Vik för vik – mot en friskare Östersjökust

2019-05-29
Rapport LnU – Åtgärdsförslag för en förbättrad ekologisk status i Grisbäckens mynningsområde (PDF)

2017-02-16
Vid platsbesök i Grisbäck inom Vik för vik projektetmot en friskare Östersjökust överlämnar Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län – figur 1 – ”Reviderad projektplan med angivande av syfte, mål och tidsplan”. (PDF)

Av inkommen handling 2017-02-16 framgår att, den reviderade projektplanen omfattar tre delar…
Syfte
Projektets syfte är att öka takten och utveckla samarbetet kring åtgärdsarbetet längs Östersjökusten, från Blekinge län i söder till Stockholms län i norr och bygga en kunskapsbank för utförande av kustvattenåtgärder.

Det långsiktiga syftet är att nå god ekologisk status i havsvikar längs Östersjökusten genom att sätta in åtgärder mot miljöproblem, framför allt med avseende på närsaltsbelastning och på biologisk mångfald.

Mål
* Hitta 20 lämpliga vikar/områden, fokusområden, där åtgärdsplaner tas fram. Åtgärdsplanerna ska visa de miljöproblem som finns och innehålla åtgärder som är noggrant kostnadsuppskattade och prioriterade.
* Välja ut några (en eller två per län?) vikar där ambitionen är att hitta finansiering för genomförandet under perioden 2018-2020.

Tidsplan
Detta projekt, kommer att löpa som ett femårigt projekt från 1/1 2016 till 31/12 2020 enligt den övergripande projektplaneringen i figur 1, som återfinns som klickbar länk ovan 2017-02-16.

2017-02-16
Av minnesanteckningarna från överläggningen med styrelsen för Vattenrådet torsdagen den 16 februari 2017 under rubriken VIK FÖR VIK – MOT EN FRISKARE ÖSTERSJÖ- KUST framkommer följande information…

Länsstyrelsen i Kalmar län är projektägare, som i sin tur samverkar med de olika Länsstyrelserna från Blekinge upp till Stockholms län. 

Det långsiktiga syftet är att nå god ekologisk status i havsvikar längs Östersjökusten genom att göra åtgärder med avseende på närsaltsbelastning och på biologisk mångfald. 

4 vikar i Kalmar län ingår varav viken vid Grisbäckens mynning är en av länets utvalda vikar. 

Framför allt ska provtagning och underlag tas fram, men även förslag på metoder hur man kan åtgärda näringsproblematiken. 

Exempelvi på åtgärder kan vara att ta bort näringsrika sediment, binda fosfor, åtgärder för rovfisken, restaurera vegetationen är bra och alternativa åtgärder för att uppnå ”god ekologisk status”.

Vårt (Vattenrådets) och Kustmiljögruppens bidrag i projektet blir i detta skede vår lokalkännedom och vårt engagemang samt hjälp med kommunicering

Projektet startades under 2016 och pågår fram till 2020-12-31.

Provtagningen ska göras under de närmaste 1,5 åren och bekostas av                      Länsstyrelsen i Kalmar län.

Styrelsen har behandlat detta ärende vid sina sammanträden…

# 2016-10-10, § 16169. (PDF)

# 2016-11-28, § 16209. (PDF)

# 2017-01-23, § 17007. (PDF)

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 10 oktober 2016 § 16169 behandlat inkommen handling från Carina Pålsson vid Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län och besvarat hennes förfrågan, om det finns några vik-projekt som ligger i pipeline utmed kuststräckan i Torsås kommun.

Kustmiljögruppens styrelse har lämnat följande redogörelse…

Se även § 16180 – Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt i detta protokoll.

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan.

2016-09-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust”.

2016-09-29
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Rune Alexandersson och Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening samt Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust och lite till som berör vattenåtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren redogör för vidarebefordrad inkommen handling från Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län, som finns i diariet 2016-09-14.

”Hav har beviljat pengar till ett spännande projekt med rubriken ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” och som i korthet redovisas nedan i punktform.

 • Länsstyrelsen i Södermanland samordnar projektet och alla kustlän från Blekinge i söder till Stockholm i norr deltar.
 • Projektets syfte är att öka takten och utveckla samarbetet kring åtgärdsarbete längs Östersjökusten och bygga en kunskapsbank för kustvattenåtgärder. Syftet är även att vi gemensamt ska gå vidare och genomföra åtgärder i några utvalda vikar.
 • I första skedet finns det pengar fram till 2018.
 • Åtgärder kan handla om allt från att minska belastningen till en vik, ta bort näringsrika sediment eller binda fosfor, göra åtgärder för rovfisken, skydda mot exploatering, restaurera vegetationen etc.
 • I första skedet steget är målsättningen att välja ut ett antal vikar och ta fram detaljerade åtgärdsplaner för dessa.
 • Inom projektet finns det viss tillgång till lönemedel och ganska mycket pengar är avsatta för exempelvis provtagning och kartläggning av de utvalda vikarna.

En förutsättning för att projektet ska lyckas är samverkan med er i kustkommunerna. Vi vill därför gärna ha förslag på vikar/områden som ni tycker bör ingå i projektet. Ge gärna en kort beskrivning av problemen i respektive vik och eventuella möjliga åtgärder. Om det finns intresse kan vi också diskutera överföring av lönemedel till dem som vill jobba vidare och delta i arbetet med att ta fram åtgärdsplaner för respektive vik.

Förhoppningsvis är att vi kan gå vidare med åtminstone två vikar i länet.

Projektet kommer att ha ett start-upp möte i Linköping den 21 september så skicka gärna förslag på två intressanta vikar senast den 19 september. (slut citat)

Av redovisningen ovan som grund har Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med stöd från Kustmiljögruppens presidium föreslagit tre projekt inom Torsås kommun som uppfyller kriterierna och riktlinjerna för projektet ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” nämligen…

Kärrabo Kustvårdsförening Igenväxning, läckage från närliggande jordbruksmark, enskilda avlopp.

Åtgärder bör komma till i enlighet med den förstudie av 12 delprojekt som Kustmiljögruppens presidium genomfört under 2014/2015 på uppdrag av Kustvårdsföreningen och som är klickbar på länken https://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/

Skeppevik/Björkenäs
Näringsläckage, närliggande åkermark mm. Badvik längst in i viken. Igenväxning av sydvästra viken.

Åtgärder genom borttagande av sediment i vattnet samt på land.

Här har Kustmiljögruppen under sekreterarens tid i styrelsen sedan juli 2011 inte veterligen genomfört några försstudier eller varit inkopplad på några direkta förslag.

Södra Kärr
Näringsläckage från Grisbäcken, mycket vass och sediment som har samlats innanför Nötholmen. Genomströmningsproblematik.

Helt klart mycket intressant, då det kan ses som ett utvidgat Grisbäcks-projekt till nu beviljat LOVA-projekt fram till mars 2018. I augusti 2012 inlämnades en komplett och fullödig ansökan om dels en muddring av den grunda och delvis instängda viken mellan Nötholmen och fastlandet, dels kopplat till ett genom- strömningsprojekt genom tillskapandet av en ny bro, som skulle återskapa det breda sund – Kosundet – som en gång fanns mellan Nötholmen och faslandet på 1940-talet.

Hela ansökan finns att läsa på Kustmiljögruppens hemsida på den klickbara länken https://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr- 2012-2019/ med Torsås Kustmiljögrupp som projektägare.

I detta sammanhang bör det redan här och nu för tydlighetens skull påpekas, att Södra Kärr Samfällighetsförening inte kan vara projektägare, då den lantmäteriförrättning som genomförts under 2015/2016 inte medger att samfällighetsföreningen är projektägare till några vatten- och miljöprojekt. Det blir ett moment 22, då samfällighetsföreningen är medlem i Torsås Kustmiljögrupp, men inte har legal rätt att genomföra miljöprojekt inom samfällighetsföreningens ram.

Presidet har 2016-10-04 träffat Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och gått igenom ärendet och diskuterat om, hur och på vilket sätt som Vik till vik-projektet skulle kunna genomföras utmed kuststräckan i Torsås kommun.

Nedan görs ett sammandrag av vad samtalet med Pernilla Landin ledde fram till.

Det framkommer, att Pernilla Landin, inte varit i kontakt med de tre medlemsföreningarna Kärrabo Kustvårdsförening, Skeppevik/Björkenäs Stugförening och Södra Kärr Samfällighetsförening innan svar om deltagande i ”Vik för vik projektet” skickades in till Länsstyrelsen.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta

 • Att det självklart är möjligt att stiga av ”Vik för vik-projektet” för de anmälda medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen”.
 • För deltagande i ”Vik för vik-projektet” krävs det dock engagemang och intresse för att genomföra de vattenåtgärderåtgärder som finns nu i pipeline för respektive medlemsförening, vilket bland annat kan ta sig uttryck i att besätta en ersättarplats i Kustmiljögruppens styrelse som fr.o.m. årsskiftet uppgår till minst två stycken, utan begränsning uppåt i antal.
 • Att mot bakgrund av att det redan finns en färdig och komplett ansökan från Södra Kärr Samfällighetsförening, som kan reaktiveras i ”Vik till vik-projektet”, så kräver det att annan part än samfällighetsföreningen att vara projektägare – förslagsvis Vattenrådet genom Torsås kommun eller Torsås Kustmiljögrupp. Torsås Kustmiljögrupp har erbjudit samfällighetsföreningen en ersättande plats i styrelsen för verksamhetsåren 2017-2018 för att bevaka samfällighetsföreningens intressen i projektet.
 • Att det mot bakgrund av att det redan finns en färdig och i huvudsak komplett förstudie från Kärrabo Kustvårdsförening, som även har rätten till att vara projektägare har Torsås Kustmiljögrupp erbjudit kustvårdsföreningen en ersättande plats i styrelsen för verksamhetsåren 2017-2018, vilket framkommer i mail 2016-09-29, som finns i diariet med samma datum, allt för att bevaka kustvårdsföreningens intressen i projektet.
 • Att det mot bakgrund av att det finns inom projektet en viss tillgång till lönemedel och ganska mycket pengar är avsatta för exempelvis provtagning och kartläggning av de utvalda vikarna, borde det finnas förhållandevis goda möjligheter för de utvalda medlemsföreningarna, att nu spänna musklerna och se möjligheterna och inte svårigheterna.

Styrelsen beslutar

 • I enlighet med presidiets förslag.

Christer Johansson är representant för Södra Kärr Samfällighetsförening i ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” tillika ersättare i Kustmiljögruppens styrelse under 2017.

Gunnar Larsson är representant för Kärrabo Kustvårdsförening i ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” tillika ersättare i Kustmiljögruppens styrelse under 2017.