Diarium 2015 fr.o.m. 2015-01-01

riginalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen. 


Maj Månad
2015-05-29
Inkommer förnyat svarsmail (PDF) från Bo Johnér, läsare av Kustmiljögruppens Nyhetsbrev som uttrycker sin glädje av att läsa maj månads Nyhetsbrev.
2015-05-29
Inkommer mail för kännedom (PDF) från Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vattenkonferens 2016”.
2015-05-28
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Ny uppdaterad lista” som avser Vasslåtter 2015 jämte en bifogad fil…
Uppdaterad lista (PDF) för de medlemsföreningar i Kustmiljögruppen som både har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för omhändertagande av vass under säsongen 2015.
2015-05-28
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning av dagens arbetsmöte med Karl-Gustaf (Kåge) Eklund på kommunhuset i Torsås jämte en bifogad fil…
# PowerPoint presentation (PDF) ”Grisbäcken steg 2 – Fokus på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde för att nå god ekologisk status och lite till”.
2015-05-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, mottagare av Kustmiljögruppens månatliga Nyhetsbrev med anledning av svåröppnad PDF-fil.
2015-05-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Inför dagens möte” jämte två bifogade filer…
#§ 15131, 2015-05-21 – Kustmiljögruppen medverkar aktivt i nytt tänkt arbetssätt för Vattenrådet. (PDF)
# Involvera lantbrukarna i vattenförvaltningen. (PDF) 
2015-05-27
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för maj månad 2015 (PDF) via…
# mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar,
mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2015-05-26
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Ni har inte glömt! 28/5 18:00 föreläsning om MILJÖGIFTER I VÅR VARDAG – vad kan vi göra? Därefter föreningsstämma för de som vill vara med jämte en bifogad fil…
# Välkommen på föreläsning och föreningsstämma 2015-05-28. (PDF)
2015-05-25
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken j.brautigam@telia.com har delat något med dig, jämte en bifogad fil…
# Lantbrukare vill se att vattenmiljöåtgärder ger effekt, ATL 2015-05-25. (PDF)
2015-05-25
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, vattenprojektsamordnare på Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Arbete med ideella organisationer”.
2015-05-25
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Nyhetsbrev maj 2015”.
2015-05-25
Sekreteraren bekräftar via mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppen ordförande, att Nyhetsbrevet för maj månad inkommit till sekretariatet för distribution, jämte två bifogade filer…
# Nyhetsbrev för maj månad 2015, utan inbetalningskort. (PDF)
# Nyhetsbrev för maj månad 2015, med inbetalningskort. (PDF)
2015-05-22
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken Kalmarsundskommissionen – Arbetsmöte ”korsbefruktning” jämte fyra bifogade filer…
# Samverkansgruppsmöte den 11 maj 2015 – minnesanteckningar. (PDF)
# Scanning av fonder och program för projektutveckling – KSK. (PDF)
# Möjligheter för bidrag för fisk och kustmiljöåtgärder. (PDF)
Schema. (PDF)
2015-05-22
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Arbete med ideella organisationer”.
2015-05-22
Sekreteraren besvarar via mail (PDF) Lena Periberts förfrågan om datum avseende ”Vattenkonferens 2016”.
2015-05-22
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vassklippning Kärrabo miljögrupp 2015”.

2015-05-21
Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med anledning av, att Kärrabo Kustvårdsförening tillsänt Kristina Strand, Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgifter om vasslåtter och omhändertagande av vass för 2015.
2015-05-20
Inkommer mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Sveriges Nationaldag” jämte en bifogad fil…
# SVERIGES NATIONALDAG den 6 juni 2015 på Olssonska gården. (PDF)
2015-05-19
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vårträff Kustmiljögruppen 9 maj 2015” jämte en bifogad fil…
# PowerPoint presentation Vårträff Kustmiljögruppen 9 maj. (PDF)
2015-05-15
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tack för idag”. (PDF)
2015-05-15
Sekreteraren träffar under mässan Bo Larsson vid Bo Larsson BL Consult AB, som överlämnar visitkort och BLOGG-statistik (PDF) för perioden
2015-03-14 – 2015-03-28.
2015-05-15
Sekretariatet tillsänder samtliga ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse via mal (PDF) kallelse och presidiets förslag till dagordning samt ärendeberedning jämte fyra bifogade filer…
# Kallelse och presidiets förslag till dagordning samt ärendeberedning. (PDF)
# Diarium för perioden 2015-04-14 – 2015-05-21. (PDF)
# Aktuell uppgift på vilka föreningar som både har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för omhändertagande av vass. (PDF)
Underlag till styrelsens ledamöter avseende förteckning av vänföretag/sponsorer. (PDF)
2015-05-14
Sekretariatet översänder mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens styrelse och ber om godkännande av kallelse och dagordning samt ärendeberedning till styrelsens sammanträde den 21 maj 2015 jämte fyra bifogade filer…
# Kallelse och presidiets förslag till dagordning samt ärendeberedning. (PDF)
# Diarium för perioden 2015-04-14 – 2015-05-21. (PDF)
# Aktuell uppgift på vilka föreningar som både har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för omhändertagande av vass. (PDF)
Underlag till styrelsens ledamöter avseende förteckning av vänföretag/sponsorer. (PDF)
2015-05-14
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”j.brautigam@telia.com har delat något med dig” jämte en bifoga fil…
”Havsdjupens fosfor skonar åkermarken”. (PDF)
2015-05-14
Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med rubriken ”Äldre handlingar” jämte en bifogad fil…
Äldre handlingar avseende samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län angående vassklippning för åren 2011-2015. (PDF)
2015-05-14
Inkommer mail  (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”En vän vill tipsa dig om en artikel på SvD.se jämte en bifogad fil…
# Avlopp bör beskattas utifrån kretslopp. (PDF) 
2015-05-13
Inkommer svarsmail (PDF) både från Lena Peribert och Kennert Täck, ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse, som svar på den information som sekretariatet utsänd med rubriken ”Kustmiljögruppen deltar på vatten- och avloppsmässan” fredagen den 15 maj 2015.
2015-05-12
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreningar som klipper vass” jämte en bifogad fil…
# Aktuell uppgift på vilka föreningar som både har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för omhändertagande av vass
2015-05-09
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”j.brautigam@telia.com har delat något med dig” jämte en bifogad fil…
# ”Politiker, träd fram och ta ert ansvar” (PDF)
2015-05-09
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”j.brautigam@telia.com har delat något med dig” jämte en bifogad fil…
Mer kritik mot vattenförslag, Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötlands län
(PDF)
2015-05-09
Inkommer mail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med tack för trevligt samtal.
2015-05-08
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Jordbruksverket vill ha en ökad helhetssyn i Vattenmyndigheternas program för svenskt vatten” jämte en bifoga fil…
# Jordbruksverket vill ha en ökad helhetssyn i Vattenmyndigheternas program för svenskt vatten. (PDF)
2015-05-08
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Miljömålen måste in i kommunala beslut” jämte en bifogad fil…
# Miljömålen måste in i kommunala beslut. (PDF)
2015-05-08
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”En vän vill tipsa dig om en artikel i SvD.se” jämte en bifogad fil…
Finns bra vägar för renare svenskt vatten. (PDF)
2015-05-08
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Leader Sydost”.
2015-05-08

Sekretariatet bekräftar via mail (PDF) att Rune Alexandersson och Gunnar Larsson har anmält sig till Kustmiljögruppens ”Vårträff den 9 maj 2015”, jämte två bifogade filer…
# Inbjudan. (PDF)
# Programblad. (PDF)
2015-05-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Kerstin och Jaen Nilsson, som meddelar att de är förhindrade att delta på Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015”.
2015-05-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreningar som klipper vass” jämte en bifogad fil…
# Aktuell uppgift på vilka föreningar som både har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för omhändertagandet av vassen
2015-05-07
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Välkommen till vatten- och avloppsmässan den 15 maj 2015” jämte två bifogade filer…
# Deltagarförteckning. (PDF)
# Utställarnas placering inom mässområdet. (PDF)
2015-05-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Arbetsmöte vecka 20”.
2015-05-07
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Förslag om presidiemöte”.
2015-05-07
Sekretariatet bekräftar via mail (PDF) att Lindha Andersson och Conny Andersson, Södra Kärr Samfällighetsförening har anmält sig till Kustmiljögruppens ”Vårträff den 9 maj 2015”, jämte två bifogade filer…
# Inbjudan. (PDF)
# Programblad. (PDF)
2015-05-06
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till höstens styrgruppsmöte samt minnesanteckningar från förra veckans styrgruppsmöte” jämte en bifogad fil…
# Styrgruppsmöte 28 april 2015, Minnesanteckningar. (PDF)
2015-05-06
Inkommer mail (PDF) från Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille med anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015”.
2015-05-06
Inkommer mail(PDF) från Magnus och Åsa Rosenborg med anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015”.
2015-05-06
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vass”.
2015-05-05
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) förnyad inbjudan (PDF) till de personer som styrelsen förväntar sig skall deltaga på Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015” lördagen den 9 maj 2015 jämte en bifogad fil…
# Programblad. (PDF)
2015-05-05
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vass”.
2015-05-06
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreningar godkända för vass-slåtter 2015”.
2015-05-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Presentationsredovisning av delprojekt 01, 02, 03, 06, 07 och 09 – Kärrabo Kustvårdsförening”.
2015-05-04
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kalmarsundskommissionens arbetsgruppsmöte ”korsbefruktning” jämte en bifogad fil…
# Kronobäck/Mönsterås. (PDF)
2015-05-04
Kustmiljögruppens sekretariat besvarar inkommet mail (PDF) från Lindha Andersson, Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken ”Kustmiljögruppen”.
2015-05-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Joel Parde, Leader Småland Sydost med rubriken ”Inga pengar till Kalmar/Öland”.

April månad
2015-04-30
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening som anmäler Einar Pontén och Thomas Svensson till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015”.
2015-04-30
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Anmälan 9 maj” – Hugo Karlsson, Djursvik.
2015-04-30
Sekretariatet expedierar vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Viktig information till Kustmiljögruppens medlemsföreningar” jämte fyra bifogade filer…
# Viktig information till Kustmiljögruppens medlemsföreningar. (PDF)
# Föreningar som både har tillstånd av Länsstyrelsen och Torsås kommuns godkännande att klippa och omhänderta vass för säsongen 2015 per den 30 april 2015. (PDF)
# Kallelse till Vårträff 2015. (PDF)
# Program med hålltider. (PDF)
2015-04-29
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken  ”Föreligger det behov av uppdatering av vass broschyr 2014”?
2015-04-29
Inkommer mail (PDF) från Petra Nilsson, kommunikationsassistent vid Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Havs- och vattenforum – nu är programmet klart.
2015-04-29
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreligger det behov av uppdatering av vass broschyr 2014”?
2015-04-29
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vassklippning) jämte två bifogade filer…
# Föreningar som både har tillstånd av Länsstyrelsen och Torsås kommuns godkännande att klippa och omhänderta vass för säsongen 2015. (PDF)
# Ragnabo 15:1 – Anmälan om eget omhändertagande av vass, Norragårdens Samfällighetsförening. (PDF)
2015-04-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Sponsringskampanj 2015 – Företagsförteckning”.
2015-04-28
Inkommer vidarebefordrad kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Omhändertagande av vass”.
2015-05-26
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande, Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet ett idéupplägg med rubriken ”Lena Ek får tungt skogligt uppdrag”.
2015-04-25
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen underlag med rubriken ”Sponsringskampanj 2015 – Företagsförteckning” jämte en bifogad fil…
# Sponsringskampanj 2015 – Företagsförteckning. (PDF)
2015-04-25
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp, Vårmöte 9 maj 2015 jämte en bifogad fil…
Detaljerat program med hålltider den 9 maj 2015.
2015-04-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Joel Parde, ordförande Leader Småland Sydost med anledning av mail med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – steg 2.
2015-04-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund tillsänt Joel Parde, ordförande i Leader Småland Sydost mail med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – steg 2.
2015-04-21
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Debattartikel om avloppsslam”. Direktlänk till artikeln http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljofarligt-utvinna-fosfor-ur-avloppsslam_4500012.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20150421 
2015-04-21
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Välkommen till föreläsning om miljögifter i vår vardag – Vad kan vi göra? – efter föreläsningen på börjas föreningsstämman” jämte två bifogade filer…
Inbjudan till föreläsning. (PDF)
# Agenda enligt § 5-1 Ordinarie Föreningsstämma. (PDF)
2015-04-20
Inkommer mail (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening som anmäler sitt deltagande i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2015”.
2015-04-20
Inkommer mail (PDF) från Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum med rubriken ” Kulturarvsseminarium 2015 – ”Tema vatten” jämte en bifoga fil…
# Olika nyanser av vatten. (PDF)
2015-04-19
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Vision Bergkvara – årsmötesprotokoll och minnesanteckningar” (PDF) jämte två bifogade filer…
# Årsmötesprotokoll. (PDF)
# Minnesanteckningar från VB:s stormöte 2015-04-16. (PDF)
2015-04-19
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för april månad 2015 (PDF) via…
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2015-04-18
Sekretariatet översänder via mail (PDF) ”Inbjudan att medverka vid Kustmiljögruppens Vårträff 2015” till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och Rune Fransén sakkunnig i Kustmiljögruppen samt Assar Johansson, förare av Truxormaskinen jämte tre bifogade filer…
# Inbjudan. (PDF)
# Detaljerat program med hålltider. (PDF)
# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april månad 2015. (PDF)
2015-04-18
Sekretariatet översänder via mail (PDF) ”Inbjudan till Vårträff 2015” till Hans Larsson, ordförande i BoM nämnden, Bengt Rydahl, förste vice ordförande i BoM nämnden och Christofer Johansson, andre vice ordförande i BoM nämnden samt Roland Swedestam, ordförande i Vattenrådet jämte tre bifogade filer…
# Inbjudan. (PDF)
# Detaljerat program med hålltider. (PDF)
# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april månad 2015. (PDF)
2015-04-17
Sekretariatet tillsänder samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner via mail (PDF) ”Kallelse till Vårträff 2015 med efterföljande årsmöte, lördagen den 9 maj 2015 med början klockan 09.00 med mingel” jämte tre bifogade filer…
# Kallelse. (PDF)
# Detaljerat program med hålltider. (PDF)
# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april månad 2015. (PDF)
2015-04-17
Inkommer mail (PDF) från Bengt Sjöberg, avdelningschef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Föreslå pristagare till Sjöstjärnan” jämte en bifogad fil…
# Föreslå pristagare till Sjöstjärnan. (PDF)
2015-04-16
Inkommer vidarebefordrad mailkorrespondens för kännedom (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att Anna Thore, Kalmarsundskommissionen besvarar Bertil Lundgren, projektledare våtmarker, Borgholms kommun, tankar kring KSK:s näringslivsperspektiv jämte en bifogad fil…
# Näringslivsrepresentation i Kalmarsundskommissionen. (PDF)
2015-04-16
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande, som bekräftar att protokollet från styrelsens sammanträde den 14 april 2015 nu är justerat.
2015-04-15
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av inbjudan till Kalmarsundskommissionens styrgruppsmöte 2015-04-28 i Västervik, Naturum.
2015-04-15
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av Anna Thores tankar kring KSK:s näringslivsperspektiv jämte en bifogad fil…
# Näringslivsrepresentation i Kalmarsundskommissionen. (PDF)
2015-04-15
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam med anledning av att LJ Rörteknik i Torsås AB, som är ett utav Kustmiljögruppens vänföretag blivit utsett som ”Årets nyföretagare i Torsås kommun”
2015-04-15
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam med anledning av att Hemtema i Söderåkra AB, som är ett utav Kustmiljögruppens vänföretag blivit utsett som ”Årets handlare i Torsås kommun”
2015-04-13
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Sammanställning av aktiviteter i Vattenrådet” jämte två bifogade filer…
# Verksamhetsberättelse 2014-2015. (PDF)
# Verksamhetsplan 2015-2016. (PDF)
2015-04-12
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Påminnelse – Vision Bergkvara – årsmöte och stormöte (se bifogad inbjudan).
2015-04-12
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) nedan angivna beslutsparagrafer till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet som berör hennes verksamhet i samverkan med Kustmiljögruppen jämte följande bifogade filer…
§ 15081, 2015-03-19 – Havs- och vattenforums kongress i Göteborg, 26-27 maj 2015. (PDF)
§ 15082, 2015-03-19 – Kustmiljögruppen deltar i kommunens Vatten- och avloppsmässa den 15 maj 2015. (PDF)
§ 15083, 2015-03-19 – ”Skogens vatten” – dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet uppströms vattendragen i Torsås kommun. (PDF)
2015-04-12
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15079, 2015-03-19 – Yttrande och synpunkter på ”Tematiskt tillägg till ÖP för Vatten- och avloppsplan i Torsås kommun” jämte en bifogad fil…
§ 15079, 2015-03-19 – Yttrande och synpunkter på ”Tematiskt tillägg till ÖP för Vatten- och avloppsplan i Torsås kommun”
2015-04-12
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Ovesson, Vänföretagare till Kustmiljögruppen med rubriken ”Välkommen på vårlunch”.
2015-04-12
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till styrelsens ledamöter kompletterande handlingar inför styrelsens kommande sammanträde den 14 april 2015 jämte fyra bifogade filer…
# Kallelse till ”Vårträff 2015” med efterföljande ”Årsmöte” till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. (PDF)
# Inbjudan till ”Vårträff 2015” till de personer som står utanför kretsen av medlemsföreningarna. (PDF)
Program med hålltider. (PDF)
# Checklista för genomförande av ”Vårträffen 2015”. (PDF)
2015-04-09
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp enligt samtal”.
2015-04-08
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Våryran 15/5 2015”.
2015-04-08
Inkommer svarsmail (PDF) med anledning av sekretariatets kallelse till styrelsemöte tisdagen den 14 april 2015 med början klockan 18.00 från…
# Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppens styrelse med vägbeskrivning.
# Robert Briland, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse, som meddelar att han tyvärr inte kan närvara vid styrelsens sammanträde den 14 april 2015.
2015-04-08
Sekretariatet översänder via mail (PDF) på uppdrag av John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande kallelse till styrelsemöte tisdagen den 14 april 2015 med början klockan 18.00 hos kassören Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke, Söderåkra jämte en bifogad fil…
# Kallelse till styrelsemöte med förslag till dagordning jämte ärendeberedning. (PDF)
2015-04-07
Inkommer mail (PDF) från John  Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken  ”Jan Darell blir ny kommunchef i Nybro”.
2015-04-07
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Nyhetsbrev april” jämte två bifogade filer…
# Nyhetsbrev Torsås Kustmiljögrupp april 2015, utan inbetalningskort.
# Nyhetsbrev Torsås Kustmiljögrupp april 2015 med inbetalningskort.
2015-04-05
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén med rubriken ”Äldre handlingar” som avser…
# Länsstyrelsen i Kalmar läns samråd daterat den 11 oktober 2011 angående vassklippning i Torsås kommun 2011-2015 (PDF) enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken.
# med tillhörande översiktskartor samt kompletterande handlingar från berörda medlemsföreningar. (PDF)
2015-04-03
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Årsmöte och stormöte” jämte två bifogade filer…
# Välkommen till årsmöte och stormöte torsdagen den 16 april klockan 18:30 (PDF)
# Föreningar och företag i Bergkvara (eller som har verksamhet/aktivitet i Bergkvara) erbjuds medlemskap. (PDF)
2015-04-03
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Omhändertagande av vass”- Järnsida Stugägareförening.
2015-04-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Sökoptimering på hemsidan” jämte en bifogad fil…
Utdrag ur styrelseprotokoll 2015-03-19, § 15074 – Sökoptimering på hemsidan. (PDF)
2015-04-02
Inkommer kopia av mail från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Den 9 maj” och som innehåller information om, att Martin Storm, Samhällsbyggnadschef i Torsås kommun inte av personliga skäl kan delta på ”Vårträffen 2015”, därav har mailet behandlats som konfidentiellt.
2015-04-02
Kustmiljögruppens sekretariat översänder via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner information om vass-slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 2015 jämte fyra bifogade filer…
# Utdrag ur styrelseprotokoll 2015-03-19, § 15077 – Samråd med Torsås kommun angående vass-slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 2015. (PDF)
# Ordförandens PM till Kustmiljögruppens medlemsföreningar angående vass-slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 2015. (PDF)
# Undertecknat PM mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen angående vass-slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 2015. (PDF)
# Utdrag av styrelseprotokoll 2015-03-19, § 15085 – Rekrytering av ny ersättare efter John Gunnar Alexandersson. (PDF)
2015-04-02
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Vattenforum, Göteborg”. (PDF)
2015-04-01
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Faktura 2 av 2 från WebbochForm.se 2015-04-01 jämte en bifogad fil…
# Faktura nr 353 med förfallodag 2015-04-21. (PDF)
2015-04-01
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Faktura från WebbochForm.se 2015-04-01 jämte en bifogad fil…
# Faktura nr 352 med förfallodag 2015-04-21. (PDF)
2015-04-01
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Vattenaktiviteter våren 2015”.

Mars månad
2015-03-31
Sekretariatet expedierar via mail nedan följande paragrafer från styrelsens sammanträde den 19 mars 2015 till…
# John Blomqvist, WebbochForm.se § 15074 – ”Sökoptimering på hemsidan”. (PDF)
# Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet § 15083 –”Skogens vatten” – dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet uppströms vattendragen i Torsås kommun. (PDF)
2015-03-28
Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter med rubriken ”Viktig information till ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse” jämte fem bifogade filer…
# Protokoll från styrelsens sammanträde den 19 mars 2015. (PDF)
# Årsredovisning 2014 med namnteckningar och revisionsberättelse. (PDF)
# Revisionsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp, daterad den 18 mars 2015. (PDF)
# Revisions-PM 2015-03-18 arbetsmaterial för styrelsens ledamöter och därför inte publikt.
# Organisationsplan kopplad till arbetsuppgifter för styrelsens ledamöter fr.o.m.
2015-03-19
. (PDF)
2015-03-26
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Handouts” jämte en bifogad fil…
Powerpoint presentation ”Strukturkalkning”, 2015-03-26, Torsås. (PDF)
2015-03-26
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson med anledning av att sekretariatet översänt Nyhetsbrevet för mars månad 2015. (PDF)
2015-03-26
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som bekräftar att protokollet från styrelsens sammanträde den 19 mars 2015 nu är justerat.
2015-03-25
Inkommer mail (PDF) från Kajsa Carlsson, förtroendevald politiker i Torsås kommun, som avböjer fortsatt prenumeration på Kustmiljögruppens Nyhetsbrev.
2015-03-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorp som uttrycker sin glädje över ”det fina Nyhetsbrevet!”
2015-03-24
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för mars månad 2015 (PDF) via…
# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2015-03-23
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Protokoll, remissvar och inbjudan” jämte åtta bifogade filer…
# Torsås kommuns remissvar gällande åtgärdsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021. (PDF)
# Webbmöte Kalmarsundskommissionen 18 mars 2015. Samråd kring vattenförvaltningscykel 2016-2021. (PDF)
Inbjudan till Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015, Christinehofs Ekopark. (PDF)
# Kalmar kommuns webbenkätsvar. (PDF)
Kalmar kommuns yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön – God havsmiljö 2020. (PDF)
Kalmar kommuns yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. (PDF)
# Yttrande vattenremiss, Västerviks kommun. (PDF)
Minnesanteckningar Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 2015-03-06 Mörbylånga, Färjestaden. (PDF)
2015-03-23
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Har ni läst vattenblänk?” (PDF)
2015-03-21
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Förorenade områden” jämte en bifogad fil…
Förorenade områden, riket och per län, efterbehandling-län-2014-04-10. (xls)
2015-03-20
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med kopia till Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vass” jämte två bifogade filer…
# PM Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF)
# Till Torsås Kustmiljögrupps medlemsföreningar, följebrev till PM ”Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF)
2015-03-20
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Nyhetsbrev mars 2015” jämte två bifogade filer…
# Nyhetsbrev mars 2015 – utan inbetalningskort. (PDF)
# Nyhetsbrev mars 2015 – med inbetalningskort. (PDF)
2015-03-20
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”PM Vass” jämte en bifogad fil…
# PM Vass. Torsås kommun+Kustmiljögruppen. 2015-03-20 med underskrifter. (PDF)
2015-03-19
Inkommer mail från Jan Hellman, Kustmiljögruppens revisor med rubriken ”Revision 2014”. Handlingen/mailet återfinns hos Kustmiljögruppens sekretariat och är att betrakta som arbetsmaterial, varför det inte heller är publikt.

2015-03-19
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” jämte en bifogad fil…
# Vass-slåtter och omhändertagande av vass, utan underskrift. (PDF)
2015-03-18
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Karta över Kärrabo – test. (PDF) med uppgifter om länkadress till Google Maps, https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zsU6aaYbPdFM.keUgnqpzOubM 
2015-03-17
Inkomna informationsbrev från ”Greppa Näringen” sedan september 2014 som berör pågående projekt…
# Vinn-vinn för kommuner och lantbrukare, 17 mars 2015. (PDF)
# 168 000 råd och 1.8 miljarder kronor gav renare vatten, 10 mars 2015. (PDF)
Kan dammsugning rädda Östersjön?, 24 februari 2015. (PDF)
Hur stort är bakgrundsläckaget?, 17 februari 2015. (PDF)
# Dikesrensning kan minska övergödningen, 10 februari 2015. (PDF)
# Greppa fosforn genom två-stegsdiken, 17 december 2014. (PDF)
# Fosfordammar ger önskad effekt, 30 september 2014. (PDF)
2015-03-15
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Bra informationsfilm om båtbottenstvättar”, som återfinns i dokumentarkivet med samma datum sim diariet. Klicka på informationsrutan nedan och den blå länken för att ta del av informationsfilmen.
http://www.boatwasher.se/component/content/article/36-innehall/281-2015-03-07-11-01-59 <http://boatwasher.us4.list-manage.com/track/click?u=ae8f5bd8390541e0bcbdd5891&id=0d94626be8&e=9bd7e62830>
2015-03-13
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken GoToMeeting Invitation – bollplank samrådsyttrande Vattenmyndighetens åtgärdsprogram med KSK”.
2015-03-12
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppen med rubriken ”Välkommen på Vattendagen den 22 mars”.
2015-03-11
Sekretariatet expedierar på ordförandens uppdrag via mail (PDF) kallelse med förslag till dagordning samt ärendebeskrivning (PDF) till styrelsens sammanträde torsdagen 19 mars 2015 med början klockan 18.00 hos sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr jämte bifogade handlingar…
# Detaljerat program med hålltider till ”Vårträffen” den 9 maj 2015. (PDF)
# Checklista till styrelsens ledamöter till ”Vårträffen 2015”. (PDF)
# Dagordning till årsmöte med medlemsföreningarna 2015-05-09. (PDF)
2015-03-11
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med rubriken ”Vassklippning”.
2015-03-10
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kallelse till Kustmiljögruppens styrelsemöte.
2015-03-10
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Avloppsmässa den 15 maj”.
2015-03-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen styrelse med rubriken ”Försäkringsfrågor”. Se även utgående handling i diariet 2015-03-07.
2015-03-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Boken Skogens Vatten”.
2015-03-09
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Skogens vatten” som avser beredning av ärende § 15082 – Skogens vatten – dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet uppströms vattendragen i Torsås kommun.
2015-03-08
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Kustmiljögruppens revisorer Jan Hellman och Solbrith Hellman med rubriken – Årsredovisning 2014 – styrelsens underlag för revision jämte en bifogad fil…
# Årsredovisning 2014. (PDF)
2015-03-07
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Kustmiljögruppens kassör Lena Peribert med rubriken ”Planering inför nästa styrelsesammanträde”. Se även inkommande handling i diariet 2015-03-09.
2015-03-07
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” avseende mailkorrespondens med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun.
2015-03-07
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Kustmiljögruppens revisorer Jan Hellman och Solbrith Hellman bekräftelse på att begärt underlag översänts via post som berör och avser revisionen av Årsredovisningen för 2014, enligt § 15047, 2014-02-17.
2015-03-06
Sekretariatet besvarar via mail (PDF) John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförandes förfrågan med rubriken ”Faktura Sv Kyrkan”.
2015-03-05
Inkommer handling per post till Kustmiljögruppens sekretariat med rubriken KUNGÖRELSE (PDF) – TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR VATTEN-OCH AVLOPP för yttrande och synpunkter från Bygg- och Miljönämnden i Torsås kommun.
2015-03-05
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Referat från politiskt seminarium om vatten 2015-02-25 i Olofsgården jämte fyra bifogade filer…
Referat från politiskt seminarium 2015-02-25, om ett gott vatten i en livskraftig kommun. (PDF)

Kopia  av John Br+ñutigam, Politiskt seminarium Kustmilj+Âgruppen, 2015-02-25 (38)3

Kopia av John Br+ñutigam, Politiskt seminarium Kustmilj+Âgruppen, 2015-02-25 (38)3

# Foto: John Bräutigam, moderator för seminariet.

Nina Johansson, Politiskt seminarium Kustmilj+Âgruppen, 2015-02-25 (35)1

Nina Johansson, Politiskt seminarium Kustmilj+Âgruppen, 2015-02-25 (35)1

# Foto: Nina Johansson, VA-chef i Torsås kommun.

Pernilla Landin, Politiskt seminarium Kustmilj+Âgruppen, 2015-02-25 (32)3

Pernilla Landin, Politiskt seminarium Kustmilj+Âgruppen, 2015-02-25 (32)3

# Foto: Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet tillika miljöinspektör.

Politiskt seminarium Kustmilj+Âgruppen, 2015-02-25 (31)

Foto:Politiskt seminarium Kustmiljögruppen, 2015-02-25
2015-03-04
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Möte för arbetsgruppen i Kalmarsundskommissionen 6/3 kl. 10.00 i Färjestaden.
2015-03-03
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Nu har planen från konsulten för magasinering och fördröjning – ett helhetsgrepp anlänt jämte tre bifogade filer…
# Åtgärdsförslag i anslutning till och längs med Bruatorpsån i Torsås samhälle… (PDF)
# Våtmark Kyrkan (PDF)
# Våtmark Ilingetorp (PDF)
2015-03-02
Inkommer mail (PDF) från Jan Hellman, revisor i Kustmiljögruppen med rubriken ”Revision”.
2015-03-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet som bekräftar Karl-Gustaf (Kåge) Eklunds anmälan om deltagande i seminarium om strukturkalkning den 26 mars.

Februari månad
2015-02-27
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppens sekreterare besvarar via mail (PDF) förfrågan från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Om du tycker det är ok, kommer jag eventuellt skicka denna bild till hav och vattenmyndighetens infoblad Vattenblänk, jämte en bifogad fil, biotopvård i Grisbäcken, juni 2014

IMG_1172

IMG_1172

2015-02-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Anna Thore, WSP Group och Susanna Minnhagen, Kalmar kommun med anledning av John Bräutigams mail med rubriken ”ikväll”.
2015-02-26
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande tillsänder sitt ”tack för igår” via mail (PDF) till de ledamöter av styrelsen som ”genom sin medverkan på olika sätt bidrog till en framgångsrik kväll. Jag är nöjd med allt och är övertygad om att det bidrar till att få mer gjort”.
2015-02-26
Inkommer mail (PDF) från Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Nya rön från forskare i Kristianstad – Hönsskit och tång kan rena avloppsvatten”.
2015-02-26
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med presentationsmaterial från det politiska seminariet i Olofsgården jämte en bifogad fil…
Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 ur ett kommunalt perspektiv.
2015-02-25
Inkommer mail (PDF) från Henrik Nilsson Bokor, KS ordförande i Torsås kommun med presentationsmaterial från det politiska seminariet i Olofsgården jämte en bifogad fil…
# Ett gott vatten i en hållbar kommun. (PDF)
2015-02-25

Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande till de ytterligare personer som anmält sitt muntliga intresse för att deltaga vid Kustmiljögruppens vattenseminarium i Olofsgården den 25 februari 2015 jämte en bifogad fil…
# Programblad politiskt seminarium . (PDF)
2015-02-25
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” jämte en bifogad fil, som efter bearbetning utgör Kustmiljögruppens förslag till samråd om att ta hand om slagen vass…
# Kustmiljögruppens förslag 2015-02-09 till samråd, som avser omhändertagande av slagen vass. (PDF)
2015-02-25
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken aktiviteter under våren samt minnesanteckningar från Vattenrådets styrelsemöte jämte fyra bifogade filer…
# Aktiviteter under våren 2015. (PDF)
# Minnesanteckningar från Vattenrådets styrelsemöte 2015-02-12. (PDF)
# Powerpoint presentation vid styrelsemöte med Vattenrådet 12 februari 2015. (PDF)
# Rapport från deltagande i Havs- och vattenforum 2014, 20-21 maj i Göteborg. (PDF)
2015-02-25
Inkommer mail (PDF) från Petra Nilsson, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Välkommen till Havs- och vattenforum – anmälan öppen.
2015-02-24
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Lisa Klasson, Torsås kommun.
2015-02-24
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Mikael Nilsson, Torsås kommun.
2015-02-24
Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande till de ytterligare personer som anmält sitt muntliga intresse för att deltaga vid Kustmiljögruppens vattenseminarium i Olofsgården den 25 februari 2015 jämte en bifogad fil…
# Programblad politiskt seminarium . (PDF)
2015-02-24
Inkommer muntlig anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens seminarium den 25 februari 2015 – Hans Brolin, Svenska Kyrkan i Torsås pastorat.
2015-02-24
Inkommer muntlig anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Marie-Louise Georgsson och Hugo Carlsson, Gunnarstorps Miljöförening.
2015-02-23
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Ber om Ditt tumavtryck på protokollet från den 17:e ds”.
2015-02-23
Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande till de ytterligare personer som anmält sitt intresse för att deltaga vid Kustmiljögruppens vattenseminarium i Olofsgården den 25 februari 2015 jämte en bifogad fil…
# Programblad politiskt seminarium. (PDF)
2015-02-23
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening.
2015-02-23
Sekretariatet översänder via mail (PDF) välkomstinbjudan till Henrik Nilsson Bokor, Hans Larsson och Pernilla Landin, som är föreläsare vid Kustmiljögruppens vattenseminarium i Olofsgården den 25 februari 2015 jämte en bifogad fil…
# Programblad politiskt seminarium . (PDF)
2015-02-23
Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande till de personer som anmält sitt intresse för att deltaga vid Kustmiljögruppens vattenseminarium i Olofsgården den 25 februari 2015 jämte en bifogad fil…
# Programblad politiskt seminarium. (PDF)
2015-02-23
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Barometern/Östran”.
2015-02-22
Inkommer via sms anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Nils Gustling.
2015-02-22
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Lena Gustafsson, Torsås kommun.
2015-02-22
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Agneta Eriksson, Torsås kommun och Sören Bondesson, Torsås kommun.
2015-02-22
Sekretariatet sänder via mail (PDF) påminnelse om anmälan till Kustmiljögruppens politiska seminarium om kust-, grund- och ytvatten för ett gott liv i en livskraftig kommun till de personer som står på den externa mailinglistan och inte hörsammat inbjudan.
2015-02-21
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Bengt Rydahl, Torsås kommun.
2015-02-20
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Jaen Nilsson, Miljöföreningens Södra Ragnabo.
2015-02-20
Inkommer mail (PDF) från Christofer Johansson, Torsås kommun, som anmäler Eva-Kristina Berg, Magnus Rosenborg och Åsa Rosenborg till Kustmiljögruppens politiska seminarium 2015-02-25.
2015-02-20
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”pamflett” jämte en bifogad fil…
Visst bryr du dig om vattnet? Du har din chans på onsdag 25 februari! (PDF)
2015-02-20
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Åsa och Magnus Rosenborg.
2015-02-20
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Eva-Kristina Berg, Torsås kommun.
2015-02-20
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för februari månad 2015 (PDF) via…
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer.
2015-02-19
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Assar Johansson, entreprenör förare av
Truxormaskinen.
2015-02-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Fredrika Ternelius, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun med anledning av Kustmiljögruppens seminarium den 25 februari 2015.
2015-02-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tryckning av information”.
2015-02-18
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Nyhetsbrev utan inbetalningskort” jämte en bifogad fil…
# Nyhetsbrev för februari månad 2015 – utan inbetalningskort. (PDF)
2015-02-18
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för februari månad 2015 (PDF) via…
mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2015-02-18
Inkommer mail (PDF) från Anita Petersson, Torsås kommun med rubriken ”avanmäla mig”.

2015-02-16
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille.
2015-02-16
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Återrapportering av frågeformulär som Vattenmyndigheten för Södra Östersjön sammanställer jämte två bifogade filer…
# Återrapportering från Torsås kommun av 2013 års genomförande av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. (PDF)
Sammanfattning av frågor – Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
2015-02-16
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som avser handlingar till Christofer Johansson, föreläsare vid seminariet den 25 februari på Olofsgården för avstämning jämte tre bifogade filer…
# Politiskt seminarium för ett gott liv i en livskraftig kommun, Torsås 25 februari 2015. (PDF)
# Program med hålltider – politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF)
# ”Ett gott vatten i en hållbar kommun”. (PDF)
2015-02-16
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Göran Wahlström, Kustmiljögruppen.
2015-02-15
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Rune Fransén, Kustmiljögruppen.
2015-02-12
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken Bergkvaradagen 2015″.
2015-02-11
Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Politiskt seminarium 25 februari” med adressat Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, miljöinspektör, Torsås kommun jämte tre bifogade filer…
# Ordförandens Powerpoint presentation vid det politiska seminariet 2015-02-25. (PDF)
Program med hålltider. (PDF)
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild fem frågor. (PDF)
2015-02-11
Sekretariatet expedierar på ordförandens uppdrag via mail (PDF) kallelse och dagordning jämte ärendeberedning (PDF) till styrelsens sammanträde tisdagen 17 februari 2015 med början klockan 18.00 hos styrelseledamoten Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo samt bifogade handlingar…
# Diarium 2015-01-22 — 2015-02-17. (PDF)
# Checklista för genomförande av politiskt seminarium 2015-02-25. (PDF)
# Program med hålltider. (PDF)
Ordförandens Powerpoint presentation av politiskt seminarium 2015-02-25. (PDF)
# Remissvar ”Samråd angående vasslåtter och omhändertagande av vass”. (PDF)
2015-02-10
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Möte för arbetsgruppen i Kalmarsundskommissionen 6/3 kl. 10.00 i Färjestaden”.
2015-02-10
Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Politiskt seminarium 25 februari” med adressat Christofer Johansson, Ks 2:e vice ordförande jämte tre bifogade filer…
# Ordförandens Powerpoint presentation vid det politiska seminariet 2015-02-25. (PDF)
Program med hålltider. (PDF)
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild fem frågor. (PDF)
2015-02-10
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Anita Petersson, Torsås kommun.
2015-02-09
Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund översänder via mail (PDF) remissvar på
§ 15050, 2015-02-17 – PM avseende ”Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför säsongen 2015 jämte en bifogad fil…
# Remissvar – Samråd avseende vasslåtter och omhändertagande av slagen vass. (PDF)
2015-02-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Sv: § 15004, 2015-01-22 – Försäkringsfrågor i samband med att Kustmiljögruppen deltar i projekt.
2015-02-08
Sekretariatet översänder via mail (PDF) nedan angiven fråga till enhetschefen Karin Seebass, Kultur och Fritid, Torsås kommun ”om Kustmiljögruppen är kvalificerad att ansöka om föreningsbidrag för 2015” jämte tre bifogade filer…
# Stadgar (PDF)
# Verksamhetsplan för åren 2015-2017 (PDF)
# Verksamhetsbudget för åren 2015-2017 (PDF)
# länk till Kustmiljögruppens hemsida – www.kustmiljogruppen.org
2015-02-07
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Möte tisdag 10 feb kl 15.00”.
2015-02-07
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”§ 15004, 2015-01-22 – försäkringsfrågor i samband med att Kustmiljögruppen deltar i projekt”.
2015-02-05
Inkommer kopia av mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Båtklubben 9 maj”.
2015-02-03
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Jan Hellman och Solbrith Hellman, revisorer i Kustmiljögruppen med rubriken ”Bild på Kustmiljögruppens två revisorer”.
2015-02-03
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att sekretariatet översänt remissutgåva av Kustmiljögruppens årsredovisning för 2014 till styrelsens samtliga ledamöter för verksamhetsåret 2014 och för kännedom till styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2015 jämte en bifogad fil…
# Årsredovisning 2014. (PDF)
2015-02-03
Inkommer kopia av mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ” Musselprojekt Baltic Blue Growth 2016-2018 – Ansökan inlämnad i första steget” jämte tre bifogade filer…
# Letter of Commitment. (PDF)
Final Concept note. (PDF)
LOVA-Musselodling till foderproduktion i Kalmar län 2014 – skannad ansökan . (PDF)
2015-02-03
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vattenaktiviteter under våren”.
2015-02-03
Inkommer mail (PDF) från Kennert Täck, ledamot i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Resultaträkning 2014” jämte en bifogad fil…
# Skopiator 15020310230. (PDF)
2015-02-03
Inkommer kopia av mail för kännedom (PDF) till sekretariatet från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kulturbidrag”, som även återfinns i diariet 2015-02-08.
2015-02-02
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Återkoppling angående hemsidan” jämte en bifogad fil…
# Information – ny linjalrubrik med sidinformation. (PDF)
2015-02-01
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) §§15025 och 15027 från styrelsens sammanträde 2015-01-22 till Lena Ovesson jämte två bifogade filer…
# Samprojekt för ”Hållbar kommun” – vattnets avgörande betydelse för de tre hörnstenarna miljö, näringsliv och samhälle. (PDF)
# Planering av ”Vårträff 2016” i samband med miljökonferens á la grand. (PDF)
2015-02-01
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15022 från styrelsens sammanträde
2015-01-22 till styrelseledamöterna i Södra Kärr samfällighetsförening jämte en bifogad fil…
# Länsstyrelsens pilotprojekt om ”Tunnskiktsmuddring i den delvis instängda viken i Södra Kärr mellan Nötholmen och fastlandet”. (PDF)
2015-02-01
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15024 från styrelsens sammanträde
2015-01-22 till Joel Parde, Leader Småland Sydost jämte en bifogad fil…
# Cradle to Cradle – ett ekologiskt, industriellt och socialt ramverk för hållbar utveckling. (PDF)
2015-02-01
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15015 från styrelsens sammanträde
2015-01-22 till Rune Fransén, sakkunnig i miljöfrågor jämte en bifogad fil…
# Samråd med Länsstyrelsen om förnyat femårigt -2016-2020- miljötillstånd avseende vassklippning i Torsås kommun.(PDF)
2015-02-01
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15013 från styrelsens sammanträde
2015-01-22 till Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun jämte en bifogad fil…
# Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför säsongen 2015. (PDF)
2015-02-01
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15008 från styrelsens sammanträde 2015-01-22 till Johan Blomqvist, WebbochForm.se och till John Gunnar Alexandersson, webbredaktör, Kustmiljögruppen jämte en bifogad fil…
# Webbredaktör för hemsidan. (PDF)

Januari 2015
2015-01-31

Centralt utskick av…
inbjudan (PDF) till Kustmiljögruppens politiska seminarium onsdagen den 25 februari 2015 via…
# mail (PDF) till exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet jämte två bifogade filer…
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF)
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF)
2015-01-31
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter och revisionen med information om att, ”Protokollet från styrelsens sammanträde 2015-01-22 är nu justerat och återfinns på hemsidan jämte en bifoga fil…
# Protokoll från styrelsens sammanträde 2015-01-22, §§ 15001 – 15042. (PDF)
2015-01-30
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Kent Freij, Torsås kommun.
2015-01-29
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken ”Verksamhetsberättelse” jämte en bifogad fil…
# Kustmiljögruppens utveckling under 2014. (PDF)
2015-01-29
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Nina Johansson, Torsås kommun.
2015-01-28
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Justering av protokoll från styrelsens sammanträde 2015-01-22.
2015-01-28
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Principskiss och ifylld anmälningsblankett för vattenverksamhet”, jämte två bifogade filer…
# Principskiss ”Biotopvård”(PDF)
Länsstyrelsens ”Information om vattenverksamhet och strandskydd” samt ”Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskyddet”. (PDF)
2015-01-27
Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens politiska seminarium den 25 februari 2015 – Lena Peribert, Kustmiljögruppen.
2015-01-26
Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Kustmiljögruppen inbjuder till politiskt seminarium”.
2015-01-26
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kallelse till Vattenrådets styrelsemöte den 12/2 2015 kl. 17.30” jämte en bifogad fil…
# Kallelse till Vattenrådets styrelsemöte 2015-02-12, kl. 17.30. (PDF)
2015-01-26
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kustmiljögruppen inbjuder till politiskt seminarium”.
2015-01-26
Inkommer svarsmail (PDF) från Yvonne Nilsson, kommunsekreterare i Torsås kommun med rubriken ”Kustmiljögruppen inbjuder till politiskt seminarium”.
2015-01-24
Centralt utskick av…
Inbjudan (PDF) till Kustmiljögruppens politiska seminarium onsdagen den 25 februari 2015 via…
# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
jämte två bifogade filer…
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF)
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF)
2015-01-25
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som godkänner bifogade handlingar för utskick med rubriken ”Kustmiljögruppen inbjuder till politiskt seminarium” jämte tre bifogade filer…
# Inbjudan till Politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF)
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF)
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF)
2015-01-25
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan och startmaterial” jämte två bifogade filer…
# Inbjudan till Politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF)
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF)
2015-01-25
Sekretariatet översänder mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”reviderad version av fem frågor” till det politiska seminariet den 25 februari för godkännande jämte en bifogad fil…
# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF)
2015-01-24
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Mörebyggen”.
2015-01-24
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för januari månad 2015 (PDF) via…
# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2015-01-23
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”inloggningsuppgifter till Gunnar”. (PDF)
2015-01-22
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens med rubriken ”Analytisk del” av Verksamhetsberättelse jämte en bifogad fil…
# Kustmiljögruppens utveckling under 2014. (PDF)

2015-01-22
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Politiskt seminarium, arbetsmaterial” jämte en bifogad fil…
# Arbetsmaterial Tematiskt tillägg vatten. (PDF)
2015-01-22
Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” jämte en bifogad fil…
# Vass-slåtter och omhändertagande av vass. (PDF)
2015-01-22
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken ”Nyhetsbrev 2015:1”.
2015-01-21
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Nyhetsbrev 1, 2015 Kalmarsundskommissionen” jämte tre bifogade filer…
# Tömning av tankar. (PDF)
# Avsiktsförklaring UTKAST 150114. (PDF)
# Ansökan skrivarmedel HaV Östersjöinitiativet (ÖI). (PDF)
2015-01-21
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Vatten och avlopp, tematiskt tillägg”.
2015-01-21
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Avtal med Kalmar kommun om vatten”.
2015-01-21
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Åmanboken”.
2015-01-21
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Ansökan om grunda kustnära miljöer”.
2015-01-21
Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppen med rubriken ”Stugförening”.
2015-01-21
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Rapport från Havs- och Vattenforum 2014” jämte en bifogad fil…
# Havs- och vattenforum 2014, 20-21 maj i Göteborg. (PDF)
2015-01-21
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Nyhetsbrev” jämte en bifogad fil…
# Nyhetsbrev januari 2015. (PDF)
2015-01-20
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Hav-rapport till verksamhetsberättelsen” jämte en bifogad fil…
# Havs- och vattenforum 2014, 20-21 maj. (PDF)
2015-01-19
Inkommer kopior av mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken Svar: ”Hållbar återföring av fosfor”, dels med…
# Gunilla Sallhed, enhetschef vid enheten för regeringsuppdrag och remisser.
# Björn Dufva, regeringskansliet.
2015-01-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Uppgifter om Grisbäcken på hemsidan under ”Aktuella projekt/planer.
2015-01-17
Inkommer mail (PDF) från Kennert Täck, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Årsredovisning” jämte en bifogad fil…
# Resultatredovisning 2014 (PDF)
2015-01-16
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Bäck Gunnarstorp 9:1” jämte en bifogad fil…
Bäck Gunnarstorp 9:1 med positionsbestämningarna Latitud 56.450699 och
Longitud 16.121535
2016-01-16
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Hållbar återföring av fosfor”. (PDF)
2015-01-16
Inkommer svarsmail (PDF) från John Gunnar Alexandersson, ersättare i styrelsen med uppgift om deltagande på styrelsens sammanträde torsdagen den 22 januari 2015.
2015-01-15
Sekretariatet expedierar på ordförandens uppdrag via mail (PDF) kallelse och dagordning jämte ärendebeskrivningar(PDF) till styrelsens sammanträde torsdagen den 25 januari 2015 med början klockan 18.00 hos ordföranden John Bräutigam samt bifogade handlingar…
# Organisationsplan 2015 med namn och ansvarsområden. (PDF)
# Årsredovisning 2014 – delar av. (PDF)
Triangeldrama – verksamhetsplan-sponsringsverksamhet-verksamhetsbudget.
Värd för politiskt kvällsseminarium – matrisbild utgåva 2
PM 2015-01-14 – vasslåtter och omhändertagande av vass
Vass som avfall – information från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Länsstyrelsens samråd angående vassklippning på fastigheten Ragnabo 1:3 m.fl. Torsås kommun
# Seminarium om ”ett ekologiskt, industriellt och socialt ramverk för hållbar utveckling”
2015-01-15
Inkommer svarsmail(PDF) från John Bräutigam Kustmiljögruppens ordförande som godkänner sekretariatets förslag till kallelse inför styrelses möte 2015-01-22.
2015-01-15
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken Emnabo 2012 jämte 2 bifogade filer…
RAPPORT – Kompletterande grundvattenprovtagning, Emnabo 2008 (PDF)
# RAPPORT – Uppdaterad provtagning av grundvatten, Emnabo 2012 (PDF)
2015-01-15
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken ”Omhändertagande av vass” jämte en bifogad fil…
# PM – omhändertagande av vass 2015-01-15 (PDF)
2015-01-14
Sekretariatet översänder mail (PDF) för handläggning till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental tillsänt Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare i Kustmiljögruppen mail.
2015-01-13
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Kennert Täck med rubriken ”God fortsättning”, som avser redogörelse för Bergkvara-dagen 2014 samt en bifogad fil…
# Bergkvaradagen 2014-05-29. (PDF)
2015-01-13
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Skyddsvärda arter i Grisbäckens avrinningsområde” i bifogad Excelexport fil…
# Skyddsvärda arter i Grisbäckens avriningsområde (PDF)
2015-01-12
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Prisförslag mobilanpassad hemsida”
2015-01-11
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Sponsringskampanj”.
2015-01-11
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Material till styrelseagendan” samt en bifogad fil…
# Politiskt seminarium 25 februari. (PDF)
2015-01-09
Sekretariatet besvarar via mail (PDF) John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförandes fråga, om mail inkommit från Linda Hedlund, LRF per den 5 januari 2015 vad avser ”Blå tillväxt” från Anna Thore, Hållbarhetsstrateg WSP Environmental. Mail korrespondensen omfattar 38 sidor, varför ordföranden förklarar densamma som avslutad vad avser diarieföring.
2015-01-08
Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam avger via mail (PDF) med rubriken ”Yttrande över skrivarmedel Plattform för blå tillväxt” (PDF) till Anna Thore, miljöstrateg vid WSP Environmental.
2015-01-08
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Åtgärder vid Emnabo grundvattenförorening” jämte en bifogad fil…
# Slutrapport – Huvudstudie Emnabo, Bekämpningsmedel i grundvatten, Torsås kommun, 2004-12-15. (PDF)
2015-01-07
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Blå tillväxt – utkast yttrande” till Anna Thore, Hållbarhetsstrateg WSP Environmental i bifogad fil…
# ”Yttrande Blå agenda”.
2015-01-07
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av sekretariatets förfrågan med rubriken ”Tacksam för spontan respons – delprojekt 01 Badudden, Bergkvara”.
2015-01-07
Sekretariatet översänder via mail (PDF) förfrågan till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande och Gunnar Larsson, kontaktperson för Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Tacksam för spontan respons – delprojekt 01 Badudden, Bergkvara”.
2015-01-07
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Besöksstatistik Kustmiljögruppen.org 2014” i två bifogade filer…
# Översikt över målgrupp 2014-01-01 — 2014-12-31. (PDF)
# Översikt över målgrupp 2014-01-01 –2014-12-31 jämfört med helåret 2013. (PDF)
2015-01-07
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken Leaderprogram.
2015-01-06
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Lite av varje på hemsidan”.
2015-01-05
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Linda  Hedlund, LRF med rubriken ”Deltagande i Plattform för hållbar blå tillväxt”.
2015-01-03
Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund, ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse översänder via mail (PDF) remissvar/reflektioner med rubriken ”Deltagande i Plattform för hållbar blå tillväxt” (PDF) enligt ordförandens önskemål som återfinns i diariet 2014-12-30.