Diarium 2015 fr.o.m. 2015-06-01

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen. 

December månad
2015-12-30
Sekretariatet översänder mail (PDF) till samtliga ordinarie och ersättande ledamöter av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Justerade protokoll från torsdagen den 10 december 2015” jämte fyra bifogade filer…
# Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 2015-12-10. (PDF)
# Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-12-10. (PDF)
# BILAGA 1 – Matrisbild över styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2016. (PDF)
# BILAGA 2 – Medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens styrelse under perioden 201101 – 201512.
2015-12-30
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Markus Törnberg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Protokollen från styrelsens båda sammanträden 2015-12-10 är nu justerade” jämte fyra bifogade filer…
# Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 2015-12-10. (PDF)
# Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-12-10. (PDF)
# BILAGA 1 – Matrisbild över styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2016. (PDF)
# BILAGA 2 – Medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens styrelse under perioden 201101 – 201512.
2015-12-30
Inkommer mail (PDF) från Jan och Solbrith Hellman med rubriken ”Nyår”.
2015-12-30
Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Utkast till budget och verksamhetsplan” jämte två bifogade filer…
# Utkast till Verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018. (PDF)
# Utkast till Verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018. (PDF)
2015-12-29
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Ber om Ditt tumavtryck på följande handlingar” jämte fyra bifogade filer…
# Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 2015-12-10. (PDF)
# Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-12-10. (PDF)
# BILAGA 1 – Matrisbild över styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2016. (PDF)
# BILAGA 2 – Medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens styrelse under perioden 201105 – 201512.
2015-12-28
Inkommer brevförsändelse (PDF) med rubriken ”KUNGÖRELSE om samråd DETALJPLAN FÖR KROKA 4:39 – Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun” jämte tre bifogade handlingar…
# Detaljplan för Kroka 4:39 – festplatsen. (PDF) Plan- och genomförandebeskrivning. Samrådshandling BMN 2015-12-21. (PDF)
# Kartmaterial, finns att tillgå hos sekreteraren.
# Fastighetsförteckning (PDF) tillhörande detaljplan för Kroka 4:39 i Söderåkra, Torsås kommun.
2015-12-22
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken ”God Jul och Gott Nytt År”.
2015-12-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Akademiskt årsmöte i april”.
2015-12-18
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”God Jul och Gott Nytt År”.
2015-12-18
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Bland övriga projekt som fick bidrag av Stiftelsen Lantbruksforskning märks…”
2015-12-18
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Satsningar på dränering i landsbygdsprogrammet + God Jul jämte två bifogade filer…
# Satsningar på dränering i landsbygdsprogrammet. (PDF)
# Strukturkalkning – bra för både mark och miljö, Praktiska råd nr 23, 2015. (PDF)
2015-12-17
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken ”Nyhetsbrevet och hur det uppmärksammas”.
2015-12-16
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, Havs- och Vattenmyndigheten med rubriken ”Boka in Havs- och vattenforum 24-25 maj 2016 i din kalender”.
2015-12-14
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020”.
2015-12-12
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vasslåtter 2015”.
2015-12-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”E-postadress till Sten Bondesson, Torsås kommun”.
2015-12-09
Inkommer svarsmail (PDF) från…
# Agneta Eriksson, ledamot av Bygg- och miljönämnden i Torsås kommun,
# Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet,
# Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun,
med anledning av att sekretariatet översänt Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för december månad 2015.
2015-12-09
Inkommer svarsmail (PDF) från…
# Stan och Nina Weyns, projektledare under MOMENT-tiden i Torsås kommun,
# Carina Pålsson, Länsstyrelsen i Kalmar län,
med anledning av att sekretariatet översänt Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för december månad 2015.
2015-12-09
Inkommer svarsmail (PDF) från…
# Gunnel Göstasson, Gunnartorps Miljöförening,
med anledning av att sekretariatet översänt Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för december månad 2015.
2015-12-09
Sekretariatet översänder via mail (PDF) försummad KALLELSE till konstituerande sammanträde och KALLELSE till ordinarie sammanträde med styrelsen torsdagen den 10 december 2015 med början klockan 18.00 till den ersättande ledamoten Robert Briland jämte fyra bifogade filer…
# KALLELSE till konstituerande styrelsemöte. (PDF)
# KALLELSE till ordinarie styrelsemöte. (PDF)
# Organisationsplan 2016 med presidiets förslag till styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter. (PDF)
# Vägbeskrivning. (PDF)
2015-12-09
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för december 2015 (PDF) via…
mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar,
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2015-12-08
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Bonde tog tusen vattenprov från en åker”.
2015-12-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Minnesanteckningar” jämte två bifogade filer från Anna Thore, miljöstrateg vid WSP…
# Minnesanteckningar Kalmarsundskommissionens styrgruppsmöte 2015-11-19. (PDF)
# Minnesanteckningar RAS-möte Kalmar kommun 2015-11-19. (PDF)
2015-12-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Lite av varje” från Lena Robertsson, Kultur- och Fritid, Torsås kommun jämte en bifogad fil…
# Lite av varje för kännedom. (PDF)
2015-12-06
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Nyhetsbrev Torsås Kustmiljögrupp december 2015” jämte en bifogad fil…
# Nyhetsbrev Torsås Kustmiljögrupp december 2015. (PDF)
 2015-12-03
Sekretariatet översänder via mail (PDF) med rubriken KALLELSE till konstituerande styrelsemöte torsdagen de 10 december 2015 och KALLELSE till ordinarie styrelsemöte torsdagen den 10 december 2015 till styrelsens såväl ordinarie såväl som ersättande ledamöter jämte tre bifogade filer…
# KALLELSE till konstituerande styrelsemöte. (PDF)
# KALLELSE till ordinarie styrelsemöte. (PDF)
# Organisationsplan 2016 med presidiets förslag till styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter. (PDF)
2015-12-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, sekreterare i Östkustens vattensamling med rubriken ”Vattenkonferens hösten 2016 ”Skogens vatten”.
2015-12-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Nedladdning av filer i diariet fungerar inte”.
2015-12-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Inskanning av tidningsartiklar till styrelsemöte”.
2015-12-01
Inkommer mail (PDF) från Teresia Borgman, Greppa Näringen med rubriken ”Hållbar intensifiering av jordbruket”.

November månad
2015-11-30
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken LOVA-ansökan gällande GRISBÄCKEN – STEG 2, slutlig och inlämnad version till Länsstyrelsen i Kalmar län jämte fyra bifogade filer…
# Blankett för ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt.
# Bilaga 1 – Projektbeskrivning till LOVA – ansökan april 2016 – april 2018.
# Bilaga 2 – Plan för uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning av resultatet.
# Bilaga 3 – Rådgivning 2015 som Du och miljön tjänar på, Greppa Näringen.
2015-11-30
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se, som meddelar att listan över medlemsföreningar på Kustmiljögruppens hemsida nu är upp(ned)daterad från 16 till 15 medlemsföreningar.
2015-11-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Inlämnad LOVA-ansökan för vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2”.
2015-11-29
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Presidiemöte i vecka 49”.
2015-11-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Informationsbroschyr, utgåva 4 – våren 2016”.
2015-11-28
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag 2015-10-29, § 15203 – ”Vattenkonferens hösten 2015 – Skogens vatten till Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet, Susanna Minnhagen, projektledare kustmiljö, Kalmar kommun, Anna Thore, Kalmarsundskommissionen, Eva Steiner, biolog Karlskrona kommun, Anna Carnelius, Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun och Renate Foks, projektledare vattenråd, Kalmar kommun jämte en bifogad fil…
# 2015-10-29, § 15203 –  Skogens vatten. (PDF)
2015-11-28
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag 2015-10-29, § 15201 – Kustmiljögruppens representation i vattenrådet 2016 till Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet jämte en bifogad fil…
2015-10-29, § 15201 – Kustmiljögruppens representation i vattenrådet 2016. (PDF)
2015-11-28
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag 2015-10-29, § 15200 – Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp till Rune Fransén, Kustmiljögruppen för inhämtande av tankar och reflektioner jämte en bifogad fil…
# 2015-10-29, § 15200 –  Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommis- sionens samverkansgrupp. (PDF)
2015-11-28
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Avstämning av Kustmiljögruppens ekonomi”.
2015-11-27
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Proffsigt dikesunderhåll säkrar dräneringen och förbättrar vattenmiljön”.
2015-11-24
Inkommer mail (PDF) från Malin Hemmingsson, utredare vid enheten för miljöprövning och miljötillsyn, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Ålgräsängar ska återskapas när hamnen byggs ut”.
2015-11-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, Kalmarsundskommissionen med rubriken ”GRATTIS till Baltic Blue Growth-projektet”.
2015-11-21
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) – Roland Blomqvist – för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vasslåtter 2015”.
2015-11-20
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) – Susanna Minnhagen – för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”JA till Baltic Blue Growth-projektet”.
2015-11-20
Inkommer vidarebefordrat mail  (PDF) – Assar Johansson för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vasslåtter 2015”.
2015-11-10
Inkommer Nyhetsbrev via mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Lär känna din mark”.
2015-11-07
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Våra medlemsföreningar ang. ansökan om tillstånd för vasslåtter”.
2015-11-05
Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Minnesanteckningar – Dag med åtgärdsfokus den 26 oktober 2015” samt ”Meddelande” (PDF) jämte nio bifogade filer…
# Biotopvård Öland. (PDF)
# EHFF – Länsstyrelsen handlägger. (PDF)
# LOVA Kustbäckar – Åtgärdskartering. (PDF)
# LOVA – LONA – SÅP. (PDF)
# Landsbygdsprogrammet – Miljöinvesteringar. (PDF)
# SWOT – Kalmar. (PDF)
# Åtgärdsmöte Kalmar 2015-10-26
# Minnesanteckningar – Åtgärdsarbeten i vatten (PDF)
2015-11-04
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Bilder från Höstträffen 2015”.
2015-11-03
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som avser sammanträdet med Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp torsdagen den 29 oktober 2015 jämte tre bifogade filer…
# Minnesanteckningar 2015-10-29. (PDF)
# Arbetsgrupper. (PDF)
# LOVA – LONA – SÅP, Eva Hammarstöm, Länsstyrelsen i Kalmar län. (PDF)
2015-11-03
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Inbjudan till Bräkneåns Vattenråd den 16 november 2015” jämte en bifogad fil…
# Inbjudan till Temakväll om vandringshinder mm i Bräkneån. (PDF)
2015-11-03
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Ola Sennefjord ringde”.
2015-11-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Uppdaterad information som underlag till presentation – Kärrabo Kustvårdsförening 2015-11-04 jämte en bifoga fil på länken…
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=sv&authuser=0&mid=zsU6aaYbPdFM.keUgnqpzOubM
2015-11-01
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande förslag till ställningsfullmakt utställd på Rune Fransén, att företräda Torsås Kustmiljögrupp vid och i samrådet med Länsstyrelsen i Kalmar län, då det gäller ”Nytt femårigt tillstånd för vasslåtter utmed kustremsan i Torsås kommun” jämte en bilfogad fil…
# Protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2015-10-29, § 15212.

Oktober månad 2015
2015-10-31
Sekretariatet översänder via mail (PDF) information om ny mötesplats för avstämningsträff med Kärrabo Kustvårdsförening.
2015-10-31
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet information om, att bollen nu är i rullning både vad avser feedback från styrelsen och de fastigheter som berörs av kalkbaserad närsaltsfälla/kalkfilterfälla i Södra Kärr.
2015-10-31
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Uppdaterat protokoll för Johns underskrift/justering jämte en bifogad fil…
# Styrelseprotokoll från styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015. (PDF)
2015-10-31
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppens styrelse tre Wordfiler enligt beslut vid styrelsens sammanträde 2015-10-29, § 15209 resp. § 15210 resp. § 15211.
2015-10-31
Sekretariatet översänder via mail (PDF) det justerade protokollet från styrelsens senaste sammanträde, torsdagen den 29 oktober 2015, till styrelsens samtliga ledamöter såväl ordinarie såväl som ersättare för verksamhetsåret 2015 och det kommande 2016 jämte en bifogad fil…
# Justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2015-10-29. (PDF)
2015-10-30
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Styrelsemöte 12 november 2015, klockan 17.30”.
2015-10-30
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”John Bräutigam sent you Styrelseprotokoll 2015-10-29 med JB kommentarer.pdf”
2015-10-29
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Styrelsemöte”.

2015-10-29
Sekretariatet översänder via mail (PDF) Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för oktober 2015 till Jan Andersson, Hagby hamn och Bertil Aspernäs, Ragnabo med tillhörande TACK för ett intressant och givande sätt att presentera Era projekt med vattnet i fokus ur olika synvinklar jämte en bifogad fil…
# Nyhetsbrev för oktober 2015. (PDF)
2015-10-29

Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ersättande ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kallelse till styrelsemöte i Kustmiljögruppen”.
2015-10-29
Sekretariatet översänder vi mail (PDF) förfrågan om kontakt till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Telefonmöte ikväll 2015-10-29”.
2015-10-28
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande ”Rättat och justerat protokoll från Kustmiljögruppens föreningsstämma, lördagen den 24 oktober 2015” jämte en bifogad fil…
# Protokoll från Kustmiljögruppens föreningsstämma 2015-10-24. (PDF)
2015-10-28
Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, som meddelar Jan Anderssons E-postadress till sekretariatet.
2015-10-28
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken ”Protokoll från föreningsstämman är nu färdigt för justering”.
2015-10-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg med rubriken ”Kallelse till styrelsemöte i Kustmiljögruppen”.
2015-10-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen Kalmar med rubriken ”Nyhetsbrev för oktober 2015”.
2015-10-27
Inkommer via mail (PDF) Nyhetsbrev från Greppa Näringen med rubriken ”Fördubblat stöd till biogas från gödsel” jämte en bifogad fil…
# Fördubblat stöd till biogas från gödsel. (PDF)
2015-10-26
Inkommer via mail (PDF) Projektnytt från Greppa Näringen med rubriken ”Miljöframsteg i lantbruket de senaste 15 åren”.
2015-10-26
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till samtliga ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse, såväl ordinarie såväl som ersättare kompletterande underlag till beslutsärende § 15207 jämte en bifogad fil…
# Webbstatistik . (PDF)
2015-10-26
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Robert Briland uppgift om vilka ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse som anmält deltagande i styrelsemötet den 29 oktober 2015.
2015-10-26
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Ove Lindh, ny ersättare i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. verksamhetsåret 2015 ”KALLELSE och presidiets förslag till dagordning samt ärendeberedning” jämte en bifogad fil…
# Ärendeberedning avseende beslutsärenden till redan utsänd kallelse med dagordning. (PDF)
2015-10-26
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för oktober 2015 (PDF) via…
# mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar,
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
# mail 1 (PDF) och mail 2 (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2015-10-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Länkkoppling mellan senaste nytt och Höstträffen”.
2015-10-24

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”avanmälda deltagare till Höstträffen. 
2015-10-24
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande information om ”Avanmälda deltagare till Höstträffen 2015”.
2015-10-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ersättande ledamot av Kustmiljögruppen med rubriken ”Kallelse till styrelsemöte i Kustmiljögruppen”.
2015-10-23
Inkommer svarsmail från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Webbstatistik för 2015 och ur ett historiskt perspektiv” jämte en bifogad fil…
# Webbstatistik för 2015. (PDF)
2015-10-23
Inkommer mail (PDF) från Sofia Logardt, redaktör för nyhetsbrevet, Greppa Näringen med rubriken ”Internationellt seminarium om vattendirektivet” jämte en bifoga fil…
# Internationellt seminarium om vattendirektivet. (PDF)
2015-10-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Marcus Törnberg, blivande ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ””Höstträffen”.
2015-10-23
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Program och information till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015”.
2015-10-22
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter såväl ordinarie såväl som ersättare ”Ärendeberedning avseende beslutsärenden till redan utsänd kallelse med dagordning” jämte en bifogad fil…
# Ärendeberedning avseende beslutsärenden till redan utsänd kallelse med dagordning. (PDF)
2015-10-22
Sekretariatet besvarar två inkomna mail (PDF) från Britt-Marie Östman, kontaktperson för Bergkvara Hembygdsgille med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” med föreningsstämma.
2015-10-22
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Dagordning Kalmarsundskommissionens arbetsgrupp 29/10”.
2015-10-22
Inkommer mail (PDF) från Solbrith Hellman, ersättande revisor i Kustmiljögruppen.
2015-10-22
Sekretariatet översänder via mail (PDF) ”Kallelse och förslag till dagordning” till styrelsens samtliga ledamöter inför överläggningen torsdagen den 29 oktober 2015 hos Robert Briland jämte en bifogad fil…
# KALLELSE med presidiets förslag till dagordning. (PDF)
2015-10-22
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till ledamöterna i styrelsen för Södra Kärr Samfällighetsförening information om träff och inledande samråd angående kalkbaserad närsaltsfälla/kalkfilter.
2015-10-21
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Höstträff 2015 med besök på musselodlingen i Hagby hamn”.
2015-10-21
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Inskannad artikel”.
2015-10-21
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till samtliga anmälda deltagare ”Program och information till Kustmiljögruppens Höstträff 2015” jämte en bifogad fil…
# Fastställt program och information. (PDF)
2015-10-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Skogens vatten – Vattenkonferens hösten 2016.
2015-10-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Ändrad tid för planeringsmöte hos Kåge”.
2015-10-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Träff i Södra Kärr angående kalkbaserad närsaltsfälla/kalfilter”.
2015-10-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Ragnabo Södra Miljöförening med rubriken ”Samåkning med privata bilar till musselodlingen i Hagby hamn”.
2015-10-20
Inkommer mail (PDF) Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”26/10 Kalmar”.
2015-10-20
Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, åtgärdssamordnare Vattenenheten Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Inbjudan – Åtgärdarbete i vatten den 26 oktober 2015” jämte en bifogad fil…
# Inbjudan. (PDF)
2015-10-20
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Förslag till kallelse och dagordning avseende styrelsesammanträde med Kustmiljögruppen 2015-10-29.
2015-10-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Planeringsmöte hos Kåge 2015-11-05?”
2015-10-20
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse som uttrycker sin glädje över att Magnus Rosenborg tackat ja till att bli ersättare i Kustmiljögruppens styrelse.
2015-10-20
Sekretariatet översänder via mail (PDF) en förfrågan till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Planeringsmöte hos Kåge 2015-11-05?”
2015-10-20
Sekretariatet översänder via mail (PDF) en förfrågan till Ola Sennefjord Jonsson, Påbonäs med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp erbjuder och frågar Dig”.
2015-10-20
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen förslag till kallelse och dagordning avseende styrelsesammanträde 2015-10-29 jämte en bifogad fil…
# Förslag till kallelse med dagordning till styrelsemöte 2015-10-29. (PDF)
2015-10-19
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Ersättare i Kustmiljögruppen”.
2015-10-19
Inkommer mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Ersättare – förslag”.
2015-10-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ” Samåkning med privata bilar till musselodlingen i Hagby hamn”.
2015-10-19

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Höstträffen”.
2015-10-18
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till samtliga styrelseledamöter kallelse med dagordning till konstituerande sammanträde med styrelsen direkt efter föreningsstämman, lördagen den 24 oktober 2015. Kallelse kommer även att utgå till av föreningsstämman nyvalda ledamöter, när detta arbete avslutats jämte två bifogade filer…
# Kallelse till konstituerande styrelsemöte. (PDF)
# Organsiationsplan 2015, daterat 2015-03-26. (PDF)
2015-10-18
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Förslag till dagordning för konstituerande styrelsesammanträde”.
2015-10-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Samåkning med privata bilar till musselodlingen i Hagby hamn”.
2015-10-18
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Samåkning med privata bilar till musselodlingen i Hagby hamn”.
2015-10-18
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kåge söker kontakt med anledning av kalkdike i Södra Kärr”.
2015-10-17
Inkommer personligt svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Ber om direktiv i följande ärenden”.
2015-10-16
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Här kommer karta, ansökningshandlingar gällande kalkdike i Södra Kärr” jämte sex bifogade filer…
# Avtal markägarna. (PDF)
# Förslag till skötselplan. (PDF)
# Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskyddet. (PDF)
# Karta med inritat åtgärdsområde. (PDF)
# Södra Kärr kalkfilter. (PDF)
# Södra Kärr kalkdike. (PDF)
2015-10-16
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Tidningsartiklarna inlagda på hemsidan”.
2015-10-16
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken
”Välkommen till kunskapskväll om Ölands vatten” jämte en bifogad fil…
# Affisch kunskapskväll. (PDF)
2015-10-16
Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” till Jaen Nilsson, Ragnabo Södra Miljöförening och Ernie Lennartsson, SNF Torsås.
2015-10-16
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken AVTAL om webbtjänster för 2016.
2015-10-16
Sekretariatet översänder via mail (PDF) Länsstyrelsens påminnelse om kurs i ”Fokus på åtgärdsarbete i vatten 2015-10-26 till Rune Alexandersson och Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med sista anmälningsdag, måndagen den 19 oktober.
2015-10-16
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Avstämningsmöte om förstudie avseende Vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”. 
2015-10-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo med rubriken ”Jag kommer”.
2015-10-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Ernie Lennartsson, SNF Torsås med rubriken ”Musselträff Hagby”.
2015-10-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med rubriken ”Angående höstträff”.
2015-10-15
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Assar Johansson med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” med föreningsstämma jämte två bifogade filer…
# Inbjudan. (PDF)
# Förslag till dagordning med ärendeberedning. (PDF)
2015-10-15
Inkommer svarsmail av personlig karaktär (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening med rubriken ”Ang. anmälan”.
2015-10-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning av Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015”.
2015-10-15
Sekretariatet översänder via mail (PDF) påminnelse till de kontaktpersoner som inte hörsammat styrelsens inbjudan till ”Höstträff 2015” med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015″ med föreningsstämma” jämte två bifogade filer…
# Kallelse till ”Höstträff 2015” med föreninsstämma. (PDF)
# Dagordning med ärendeberedning till föreningsstämma. (PDF)
2015-10-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ” Höstträffen 2015″.
2015-10-13
Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” till Rune Fransén, Ragnabo Södra Miljöförening och Owe Lindh, Bergkvara Samhällsförening.
2015-10-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”AVTAL om webbtjänster för 2016”.
2015-10-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, Ragnabo Södra Miljöförening med rubriken ”Anmälan 24/10-15”.
2015-10-11
Sekretariatet översänder via mail (PDF) förslag till AVTAL om webbtjänster för 2016 till Johan Blomqvist, WebbochForm.se och John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande för kontroll och genomläsning, så att detta ärende kan finnas med på kallelsen till styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015 för beslut. Avtalsförslaget finns för beredning hos sekretariatet och är inte offentligt.
2015-10-10
Sekretariatet översänder till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppen via mail(PDF) ”Styrelsens förslag till dagordning och ärendeberedning till Kustmiljögruppens föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015” jämte en bifogad fil…
# Förslag till dagorning och ärendeberedning (PDF) till Kustmiljögruppens föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015.
2015-10-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Owe Lindh med rubriken ”Anmälan till Höstmötet för Kustmiljögruppen den 24 oktober och representerar Bergkvara Samhällsförening”.
2015-10-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken mobiltelefonnummer och E-postadress till Stefan Carlsson, Gunnilkroka.
2015-10-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Marcus Törnberg, ny ledamot i Kustmiljögruppens styrelse från den 1 januari 2016.
2015-10-07
Sekretariatet översänder mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Marcus Törnberg är med i båten från den 1 januari 2016”.
2015-10-07
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”F1517:4 Nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen för vassklippning 20116-2020” jämte två bifogade filer…
”F1517:4 Nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen för vassklippning 2016-2020” (PDF)
# Förteckning över medlemsföreningar i Kustmiljögruppen (PDF), som både har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för att omhänderta den slagna vassen. (PDF)
2015-10-06
Sekretariatet kallar via mail (PDF) på uppdrag av John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande medlemsföreningarnas kontaktpersoner till ”Höstträff 2015” med föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015 jämte en bifogad handling…
# Kallelse till ”Höstträff 2015” med föreningsstämma. (PDF)
2015-10-06
Sekretariatet kallar via mail (PDF) på uppdrag av John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande särskilt inbjudna personer till ”Höstträff 2015” med föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015 jämte en bifogad handling…
# Inbjudan till ”Höstträff 2015” med föreningsstämma. (PDF)
2015-10-06
Inkommer via mail (PDF) Nyhetsbrev från Greppa Näringen med rubriken ”Så ska vattenvård och matproduktion samsas jämte en bifogad fil…
# Så ska vattenvård och matproduktion samsas. (PDF)
2015-10-06
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet med rubriken ”Aktivitet 24/10 samt minnesanteckningar” jämte en bifogad fil…
# Minnesanteckningar från senaste styrelsemötet finns på Vattenrådets hemsida – http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
2015-10-06
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Utskick av kallelse till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” – snabbärende.
2015-10-06
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Sponsringskampanj”.
2015-10-05
Inkomna mail (PDF) till sekretariatet under perioden 2015-09-30 – 2015-10-05 med rubriken ”Planering av och inför Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015”.
2015-10-05
Inkommer mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till KSK-arbetsgrupp om musselodling.
2015-10-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Johansson, Södra Kärr Samfällighetsförening med anledning av utsänd information om Länsstyrelsens inbjudan till ”Åtgärdsarbete i vatten – exempel, inspiration och finansiering”. 
2015-10-02
Sekretariatet översänder via mail (PDF) med rubriken ”Nyhet – Lär dig att finansiera dina projekt med EU-medel” till Roland Swedestam, Vattenrådets ordförande och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet samt Martin Storm, Samhällsbyggnadschef i Torsås kommun.
2015-10-01
Inkommer mail (PDF) från Niclas Hjerdt, SMHI med rubriken ”Nyheter från SMHI Vattenförvaltning 2015:2
2015-10-01
Inkommer mail (PDF) från Miljörapporten med rubriken ”Nyhet – Lär dig att finansiera dina projekt med EU-medel”.
2015-10-01
Inkommer mail (PDF) från Karin Löfström, strateg för ekologisk hållbarhet vid kommunledningskontoret i Kalmar kommun med rubriken ”Tack för att du följde med på hållbarhetssafari!”.
2015-10-01
Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Inbjudan till åtgärdsarbete i vatten den 26 oktober 2015” jämte en bifogad fil…
# Åtgärdsarbete i vatten – exempel, inspiration och finansiering. (PDF)

September månad
 
2015-09-28
Inkommer mail (PDF) från John Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Ny sida Höstträffen 2015”.
2015-09-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för september 2015”.
2015-09-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av vassklipparen med rubriken ”Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun”.
2015-09-28
Inkommer mail (PDF) från Solbrith Hellman, ersättande revisor i Kustmiljögruppen med rubriken ”OK för omval om medlemmar så önskar”.
2015-09-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Inför morgondagens möte med Länsstyrelsen”.
2015-09-27
Sekretariatet informerar via mail (PDF) John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande att det nu föreligger en muntlig bekräftelse från Johan Blomqvist, WebbochForm.se att nuvarande samarbetsavtal kan förlängas med ytterligare ett år på oförändrade villkor.
2015-09-27
Sekretariatet expedierar efter styrelsens sammanträde den 17 september följande beslutsärenden…
# via mail (PDF) § 15159, 2015-06-17– Medlemsförening i Grisbäck.
# via mail (PDF) § 15160, 2015-09-17– Medlemsförening i Påbonäs.
# via mail (PDF) § 15161, 2015-09-17– Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun.
 2015-09-26
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för september månad 2015 (PDF) via…
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2015-09-25
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken – Lantbrukare i USA certifieras för vattenvård.
2015-09-24
Sekretariatet översänder på John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförandes uppdrag
via mail (PDF) med rubriken ”Upprop till Kustmiljögruppens medlemsföreningar” jämte
tre bifogade filer…
# Upprop till Kustmiljögruppens medlemsföreningar. (PDF)
# Nyhetsbrev för september 2015. (PDF)
# Styrelseprotokoll från den 17 september 2015. (PDF)
2015-09-24
Sekretariatet översänder via mail (PDF) justerat protokoll från den 17 september 2015 till styrelsens ledamöter samt föreningens revisorer för handläggning/kännedom jämte två bifogade handlingar…
# Styrelseprotokoll justerat från 2015-09-17. (PDF)
# Upprop till medlemsföreningarna. (PDF)
2015-09-24
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken Tack.
2015-09-23
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Styrelsemöte med Kalmarsundskommissionen den 19 november”.
2015-09-23
Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Tack från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening.
2015-09-23
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Upprop till medlemsföreningarna” jämte en bifogad fil…
# Upprop till medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp att nominera styrelseledamöter
2015-09-23
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”TACK för penninggåva”.
2015-09-23
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Tack för penninggåva”.
2015-09-23
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Tack för penninggåva”.
2015-09-22
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Slöjdmässa”.
2015-09-22
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppen med rubriken ”Nyhetsbrev september 2015” för distribution till de personer som finns på Kustmiljögruppens interna och externa mailinglistor, jämte två bifogade filer…
# Nyhetsbrev september 2015 med inbetalningskort. (PDF)
# Nyhetsbrev september 2015 utan inbetalningskort. (PDF)
2015-09-22
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Justering av protokoll från Kustmiljögruppens styrelsesammanträde 2015-09-17 jämte en bifogad fil…
# Sekretariatets förslag till protokoll 2015-09-17 för justering. (PDF)
2015-09-22
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen – projektnytt med rubriken ”Miljörådgivning till lantbrukare kan halvera överskott av fosfor”.

2015-09-16
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inför morgondagens möte – tanke två”.
2015-09-15
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Till föreningar i Torsås kommun” jämte en bifogad fil…
# Till föreningar i Torsås kommun. (PDF)
2015-09-13
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan – åtgärdsarbete i vatten den 26 okt” med anmälan om deltagande.
2015-09-13
Sekretariatet översänder via mail (PDF) presidiets remissvar avseende ”Samråd inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion vid Övraby Lantbruk AB” till styrelsens ledamöter inför sammanträdet den 17 september 2015, § 15168.
2015-09-13
Inkommer kopia av mail (PDF) till sekretariatet från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Information miljöskyddsärende Övraby Lantbruk AB som avser remissvar avseende ”Samråd inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion vid Övraby Lantbruk AB”.
2015-09-11
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Styrelsemöte 24/9 2015 kl. 17.30 – Nya kommunhuset.
2015-09-11
Sekretariatet översänder via mail (PDF) kompletterande handlingar till styrelsens sammanträde torsdagen den 17 september 2015 jämte två bifogade filer…
# Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF)
# Verksamhetsplan för åren 2015-2017. (PDF)
2015-09-10
Sekretariatet översänder på ordförandens uppdrag via mail (PDF) Kallelse med förslag till dagordning samt ärendeberedning (PDF) till styrelsemöte den 17 september 2015 jämte två bifogade filer…
# Diarium 2015-05-22 – 2015-09-17. (PDF)
# Vänföretagarrekrytering fördelat på styrelseledamot. (PDF)
2015-09-10
Sekretariatet översänder via mail (PDF) underlag till remissvar till ordföranden i Kustmiljögruppen med rubriken ”miljöskyddsärende”.
2015-09-10
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Hav och samhälle 2015 – Anmäl dig nu!” jämte en bifogad fil…
# Åtgärder i samhället för bättre havsmiljö. (PDF)
2015-09-10
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med förslag till tidpunkt för delpresentation av Grisbäcken – steg 2 med representanter för Länsstyrelsen.
2015-09-08
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Investeringsbidrag” jämte en bifogad fil…
# Ansökan om investeringsbidrag av mindre slag – 2015. (PDF)
2015-09-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken Ljungbyåns Vattenråd bjuder in till vattenexkursion 19 september, jämte en bifogad fil…
# Vattenvandring längs Ljungbyån. (PDF)
2015-09-06
Sekretariatet besvarar inkommet mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med förslag till tidpunkt för delpresentation av Grisbäcken – steg 2 med representanter för Länsstyrelsen.
2015-09-03
Inkommer mail (PDF) från Havsmiljöinstitutet med rubriken ”Påminnelse – Inbjudan till Hav och samhälle 2015 den 21-22 oktober 2015 jämte en bifogad fil…
# Åtgärder i samhället för bättre havsmiljö. (PDF)
2015-09-03
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen med rubriken ”Vasslåtter”.
2015-09-02
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Materialet om Grisbäcken från 2015-08-29” (PDF) som finns hos sekretariatet, då detta presenteras i A-3 format, jämte en bifogad fil…
# Översiktlig presentation av åtgärdsförslag till Grisbäcken – steg 2. (PDF)
2015-09-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Omsättning av fasträntekonto i Swedbank för Kustmiljögruppen”.

Augusti månad
2015-08-26
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Information miljöskyddsärende” jämte en bifogad fil…
# Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckäggsproduktion vid Övraby Lantbruk AB.
2015-08-26
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”styrelsemöte 24 september 2015”.
2015-08-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Länsstyrelsen inbjuder till en heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten”.
2015-08-25
Inkommer mail (PDF) från Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum med rubriken ”Inbjudan till Kulturarvsseminarium 2015 – Tema Vatten jämte en bifogad fil…
# Inbjudan och program mm (PDF)
2015-08-25
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 29 augusti – start vid gölen/malmen i Torsås.
2015-08-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Kerstin Björklund, Ordförande i Bräkneåns vattenråd med rubriken ”Studieresa till Torsås och södra Kalmar”.
2015-08-23
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vassklippning”.
2015-08-21
Sekretariatet besvarar via mail (PDF) Kerstin Björklund, ordförande i Bräkneåns Vattenråd, förfrågan om var anmälda deltagare ansluter i Torsås. 
2015-08-21
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tack för idag!”
2015-08-20
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”I morgon var det dax igen!”
2015-08-19
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Vattenaktiviteter hösten 2015”.
2015-08-19
Inkommer mail (PDF) från Renate Focks, sekreterare i Ostkustens vattensamling med rubriken ”Vattenaktiviteter hösten 2015”.
2015-08-18
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att Anna Thore, Kalmarsundskommissionen inbjuder till Hållbarhetssafari torsdagen den 3 september och lördagen den 5 september jämte två bifogade filer…
# Informationsbroschyr om ”Hållbarhetssafari, torsdagen den 3 september 2015″.(PDF)
# Informationsbroschyr om ”Hållbarhetssafari, lördagen den 5 september 2015″. (PDF)
2015-08-14
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Rapport Bergkvara reningsverk” jämte tre bifogade filer, som återfinns hos Kustmiljögruppens kansli med hänsyn tagen till att de inte har granskats och därmed ej heller godkänts av tillsynsmyndigheten.
2015-08-13
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken ”Ölands Vattenråds Nyhetsbrev 2015:2.
2015-08-13

Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken ”Strandvandringar med Ölands Vattenråd och Naturskyddsföreningen”.
Se även tidningsurklipp i Östran 2015-08-20.
Mycket plast på stranden, Östran 2015-08-20 (JPG) – Se även artikel nedan
Ölands naturskyddsförening och Ölands vattenråd plockade skräp,
Östran 2015-08-20 (JPG) – Se även artikel ovan
2015-08-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tack för hjälpen och sällskapet på dagens vandring! Sista delsträckan 21 eller 23 augusti 2015?”.
2015-08-12

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel anmält sig till ”Studieresa till Torsås och södra Kalmar lördagen den 29 augusti 2015”.
2015-08-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel anmält sig till Länsstyrelsens heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på åtgärder i inlands- och kustvatten”.
2015-08-12
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vandring sträcka 3 utmed Grisbäcken”.
2015-08-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund anmält sitt deltagande i i WSP:s seminarium ”Rutten levande Östersjö” den 3 september 2015″.
2015-08-12
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kustmiljödag med musselsafari den 3 eller 5 september 2015”.
2015-08-11
Inkommer autosvar via mail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen i Kalmar län med anledning av Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel anmält sig till Länsstyrelsens inbjudan till en heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten.
2015-08-08
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tack för hjälpen och sällskapet på dagens vandring! Sista delsträckan den 21 eller 23 augusti”.
2015-08-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Nyheter från Leader Småland Sydost”.
2015-08-05
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Föreningar som klipper vass” jämte en bifogad fil…
# Föreningar som klipper vass 2015-08-05. (PDF)
2015-08-05
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Aktiviteter under hösten 2015 i Vattenrådet” jämte en bifogad fil…
Bräkneåns Vattenråd inbjuder till studieresa till Torsås och södra Kalmar. (PDF)
2015-08-01
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Ny vandring den 8 augusti 2015” som vidarebefordras till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande för kännedom.

Juli månad
2015-07-23
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Vassröjning i Djursvik”.
2015-07-22
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Vass, Djursvik”.
2015-07-18
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken ”Länsstyrelsen inbjuder till en heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten”.
2015-07-12
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Turordningslista”.
2015-07-11
Sekretariatet besvarar inkommet mail (PDF) från Pia Prestel ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Turordningslista”.
2015-07-09
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Utvecklingsplaner enligt tidningen”.
2015-07-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Annika Åberg-Persson, miljöinspektör, Torsås kommun med rubriken Vass” jämte två bifogade filer…
# Aktuell slutlig uppgift per den 7 juli 2015 på vilka medlemsföreningar som både har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för omhändertagande av den slagna vassen. (PDF) Informationen ovan grundar sig på uppgifter lämnade av föreningarna per den 7 juli 2015.
# Vassklippning i kommunens vatten 2015. (PDF)
2015-07-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Deltagande i vandringen den 9 juli”.
2015-07-01
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vandring den 9 juli”.

Juni månad
2015-06-28
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Assar Johansson, förare av Truxorn med rubriken Vassklippning.
2015-06-23
Inkommer mail (PDF) från Björn Sjöberg, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten med rubriken HaV fokuserar på dricksvatten och kemikalier i Almedalen.
2015-06-21
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken SvD-artikel inlagd på hemsidan.
2015-06-18
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vass” som avser information om, vilka föreningar som har godkända tillstånd för vassklippning inför säsongen 2015 jämte en bifogad fil…
# Uppdaterad lista (PDF) för de medlemsföreningar i Kustmiljögruppen som både har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för omhändertagande av vass under säsongen 2015.
2015-06-18
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ÖI ansökan.
2015-06-17
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Aktiviteter under sommaren och hösten i Vattenråden”.
2015-06-17
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Tidningsartikeln inskannad och inlagd på hemsidan”.
2015-06-14
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Ny diariesida upplagd”.
2015-06-12
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till hållbarhetssafari” jämte en bifogad fil…
# Anmälan och information på hemsidan www.kalmar.se/hallbarhetssafari.
2015-06-12
Inkommer kopia av vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken One.com årsfaktura – kustmiljogruppen.org jämte en bifogad fil…
# One.com årsfaktura 2015. (PDF)
2015-06-10
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp enligt samtal, som avser tänkt medlemskap för Påbonäs Stugförening i Torsås Kustmiljögrupp.
2015-06-09
Inkommer vidarebefordrat svarsmail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Tillstånd för Vassklippning 2015”, som avser Björkenäs Stugförening.
2015-06-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med anledning av ordförandens inbjudan till kaffesamkväm i Gunnarstorp fredagen den 12 juni 2015, klockan 15.00.
2015-06-09
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken Meddelande Dnr. 14707244 datum 150609 jämte en bifogad fil…
Anmälan om eget omhändertagande av vass, Södra Kärr Samfällighetsförening.(PDF)
2015-06-08
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vass” som avser information om, att Gunnarstorps Miljöförening 2015 kommer att omhänderta den slagna vassen via KSRR jämte en bifogad fil…
# Uppdaterad lista (PDF) för de medlemsföreningar i Kustmiljögruppen som både har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns godkännande för omhändertagande av vass under säsongen 2015.
2015-06-07
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Bilder från Vårträffen”.
2015-06-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Omhändertagande av vass 2015” som avser Gunnarstorps miljöförening.
2015-06-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med anledning av att sekretariatet expedierar beslutsparagraf 15126 – Medlemsförening Grisbäck – från styrelsens sammanträde den 21 maj 2015 jämte en bifogad fil…
§ 15126, 2015-05-21 – Medlemsförening i Grisbäck. (PDF)
2015-06-07
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner i Kustmiljögruppen information om styrelsens sammanträdestider under hösten 2015 jämte en bifogad fil…
# § 15136, 2015-05-21 – Sammanträdestider – hösten 2015. (PDF)
2015-06-07
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kärrabo Kustvårdsförening handling från styrelsens sammanträde 2015-05-21 jämte en bifogad fil…
# § 15132, 2015-05-21 – Avstämning av projekt ”Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”.
2015-06-07
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet handlingar från styrelsens sammanträde 2015-05-21 jämte sju bifogade filer…
# § 15126, 2015-05-21 – Medlemsförening i Grisbäck. (PDF)
# § 15130, 2015-05-21 – Utvärdering av Kustmiljögruppens deltagande på ”Våryran 2015” i samverkan med Torsås kommun. (PDF)
# § 15131, 2015-05-21 – Avstämning av projekt ”Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2”. (PDF)
# § 15132, 2015-05-21 – Avstämning av projekt ”Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”. (PDF)
# § 15133, 2015-05-21 – Kustmiljögruppens presidium och Vattenrådets sekreterare träffar Småland Sydost, fredagen den 5 juni 2015. (PDF)
#§ 15134, 2015-05-21 – lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför konferens om ”Skogens vatten – dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet uppströms vattendragen i Torsås”. (PDF)
# § 15136, 2015-05-21 – Sammanträdestider – hösten 2015. (PDF)
2015-06-06
Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Tillstånd för Vassklippning 2015”, som avser Järnsida Stugägareförening.
2015-06-06
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till kaffe fredagen den 12 juni 2015, klockan 15.00 i Gunnarstorp”.
2015-06-05
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Minnesanteckningar från mötet Leader 5/6 2015”. Minnesanteckningarna återfinns hos Kustmiljögruppens sekretariat jämte jämte två bifogade filer…
presentationsmaterial – Powerpoints (PDF) GRISBÄCKEN steg 2 – Fokus på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde, för att nå god ekologisk status och lite till,
# Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket – Analyser av mätresultat och effekter av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket 2015-05-08. Klicka på länken http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
2015-06-05
Sekretariatet distribuerar via mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 21 maj 2015 jämte två bifogade filer…
# Styrelseprotokoll 2015-05-21, §§ 15122 – 15151
# Förteckning över både befintliga och potentiella sponsorer/vänföretagare till Kustmiljögruppen 2016-2018 fördelat på kontaktpersoner inom styrelsen.
2015-06-04
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Näringsavskiljning i anlagda våtmarker – ny publikation jämte en bifogad fil
#  http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
2015-06-03
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Ber om Ditt tumavtryck på protokoll”.
2015-06-02
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”KSK arbetsgruppsmöte – korsbefruktning”.
2015-06-02
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Joel Parde, Leader Småland Sydost, John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – steg 2 inför fredagens arbetsmöte den 5 juli 2015 jämte en bifogad fil…
# Powerpoint presentation (PDF) – Miljösatsning Grisbäcken – steg 2. (PDF)
2015-06-02
Inkommer mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vassklippning Södra Kärr 2015”.
2015-06-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin, läsare av Kustmiljögruppens Nyhetsbrev med reflektioner kring NASA:s uppgifter om att Väst Antarktis is kollapsar inom högst 5 år.
2015-06-01
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Inför fredag” jämte en bifogad fil…
# Powerpoint presentation – Grisbäcken – steg 2 – Fokus på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde för att nå god ekologisk status och lite till. (PDF)