Diarium 2014 (Fr.o.m. 14-03-01)

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.  

Mars månads handlingar
2014-03-30
Styrelsens protokoll (PDF) från sammanträdet den 25 mars 2014 är nu justerat och översändes av sekretariatet till samtliga ledamöter i styrelsen samt föreningens revisor Jan Hellman. 
2014-03-30
Sekretariatet tillsänder samtliga ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse för kännedom via mail (PDF) Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 (PDF) upprättad av föreningens revisor Jan Hellman.
2014-03-30
Sekretariatet översänder via mail (PDF) Matrisbild utgåva 3 2014-03-29 (PDF) till Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun, som underlag till sammanträde den 31 mars 2014, klockan 10.00 avseende tema och minikonferens till Vårträffen 2014 med medlemsföreningarna lördagen den 24 maj 2014. Kopia av detta mail har även tillsänts samtliga ledamöter i styrelsen som kopia.
2014-03-29
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att sekretariatet har arbetat vidare med förslag på tema till ”Vårträffen 2014”, som i skrivandets stund är Vattenvårdsplan 2014-2018 – För Ett Gott Liv i en Livskraftig kommun (PDF) och som presenteras i en matrisbild i enlighet med styrelsens beslut 2014-03-25, § 14067.
2014-03-28
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, sekreterare i Vision Bergkvara med rubriken ”Vision Bergkvara informerar om Bergkvara gäddvåtmark”.
2014-03-27
Inkommer vidarebefordrat ursprungligt meddelande från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen till sekretariatet för inläggning dels i diariet, dels på hemsidans första sida under länklistan med rubriken ”bra analysverktyg” på länken http://vattenwebb.smhi.se/scenario/ samt information pengar man kan söka för vattenvårdsåtgärder. (PDF)
2014-03-27
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som informerar om, att samtliga ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse har erhållit var sitt exemplar av det remissyttrande (PDF) avseende Vattenvårdsplan 20014 – 2018 som utarbetats av presidiet enligt beslut i styrelsen 2014-03-25, § 14072.
2014-03-26
Sekretariatet översänder via mail (PDF) en matrisbild (PDF) över hur en tänkt minikonferens vid ”Vårträffen 2014” – Ett gott liv i en livskraftig kommun kan se ut och gestalta sig enligt § 14067 i styrelsens protokoll från den 25 mars 2014 till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande.
2014-03-26
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande översänder via mail (PDF) med rubriken ”Kustmiljö och fågelliv” till sekretariatet för inläggning i diariet avseende mailkorrespondens för den kommande ”Vårträffen 2014” med Johan Thorsén och  Thomas M Johansson, Naturenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län.
2014-03-26
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, sekreterare i Vision Bergkvara med inbjudan (PDF) till Bergkvaradagen torsdagen den 29 maj 2014 mellan klockan 10.00-14.00. Plats Hamnplanen, norra kajen vid ”Friskis”.
2014-03-25
Kustmiljögruppens revisor Jan Hellman kontaktar sekreteraren och meddelar att revisionsarbetet nu är avslutat. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 (PDF) kommer att översändas per post till sekretariatet, varefter sekreteraren kommer att lägga in och komplettera årsredovisningen med densamma.
2014-03-17
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen som meddelar sekretariatet att det står fel E-post adress i Torsås kommuns föreningsregister.
2014-03-17
Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen som skriver ”På söndagen kunde vi slutföra muddringen av Ekkläppen. Nu får vi vänta på badgästerna som får göra en utvärdering. Ha det gott/Assar”.
2014-03-17
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen ”Kallelse jämte förslag till dagordning” (PDF) till styrelsens sammanträde den 25 mars 2014 med början klockan 18.00 hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr samt följande bifogad handling…
Checklista för genomförande av ”Vårträffen 2014”. (PDF)
2014-03-17
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till samtliga ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse information om de förenings- och kontaktuppgifter (PDF) som nu är uppdaterade och finns inlagda i Föreningsregistret om Kustmiljögruppen under verksamhetsområdet Kultur/Fritid/ i Torsås kommun.
2014-03-17
Inkommer svarsmail (PDF) från Elisabeth Ländin, förvaltningsassistent Svenska Kyrkan i Torsås Pastorat med bekräftelse på att såväl lokal som kök är bokat i Bergkvara kapellsal till ”Vårträffen 2014”, lördagen den 24 maj 2014.
2014-03-16
Kustmiljögruppens ordförande, John Bräutigam tillskriver via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen såväl ordinarie såväl som ersättare Kustmiljögruppens utkast till yttrande över Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018.
Utkast till yttrande återfinns dels som en Word-fil dels som en PDF-fil.
Remissvar skall vara ordföranden tillhanda senast vid dagens slut måndagen den 24 mars 2014.
2014-03-16
Pia Prestel, ledamot i Kustmiljögruppens styrelse översänder via mail (PDF) inbjudan till ”mingelkväll” tisdagen den 1 april 2014 med början 18.30 till…
# Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo,
# Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo,
# Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening
# Anders Björkman, Norragårdens Samfällighetsförening                                                       enligt styrelsebeslut 2014-02-25, § 14039.
Från Kustmiljögruppen deltar John Bräutigam, Kennert Täck och Pia Prestel (värdinna).
2014-03-15
Sekretariatet översänder via mail (PDF) bilagda handlingar till revisor Jan Hellman som underlag för dennes revision och samtliga ledamöter i styrelsen inklusive ersättarna…
# Protokoll fört vid sammanträde med presidiet 2014-03-13 . (PDF)
# Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. (PDF)
2014-03-15
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, sekreterare i Vision Bergkvara med information om…
# Minnesanteckningar från Vision Bergkvaras stormöte 2014-03-05 (PDF) samt
# Arbetsgrupp Playans Powerpointpresentation. (PDF)
2014-03-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, adjungerad ledamot i Kustmiljögruppen med anledning av att sekretariatet tillskriver i mail Frida Portin, sekreterare i Vision Bergkvara (VB), vilka personer som skall representera Kustmiljögruppen i VB enligt enligt beslut 2014-01-22, § 14021. (PDF)
2014-03-15
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) efter beslut i presidiet 2014-03-13 inbjudan (PDF) till Vattendagen den 22 mars 2014 till ordinarie och ersättande ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse.
2014-03-15
Inkommer vidarebefordrat vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Kommunala reningsverk i Torsås kommun”. Ordföranden skriver ”nu har jag fått svar frånTorsås kommun angående avloppsreningsverken”, som inleddes 2014-01-27 och som finns i diariet från samma datum. Begärda uppgifter lämnas svar på nedan…
Kvartalsmedel Bergkvara avloppsreningsverk 2013. (PDF)
# Bidalite reningsverk 2013. (PDF)
# Gullabo reningsverk 2013. (PDF)
# Kommunala reningsverk i Torsås kommun (PDF), Nina Johansson, VA-ingenjör.
2014-03-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, kassör i Kustmiljögruppen med reviderad balans- och resultaträkning (PDF) för verksamhetsåret 2013.
2014-03-13
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen som meddelar att någon kallelse till Vision Bergkvaras stormöte den 5 mars 2014 inte har sänts ut till honom personligen.
2014-03-13
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken Samråd Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018. Pernilla Landin skriver ”Ni som får detta mail representerar någon förening, organisation eller intressegrupp, som kan ha ett intresse av Vattenvårdsplanen för Torsås kust och avrinningsområde.
2014-2018. Fram till den 6 april 2014 har Ni möjlighet att inkomma med Era synpunkter”.
# Samrådshandlingar gällande Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018. (PDF)
# Klicka på den blå länken nedan för att läsa hela Vattenvårdsplanen för Torsås kust och avrinningsområde         http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/vattenvardsplan%20for%20torsas%20kust%20och%20avrinningsomrade_version%201%20(2).pdf
2014-03-12
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen underlagsmaterial inför presidiemöte 2014-03-12 hos Karl-Gustaf Eklund, Södra Kärr.
2014-03-11
Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig inom miljöområdet med anledning av att sekretariatet utsänt Nyhetsbrev för mars månad 2014.
2014-03-11
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för mars månad 2014 (PDF) jämte styrelsens remissvar (PDF) på Torsås kommuns VA-plan – tematiskt tillägg till Översiktsplanen via…
# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer samt
mail (PDF) till de exekutiva personer inom myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista.
2014-03-11
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Robertsson, handläggare föreningsregistret Torsås kommun avseende uppdatering av uppgifter om Kustmiljögruppen i föreningsregistret.
2014-03-09
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) till samtliga kontaktpersoner i de olika medlemsföreningarna från norr till söder i Kustmiljögruppen inbjudan (PDF) till att bese slamsugning vid Ekkläppen, lördagen den 15 mars 2014 med början klockan 10.00 jämte vägbeskrivning. (PDF)
2014-03-08
Inkommer mail (PDF) från Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening med information och inbjudan till demonstration av slamsugning vid Ekkläppen, lördagen den 15 mars 2014 med början klockan 10.00.
2014-03-07
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) styrelseledamöterna i Kustmiljögruppen information om att…
# Styrelseprotokollet från den 25 februari 2014 nu är justerat (PDF) och finns utlagt på hemsidan.
# Kustmiljögruppens remissvar (PDF) på Torsås kommuns VA-plan – tematiskt tillägg till översiktsplanen nu finns utlagt på hemsidan.
2014-03-06
Kustmiljögruppen översänder via mail (PDF) via sin ordförande John Bräutigam föreningens remissvar (PDF) på ”Tematiskt tillägg till Översiktsplanen – VA-plan”.
2014-03-05
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande avseende komplettering till VP 2014, punkt A 02. (PDF)
2014-03-03
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen vad avser frågor och ställningstaganden avseende reningsverket i Bergkvara, som Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun besvarar genom att översända…
# Åtgärder och kostnader för att uppnå 50 % N-avskiljning vid Bergkvara reningsverk. (PDF)
# N-utredning Bergkvara reningsverk 2011-12-05. (PDF)
2014-03-02
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande för inläggning i diariet som tillsänts samtliga ledamöter i styrelsen avseende remissyttrande ”Utkast till synpunkter på Vatten- och avloppsplan – tematiskt tillägg”. Remissvar skall vara ordföranden tillhanda senast vid dagens slut den 5 mars 2014