Vattenåtgärder i Grisbäckens delavriningsområde – steg 2

PROJEKT 2016

Uppföljning, provtagning i Grisbäcken
2016-03-16
Under hösten 2016 påbörjar Länsstyrelsen uppföljning med provtagning på våtmarken i Grisbäcken samt provtagning i Grisbäckens mynningsområde, detta ska fortgå under 2 år.

2016-03-01
En  LOVA-ansökan (återfinns i beskrivning lite längre ner på sidan) har lämnats in till Länsstyrelsen med fokus på Grisbäcken och åtgärder inom lantbruket.
I april får vi besked om projektet går igenom.
Under tidig vår kommer en utbildning hållas samt vattendragsvandring/fältvandring där Dennis Wiström från Västerviks kommun kommer delta. Dennis besökte oss i mars 2015, hans besök var mycket uppskattat. Därför anlitar vi honom även 2016.
Den 7-8 mars åker 4 personer upp till Västervik för att ta del av hur Västerviks kommun arbetat med åtgärder inom lantbruk, sedan får vi börja fundera på en strategi för att få hjulet att snurra så att det blir bra åtgärder både för markägare och för vårt vatten.
Datum för gemensam vattenrådsaktivitet kommer inom snar framtid.

2016-04-07
Vid Vattenrådets sammanträde överlämnar Pernilla Landin, sekretrare i Vattenrådet nedan specificerade handlingar som anknyter till den LOVA-ansökan som avser Grisbäcken – steg 2 och vars svar Vattenrådet väntar på från Länsstyrelsen i Kalmar län…
# 24 april, klockan 10.00, fokus på Grisbäckens avrinningsområde. (PDF)
# Välkommen den 4 maj, klockan 10.00. (PDF)

2016-10-27
Vid Vattenrådets sammanträde lämnar Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet en lägesrapport för vattenprojektet Grisbäcken – steg 2 enligt vad som framgår av sammanfattningen nedan…

Sammanfattning:
Tre områden har strukturkalkats, sammanlagt ca 15 ha, varav 11 ha inom Grisbäckens avrinningsområde. 7-10 ton kalk med en koncentration på 10% bränd kalk. Område 1 har plöjts i oktober. Resultatet  visade att 10-20% mindre drivmedel åtgår samt att plöjningen gick snabbare för det område där man hade strukturkalkat.

Följ länken https://drive.goggle.com/file/d/OB2mkWtdmuSQkQIhPVUt2STVkNHc/view så ser ni när det konstaterades att bränsleförbrukningen var lägre för det strukturkalkade området än det var för nollområdet.

Ni kan följa denna länk för att se hur det gick till när 10 ha i Skorrö strukturkalkades
https://drive.google.com/file/d/OB2mkWtdmuSOkNI92cUVIZ1lsa2s/view

Avgörande för resultatet av strukturkalkat område är..
– Marken är förberedd/finfördelad innan åtgärd.
– Väderförhållandena är gynnsamma och torra, när kalken ska ner i jorden.
– Bra nedblandning av kalken.

Om marken inte är finfördelad och man sprider kalken vid fuktigt väder så är risken att den brända kalken reagerar och blir cementliknande..

Under 2017 och 2018 söks nu en projektledare som ska kunna arbeta med att stötta och stödja lantbrukarna, så att fler åtgärder genomförs.

Just nu tar vi fram en enklare folder som har fokus på strukturkalkning. Under nästa år ska vi arbeta för att fler typer av åtgärder genomförs.

Än så länge ligger vi i fas, men mycket beror på om vi hittar projektledare eller ej.

LOVA projekt – Grisbäcken steg 2
2016-10-24

Målet med vårt arbete är att genomföra en variation av åtgärder som leder till att näringsläckaget till Grisbäcken reduceras med > 110 kg/år som senast 2027. Åtgärderna görs både på land och i vattendraget.

Projektet görs i sammarbete med LRF, Greppa näringen, Torsås kommun, kustmiljögruppen och vattenrådet.

Detta projekt har medfinansiering genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Under projekttiden finnas en tjänst på 50 % för att driva arbetet framåt. Under 2016 fördelas tiden på flera personer. 2017-2018 är det ännu inte säkerställt hur tiden och arbetsuppgifterna fördelas.

Fokus i projektet ligger på att hålla kvar näringen på åkermark för att gynna växterna och för att minska näringsläckaget till Grisbäcken.  

Så här började det och så här långt har vi kommit
Sommaren 2015 inventerades Grisbäcken och dess närområde då identifierades ett större antal möjliga åtgärder.
Vi gick vidare och sökte projektet Grisbäcken steg 2.

31/4 2016 fick vi besked om att vi skulle få projektet.

I projektets uppstart ingick att vi skulle genomföra två informationsmöte redan i början av maj 2016. Gruppen började diskutera om kom fram till att vi borde försöka få till ett testområde där man skulle strukturkalka redan under försommaren 2016. Sent på säsongen var det dock. Men vi hittade en markägare som var precis var i tagen att så majs på sin lerrika åker. Vi slog till och strukturkalkade 3 ha. Majsen som såddes har växt fantastiskt bra, trots torka. Nu är majsen skörda och uppföljning pågår.

I projektets inledning hade vi redan bestämt att senast hösten 2016 skulle vi försöka få till strukturkalkning ut med något av de lerrika områdena som identifierades under sommaren 2015 när Grisbäcken inventerades.

Under hösten har vi därför strukturkalkat 10 ha åkermark med totalt 70 ton brunnen kalk. Här Strukturkalkning Skorrö kan ni se en film om vad strukturkalkning är och hur det såg ut när vi strukturkalkade i Skorrö.

Denna typ av kalk är känslig för väder och vind. När nedbrukning sker måste det vara varmt och torrt. Blir kalken blöt/fuktig innan den brukats ned bildas en skorpa ungefär som processen är när cement brinner/härdas. Därför valde vi att se till att den sista kalken som blev kvar när de 10 ha var klara nyttjades för strukturkalkning av ca 1 ha lerrik åkermark hos annan markägare inom Grisbäckens avrinningsområde. Så under samma dag fick vi ca 11 ha åkermark strukturkalkad ut med grisbäckens avrinningsområde. Uppföljning under våren 2017.

Uppföljning av första området som strukturkalkades. Här ser ni en Filmsekvens gällande uppföljning av första området som stukturkalkades maj 2016.
För frågor och/eller funderingar kontakta:
Pernilla Landin, 0486-33187

SAMMANSTÄLLNING AV UPPGIFTER – PROTOKOLL/MINNESANTECKNINGAR

I nedanstående protokoll har Kustmiljögruppen behandlat detta ärende.
Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av styrelsens beslut.

§ 14201, 2014-11-26 –  Förstudie av ett helhetstänk för Grisbäcken. (PDF)
# § 15021, 2015-01-22 – Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2. (PDF)
# § 15131, 2015-05-21 – Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2. (PDF)
# § 15162, 2015-09-17 – Avstämning av vattenåtgärer i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2. (PDF)
# § 15239, 2015-12-10 – Vattenförbättrande åtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2 med LOVA-ansökan.
# § 16208, 2016-11-28 – Grisbäcken steg 2 – lägesrapport.

GRISBÄCKEN STEG 2 – Åtgärder för att minska näringsläckaget från Grisbäckens delavrinningsområde till Kalmarsund.

LOVA-bidrag från Länsstyrelsen – ansökningsblankett. (PDF)

Bilaga 1 – Projektbeskrivning till LOVA – ansökan april 2016 – april 2018. (PDF)

Bilaga 2 – Plan för uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning av resultatet. (PDF)

Bilaga 3 – Greppa Näringen 2015. (PDF)

Av sammanfattningen i bilaga 1, sidan 3 framgår…

Grisbäcken är ett litet delavrinningsområde som under årens lopp har blivit förändrat på flera sätt. Grisbäcken är endast 18 km lång men många är vi som berörs av området. Genom att fokusera på att behålla näringen på land eller samla in den för att nyttja den på åkermark blir det en bra affär för oss alla.

Många åtgärder har gjorts under senaste åren i detta område. Detta har delvis lett till att Grisbäckens ekologiska status kommer att uppgraderas från klassningen 2009, dålig ekologisk status till otillräcklig status. Beslutet om uppgradering av den ekologiska statusen kommer Vattenmyndigheten ta i december 2015.

För att nå god ekologisk status senast 2027 som gäller för Grisbäcken, krävs många åtgärder och ett tydligt fokus.

110 kg fosfor behöver omhändertas från Grisbäcken årligen för att Grisbäcken ska nå god ekologisk status med hänvisning till näringsreduktion.

Vi har sett att Västerviks kommun och deras projektansvarige Dennis Wiström har lyckats bra med arbetet med att engagera och inspireras för att få åtgärder genomförda med fokus på att näringen ska behållas i marken för att skapa jämna och höga skördar samtidigt bidrar detta till att näringsläckaget minskar till Östersjön. Vi vill göra vår version av Dennispaketet/Västerviksmodellen.

Därför bekostar vattenrådet en intensivutbildning i Västerviksmodellen under 3 dagar, där Dennis Wiström anlitas för att visa oss och berätta hur de har gjort. Intensivutbildningen kommer att hållas för totalt 5 personer där flertalet är aktiva lantbrukare i kommunen med ett intresse för åtgärder i vatten. Vid denna utbildning kommer även en utvald person ” Dennis Jr” att delta.

Vattenrådet kommer även anlita Dennis Wiström för 2 fältvandringar för att visa arbetet i ett större sammanhang.

Under 2016 kommer Greppa Näringen påbörja sitt arbete med fokus på rådgivning i Torsås och Borgholms kommun. Detta är viktigt då Västerviksmodellen baseras på greppas åtgärdsmoduler.

Projektet Grisbäcken steg 2 innebär en fortsättning av greppa där fokus ligger på att stötta och stödja för att få ett stort antal åtgärder genomförda ut med Grisbäckens avrinningsområde. För att få åtgärderna att hända, krävs att någon sätter bollen i rullning. Därför kommer ”Dennis Jr” på 50 % under 2 år vara den sammanhållande och stöttande kraften för att få åtgärder genomförda. I samverkan med kommunen kommer ”Dennis Jr” vara spindel i nätet i projektet, Grisbäcken steg 2.

Åtgärder som är aktuella är strukturkalkning, anläggande av sedimentfällor och fosfordammar, tvåstegsdiken, effektiva kantzoner, kalkdiken, avfasning av dikesslänter mm åtgärder som gör att näringen inte fortsätter ut till den grunda och delvis instängda havsviken innanför Nötholmen och vidare till Kalmarsund och Östersjön.

Kostnaden för samordningen söks med stöd av LOVA, Torsås kommun, Torsås LRF samt vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd. Kostnader för åtgärder som kommer genomföras kommer sökas via LBU med medfinansiering från Lantbrukarna och Torsås kommun.

LOVA-ansökan innehåller följande delar
# Blankett för ansökan om bidrag för lokala vattenprojekt. (PDF)
Bilaga 1 – Projektbeskrivning till LOVA – ansökan april 2016 – april 2018. (PDF)
Bilaga 2 – Plan för uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning av resultatet. (PDF)
# Bilaga 3 – Rådgivning 2015 som Du och miljön tjänar på, Greppa Näringen. (PDF)

Författare till LOVA-ansökan är Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet tillika miljöinspektör vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun.

Minnesanteckningar – betraktas som arbetsmaterial i  nuläget och förvaras hos Kustmiljögruppens sekretariat och är därmed icke officiella med hänsyn tagen till f.n. projektets känslighet. 

# Minnesanteckningar efter arbetsmöte med Pernilla Landin och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 2014-12-08. (PDF
# Minnesanteckningar efter arbetsmöte med Pernilla Landin och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 2015-01-23 (PDF)
# Minnesanteckningar efter arbetsmöte med Pernilla Landin och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 2015-02-13 (PDF)
# Minnesanteckningar efter arbetsmöte med Pernilla Landin och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 2015-03-05 (PDF)
# Minnesanteckningar efter arbetsmöte med Pernilla Landin och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 2015-03-12 (PDF)
# Minnesanteckningar efter arbetsmöte med Pernilla Landin och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 2015-03-30 (PDF)
# Minnesanteckningar efter arbetsmöte med Pernilla Landin och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 2015-04-17 (PDF)
# Minnesanteckningar efter arbetsmöte med Pernilla Landin och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 2015-05-12 (PDF)

Vattendragsvandring 2015-07-09 – Etapp 1
Arbetsgruppen genomför en heldags vattendragsvandring utmed Grisbäckens avrinningsområde för fotodokumentation av potentiella vattenprojekt med förslag till åtgärder.

Vattendragsvandring 2015-08-08 – Etapp 2
Arbetsgruppen genomför en heldags vattendragsvandring utmed Grisbäckens avrinningsområde för fotodokumentation av potentiella vattenprojekt med förslag till åtgärder.

Vattendragsvandring 2015-08-21 – Etapp 3
Arbetsgruppen genomför en heldags vattendragsvandring utmed Grisbäckens avrinningsområde för fotodokumentation av potentiella vattenprojekt med förslag till åtgärder.

Informationsdagar/kurser/konferenser

”Länsstyrelsen inbjuder till till en heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten”.

Vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Nyheter från Leader Småland Sydost”, 2015 08-07.

Litteraturhänvisningar för projektets genomförande

Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag med avseende på Total P och
Total N
 – Naturvårdsverket – Allmänna råd 90:4 och Rapport 4913 (1999)
# Fosfordammar ger önskad effekt, Greppa Näringen 2014-09-30 (PDF)
Irländska lantbrukare ska spara pengar genom miljöåtgärder,
Greppa Näringen, 2014-11-11
# Greppa fosforn genom tvåstegsdiken, Greppa Näringen 2014-12-17 (PDF)
Dikesrensning kan minska övergödningen, Greppa Näringen 2015-02-10 (PDF)
# Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun 2014-2018 – för ett gott liv i en livskraftig kommun, KF 2015-01-15 (PDF)
”Flera positiva effekter av stöd till strukturkalkning” – Greppa Näringen 2015-01-21 (PDF)
Våtmarksfakta PDF)
Länsstyrelsens ”Information om vattenverksamhet och strandskydd” samt ”Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskyddet”. (PDF)
Principskiss ”Biotopvård”. (PDF)
Kan dammsugning rädda Östersjön? – Greppa Näringen 2015-02-24 (PDF)
# 168 000 råd och 1.8 miljarder gav renare vatten – Greppa Näringen 2015-03-10. (PDF)
# Vinn-vinn för kommuner och lantbrukare – Greppa Näringen 2015-03-15. (PDF)
# Förorenade områden, riket och per län, efterbehandling-län-2014-04-10. (XLS)
# Undvik höga engångsgivor av stallgödsel, Greppa Näringen 2015-03-24. (PDF)
# Vall i skyddszon minskade utlakningen av fosfor, Greppa Näringen 2015-03-31. (PDF)
# Nya förslag på vattenåtgärder, Greppa Näringen 2015-04-02. (PDF)
# Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket – Analyser av mätresultat och effekter av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket 2015-05-08. Klicka på länken http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
#
Involvera lantbrukarna i vattenförvaltningen, Greppa Näringen 2015-05-26 (PDF)
# ”Näringsavskiljning i anlagda våtmarker – ny publikation jämte en bifogad fil
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
#
Så kan vi minska lustgas från marken, Greppa Näringen 2015-06-26 (PDF)
#
Bättre med resultatbaserad miljöersättning, Greppa Näringen 2015-07-07 (PDF)
#
Tuffare regler för att minska fosforläckage i USA, Greppa Näringen 2015-08-25 (PDF)# Miljörådgivning till lantbrukare kan halvera överskott av fosfor, Greppa Näringen 2015-09-22 (PDF)
#
Så ska vattenvård och matproduktion samsas, Greppa Näringen 2015-10-06 (PDF)
#
Skydda och vårda våra viktiga vikar, 8 Länsstyrelser m.fl. ger sina tankar 2015-10-26 (PDF)
#
Proffsigt dikesunderhåll säkrar dräneringen och förbättrar vattenmiljön, Greppa Näringen 2015-11-27 (PDF)
# Verktygslåda för ett klimatsmart lantbruk, Greppa Näringen 2016-01-29 (PDF)
# Stora variationer när våtmarker fångar fosfor, Greppa Näringen 2016-02-12 (PDF)
# God väg mot klimatmålet, Greppa Näringen 2016-02-26 (PDF)
# Effektivt med små fältdammar, Greppa Näringen 2016-03-03 (PDF)
# Alvens egenskaper är avgörande för fosforläckaget, Greppa Näringen 2016-03-11 (PDF)
# Sverige har kommit långt – men mer kan göras, Greppa Näringen 2016-04-01 (PDF)
# Så kan höga fosforhalter i jorden minskas, Greppa Näringen 2016-04-19 (PDF)
# Satsning ska minska fosforläckaget från lantbruket, Greppa Näringen Projektnytt 2016-04-26 (PDF)
# Aluminium i kornas drivgång halverar fosforläckaget, Greppa Näringen 2016-04-29 (PDF)
# Från idé till fungerande två-stegsdike, Greppa Näringen 2016-07-08 (PDF)

PRESENTATIONER
# Grisbäcken steg 2 – Fokus på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde för att nå god ekologisk status och lite till. (PDF) Leader Småland Sydost fredagen den 5 juni 2015.

# Minnesanteckningar från mötet med Leader 2015-06-05 (PDF) återfinns hos Kustmiljögruppens sekretariat.

# En schematisk bild (PDF) av tänkta vattenåtgärder presenterades för Bräkneåns vattenråd, då de besökte Torsås kommun och södra Kalmar, lördagen den 29 augusti 2015.

SAMMANSTÄLLNING AV UPPGIFTER SOM AVSER GRISBÄCKEN

Möjliga åtgärder kopplat till TK (Totalkostnad) som skulle behöva genomföras för att nå god vattenstatus. Källa: VISS.

Vattenförvaltning i Grisbäcken – beskrivning av åtgärder 2011-2012 i Torsås kommun (PDF)

Skötselråd för åtgärder i och kring Grisbäcken. (PDF)
Fastighet: Sloalycke 3:29.
Åtgärd: Våtmark och översvämningszon

Kartbild över översvämningszon, fisklekplats, sedimentfälla och våtmark. (PDF)
Fastighet: Sloalycke 3:29
Åtgärd: Översvämningszon, fisklekplats, sedimentfälla och våtmark.
Information: Schaktvolymer, area, släntlutningar, max- och medeldjup, vattenvolymer mm

Våtmarksfakta PDF)
Anlagda våtmarker 2012 http://vattenwebb.smhi.se/wetlands/ 

Länsstyrelsens ”Information om vattenverksamhet och strandskydd” samt ”Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskyddet”. (PDF)

Principskiss ”Biotopvård”. (PDF)

Skyddsvärda arter i Grisbäckens avrinningsområde. (PDF)