Länkar

Greppa Näringen (Ett kunskaps – och rådgivningsprojekt inom jordbruket)
www.greppa.nu

Kalmarsundskommissionen
www.kalmarsundskommissionen.se

Kartinformation om vattenförvaltningens innehåll
www.gis.lst.se/vattenkartan

Kemikalieinspektionen
www.kemi.se

Kommunernas miljömålsarbete
www.skl.se

Kristinebergs Marina Forskningsstation
www.kmf.gu.se

LRF Torsås
www.lrf.se

Länsstyrelsen i Kalmar län
www.h.lst.se

Miljömålsportalen (om arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen)
www.miljomal.nu 

Miljösamverkan Sydost
www.miljosamverkansydost.se

Naturhistoriska riksmuseet
www.nrm.se

Naturvårdsverkets webbplats om vattendirektivet, miljökvalitetsmål m.m.
www.naturvardsverket.se

Ragnabo Dämme: Försöksprojekt i Ragnabo, Torsås kommun för Reglerad dränering och Undervattning av åkermark, Dammar m.m.
www.ragnabodata.se/damme

Riksantikvarieämbetet
www.raa.se

SGU, Sveriges Geologiska Undersöknings webbplats om grundvatten
www.sgu.se

Sjöfartsverket
www.sjofartsverket.se

Skogsstyrelsen
www.svo.se

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
www.slu.se

SSI, Statensstrålskyddsinstitut
www.ssi.se

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA)
www.mistra.org

Stockholms Marina Forskningscentrum
www.smf.su.se

Svenska Båtunionen
www.batunionen.com

Svenska Turistföreningen
www.svenskaturistforeningen.se

VatteninformationsSystem för Sverige
www.viss.lst.se

Vattenmyndigheternas gemensamma hemsida
www.vattenmyndigheterna.se

Våtmarksfonden
www.vatmarksfonden.com

Världsnaturfonden WWF
www.wwf.se

Lokalt

Bergkvara Båtklubb
www.bergkvarabatklubb.se

Bergkvara Hamn & Stuveri AB
www.bergkvarahamn.se

Bergkvara Sjöräddningsstation
www.ssrs.se/bergkvara

Dalskärs Camping
www.dalskarscamping.se

Djursvik Samhällsförening
www.djursvik.com

Garpens fyrplats/Garpens vänner
www.garpen.se

Södra Kärr Samfällighetsförening
www.sodrakarr.se

Torsås kommun
www.torsas.se

Övrigt

Klubb Maritim
www.klubbmaritim.com

Saltstänkt Seglare
www.yrvind.com

Sjöräddningssällskapet SSRS
www.ssrs.se