekretariatet via internet på HaV:s hemsida.
Se även inkomna handlingar och beslut in detta ärende.
Protokoll 2013-03-21, § 13104 resp. 13098 resp. § 13095 resp. protokoll 2013-02-26,
§ 13050.
2013-03-04
Anmälan om deltagande (PDF) i VB:s (Vision Bergkvara) sammanträde torsdagen den 7 mars 2013 i Båtklubbens lokaler i Bergkvara jämte svar från Frida Portin.
Kallelse och dagordning (PDF) har översänts via mail från Rune Fransén.
2013-03-03
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Susanna Minnhagen, Serviceförvaltningen, Kalmar kommun med uppmaningen att hänga med på Kalmarsundskommissionens Göteborgsturné 16-17 april 2013 jämte information om infotorg/utställning (PDF) och ”djupdykning/workshops”. (PDF)
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-03-21, § 13099 resp. § 13098 resp. § 13095 resp, protokoll 2013-02-26,
§ 13050.
2013-03-03
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Susanna Minnhagen, Serviceförvaltningen, Kalmar kommun med inbjudan (PDF) till Havs- och vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg samt protokoll (PDF) från styrgruppsmöte 8 februari 2013 i Torsås.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-03-21, § 13098 resp. § 13095 resp. protokoll 2013-02-26,
§ 13050.
2013-03-02
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening
med inbjudan (PDF) till deltagande i Bergkvaradagen den 9 maj 2013.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-03-21, § 13110 resp. § 13097 resp.§ 13091 resp. i diariet 2013-03-10 resp. 2013-03-09.

Februari månads handlingar
2013-02-26

Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.                                           Protokoll 2013-02-26, § 13034.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-01-15, § 13002.
2013-02-26
Förslag till verksamhetsbudget för 2013. (PDF)
Protokoll 2013-02-26, § 13035.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-01-15, § 13004.
2013-02-26
Förslag till reglemente för kostnadsersättningar samt resekostnads ersättningar. (PDF)Protokoll 2013-02-26, § 13036.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-01-15, § 13005 samt inkommen handling från revisor
Jan Hellman som finns i diariet 2013-01-11.
2013-02-26
Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen.
Protokoll 2013-02-26, § 13037.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-01-15, § 13006.
2013-02-26
Huvudsponsor till Kustmiljögruppen för perioden 2013-2015.
Protokoll 2013-02-26, § 13038.
2013-02-26
Kustmiljögruppen söker ekonomiskt bistånd ur donationsfonder mm.
Protokoll 2013-02-26, § 13039.
2013-02-26
Marknadsföringsaktiviteter för att profilera Torsås Kustmiljögrupp.                                       Protokoll 2013-02-26, § 13040.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-01-15, § 13007.
2013-02-26
Kompletteringar, justeringar, rättelser och tillägg på hemsidan.
Protokoll 2013-02-26, § 13041.
2013-02-26
Användningsområde för sedimentpump.
Protokoll 2013-02-26, § 13042.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-01-15, § 13009.
2013-02-26
Hur ser reproduktionen av knölsvan ut utmed Torsås kustremsa?
Protokoll 2013-02-26, § 13042 resp. 13076.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
2013-02-07 resp. 2013-02-05 resp. 2013-02-04 resp. 2013-02-02
resp.2013-01-31 resp. protokoll 2013-01-15, § 13010.
2013-02-26
Genomgång av verksamhetsplan 201206-201305.
Protokoll 2013-02-26, § 13044.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-01-15, § 13011.
2013-02-26 PR-material – Pikétröjor.
Protokoll 2013-02-26, § 13045.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-01-15, § 13012.
2013-02-26
Kustvårdsplan 2009-2012, revidering, komplettering och förändring av, för en ny tidsperiod. Protokoll 2013-02-26, § 13046.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-01-15, § 13014 resp. 2013-01-14.
2013-02-26

Kalmar kommuns internationella miljöpris för 2013.
Protokoll 2013-02-26, § 13047.
Se även inkommen handling 2013-01-31.
2013-02-26
Eco-logic.se söker uppdrag inom akvatisk miljö.
Protokoll 2013-02-26, § 13048.
Se även inkommen handling 2013-02-08.
2013-02-26
Nyhetsbrev för februari månad 2013.
Protokoll 2013-02-26, § 13049 resp. § 13061
2013-02-26
Havs- och vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg.
Protokoll 2013-02-26, §§ 13050 och 13058.
2013-02-26
Kräftseminarium den 7 mars 2013 i Torslunda på Öland.
Protokoll 2013-02-26, § 13051.
Se även inkommen handling i diariet 2013-01-31.
2013-02-26
Inbjudan till seminarium ”Töm inte i sjön” under Båtmässan i Älvsjö, tisdagen den 5 mars 2013.
Protokoll 2013-02-26, § 13052.
Se även inkommen handling och beslut i detta ärende.
2013-02-07.
2013-02-26
Inbjudan till seminarium ”Öppet samrådsmöte Svensk Vattenförvaltning, onsdagen den     13 mars 2013, Kalmarsalen, Kalmar.
Protokoll 2013-02-26, § 13053.
Se även inkommen handling och beslut i detta ärende.
2013-02-18.
2013-02-22
Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Söderberg, Länsstyrelsen i Kalmar län avseende       bekräftelse på sekretariatets prenumeration av nyhetsbladet Vattenblänk för 2013. Vattenblänk 2012-01 (PDF) bifogas mailet.
2013-02-21
Inkommer mailsvar (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighets-                           förening med anledning av att sekretariatet översänt minnesanteckningar                             från Vattenrådets möte den 14 februari 2013.
Protokoll 2013-02-26, § 13059 resp. § 13078.
2013-02-20
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås                             kommun med minnesanteckningar och bilagor från Vattenrådets sammanträde den 14 februari 2013 samt inbjudan och program (PDF) till vattendragsvandring                   utmed Bruatorpsån måndagen den 1 april 2013. Ingen förhandsanmälan.
Protokoll 2013-02-26, § 13063.
2013-02-18
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås                             kommun med inbjudan och program (PDF) till seminarium: ”Öppet                                       samrådsmöte Svensk Vattenförvaltning, onsdagen den 13 mars 2013,                                 Kalmarsalen, Kalmar.
Protokoll 2013-02-26, § 13053.
2013-02-12
Kallelse till styrelsemöte 2013-02-20 (PDF) till styrelsemöte jämte                                       dagordning och bifogade handlingar. Vi träffas i bostaden hos Rune Fransén i                     Bergkvara.
# Verksamhetsbudget för 2013. (PDF)
# Reglemente för kostnadsersättningar. (PDF)
# Genomgång av verksamhetsplan. (PDF) Hur långt har arbetet framskridit?                       # Förteckning över vänföretag som stödjer Kustmiljögruppen t.o.m. 2012.                               (PDF)
Protokoll 2013-02-26, § 13062.
2013-02-08
Inkommer mail (PDF) från Madeleine Holm, Eco-logic.se och ytterligare två                       akvatiska ekologer som är intresserade av att lägga anbud på uppdrag som                       bl.a. innebär inventering och upprättandet av åtgärdsplaner för att förbättra                         akvatiska miljöer.
Protokoll 2013-02-26, § 13048.
2013-02-07
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås                             kommun med inbjudan (PDF) till seminarium: ”Töm inte i sjön” under                                   båtmässan ”Allt för sjön” tisdagen den 5 mars 2013.
Protokoll 2013-02-26, § 13052.
2013-02-07
Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med uppgift om att Samfällighetsföreningen skickar in ansökan för slamsugning i Södra Kärr till Länsstyrelsen i vecka 1306.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-02-26, § 13042 resp. § 13073 resp. § 13074 resp. § 13075 resp. § 13077.
2013-02-06
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för februari månad 2013 (PDF)  via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
Protokoll 2013-02-26. §13049 resp.§ 13061.
2013-02-05
Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin med anledning av sekretariatets expediering av styrelsebeslut 2013-01-15, § 13010.
Protokoll 2013-02-26, § 13043 resp. § 13076.
2013-02-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr                                               Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets mailsvar                                           2013-02-02.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-02-26, § 13042 resp. § 13073 resp. § 13074 resp. § 13075                    resp. § 13077.
2013-02-02
Sekretariatet besvarar i mail (PDF) Berit Holmgrens fråga som ställs i mail                       daterat 2013-01-31 och som finns i diariet med samma datum.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-02-26, § 13042 resp. § 13073 resp. § 13074 resp. § 13075 resp. § 13077.

Januari månads handlingar
2013-01-31

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Susanna Minnhagen, projektledare  Serviceförvaltningen, Kalmar kommun med uppmaningen att ansöka om Kalmar
internationella miljöpris för 2013. Klicka på länkadressen
http://www.kalmar.se/Demokrati/internationellt-arbete/Miljopris/ för vidare information.
Sista dag för ansökan är 15 mars 2013.
Protokoll 2013-02-26, § 13047.
2013-01-31
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Kristin Bertilius, miljöprojektledare/samordnare Ölands Vattenråd, Borgholms kommun med inbjudan till årsmöte den 13 februari 2013,
kl. 19.00 i IOGT-lokalen i Algutsrum med bl.a föreläsning av statsgeolog Mattias Gustafsson från SGU.Temat för årsmötet är ”Dricksvatten – vad skall det vara bra för”?
# Kallelse till årsmöte (PDF),
# Bilagor till kallelse: Verksamhetsberättelse 2012 (PDF), Verksamhetsplan 2013 för          Ölands Vattenråd (PDF) med flera handlingar.
Protokoll 2013-02-26, § 13060.
2013-01-31
Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med      anledning av sekretariatets centrala utskick 2013-01-29. Frågan som ställs i mailet besvaras 2013-02-02 och finns i diariet med samma datum.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-02-26, § 13042 resp. § 13073 resp. § 13074 resp. § 13075
resp. § 13077.
2013-01-31
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun med    inbjudan (PDF) till kräftseminarium den 7 mars 2013 i Torslunda på Öland.
Protokoll 2013-02-26, § 13051.
2013-01-30
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet som innehåller
minnesanteckningar och PowerPointpresentationer från Vattenrådets sammanträde den 17 januari 2013 med länkadress http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
Protokoll 2013-02-26, § 13059.
2013-01-29
Centralt utskick av…
# inbjudan (PDF) till Vattenrådsmöte den 14 februari 2013,
# inbjudan (PDF) till Havs- och Vattenforum 2013, 16-17 april i Göteborg, via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-02-26, §§ 13050, 13057 och 13058.
2013-01-25

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med inbjudan (PDF) till Vattenrådsmöte den 14 februari 2013 för Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens Vattenråd där bl.a Rune Hallgren från LRF kommer att prata om hur man underhåller och rensar ett dike, så att det blir så bra som möjligt för både miljön och plånboken.
Protokoll 2013-02-26, § 13057.
2013-01-23
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun med inbjudan (PDF) till Havs och Vattenforum 2013, 16-17 april i Göteborg.
Protokoll 2013-02-26, § 13050.
2013-01-22

Inkommer mail (PDF) från Kennert Täck, kassör i Kustmiljögruppen med önskemål om rättelse av § 13002.
Protokoll 2013-02-26, § 13072.
2013-01-16

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med anledning av        beslut i styrelsen 2013-01-15, § 13019.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-02-26, § 13071.
2013-01-15
Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.
Protokoll 2013-01-15, § 13002.
2013-01-15
Utanordning (PDF) till sekreteraren för förskotterade kostnader avseende ADB och      kontorsmaterial för verksamhetsåret 2012.
Protokoll 2013-01-15, § 13003.
2013-01-15
Förslag till verksamhetsbudget (PDF) för 2013.
Protokoll 2013-01-15, § 13004.
2013-01-15 Förslag till reglemente för kostnadsersättningar samt resekostnadsersättningar.
Protokoll 2013-01-15, § 13005.
Se även inkommen handling från revisor Jan Hellman som finns i diariet
2013-01-11 och beslut i protokoll 13036.
2013-01-15
Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen.
Protokoll 2013-01-15, § 13006.
2013-01-15
Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp.
Protokoll 2013-01-15, § 13007.
2013-01-15
Avtal om webbtjänster (PDF)  med Webbochform.se för 2013.
Protokoll 2013-01-15, § 13008.
2013-01-15
Användningsområde för sedimentpump.
Protokoll 2013-01-15, § 13009.
Se även inkomna handlingar i detta ärende, som finns i diariet med samma
datum 2013-01-06 resp. 2012-12-12 resp. 2012-12-05 resp. 2012-11-14 resp.
2012-11-10 resp. 2012-11-09.
2013-01-15
Hur ser reproduktionen av knölsvan ut utmed Torsås kustremsa.
Protokoll 2013-01-15, § 13010.
2013-01-15
Genomgång av verksamhetsplan 201206-201305.
Protokoll 2013-01-15, § 13011.
2013-01-15
PR-material – Pikétröjor.
Protokoll 2013-01-15, § 13012.
Se även inkomna handlingar – 3 stycken – 2013-01-14, som finns i diariet med samma        datum och beslut i protokoll 2013-01-15, § 13012 resp. protokoll 2013-02-26, § 123067, resp. § 13068 resp. § 13069.
2013-01-15
Remissyttrande över utställt detaljplaneförslag för Järnsida 1:2 m.fl., Södra Kärr 1:55 m.fl. och Björkenäs 1:1 m.fl.
Protokoll 2013-01-15, § 13013.
Se även inkommen handling 2012-12-17.
2013-01-15
Kustvårdsplan 2009-2012, revidering, komplettering och förändring av, för en en ny tidsperiod.
Protokoll 2013-01-15, § 13014.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
2013-02-26, § 13046 resp. § 13056 resp. § 13070.
2013-01-15
Nyhetsbrev för december månad 2012. (PDF)
Protokoll 2013-01-15, § 13015.
2013-01-15
Nyhetsbrev för januari månad 2013. (PDF)
Protokoll 2013-01-15, § 13016.
2013-01-15
Besöksstatistik på hemsidan.
Protokoll 2013-01-15, § 13017.
Se även inkommen handling i detta ärende, som finns i diariet 2012-11-23.
2013-01-15
Inbjudan till exkursion vid Kroka – vecka 03/2013.
Protokoll 2013-01-15, § 13018.
Se även inkommen handling i detta ärende, som finns i diariet 2013-01-11.
2013-01-15
Unikt erbjudande från One.com.
Protokoll 2013-01-15, § 13019.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-02-26, § 13071.
2013-01-14

Inkommer remissvar (PDF) från Solbrith Hellman, ersättare i styrelsen för Kustmiljögruppen EXTRA – tillkommande – VIKTIGT ÄRENDE (PDF) till
Kustmiljögruppens sammanträde den 15 januari 2013.
Protokoll 2013-01-15, § 13014 resp. protokoll 2013-02-26, § 13046 resp. § 13070.
2013-01-14

Sekretariatets sammanställning av inkommen offert (PDF) från 3 & 1 i Kalmar som avser
pikétröjor med brodyr på vänster bröst.
Protokoll 2013-01-15, § 13012.
Se även inkomna inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-02-26, § 13045 resp. § 13067 resp.13068 resp.13069
2013-01-14

Inkommer förslag till brodyr (PDF) från 3 & 1 Textil i Kalmar på Pikétröjor.
Protokoll 2013-01-15, § 13012.
2013-01-14

Inkommer offert (PDF) från 3 & 1 Textil i Kalmar på Pikétröjor.
Protokoll 2013-01-15, § 13012.
2013-01-11
Ordförandens mail (PDF) till Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening
angående en relativt ny teknik, för att på ett enkelt sätt hindra fosfor från att komma ut i kustvattnet.
Protokoll 2013-01-15, § 13028 resp.13029.
2013-01-11
Ordföranden meddelar i mail (PDF), att Leif Lindberg, yrkesfiskarna, kommer att representera Kustmiljögruppen i en större konferens om ålproblematiken längs ostkusten i februari månad under två dagar i Åhus.
Protokoll 2013-01-15, § 13030.
2013-01-11
Inkommer svarsmail (PDF) från revisor Jan Hellman, Kustmiljögruppen remissyttrande      över förslag till reglemente för kostnadsersättningar.
Protokoll 2013-01-15, § 13005 resp. protokoll 2013-02-26, § 13036.
2013-01-11
EXTRA – tillkommande – VIKTIGT ÄRENDE (PDF) till Kustmiljögruppens sammanträde den 15 januari 2013.
Protokoll 2013-01-15, § 13014 – Kustvårdsplan 2009-2012, revidering, komplettering och
förändring av, för en ny tidsperiod2013-2015.
2013-01-11
Centralt utskick av inbjudan till exkursion vid Kroka – vecka 03, 2013 via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
Protokoll 2013-02-26, § 13055.
2013-01-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se beträffande tysk text från Kustmiljögruppens gamla hemsida.
Protokoll 2013-02-26, § 13065 resp. 13044.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-01-15, § 13011.
2013-01-09
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, miljöinspektör och vattenprojektansvarig, Torsås kommun med rubriken fosfordike, fosforfilter.
Protokoll 2013-01-15, § 13028.
2013-01-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets Nyhetsbrevet för januari månad 2013.
Protokoll 2013-02-26, § 13064.
Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
Protokoll 2013-01-15, § 13016.
2013-01-08

Kallelse (PDF) till styrelsemöte jämte dagordning. Vi träffas i bostaden hos Roland Blomqvist i Södra Kärr.
Protokoll 2013-02-26, § 13054.
2013-01-08
Centralt utskick av Nyhetsbrev (PDF) för januari månad 2013 via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
Protokoll 2013-01-15, § 13027.
2013-01-06
Inkommer svarsmail (PDF) från Assar Johansson, entreprenör och förare till Truxormaskinen med anledning av sekretariatets fråga ”vad gäller för Dig och slamsugningspumpen?
Protokoll 2013-01-15, § 13009.
2013-01-04

Inkommer god fortsättnings hälsning (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och vattenprojektansvarig i Torsås kommun.
Protokoll 2013-01-15, § 13026.