Vårträffen 2016

Styrelsen har vid sitt sista sammanträde i december – 2015-12-10, § 15247 tagit beslut på att Vårträffen 2016 med Kustmiljögruppens medlemsföreningar sker i samverkan med Vattenrådet för Bruatorpsån-Grisbäcken-Brömsebäckens avrinningsområden…

# Lördagen den 28 maj 2016 mellan klockan 10.00 – 13.45.

# Temat för Vårträffen 2016 är ”Åtgärder lokalt och regionalt” för att nå EU:s miljömål.

# Den publika delen omfattar två aktuella och intressanta punkter…

# Vårträffen 2016 avslutas med Årsmöte enligt vad som framgår av stadgarna § 14.

Styrelsen har vid sina sammanträden nedan behandlat följande ärende…
§ 15247, 2015-12-10. (PDF)
§ 16012, 2016-01-25. (PDF)
§ 16033, 2016-02-22. (PDF)
§ 16059, 2016-04-25. (PDF)
§ 16095, 2016-05-30. (PDF)

Inbjudan till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2016”. (PDF)

Detaljerat program med hålltider. (PDF)

Checklista 2016 (PDF) för genomförande av ”Vårträffen 2016” – gäller endast styrelsens ledamöter.

Grovplanering (PDF) med förslag till tider för gemensamt årsmöte med Vattenrådet och Kustmiljögruppens Vårträff 2016 – gäller endast Kustmiljögruppens presidium och Vattenrådets sekreterare.

# FULLMAKT, att företräda annan förening. (PDF)

Deltagarförteckning i bokstavsordning.
Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening
 Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppen
– Rune Fransén, Kustmiljögruppen
– Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening
– Jan Hellman, Kustmiljögruppen
– Solbrith Hellman, Kustmiljögruppen
– Pernilla Landin, Vattenrådet, Torsås kommun
– Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening
– Leif Lindberg, Bergkvara hembygdsgille
– Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening
– Gunnel Lorenz, Miljöföreningen Södra Ragnabo
– Susanna Minnhagen, musselgeneral, Kalmar kommun
– Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo
– Lena Peribert, Kustmiljögruppen
– Lars-Erik Pettersson, Miljöföreningen Södra Ragnabo
– Pia Prestel, Kustmiljögruppen –
Martin Storm, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun
– Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening

Totalt 18 anmälningar som representerar 5 medlemsföreningar av 15 d.v.s. 33 % närvaro.

Handlingar till Vårträffen med Kustmiljögruppens medlemsföreningar

# SAMRÅD med Torsås kommun daterat den 20 mars 2015 angående vassklippning. (PDF)
# SAMRÅD med Länsstyrelsen enligt 12 kap. § 6 MB angående vassklippning på flertalet fastigheter, Torsås kommun daterad den 28 april 2016. (PDF)
# Protokollsutdrag 2016-04-25, § 16060. (PDF) – Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020.
# Vassklippning 2016 – Schematisk principmodell. (PDF)

Handlingar till Årsmötet med Kustmiljögruppens medlemsföreningar:

# Styrelsens behandling och framtagande av ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2015” med förslag till årsmötet att besluta enligt protokoll 2016-04-25, § 16068. (PDF)
# Styrelsens förslag till dagordning. (PDF)
# Revisionsberättelse för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31. (PDF)
# Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 med namnunderskrifter. (PDF)
# Informationsärenden. (PDF)
# Organisationsmatris – styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2016-01-01. (PDF)

Årsmötesprotokoll, 2016-05-28, §§ 1601- 1614 (PDF)

Minnesanteckningar, Powerpoints och övrigt material inlämnat av föreläsarna till sekretariatet för publicering på hemsidan:

 • Susanna Minnhagen, musselamiral/projektledare, Serviceförvaltningen Kalmar kommun.
  – Powerpoint presentation – Odling av blåmusslor för upptag av näringsämnen. (PDF)
 • Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet tillika vattenprojektansvarig i Torsås kommun.
  – Powerpointpresentation – Vattenprojekt i Torsås kommun. (PDF)
 • Martin Storm, samhällsbyggnadschef, Torsås kommun.
  – Inget inlämnat material.
 • Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare i Kustmiljögruppen.
  – Powerpointpresentation – Vattenpentaedern. (PDF)
  – Powerpointpresentation – Vassklippning 2016 – Schematisk principmodell. (PDF)
 • Rune Fransén, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse.
  – Länsstyrelsen i Kalmar läns SAMRÅD (PDF) daterat den 28 april 2016 angående  vassklippning på flertalet fastigheter, Torsås kommun enligt
  12 kap. 6 § miljöbalken.
   – Anmälan för samråd (PDF) enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga verksamheter, vassklippning utan kartmaterial.
  –  Kartmaterial (PDF), som avser kuststräckan för de medlemsföreningar som har länsstyrelsens godkännande att klippa vass – tillhörande ”Anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga verksamheter – vassklippning”.