Diarium 2012

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

December månads handlingar 
2012-12-27 Inkommer nyårshälsning (PDF) från Stellan Hamrin.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13026.
2012-12-25 Inkommer julhälsning (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr
                   Samfällighetsförening.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13026.
2012-12-24 Inkommer julhälsning (PDF) från Egon Bergman, Järnsida
                   Stugägareförening.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13026.
2012-12-24 Kustmiljögruppens jul- och nyårshälsning. (PDF)
                    Protokoll 2013-01-15, § 13026.
2012-12-23 Ordförandens julhälsning till ledamöterna i styrelsen (PDF) samt Birgitta
                    Hedvalls jul- och nyårshälsning till ledamöterna i styrelsen.
                    Protokoll 2013-01-15, § 13026.
2012-12-20 Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, entreprenör och förare av
                   Truxorn som meddelar ”att sedimentpumpen är beställd. De som vill
                   använda den bör så snart som möjligt ansöka om tillstånd. Jag tror att
                   ansökningsförfarandet är lite annorlunda jämfört med vassklippning”.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13009.
2012-12-17 Kustmijögruppens remissvar (PDF) på utställning av detaljplanerna
                   Järnsida 1:2 m.fl., Södra Kärr 1:55 m.fl. samt samråd Björkenäs 1:1 m.fl.
                   till Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, planarkitekt Fredrika
                   Ternelius.
                    Protokoll 2013-01-15, § 13013.
2012-12-14 Inkommer mail (PDF) från Stellan Hamrin med bl.a förfrågan om
                   Kustmiljögruppen har intresse av att ingå som referensgrupp i två stora
                   projekt för att utvärdera fiskreduktion och våtmarker som
                   restaureringsåtgärder.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13010.
2012-12-14 Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr
                   Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets utskick av
                   Nyhetsbrevet för december månad 2012.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13025.
2012-12-13 Inkommer mail (PDF) från Jan Mannelqvist, Skeppevik med anledning av
                    sekretariatets utskick av Nyhetsbrevet för december månad 2012.
                    Protokoll 2013-01-15, § 13024.
2012-12-13 Centralt utskick av Nyhetsbrev (PDF) för december månad 2012 via mail
                   (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva
                    personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på
                    Kustmiljögruppens externa mailinglista.
                    Protokoll 2013-01-15, § 13023.
2012-12-12 Sammanträdesprotokoll (PDF) Torsås kommun, BMN § 145 – Driftsfråga
                   Truxor DM 5000 resp. Avtalsutkast – vassklippning.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13009.
2012-12-12 Sammanträdesprotokoll (PDF) Torsås kommun, BMN § 146 – Tillbehör
                   Truxor DM 5000.
                    Protokoll 2013-01-15, § 13009.
2012-12-11 Inkommer faktura (PDF) från sekreteraren avseende förskotterade
                   kostnader till faktiskt belopp för verksamhetens drift.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13003.
2012-12-06 Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist Webbochform.se  med
                   anledning av sekretariatets fråga om det är möjligt att lägga in en
                   besöksvisare som visar antalet besökare online.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13017.
2012-12-05 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Jan Mannelqvist, Björkenäs
                   Stugförening som svar på Assar Johanssons mailfråga (PDF) 2012-11-09
                   till medlemsföreningarna om ”användningsområde för sedimentpump”.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13009.
2012-12-05 Inkommer mail (PDF) från Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet med
                   inbjudan till att tycka till i en enkät om hur arbetet med vattnets status
                   fungerar.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13022.
2012-12-04 Inkommer mailsvar (PDF) från Kenneth Lundin, Bergkvara Båtklubb med
                   anledning av expedierat styrelseprokoll 2012-11-20, § 12220 – Hyra av
                   Båtklubbens lokal i Bergkvara hamn.
                   Protokoll 2013-01-15, § 13021. 

November månads handlingar
2012-11-29 Inkommer mailsvar (PDF) från Stellan Hamrin med anledning av expedierat
                   styrelseprotokoll 2012-11-20, § 12222 – Hur ser reproduktionen av knölsvan
                   ut utmed Torsås kustremsa?
                   Protokoll 2013-01-15, § 13010.
2012-11-23 Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webb&Form, Bergkvara med
                    uppgifter på besöksstatistik (PDF) samt i siffror och diagram (PDF) för
                    hemsidan.
                    Protokoll 2013-01-15, § 13017.
2012-11-20 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen
                    avseende fiskrapport (PDF) – Återkommande mätkampanj 2011 – provfiske
                    i påverkade områden. Anders Kjellberg, fiskeridirektör och chef för
                    naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län.
                    Protokoll 2013-01-15, § 13020.
2012-11-20 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12213.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12192 resp. protokoll 2012-08-30, § 12139 resp.
                    protokoll 2012-05-23, § 12103 resp. protokoll 2012-04-16, § 12059 resp.
                    protokoll 2012-03-12, § 12003.
2012-11-20 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12214.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12193 resp. protokoll 2012-09-20, § 12170 resp.
                    protokoll 2012-08-30, § 12140 resp. protokoll 2012-05-23, § 12104 resp.
                    protokoll 2012-04-16, § 12060 resp. protokoll 2012-03-12, § 12004.
2012-11-20 Utvärdering av ”Höstträffen 2012” med våra medlemsföreningar med temat
                   ”Rent vatten”.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12215.
                   För övrigt hänvisas till minnesanteckningar från ”Höstträffen 2012” på länk
                   https://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2012/
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12194 resp. protokoll 2012-09-20, § 12173 resp.
                   protokoll 2012-08-30, § 12155.
2012-11-20 Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp. 
                   Exempel härpå oval klisterdekal. (PDF)
                   Protokoll 2012-11-20, § 12216.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12195 resp. protokoll 2012-09-20, § 12178.
2012-11-20 Redovisning av timtid för vasslåtter (PDF) under säsongen 2012.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12217.
2012-11-20 Tankar av Stan Weyns kring handläggning och ansökan om bidrag ur
                    fiskefonden för bevarande av den akvatiska faunan och floran vad avser
                    ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019”.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12218.
2012-11-20 Avtal om webbtjänster med Webbochform.se för 2013 samt prolongering
                   för 2014. Avtal i original återfinns som bilaga till styrelseprotokollet.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12219.
2012-11-20 Hyra Båtklubbens lokal i Bergkvara.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12220.
2012-11-20 Användningsområde för sedimentpump.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12221.
2012-11-20 Hur ser reproduktionen av knölsvan ut utmed Torsås kustremsa?
                    Protokoll 2012-11-20, § 12222.
2012-11-20 Sammanträdesplanering (PDF) för styrelsemöten under vårterminen 2013.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12223.
2012-11-20 Genomgång av verksamhetsplan (PDF) 201206-201305.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12224.
2012-11-20 PR-material – pikétröjor.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12225.
2012-11-20 Utformning av kallelser till styrelsemöten.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12226.
2012-11-20 Remissyttrande över utställt detaljplaneförslag för Järnsida 1:2 m.fl. och
                   Södra Kärr 1:55 m.fl.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12227.
2012-11-20 Nyhetsbrev (PDF) för november månad 2012.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12228.
2012-11-20 MOMENT final Conference and 5th ERB Water Forum.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12229.
2012-11-20 Välkommen på seminarium – Hur vet vi att vi gör rätt?
                    Protokoll 2012-11-20, § 12230.
2012-11-20 Slutkonferens ”Biogas – nya substrat från havet” i Kalmar den 7 februari
                   2013.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12231.
2012-11-20 Välkomna på Vattendragsvandring – söndagen den 2 december 2012 med
                    början 10.00 – Silverbäcken i Gärdslösa/Öland.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12232.
2012-11-15 Inkommer mail (PDF) från Ulla Andersson, kassör i Södra Kärr
                   Samfällighetsförening för kännedom om…
                   # åtgärder för omhändertagande av vass efter vasslåtter 2012 i Södra Kärr, 
                   # ev. ytterligare en kontaktperson från Samfällighetsföreningen vid möten
                      och informationer med Kustmiljögruppen. 
                   Protokoll 2012-11-20, § 12239.
2012-11-14 Sammanträdesprotokoll (PDF) Torsås Kommun, BMN § 140 – Driftfråga
                   Truxor DM 5000.
2012-11-13 Kallelse (PDF) till styrelsmöte 2012-11-20 jämte dagordning. Vi träffas i
                   bostaden hos Karl-Gustaf Eklund i Södra Kärr. Vägbeskrivning (PDF)
                   medföljer kallelsen.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12212.
2012-11-10 Viktig information (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner i
                    Kustmiljögruppen vad avser inbjudan till vattendragsvandring – söndagen
                    den 2 december 2012 med början 10.00 – Silverbäcken i Gärdslösa/Öland.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12232.
2012-11-10 Viktig information (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner i
                    Kustmiljögruppen vad avser reproduktion av knölsvan utmed kustremsan i
                   Torsås kommun samt underlag för införskaffande av sedimentpump.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12222 resp. 12221.
2012-11-09 Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen i
                   Torsås kommun, med förfrågan om det finns intrersse för slamsugning inom
                   medlemsföreningarna med uppgift om plats och storlek. Assar J skriver att
                   ju fler medlemsföreningar som hör av sig, desto större är chanserna för ett
                   införskaffande av en sedimentpump.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12221.
2012-11-09 Inkommer mail från Regionförbundet i Kalmar län med inbjudan till
                    slutkonferens i Kalmar den 7 februari 2013 med temat ”Biogas – Nya
                    substrat från havet”. Inbjudan återfinns till medlemsföreningarna i
                    Nyhetsbrevet för november 2012. Se i diariet 2012-11-09.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12231.
2012-11-09 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén med förfrågan
                   från Stellan Hamrin, moderator vid Vattensamling 2012 på Möre hotel, om
                   hur reproduktionen av knölsvan ser ut utmed Torsås kustremsan.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12222.
2012-11-09 Centralt utskick av Nyhetsbrev (PDF) för november månad 2012 via mail
                   (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva
                    personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står på
                    Kustmiljögruppens externa mailinglista.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12228.
2012-11-07 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin,
                   vattenprojektansvarig i Torsås kommun med inbjudan (PDF) från Öland
                   gällande fiskvårdsprojekt i Silverbäcken.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12232.
2012-11-06 Viktig information (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner i
                   Kustmiljögruppen samt till exekutiva personer inom politik, förvaltning,
                   företag och myndigheter.
                   # Inbjudan till seminarium (PDF) om uppföljning och utvärdering av åtgärder
                      riktade mot övergödning med rubriken, ”hur vet vi att vi gör rätt?”. (PDF)
                     Sista anmälningsdag fredagen den 9 november 2012.
                 
   Protokoll 2012-11-20, § 12230 resp. § 12238.
                   # Minnesanteckningar (PDF) från styrelsemötet och Vattenrådsmötet den
                     16 oktober 2012. (PDF)
                   Protokoll 2012-11-20, § 12234 resp. § 12238.
2012-11-05 Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr
                   Samfällighetsförening med anledning av ”reminder to MOMENT final
                   conference and ERB Water Forum”.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12236.
2012-11-05 Inkommer mail (PDF) från Pernilla, Torsås kommun med rubriken
                   ”Reminder to MOMENT final conference and ERB Water Forum”.
                   Pernilla L skriver i sitt mail – ”en liten påminnelse om MOMENT
                   slutkonferens den 27-28 november 2012. I mailet återfinns
                   uppdaterad inbjudan (PDF) till konferensen. Har Du möjlighet att delta
                   missa inte att anmäla Dig. Slutkonferensen är gratis”. 
                   Protokoll 2012-11-20, § 12229.
2012-11-05 Sekretariatets svarsmail (PDF) till Egon Bergman, Järnsida
                   Stugägareförening med anledning av dennes två frågor om
                   dels kontaktuppgifter till PKN-consulting och dels om avstånd från
                   havet/Kalmarsund för att bränna vass.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12237.
2012-11-01 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin,
                   vattenprojektansvarigi Torsås kommun avseende inbjudan (PDF) från
                   Föreningen rädda uttern i Småland och länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar
                   och Kronoberg till en kurs i barmarksspårning av utter.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12235.

Oktober månads handlingar

2012-10-30 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, Torsås kommun avseende
                   ”minnesanteckningar från styrelsemötet och vattenrådsmötet den 16
                   oktober 2012 med samtliga presentationer på Vattenrådets hemsida på
                   länken http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
                   Protokoll 201-11-20, § 12234.
2012-10-29 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, Torsås kommun med inbjudan
                   (PDF) till seminarium om uppföjning och utvärdering av åtgärder riktade mot
                   övergödning.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12230.
2012-10-25 Inkommer mail (PDF) från Stan Weyns med anledning av den information
                   som lämnades vid ”Höstträffen 2012” om Genomströmningsprojekt Södra
                   Kärr 2012-2019.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12218.
2012-10-20 Under uppsummeringen av dagen vid ”Höstträffen 2012” överlämnar Assar
                   Johansson, förare av Truxormaskinen, tidsuppgift på antalet timmar (PDF)
                   under 2012 specificerat på medlemsförening, som det gått åt för att skörda
                   vass.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12217.
2012-10-19 Inkommer svarsmail (PDF) från Stan Weyns med anledning av
                   sekretariatets svar på förfrågan om anmälning av fyra deltagare till
                   ”Höstträffen 2012”.
                   Protokoll 2011-11-20, § 12233.
2012-10-18 Inkommer kopia av mail (PDF) till sekretariatet från Rune Fransén
                    avseende hyra av Båtklubbens lokal i Bergkvara hamn.
                    Protokoll 2012-11-20, § 12220.
2012-10-17 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås
                   kommun angående inbjudan till MOMENT final conference and 5th ERB
                   Water Forum den 27-28 november 2012. Sista anmälningsdag är den 15
                   november 2012.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12229.
2012-10-15 Inkommer svarsmail (PDF) från Solbrith och Jan Hellman om deltagande
                    på Höstträffen 2012″.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12204.
2012-10-15 Sekretariatets mailsvar (PDF) till Berit Holmgren, Södra Kärr
                   Samfällighetsförening med anledning av föreningens begäran om bidrag
                   från Kustmiljögruppen för bortforsling av vass.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12197.
2012-10-15 Inkommer svarsmail (PDF) från Tomas Svensson, Gunnarstorps
                   Miljöförening om deltagande på ”Höstträffen 2012”.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12204.
2012-10-15 Inkommer svarsmail (PDF) från Anna Carnelius, projektsamordnare LOVA,
                   Kalmarsundskommissionen med anledning av inbjudan till ”Höstträffen
                   2012″.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12204.
2012-10-15 Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Alexandersson, Kärrabo
                   Kustvårdsförening som anmäler tre personer till ”Höstträffen 2012”.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12204.
2012-10-15 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiskan ställning och resultat.
                    Protokoll 2012-10-15, 12192.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-08-30, § 12139 resp. protokoll 2012-05-23, § 12103
                    resp. protokoll 2012-04-16, § 12059 resp. protokoll 2012-03-12, § 12003.
2012-10-15 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12193.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-09-20, § 12170 resp. protokoll 2012-08-30, § 12140
                    resp. protokoll 2012-05-23, § 12104 resp. protokoll 2012-04-16, § 12060
                    resp. protokoll 2012-03-12, § 12004.
2012-10-15 Planering inför ”Höstträffen” med våra medlemsföreningar.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12194.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12215 resp. protokoll 2012-09-20, § 12173 resp.
                   protokoll 2012-08-30, § 12155.
2012-10-15 Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12195.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-11-20, § 12216 resp. protokoll 2012-09-20, § 12178.
2012-10-15 Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen översänder förslag till ny
                   Va-översikt som arbetsmaterial.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12196.
2012-10-15 Begäran om bidrag från Södra Kärr Samfällighetsförening för bortforsling av
                    vass.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12197.
2012-10-15 Nyhetsbrev (PDF) för oktober månad 2012.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12198.
2012-10-15 Inventering av lekvandrande mört i sex vattendrag i Kalmar län.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12199.
2012-10-15 Uppdatering av kontaktpersoner för Ragnabo Miljö- och
                    Samfällighetsförening.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12200.
2012-10-15 Vattenrådsmöte den 16 oktober 2012.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12201.
2012-10-15 Välkommen på lekvandring den 31 oktober 2012.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12202.                   
2012-10-14 Mail (PDF) till Henrik K Karlsson, Länsstyrelsen i Kalmar avseende
                   minnesanteckningar (PDF) från demonstrationen av slamsugningspumpen
                   till Truxorn, onsdagen den 19 september 2012, vid Sjöslätten i Bergkvara.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12207.
2012-10-14 Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening om
                   deltagande på ”Höstträffen 2012” samt hjälp med fotodokumentation.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12204.
2012-10-14 Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugförening om
                   deltagande på ”Höstträffen 2012”.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12204.
2012-10-14 Kustmiljögruppen saknar Din anmälan till ”Höstträffen 2012”. (PDF)
                    Protokoll 2012-10-15, § 12209.
2012-10-11 Viktig information (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner i
                   Kustmiljögruppen samt till exekutiva personer inom politik, förvaltning,
                   företag och myndigheter.
                   # Nyhetsbrev för oktober 2012. (PDF)
                   # Inbjudan (PDF) och program med hålltider (PDF) till Kustmiljögruppens
                      ”Höstträff 2012”.
                   # Rapport av Joakim Holm (PDF), Mönsterås kommun avseende
                      ”inventering av lekvandrande mört i sex vattendrag i Kalmar län.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12208.
2012-10-11 Inkommer svarsmail (PDF) från Einar Pontén om deltagande på
                   ”Höstträffen 2012”.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12204.
2012-10-11 Inkommer svarsmail (PDF) från Assar Johansson om deltagande på
                   ”Höstträffen 2012”.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12204.
2012-10-10 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, med
                   inbjudan (PDF) till lekvandring den 31 oktober ut med ett av de områden vi
                   har genomfört biotopvård på nu under sommaren.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12202.
2012-10-08 Inkommer svarsmail (PDF) från Britt-Marie Östman, Bergkvara
                   Samhällsförening om deltagande på ”Höstträffen 2012”.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12204.
2012-10-08 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet
                    med arbetsmaterial gällande ”Va-översikten”, (PDF) där Kustmiljögruppen
                    ingår som referensgrupp.
                    Protokoll 2012-10-15, § 12196.
2012-10-08 Kallelse (PDF) till styrelsmöte 2012-10-15 jämte dagordning. Vi träffas i
                   fritidsbostaden hos Kennert Täck i Ragnabo. Vägbeskrivning (PDF)
                   medföljer kallelsen.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12191.
2012-10-05 Inkommer mail (PDF) från Andreas Holgersson, BergkvaraBuss med
                   besked om att de sponsrar den abonnerade bussen vid ”Höstträffen 2012”
                   till Sloalycke och Bruatorpsån.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12194
2012-10-03 Inkommer vidarebefordrat mail från Anna Carnelius,
                   Kalmarsundskommissionen med uppgift om utkommen rapport av Joakim
                   Holm, Mönsterås kommun med titeln ”Inventering av lekvandrande mört i
                   sex vattendrag i Kalmar län” (PDF) daterad 2012-09-19.
                   Klicka här för att läsa rapporten.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12199.

September månads handlingar
2012-09-28 Sekretariatets svarsmail (PDF) till Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö-
                   och Samfällighetsförening med anledning av föreningens uppdatering av
                   kontaktpersoner.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12200.
2012-09-26 Sekretariatets svarsmail (PDF) till Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening
                   med anledning av tagna foton vid slamsugningsdemonstration på Sjöslätten
                   i Bergkvara 2012-09-20.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12205.
2012-09-24 Inkommer svarsmail (PDF) från Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och
                   Samfällighetförening med anledning av Nyhetsbrev september 2012 med
                   uppgift om, att Östen Barrdahl skall läggas till som kontaktperson för
                   föreningen.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12200.
2012-09-24 Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr
                   Samfällighetsförening med anledning av inbjudan till ”Höstträff 2012” med
                   temat ”Rent vatten”.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12204.
2012-09-24 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, Torsås kommun med inbjudan
                   (PDF) till Vattenrådsmöte den 16 oktober 2012.
2012-09-22 Centralt utskick via mail (PDF) från sekretariatet till medlemsföreningarna
                   avseende inbjudan till ”Höstträff” – med temat ”rent vatten”. (PDF)
                   Protokoll 2012-10-15, § 12203.
2012-09-20 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén avseende
                   ”Inbjudan till Länsstyrelsens workshop för vattenråd 2012-10-26”.
2012-09-18 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås
                   kommun angående WWF inbjudan till konferens ”Levande Skogsvatten –
                   vision eller verklighet” den 14-15 november 2012, Hindås Göteborg.
2012-09-17 Inkommer information om KALLELSE (PDF) till kompetensutvecklingsdag
                   från Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen på Möre hotell,
                   torsdagen den 25 oktober 2012. Välkommen till en dag i klimatets tecken
                   där vi blandar föreläsningar och workshops med god årstidsbaserad mat
                   och fika. Dagen har focus på klimatförändringar i vårt samhälle och
                   VA-planeringen i Torsås kommun. Du har möjlighet att påverka
                   viljeinriktningen för kommunens fortsatta VA-arbete.
                   Protokoll 2012-10-15, § 12206.
2012-09-16 Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lind, Bergkvara Samhällsförening med
                   bekräftelse på att uppdraget som fotograf antas vid demonstrationen av
                   slamsugningsaggregatet till Truxorn på Sjöslätten i Bergkvara 2012-09-19.
2012-09-13 Kallelse (PDF) till styrelsmöte 2012-09-20 jämte dagordning, Båtklubbens
                   lokal i Bergkvara.                  
2012-09-13 Inkommer mailsvar från Länsstyrelsen i Kalmar län angående
                   ”Tjänsteanteckning” (PDF) avseende tillstånd för att demonstrera slamsug
                   för muddring vid Ängaskär i Bergkvara den 2012-09-19 kl. 17.30-18.30.
2012-09-10 Inkommer svarsmail (PDF) från Anna Carnelius, projektsamordnare LOVA
                   med anledning av utsänd ”öppen” inbjudan till demonstration av
                   slamsugningspump till Truxorn.
2012-09-10 Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr
                   Samfällighetsförening med anledning av utsänd ”öppen” inbjudan till
                   demonstration av slamsugningspump till Truxorn.
2012-09-10 Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, Torsås kommun med
                    anledning av utsänd ”öppen” inbjudan till demonstration av
                    slamsugningspump till Truxorn. 
2012-09-10 Centralt utskick till medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen
                    ”Öppen” inbjudan till demonstration av slamsugningspump onsdagen
                    den 19 september 2012, kl. 17.30 vid Sjöslätten i Bergkvara.(PDF)

Augusti månads handlingar
2012-08-29 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, Torsås kommun med förfrågan
                   om utlämnande av kontaktuppgifter till Hav.
2012-08-27 Inkommer svarsmail (PDF) från Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och
                   Samfällighetsförening som svar på sekretariatets centrala utskick om
                   turordningslista för vassklippning 2012.
2012-08-23 Kallelse till styrelsemöte 2012-08-30 (PDF)
2012-08-06 Central utskick från sekretariatet till medlemsföreningarna med
                    inbjudan till biotopvård i Söderåkra den 25 augusti 2012. (PDF)
2012-08-06 Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr
                   Samfällighetsförening med tankar om logistik för omhändertagande av vass
                   efter vasslåtter”
2012-08-05 Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Östman, Bergkvara Samhällsförening
                   som skriver” vi är alla nöjda med ”Vassars” arbete”.
2012-08-05 Centralt utskick från sekretariatet till medlemsföreningarna med påminnelse
                    om Länsstyrelsens synpunkter vad avser samråd angående vassklippning.
                    (PDF)
2012-08-05 Inkommer mail (PDF) från Egon Bergman, sekreterare i Järnsida
                   Stugägareförening som skriver ”Assar har gjort en strålande insats på
                   Järnsida. Stort tack från oss alla”.
2012-08-03 Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson som skriver ”Tack för
                   turordningslistan. Lite väl optimistisk när det gäller slutdatum för
                   vassklippningen, räkna tidigast med början av oktober”.
2012-08-03 Sekretariatets tack (PDF) till Assar Johansson för påminnelse om utebliven
                   turordningslista för vassklippning 2012.
2012-08-02 Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnartorps Miljöförening
                   som frågar efter turordningslistan för vassklippning 2012″.
2012-08-02 Inkommer mail (PDF) från Lars Carlson, Djursviks Samhällsförening som
                    frågar efter ”turordningslistan för vassklippning 2012”.
2012-08-02 Centralt utskick från sekretariatet till medlemsföreningarna angående
                    turordningslista för klippning av vass 2012 (PDF), styrelseprotokoll
                    2012-07-31, § 12135 (PDF) samt minnesanteckningar från PKN-konsults
                    besök i Torsås den 27 juli 2012. (PDF)

Juli månads handlingar
2012-07-25 Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson med information om att
                   fredagen den 27 juli 2012 kommer Pär Kalix Nilsson till Torsås för att
                   diskutera hantering av vass.
2012-07-20 Nyhetsbrev för juli-augusti 2012. (PDF)
2012-07-17 Inkommer mail (PDF) från Åke Pettersson med rubriken ”alternativ
                   vasstransport” samt frågeställningen om fiskarna Olsson har gamla stolpar
                    till ålbottengarn som de inte använder för tork av vass?
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    2012-07-16 resp. 2012-07-16 (två inkomna handlingar) resp. 2012-07-06.
2012-07-16 Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr
                   Samfällighetsförening med önskemål om vassklippning 6-10 augusti 2012.
2012-07-16 Inkommer mail (PDF) för kännedom från Magnus Rosenborg,
                   Miljöföreningen Södra Ragnabo angående vasstransport som svar på Jean
                   Nilssons mail 2012-07-06.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-07-17 resp. 2012-07-16 resp. 2012-07-06.
2012-07-06 Inkommer mail (PDF) från Jean Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo
                    med bilder på alternativ vasstransport (PDF).
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    2012-07-17 resp. 2012-07-16 resp. 2012-07-16 (två inkomna gandlingar).
2012-07-05 Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet
                   i Torsås kommun som svar på sekretariatets mail angående
                   Kustmiljögruppens representanter i Vattenrådet som referensgrupp för
                   Torsås kommuns VA-planprocess.
                   Se även inkomna handlingar olch beslut i detta ärende.
                   2012-07-04.
2012-07-04 Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppen som
                   vidarebefordrat mail från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet i Torsås
                   kommun angående förfrågan om vattenrådet som referensgrupp för Torsås
                   kommuns VA-planprocess.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-07-05.

Juni månads handlingar           
2012-06-27 Centralt utskick (PDF) från sekretariatet till samtliga medlemsföreningar i
                   Torsås Kustmiljögrupp med anledning av Anna Carnelius mail 2012-06-26
                    om nytt datum för Baltic Sea Waste Campaign samt program för Kalmar,
                    söndagen den15 juli 2012. (PDF)
2012-06-26 Inkommer mail (PDF) från Anna Carnelius, Kalmarsundskommissionen
                   ang. Baltic Sea Waste Campaign – program för Kalmar, söndag den 15 juli
                   2012, OBS NYTT DATUM. (PDF)
2012-06-25 Svarsmail (PDF) från sekretariatet till Gunvor Backlund på hennes mail
                   2012-06-24 angående deltagande i världsarvsvecka på södra Öland den 4
                   augusti 2012 i Degerhamn.
2012-06-25 Tecknande av föreningens firma. Protokoll 2012-06-25, § 12132.
2012-06-21 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, MOMENT-gruppen i Torsås
                   angående sammanställning av ”Vattensamling 2012” den 1 juni på Möre
                   hotell.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-06-18 resp. 2012-06-13 resp. 2012-06-12 resp. 2012-06-08 resp.
                   2012-05-31 resp. 2012-05-30 resp. 2012-05-29 resp. 2012-05-28 resp.
                   2012-05-28 resp. protokoll 2012-05-23, § 12106 resp. 2012-05-18 resp.
                   2012-05-16 resp. 2012-05-10 resp. 2012-05-04 resp. 2012-04-27 resp.
                   protokoll 2012-04-16, § 12083 samt § 12063 resp. 2012-03-13 resp.
                   protokoll 2012-03-12, § 12006 resp. 2012-03-07 resp. 20012-02-29 resp.
                   2012-02-24 resp. 2012-02-16 resp. 2012-02-01.
2012-06-18 Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps miljöförening
                   angående uppdatering av kontaktuppgifter.
2012-06-18 Inkommer mail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening med
                   uppgift om att bilderna från ”Vårträffen 2012” med medlemsföreningarna
                   finns hos Johan Blomqvist.
2012-06-18 Inkommer mailsvar (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med
                   anledning av sekretariatets uppdatering av minnesanteckningar från
                   ”Vattensamling 2012”.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.
2012-06-17 Inkommer mail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnartorps miljöförening med
                   tack för trevlig ”Vårträff 2012” samt bifogat nyhetsbrev ”Vattenblänk” från
                   Sveriges vattenmyndigheter nr.2 juni 2012, där bl.a frågan om akrylatbensin
                   lyfts fram.
2012-06-17 Nyhetsbrev för juni 2012. (PDF)
2012-06-16 Fördelning av uppdrag inom styrtelsen. Protokoll 2012-06-16, § 12127.
2012-06-16 Representation/deltagare i Vattenrådet i Torsås.
                    Protokoll 2012-06-16, § 12128.
2012-06-16 Centralt utskick (PDF) från sekretariatet till samtliga medlemsföreningar i
                    Kustmiljögruppen vad avser inbjudan till:
                    # Klicka här för The Baltic Sea waste campaign i Kalmar den 14 juli 2012.
                      (PDF)
                    # Klicka här för Vattendragsvandring, Gullabo den 27 juni 2012 i samarbete
                       med Skogsstyrelsen. (PDF)
2012-06-15 Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med anledning
                   av Susanna Minnhagens centrala utskick ”Havsmiljöanslag på 3 milj till
                   Kalmarsundskommissionen med beslut och bilagor.
                   # Klicka här för beslut (PDF) om bidrag för ”ökande bestånd av gädda,
                      abborre och havsöring.
                   # Klicka här för beslut (PDF) om bidrag för ”Åtgärdsgenomförande i
                      samverkan”
                   # Klicka här för ansökan (PDF) om havsmiljöanslag för projektet
                      ”Åtgärdsgenomförande i samverkan”.
                   # Klicka här för komplettering av ansökan (PDF) om havsmiljöanslag för
                      projektet ”Ökande bestånd av gädda, abborre och havsöring”.
2012-06-14 Inkommer inbjudan (PDF) via mail (PDF) från Pernilla Landin, MOMENT-
                    gruppen i Torsås om Vattendragsvandring, Gullabo den 27 juni 2012 i
                    samarbete med Skogsstyrelsen.
2012-06-13 Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr 
                    Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets centrala utskick av
                    handlingar till ”Vårträffen 2012” och ”Årsmötet för verksamhetsåret 2011”.
2012-06-13 Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig inom
                   miljöområdet med anledning av sekretariatets centrala utskick av handlingar
                   till ”Vårträffen 2012” och ”Årsmötet för verksamhetsåret 2011”.
2012-06-13 Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida
                    Stugägareförening med anledning av sekretariatets centrala utskick av
                    handlingar till ”Vårträffen 2012” och ”Årsmötet för verksamhetsåret 2011.
2012-06-13 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig i
                    miljöfrågor med tankar om fisk- och fågeldöd kopplat till brist på vitamin
                    B-12.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.
2012-06-12 Centralt utskick av handlingar (PDF) från sekretariatet till
                    medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp som underlag till ”Vårträffen
                    2012″ och till ”Årsmötet för verksamhetsåret 2011.
                    # Klicka här för handlingar till ”Vårträffen 2012”.
                    # Klicka här för protokoll från ”Årsmötet 2012”.
                    # Klicka här för ”Års- och verksamhetsberättelse för 2011”.
2012-06-12 Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening
                    med anledning av sekretariatets förfrågan om medverkan vid forografering
                    vid ”Vårträffen 2012”.
2012-06-12 Inkommer mail (PDF) från Stan Weyns. MOMENT-gruppen i Torsås med
                    rubriken ”utvärdering av konferensen”.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.
2012-06-08 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, MOMENT-gruppen i Torsås med
                   anledning av sekretariatets slutrapport av sammanfattning ”Vattensamling
                   2012″.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.

Maj månads handlingar

2012-05-31 Inkommer mail (PDF) från Stan Weyns, MOMENT-gruppen i Torsås med
                   Power Point presentationer från tre föreläsare av fem till ”Vattensamling
                   2012″.
                   # Klicka här för Eva Steiner. (PDF)
                   # Klicka här för Erik Hammargren. (PDF)
                   # Klicka här för Rune Hallgren. (PDF)
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21. 
2012-05-30 Inkommer mail (PDF) från Roland Blomqvist, Kustmiljögruppen till
                   sekretariatet med besked om att KST-Tryck saknar original till
                   Kustmiljödiplomet.
2012-05-30 Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen angående
                    material till ”Vattensamling 2012”.
                    # Klicka här för Gösta Lindners stipendium. (PDF)
                    # Klicka här för Lokalt vasspelleteringsförsök hos NT-pellets i N:a Tång.
                      (PDF)
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.
2012-05-29 Inkommer mail (PDF) från Stan Weyns, MOMENT-gruppen i Torsås med
                   ”uppdrag under bussresan ” (PDF) för de deltagare på Vattensamling 2012
                    som har anmält sig till workshops ”biotopvård för fisk” och ”skog och
                    vatten”.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.
2012-05-28 Inkommer mail (PDF) från Stan Weyns, MOMENT-gruppen i Torsås
                   angående föreläsarnas presentationer på ”Vattensamling 2012”.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.
2012-05-28 Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, MOMENT-gruppen i
                   Torsås kommun med anledning av att Kustmiljögruppen behöver el till
                   mässbordet vid konferensen ”Vattensamling 2012” den 1 juni 2012 på Möre
                   hotell.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.
2012-05-28 Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin på sekretariatets expediering
                    av styrelseprotokoll 2012-05-23, § 12105 avseende utvärdering av
                    Bergkvara- dagen den 17 maj 2012.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12105 resp. 2012-05-21 resp. 2012-05-08 resp.
                    2012-05-07 resp. 2012-04-30 resp. protokoll 2012-04-16 § 12062
                    resp. 2012-04-01 resp. 2012-03-31 resp. 2012-03-25 resp.
                    protokoll 2012-03-12, § 12005 resp. 2012-03-03.  
2012-05-28 Inkommer mail (PDF) från Stan Weyns med underlagsmaterial till
                   sekretariatet och deltagarlista inför ”Vattensamling 2012”.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.
2012-05-24 Inkommer mail (PDF) från Mats Elgqvist med uppgift om att Ragnabo
                   Miljö & Samfällighetsförening saknas i informationsfolderns förteckning av
                   uppräknade Kustmiljöföreningar.
2012-05-23 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12103.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-04-16, § 12059 resp. protokoll 2012-03-12, § 12003.
2012-05-23 Aktiviteter för att stödja ekonomiskt Kustmiljögruppen.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12104.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-04-16, § 12060 resp. 2012-03-12, § 12004. 
2012-05-23 Bergkvaradagen den 17 maj 2012. Protokoll 2012-05-23, § 12105.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-05-28.
2012-05-23 Vattensamling 2012 i Torsås. Protokoll  2012-05-23, § 12106.
                    Se även inkomna handlingar och besöut i detta ärende 2012-06-21.
2012-05-23 MOMENT-projektet i Torsås kommun. Protokoll 2012-05-23, § 12107.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    protokoll 2012-04-16, § 12064, resp. protokoll 2012-03-12, § 12008 resp.
                    2011-11-21 resp. protokoll 2011-11-15, § 05 resp. 
                    protokoll 2011-11-03, § 07 resp. 2011-10-28.
2012-05-23 Stadgar. Protokoll 2012-05-23, § 12108.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-04-16, § 12067 resp. protokoll  2012-03-12, § 12023.
2012-05-23 Miljöambassadörer. Protokoll 2012-05-23, § 12109.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-04-16, § 12069.
2012-05-23 Karta på hemsidan. Protokoll 2012-05-23, § 12110.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-05-10 resp. 2012-05-08 resp. 2012-04-26 resp. 2012-04-26 resp.
                   2012-04-23 resp. protokoll 2012-04-16, § 12070 resp. 2012-03-18.
2012-05-23 Årsmöte med Torsås Kustmiljögrupp. Protokoll 2012-05-23, § 12111.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    2012-04-30 resp. protokoll 2012-04-16, § 12074.
2012-05-23 Grämkulla Intresseförening kontaktar Kustmiljögruppen med föfrågan om
                    hjälp med vassklippning. Protokoll 2012-05-23, § 12112.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-04-16, § 12075 resp. 2012-04-15.
2012-05-23 PR-material – beställning av T-shirts. Protokoll 2012-05-23, § 12113.
                    Se även inkomna handlingar och belslut i detta ärende.
                    2012-05-11 resp. protokoll 2012-04-16, § 12077 och § 12062 och § 12060.
2012-05-23 Säkerhetskopiering av Kustmiljögruppens material i sekreterarens dator.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12114.
2012-05-23.Bra kurs om EU-projekt. Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder Kustmiljöföre-
                   ningarna att delta i ”Starta projekt i landsbygdsprogrammet” den 8 maj
                   2012. Protokoll 2012-05-23, § 12115.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-05-02 resp. 2012-04-23 resp. protokoll 2012-03-12, § 12034 resp.
                   2012-01-11. 
2012-05-23 Framtagande av informationsfolder för Kustmiljögruppen.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12116.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-05-11 resp. protokoll 2012-04-16, § 12060 resp.
                   protokoll 2012-03-12, § 12004. 
2012-05-23 Inläggning av bildspel på hemsidan. 
                   Protokoll 2012-05-23, § 12117.
                   Se även inkomna handlingar i detta ärende 2012-05-11.
2012-05-23 Nyhetsbrev för maj månad 2012. Protokoll 2012-05-23, § 12118.
                    Se även beslut 2012-03-12, § 12036.
2012-05-23 Avsägelse av uppdrag som ledamot av styrelsen – Solveig Johansson.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12119 och § 12104.              
2012-05-21 Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvaradagen med önskemål om
                   utvärdering.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-05-28.
2012-05-18 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, Vattensamling 2012 angående
                   mässinformation (PDF).
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.              
2012-05-17 Kallelse till styrelsemöte 2012-05-23 (PDF).
2012-05-17 Nyhetsbrev för maj 2012. (PDF) Protokoll 2012-05-23, § 12118.
2012-05-16 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, Vattensamlling 2012 angående
                   deltagarlista. (PDF) 
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.             
2012-05-15 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, tf sekreterare i Bruatorpsåns,
                   Grisbäckens och Brömsebäckens vattenråd med uppgift om
                   föreningsstämma i Vattenrådet den 4 juni 2012 jämte 
                   kallelse och dagordning. (PDF). Protokoll 2012-05-23, § 12120.
2012-05-15 Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén som vidarebefordrat detta från
                   Birgitta Hedvall, med uppgift om minnesanteckningar från
                   Kustmiljökonferenserna i Torsås kommun 2001-2007.
2012-05-11 Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist Webb&Form med den senaste
                   versionen av Kustmiljögruppens nya folder.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12116.
2012-05-11 Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén som vidarebefordrat detta från
                   Håkan Larsson f.d Kustmiljögruppen, med uppgifter om Logga och bildspel
                   med rubriken ”Grunda Kustnära områden i Torsås kommun” (PDF).
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 20012-05-23, § 12113.
2012-05-10 Inkommer mail (PDF) från Birgitta Hedvall angående remissyttrande över
                   den nya kartan över kustremsan i Torsås kommun på hemsidan som
                   sekretariatet utsänt för yttrande.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12110.
2012-05-10 Centralt utskick (PDF) från sekretariatet till Kustmiljöföreningarna med
                   påminnelse om anmälan samt inbjudan med program (PDF) till
                   Vattensamling 2012 i Torsås den 1 juni på Möre hotell.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.              
2012-05-08 Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, Kalmarsunds-
                   kommissionen med anledning av sekretariatets expediering av protokoll
                   2012-03-12 § 12010. Protokoll 2012-05-23, § 12121.
2012-05-08 Inkommer svarsmail (PDF) från Sofie Nyström angående utrustning på
                   Bergkvara-dagen.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-05-28
2012-05-08 Inkommer svarsmail (PDF) från Reine Axelsson, Grämkulla
                   Intresseförening med anledning av sekretariatets centrala utskick till
                   Kustmiljöföreningarna att uppdatera namnen på kontaktpersoner, deras
                   mail samt telefonnummer.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12110.
2012-05-07 Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, MOMENT-gruppen om
                   förslag på experiment, praktiska aktiviteter (PDF) på Bergkvara-dagen den
                   17 maj 2012.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-05-28.
2012-05-04 Centralt utskick (PDF) från sekretariatet till Kustmiljöföreningarna med
                   inbjudan med program (PDF) till Vattensamling 2012 i Torsås den 1 juni på
                   Möre hotell.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.              
2012-05-02 Inkommer bekräftelse på kursanmälan (PDF) ”Starta projekt i
                   landsbygdsprogrammet” för K-G Eklund som arrangeras av Länsstyrelsen i
                   Kalmar den 8 maj 2012.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12115 resp. 2012-04-23 resp.
                   protokoll 2012-03-12 § 12034 resp. 2012-01-11.

April månads handlingar
2012-04-30 Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, MOMENT-gruppen i
                   Torsås kommun, med anledning av sekretariatets expediering av protokoll
                   2012-04-16 § 12063 om deltagande i både Bergkvara-dagen den 17 maj
                   2012 och Kustmiljögruppens årsmöte den 16 juni 2012.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-05-28 resp. 2012-05-23, § 12111 och § 12122.
2012-04-27 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, MOMENT-gruppen i Torsås
                    kommun, med rubriken Vattensamling i Torsås – inbjudan och dagordning  
                   (PDF). Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.   
2012-04-26 Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Alexandersson, Kärrabo
                    Kustvårdsförening med anledning av sekretariatets centrala utskick till
                    Kustmiljöföreningarna att uppdatera namnen på kontaktpersoner, deras
                    mail samt telefonnummer.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12110.
2012-04-26 Centralt utskick (PDF) till Kustmiljöföreningarna med uppmaningen att
                    uppdatera namnen på deras kontaktpersoner, deras mail och telefon-
                    nummer.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12110.
2012-04-23 Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webb&Form, angående ”Karta
                    över kustremsan – utlagt på hemsidan”.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12110.
2012-04-23 Inkommer svarsmail och bekräftelse på anmälan (PDF) från Lillemor
                   Jonsén, Landsbygdsutvecklingsenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar om
                   deltagande i kurs ”att starta projekt i EUs landsbygdsutvecklingsprogram”
                   för K-G Eklund.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12115 resp. 2012-05-02 resp. 
                   protokoll 2012-03-12 § 12034 resp. 2012-01-11.
2012-04-16 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.
                    Protokoll 2012-04-16 § 12059.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12103 resp. protokoll 2012-03-12 § 12003.
2012-04-16 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen.
                    Protokoll 2012-04-16 § 12060.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12104 resp. protokoll 2012-03-12 § 12004.
2012-04-16 Föreningsbidrag. Protokoll 2012-04-16 § 12061.
2012-04-16 Bergkvaradagen den 17 maj 2012. 
                    Protokoll 2012-04-16 § 12062.                   
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-05-28.
2012-04-16 Vattensamling 2012 i Torsås. Protokoll 2012-04-16 § 12063 och 12083.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.             
2012-04-16 MOMENT-projektet i Torsås kommun. Protokoll 2012-04-16 § 12064.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12107.
2012-04-16 Införandet av arbetsgrupper för att bereda ärenden. Protokoll 2012-04-16
                   § 12065.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12009 resp. Årsmöte 2011-05-21 § 23.
2012-04-16 Information till den ”gamla styrelsen”. Protokoll 2012-04-16 § 12066.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-03-26 resp. 2012-03-12 § 12025.
2012-04-16 Stadgar. Protokoll 2012-04-16 § 12067.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12108.
2012-04-16 Fiskeriverkets resultat av provfisket mellan Djursvik och Bergkvara hösten
                   2011. Protokoll 2012-04-16 § 12068.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-03-12 § 12031.
2012-04-16 Miljöambassadörer som arbetar för kustmiljön i Torsås kommun.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12069.
                   Se även inkomna handlingar och besöut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12109.
2012-04-16 Karta på hemsidan. Protokoll 2012-04-16 § 12070.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12110.
2012-04-16 Bevakning av tidningsartiklar i den ”lokala pressen”.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12071.
2012-04-16 Rapport från Vattenrådet. Protokoll 2012-04-16 § 12072.
2012-04-16 Havskommissionen ger pengaregn över kustkommunerna.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12073.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12098 resp. 2012-04-16 § 12097 resp 2012-04-16
                   § 12096 resp. 2012-04-04 resp. 2012-04-03 resp. 2012-04-02 resp.
                   2012-04-01.
2012-04-16 Årsmöte med Torsås Kustmiljögrupp. Protokoll 2012-04-16 § 12074.
                    Se ävern inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12111.
2012-04-16 Grämkulla Intresseförening kontaktar Kustmiljögruppen med förfrågan om
                   hjälp med vassklippning mm. Protokoll 2012-04-16 § 12075.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-04-15.
2012-04-16 Länkning mellan Kustmiljögruppens hemsida och Torsås kommuns
                   hemsida/Vattenrådet. Protokoll 2012-04-16 § 12076.
2012-04-16 PR-material – beställning av T-shirts.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12077 och § 12062 och § 12060.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-05-23, § 12113.                   .
2012-04-16 Nyhetsbrev för mars 2012. Protokoll 2012-04-16 § 12078.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12036.
2012-04-16 Nyhetsbrev för april 2012. Protokoll 2012-04-16 § 12079.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12036.
2012-04-16 Kustmiljögruppens deltagande i workshops. Protokoll 2012-04-16 § 12087.
2012-04-16 Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighets-
                   förening, med anledning av ansökan om bidrag till miljösatsningar från
                   centrala Havpengar våren 2012. 
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 
                   Protokoll 2012-04-16 § 12098 resp.protokoll 2012-04-16 § 12096 resp.
                   2012-04-16 § 12073 resp. 2012-04-04 resp 2012-04-03 resp. 2012-04-02
                   resp. 2012-04-01.                   
2012-04-15 Inkommer svarsmail från Connie Ohlsson (PDF) och
                   Reine Axelsson (PDF), Grämkulla Intresseförening, på det mail som
                   sekretariatet tillsände föreningen den 14 april 2012.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12112 resp. protokoll 2012-04-16 § 12075.
2012-04-07 Kallelse till styrelsemöte 2012-04-16. (PDF)
2012-04-04 Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin på förslag om
                   miljöförbättrande åtgärder med anledning av sekretariatets centrala utskick
                   till alla Kustmiljöföreningar i Torsås kommun, om att de kan ansöka om
                   pengar från Havsmyndigheten.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12097 resp. protokoll 2012-04-16 § 12073 resp.
                   2012-04-16 resp. 2012-04-03 resp. 2012-04-02 resp. 2012-04-01.
2012-04-03 Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr
                   Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets centrala utskick till
                   alla Kustmiljöföreningar i Torsås kommun, om att de kan ansöka om pengar
                   från Havsmyndigheten.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12098 resp. protokoll 2012-04-16 § 12096 resp.
                   protokoll 2012-04-16 § 12073 resp. 2012-04-16 resp. 2012-04-04 resp.
                   2012-04-02 resp. 2012-04-01.
2012-04-02 Central utskick (PDF) från sekretariatet till samtliga Kustmiljöföreningar i
                   Torsås kommun med information om att de kan via Kalmarsundskommis-
                    sionen ansöka om projektmedel för miljöförbättrande åtgärder inom
                    sektorerna reducering av läckage av närsalter samt fiskevård.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-04-16 § 12098 resp. protokoll 2012-04-16 § 12097 resp.
                    protokoll 2012-04-16 § 12096 resp. protokoll 2012-04-16 § 12073 resp.
                    2012-04-16 resp. 2012-04-04 resp. 2012-04-03 resp. 2012-04-01.
2012-04-02 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin MOMENT-gruppen i Torsås
                   kommun med uppgifter på körschema (PDF) inför Brömsebäcksvandring,
                   annandag påsk, den 9 april 2012.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2002-04-16 § 12085 resp. 2012-03-22 resp. protokoll 2012-03-12
                   § 12032 resp. 2012-02-29 resp. 2012-02-22.
2012-04-01 Inkommer 5 st mail som arbetsmaterial från Rune Fransén till sekretariatet
                   som berör samtliga Kustmiljöföreningar i Torsås kommun med upprop från
                   Havsmyndigheten via Kalmarsundskommissionen. Vi får 1.5 miljoner till
                   fiskevårdsåtgärder om…Vi får 1.5 miljoner till fosforåtgärder om…Vi får två
                   veckors frist (16-20 april 2012) med Kalmarsundskommissionens
                   Hav-ansökan.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12098 resp. protokoll 20125-04-16 § 12097 resp.
                   protokoll 2012-04-16 § 12096 resp. protokoll 2012-04-16 § 12073 resp.
                   2012-04-16 resp. 2012-04-04 resp. 2012-04-03 resp. 2012-04-02.
2012-04-01 Inkommer bekräftelse på anmälan (PDF) om deltagande i Bergkvaradagen
                   den 17 maj 2012.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-05-28.
                  
Mars månads handlingar
2012-03-31 Förnyad anmälan (PDF) om deltagande i Bergkvaradagen den 17 maj
                   2012.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-05-28.     
2012-03-27 Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin resp. svarsmail (PDF) från
                    Stan Weyns MOMENT-gruppen i Torsås kommun med anledning av
                    iakttagelser av mycket fisk i Grisbäcken, öster om Flasebro.
                    Protokoll 2012-04-16 § 12095.
2012-03-26 Inkommer mail (PDF) från Håkan Larsson med anledning av sekretariatets
                   expediering av protokoll 2012-03-12 § 12025 ”information till den gamla
                   styrelsen”.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12066 resp. protokoll 2012-03-12 § 12025. 
2012-03-26 Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin med anledning av
                   sekretariatets expediering av protokoll 2012-03-12 § 12010 ”arbete med
                   reglerad dränering av jordbruksmark på lokal nivå” samt § 12011
                   ”deltagande i seminarium i Stockholm om olika metoder….”.
                   Protokoll 2002-04-16 § 12094.
2012-03-26 Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, S Kärr Samfällighetsförening
                   med anledning av sekretariatets expediering av protokoll 2012-03-12
                   § 12028 ”planer för ny bro i S Kärr” samt § 12029 ekonomiskt bidrag från
                   Torsås kommun för syrepumpar”.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12093.
2012-03-25 Utskick av protokoll från 2012-03-12 resp. ”inbjudan till vattensamling i
                   Torsås kommun” resp. inbjudan till vattendragsvandring utmed
                   Brömsebäcken resp. inbjudan till gäddfabriken i Mönsterås till lokalpressen
                   Barometern, (PDF)  Östran (PDF) och KLT. (PDF)
2012-03-25 Anmälan om deltagande (PDF) på Bergkvaradagen.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-05-28.            
2012-03-25 Inkommer svarsmail från Ronny Ramberg, Torsåsposten, med anledning
                   av sekretariatets utskick till samtliga fyra tidningar som täcker Torsås
                   kommun.
2012-03-25 Sekretariatet skickar mail (PDF) till samtliga fyra tidningar som täcker
                   Torsås kommun Barometern, Östran, Kalmar Läns Tidning och
                   TorsåsPosten med uppropet ”vad händer med kustmiljöfrågorna i Torsås
                   kommun? 
                   Protokoll 2012-04-16 § 12084.
2012-03-25 Inkommer mail (PDF)  från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara med
                   anledning av expediering av protokoll 2012-03-12 § 12030. Britt-Marie
                   Östman skriver ”tack det var vackert skrivit”.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12092.
2012-03-22 Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren S Kärr Samfällighetsförening
                   som svar på viktigt informationsmail till Kustmiljöföreningarna i Torsås
                   kommun med anledning av vad som händer på aktivitetsfronten –
                   vattendragsvandring (PDF) utmed Brömsebäcken – gäddfabriken (PDF) i
                   Mönsterås – vattensamling 2012 (PDF) i Torsås kommun. Berit Holmgren
                   skriver ”jag har varit med på en sådan vandring, mycket intressant.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12091.                
2012-03-22 Särskilt utskick via mail (PDF) till samtliga Kustmiljöföreningar i Torsås
                   kommun med anledning av vad som händer på aktivitetsfronten –
                   vattendragsvandring (PDF) utmed Brömsebäcken, annandag påsk den 9
                   april – besök i ”gäddfabriken” (PDF) i Mönsterås, skärtorsdagen den 5 april –
                   vattensamling 2012 (PDF) i Torsås kommun, fredagen den 1 juni 2012.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12082.      
2012-03-22 Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren S Kärr Samfällighetsförening
                   som svar på ny mailadress för Assar Johansson.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12090.
2012-03-21 Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin MOMENT-gruppen i Torsås
                   kommun med anledning av K-G Eklunds förfrågan om hennes inbjudan till
                   ”gäddfabriken” i Mönsterås avser även samtliga Kustmiljöföreningar.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-04-16 § 12081 resp. 2012-03-19.
2012-03-19 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin MOMENT-gruppen i Torsås
                   kommun och avser inbjudan (PDF) med rubriken ”Är ni intresserade att följa
                   med till Mönsterås och se när gäddan leker i ”gäddfabriken”?
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-04-16 § 12081 resp. 2012-03-21.
2012-03-18 Inkommer mail (PDF) från Birgitta Hedvall med Tack för information om att
                    tidningsartikel ”Eldsjäl lämnar nu sin post” finns i Dokumentarkivet under
                    tidningsartiklar.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12110.
2012-03-13 Inkommer mail (PDF) från Stan Weyns MOMENT-gruppen i Torsås
                    kommun med inbjudan (PDF) Vattensamling i Torsås kommun,
                    fredagen den 1 juni 2012 på Möre hotell. Stan skriver ”alla är välkomna och
                    vi är tacksamma om du vidarebefordrar detta smakprov till fler som du tror
                    kan vara intresserade”.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.             
2012-03-12 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat.
                    Protokoll 2012-03-12, § 12003.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12103 resp. protokoll 2012-04-16, § 12059.
2012-03-12 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen.
                    Protokoll 2012-03-12, § 12004.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12104 resp. protokoll 2012-04-16, § 12060.
2012-03-12 Bergkvaradagen den 17 maj 2012.
                    Protokoll 2012-03-12, § 12005.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-05-28.
2012-03-12 Vattensamling 2012 i Torsås. Protokoll 2012-03-12, § 12006.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 2012-06-21.
2012-03-12 MOMENT-projektet i Torsås kommun. Protokoll 2012-03-12 § 12008.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12107.
2012-03-12 Införandet av Arbetsgrupper (AG-grupper) för att bereda ärenden till
                   Kustmiljögruppens styrelse. Styrelsens underlag för beslut återfinns på
                   hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv/Power Point presentationer.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12009.  
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12065 resp. Årsmötesprotokoll 2011-05-21 § 23.
2012-03-12 Arbetar Torsås Kustmiljögrupp aktivt och på ett levande sätt gentemot
                   Kustmiljöföreningarna samt känner Kustmiljöföreningarna delaktighet i
                   Kustmiljögruppens arbete.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12012.
2012-03-12 Utvärdering av ”Höstträffen” med Kustmiljöföreningarna 2011-12-03.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12014.
2012-03-12 Miljönyttan vid Åd i Bruatorpsån.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12016 resp. Årsmöte 2011-05-21 § 20.
2012-03-12 Sekretariatets kvittens (PDF) av handlingar. Protokoll 2012-03-12 § 12020.
2012-03-12 Slutligt godkännande av den ”nya hemsidan”.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-03-12 § 12021 resp. 2011-08-29.
2012-03-12 Miljöappeller. (PDF) Protokoll 2012-03-12 § 12022.
2012-03-12 Stadgar (PDF) Protokoll 2012-03-12 § 12023.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12108
2012-03-12 Utvärdering av arbetet inom styrelsen under hösten 2011.
                    Protokoll 2012-03-12 § 12024.
2012-03-12 Information till den ”gamla” styrelsen. Protokoll 2012-03-12 § 12025.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12066 resp. 2012-03-26.
2012-03-12 Fiskeriverkets resultat av provfisket mellan Djursvik och Bergkvara hösten
                   2011.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12031.
2012-03-12 Bra kurs om EU-projekt. Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder till kurs i ”Att
                    starta projekt i landsbygsprogrammet” den 8 maj 2012.
                    Protokoll 2012-03-12 § 12034.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12115 resp. 2012-05-02 resp. 2012-04-23 resp.
                    2012-01-11.
2012-03-12 Nyhetsbrev (PDF) februari 2012.
                    Protokoll 2002-03-12 § 12035.
2012-03-12 Planering av Nyhetsbrev (PDF) för perioden mars – juni 2012.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12036.
2012-03-12 Ny mailadress för Assar Johansson. Protokoll 2012-03-12 § 12037.
2012-03-12 K-G Eklund har genomfört en ½-dags på-plats-utbildning hos Johan
                   Blomqvist Webb&Form vad avser den nya hemsidan.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12051.
2012-03-07 Inkommer mail (PDF) från Stan Weyns under rubriken inför konferensen
                   ”Vattensamling 2012 i Torsås kommun” på Möre hotel den 1 juni.
                   Minnesanteckningarna förvaras hos sekretariatet.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.              
2012-03-05 Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson med uppgift om ny mailadress.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12037.
2012-03-03 Inkommer mail (PDF) från Gunvor Backlund, Södra Öland med önskan om
                   ”en presentation av ert kustvattenprojekt” under Världsarvsveckan, då
                   Hembygdsföreningen anordnar en bruksdag/återvändardag lördagen den 4
                   augusti 2012 jämte Rune Franséns svar.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12007.
2012-03-03 Inkommer mail (PDF) från Ove Lindh Bergkvara Samhällsförening med
                    inbjudan (PDF) till Bergkvaradagen den 17 maj 2012.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-05-28.
2012-03-01 Inkommer mail (PDF) från Stellan Hamrin med tack för Nyhetsbrev februari
                   2012 samt utblickar på vad som händer i Stockholm i miljöarbetet.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12011.

Februari månads handlingar
2012-02-29 Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén med minnesanteckningar från
                   planeringsmötet 2012-02-29 för Kustmiljökonferensen på Möre hotel 1 juni
                   2012. Minnesanteckningarna förvaras hos sekretariatet.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.
2012-02-29 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, Torsås kommun med
                   slutlig inbjudan (PDF) till Brömsebäcksvandring den 9 april 2012.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-04-16 § 12085 resp. 2012-04-02 resp 2012-03-22 resp.
                   2012-03-12 § 12032 resp. 2012-02-22.             
2012-02-28 Kallelse till styrelsemöte 2012-03-12. (PDF)
2012-02-28 Nyhetsbrev februari 2012. (PDF)
                   Protokoll 2012-03-12 § 12035.
2012-02-26 Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara med
                   artikel (PDF) till Nyhetsbrevet för februari 2012.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12030.
2012-02-24 I mail (PDF) till Karl-Gustaf Eklund anger ordföranden Rune Fransén
                   Kustmiljögruppens officiella inställning till ny bro i Södra Kärr.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12028.
2012-02-24 Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén med uppdrag till sekretariatet att
                    till Stan Weyns, Torsås kommun lämna besked om att Kustmiljögruppens
                    logga skall vara med på inbjudningarna till Kustmiljökonferensen
                   12-06-01. 
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.              
2012-02-23 Rune Fransén överlämnar till sekretariatet Tackkort från Birgitta
                   Hedvall för avskedsgåva i samband med att Birgitta lämnar sitt uppdrag i
                   Kustmiljögruppen.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12054.
2012-02-23 Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén som meddelar sekretariatet att
                   det bildats en ny förening, Kärrabo Kustvårdsförening. Protokoll från
                   konstituerande möte jämte stadgar finns hos sekretariatet.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12033. 
2012-02-22 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, Torsås kommun med
                   inbjudan (PDF)  till Brömsebäcksvandring den 9 april 2012. 
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   protokoll 2012-04-16 § 12085 resp. 2012-04-02 resp. 2002-03-22 resp.
                   2012-03-12 § 12032 resp. 2012-02-29.
2012-02-16 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, MOMENT Torsås kommun med
                   bilagda Minnesanteckningar som förvaras av sekretariatet inför
                   Kustmiljöträff på Möre hotel 1 juni 2012.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.              
2012-02-06 Kustmiljögruppens remissvar (PDF) på samrådsinbjudan från Bygg- och
                   Miljönämnden i Torsås kommun avseende detaljplan Södra Kärr 1:55 m.fl. i
                   Torsås kommun.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12018 resp. 2011-11-30.
2012-02-06 Kustmiljögruppens remissvar (PDF) på samrådsinbjudan från Bygg- och
                   Miljönämnden i Torsås kommun avseende detaljplan Järnsida 1:2 m.fl. i
                   Torsås kommun.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12019 resp. 2011-11-30.
2012-02-01 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, MOMENT Torsås kommun med
                    bilagda Minnesanteckningar som förvaras hos sekretariatet inför
                    Kustmiljöträff på Möre hotel 1juni 2012.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende 2012-06-21.             

Januari månads handlingar
2012-01-17 Projektbeskrivning (PDF) ”Syresättning av inre viken i Södra Kärr”.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-03-12 § 12029 resp. protokoll 2011-10-06 § 10 delgivningar.
2012-01-11 Inkommer mail (PDF) från Susanna Minnhagen, Kalmarsunds-
                   kommissionen, med information om att Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder
                   till kurs (PDF) om hur kan söka stöd från EU:s Landsbygdsprogram i
                   Kalmar 8 maj resp.  Vimmerby 18 april 2012.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-05-23, § 12115 resp. 2012-05-02 resp. 2012-04-23 resp.
                   protokoll 2012-03-12 § 12034.
2012-01-11 Inkommer mail (PDF) från Susanna Minnhagen, Kalmarsunds-
                   kommissionen, projektplan (PDF) för projekt inom Leader Kalmar/Öland
                   Projektplanen finns även på hemsidan under linjalrubriken Projekt/Planer. 2012-01-09 Inkommer mail (PDF) från Stan Weyns, miljöenheten vid
                  Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen med bekräftelse på att de
                   erhållit vårt remissvar via brev daterat den 5 januari 2012.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 
                   Protokoll 2012-03-12 § 12017 resp. 2012-01-05 resp. 2011-12-12.
2012-01-05 Kustmiljögruppens remissvar (PDF) på samrådsinbjudan (PDF) från
                    miljöenheten vid Torsås kommun, Samhällsbyggnads-
                   förvaltningen avseende miljöförbättrande åtgärder för Grisbäcken, vilket
                   berör fastigheterna Sandlycke 1:1 respektive Sloalycke 3:29.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-03-12 § 12017 resp. 2012-01-09 resp. 2011-12-12.             
2012-01-04 Inkommer mail (PDF) från Mats Elgqvist med tillönskan om en god
                   fortsättning på det nya året och gratulationer till den nya fina uppdaterade
                   hemsidan.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12053.