Höstträffen 2014

Medlemsföreningarnas kontaktpersoner kallas till ”Höstträff och föreningsstämma” lördagen den 22 november 2014 med början klockan 09.45 (OBS tiden).

Styrelsen har vid sina tre sammanträden den 16 april 2014, § 14088 resp. 28 augusti 2014, § 14133 och den 23 september 2014, § 14151 samt 23 oktober 2014, § 14167 lagt fast ramarna för ”Höstträffen 2014”.

* Föreningsstämma med sedvanliga stadgeenliga ärenden enligt § 12 i stadgarna, såsom
# Val av såväl ordinarie styrelseledamöter (3 stycken)  såväl som ersättare (2 stycken).
# Val av valberedning (2 ordinarie ledamöter och 1 ersättare)
# Val av ordinarie revisor såväl som ersättare.
# Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 med flerårsplan
2016-2017.
# Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsbudget 2015 med flerårsplan
2016-2017.
# Övriga frågor…
– Styrelsens förslag till uppdatering av stadgar § 02 – Föreningens ändamål och § 03 Föreningens uppgifter.

* Information om ”lokala aktiviteter” från medlemsföreningarna, såsom
# Hur gick det med ”gäddvåtmarken” i Ängaskär – Britt-Marie Östman?
# Erfarenheter av vasslåtter 2014 – Assar Johansson och representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar.

Handlingar till ”Höstträffen 2014 och föreningsstämma”.
# Kallelse har skett på hemsidan under ”senaste nytt” 2014-09-11
# Kallelse sker via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner i vecka 43 efter styrelsens sammanträde den 23 oktober 2014.
# Kallelse med detaljerat program och hålltider. (PDF)
# Dagordning till föreningsstämma. (PDF)
# Valberedningens förslag till ledamöter och ersättare i styrelsen för verksamhetsåret 2015 . (PDF)
# Schematisk bild som visar konsekvensernas av styrelsens förslag om breddad och fördjupad verksamhetsinriktning. (PDF)
# Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF)
# Styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF)
# Styrelsens förslag till uppdatering av § 02 – ”Föreningens ändamål” och § 03 – ”Föreningens uppgifter” i stadgarna. (PDF)
# Fullmakt att företräda annan medlemsförening. (PDF)
Kallelse med dagordning till konstituerande sammanträde med den nyvalda styrelsen, som tillträder 2015-01-01. (PDF)

Anteckningar, noteringar och reflektioner

Bakgrund:
Sekretariat har fått i uppgift att under minikonferensen föra konsensusanteckningar, noteringar på det föreläsningsmaterial där det saknas illustrerade Powerpoint presentationer.

Redovisning:
Sekretariatet gör inte anspråk på att allt vad som sagts under konferensen finns återberättat och/eller kommenterat i varje enskilt delmoment, då anteckningarna är av formen konsensus anteckningar, noteringar.
Redovisningen presenteras i delmoment som följer dagordningen.
Föreläsares namn anges i anteckningarna med förnamn följt av efternamn i versal.

Målgrupp:
Av inbjudan till och dagordning samt deltagarförteckning framgår att minikonferensen –
” Vilken betydelse har vasslåttern i vårt lokala miljöarbete för ökad genomströmning av våra delvis instängda vikar” – vänder sig till en bred målgrupp av aktörer från den politiska nivån, via intresseorganisationer och deras medlemmar, vänföretag/sponsorer till de ideella organisationer som tycker att vatten är intressant, viktigt och en förutsättning för att Torsås kommun skall utvecklas och erbjuda sina innevånare, turister och sommarboende ett gott liv i en livskraftig kommun.

Moment 1 – John Bräutigam (Kustmiljögruppens ordförande).
Minikonferensen öppnas!
Klicka här för Powerpoint presentation på sidan 2. (PDF)

Moment 2 – John Bräutigam (Kustmiljögruppens ordförande).
Vad tog vi med oss från minikonferensen ”Vi satsar på miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun”!
Klicka här för Powerpoint presentation på sidorna 3 och 4. (PDF)

Moment 3 – John Bräutigam (Kustmiljögruppens ordförande)
Vårt uppdrag som Kustmiljögrupp!
Klicka för Powerpoint presentation för sidorna 5, 6, 7, 8 och 9. (PDF)

Moment 4 – Christofer Johansson (Bygg- och Miljönämndens förste vice ordförande)
Vilken betydelse har vasslåttern i vårt lokala miljöarbete för ökad genomströmning av våra delvis instängda vikar?
Klicka här för gjorda noteringar, anteckningar. (PDF)

Moment 5 – Assar Johansson (Förare av Truxormaskinen i Torsås kommun)
Vasslåtter 2014 – mina erfarenheter!
Klicka här för gjorda noteringar, anteckningar. (PDF)

Moment 6 – Martin Storm (Samhällsbyggnadschef i Torsås kommun)
Vass som avfall – omhändertagande av!
Klicka här för Powerpoint presentation. (PDF)

Moment 7 – Pernilla Landin (Miljöinspektör i Torsås kommun tillika sekreterare i Vattenrådet)
Vad händer i Vattenrådet 2014/2015? – LOVA-projektet – ”Magasinering och fördröjning – ett helhetsgrepp”!
Klicka här för Powerpoint presentation. (PDF)

Moment 8 – Britt-Marie Östman (Vision Bergkvara)
Hur gick det med ”gäddvåtmarken i Ängaskären?
Klicka här för Powerpoint presentation. (PDF)

Följande kontaktpersoner har via mail anmält sitt deltagande i bokstavsordning…
Conny Andersson, Södra Kärr Samfällighetsförening – 2014-11-18 enligt Kåge Eklund
Ulla Andersson, Södra Kärr Samfällighetsförening – 2014-11-18 enligt Kåge Eklund
Östen Barrdahl, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening – 2014-11-17
Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening – 2014-11-18
Bengt Bertilsson, Kärrabo Kustvårdsförening – 2014-11-16 enligt Kåge Eklund
Peter Bertilsson, Kärrabo Kustvårdsförening – 2014-11-16 enligt Kåge Eklund
Megg Bräutigam, Gunnarstorps Miljöförening – 2014-11-14
Olle Gustafsson, Norragårdens Samfällighetsförening – 2014-11-06
Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening – 2014-11-10
Pernilla Johansson, Södra Kärr Samfällighetsförening – 2014-11-12 enligt Kåge Eklund
Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening – 2014-11-16 enligt Kåge Eklund
Birgitta Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening – 2014-11-16 enligt Kåge Eklund
Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille – 2014-11-18
Jan Mannelqvist, Björkenäs Stugförening – 2014-11-20
Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening – 2014-11-18
Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening – 2014-10-25

Från Kustmiljögruppens styrelse deltar…
John Bräutigam, ordförande
Roland Blomqvist, ledamot
Pia Prestel, Ledamot
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare
Rune Fransén, adjungerad ledamot

Särskilt inbjudna gäster är…
Lena Peribert, ny ledamot i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2015-01-01, enligt mail 2014-11-17
Robert Briland, ny ersättare i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2015-01-01, enligt mail 2014-11-20
John Gunnar Alexandersson, ny ersättare i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m.
2015-01-01, enligt mail 2014-11-20
Christoffer Johansson, BoM nämnden (1:e vice ordförande)
Nils Gustling, BoM nämnden
Magnus Svensson, BoM nämnden (ordf) – enligt mail 2014-11-19
Kjell Mattson, BoM nämnden
Margareta Ohlin, BoM nämnden – enligt mail 2014-11-17
Björn Petersson, BoM nämnden
Peter Ludvigsson, BoM nämnden
Agneta Eriksson, BoM nämnden – enligt mail 2014-11-21
Hans Larsson, BoM nämnden (2:e vice ordf)

Föreläsare som deltar är…
John Bräutigam, Kustmiljögruppen
Assar Johansson, förare av Truxorn som skördar vass
Christoffer Johansson, förste vice ordförande i Bygg- och Miljönämnden
Pernilla Landin, Miljökontoret, Torsås kommun
Martin Storm, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun
Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara