Länkar

Beslutsstödssystemet NEST
www.mare.su.se

Bevattningsförbundet i Braunschweig(avloppsvatten för jordbruksmark)
www.abwasserverband-bs.de

Boverket
www.boverket.se

Euroregion Baltic (ERB)
www.eurobalt.org

Främmande arter i Västerhavet och Östersjöområdet
www.frammandearter.se

Glesbygdsverket
www.glesbygdsverket.se

Greppa Näringen (Ett kunskaps – och rådgivningsprojekt inom jordbruket)
www.greppa.nu

Informations-centralen för Egentliga Östersjön
www.infobaltic.se

IVL, Svenska Miljöinstitutet
www.ivl.se

Kalmar läns Kustvatten: Årsrapporter, Artiklar m.m.
www.kalmarlanskustvatten.org

Kalmar Norra Miljöförening
www.fagelsudd.com

Kalmarsundskommissionen
www.kalmarsundskommissionen.se

Kartinformation om vattenförvaltningens innehåll
www.gis.lst.se/vattenkartan

Kemikalieinspektionen
www.kemi.se

Kommunernas miljömålsarbete
www.skl.se

Kristinebergs Marina Forskningsstation
www.kmf.gu.se

LRF Torsås
www.lrf.se

Länsstyrelsen i Kalmar län
www.h.lst.se

Miljömålsportalen (om arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen)
www.miljomal.nu 

Miljösamverkan Sydost
www.miljosamverkansydost.se

Miljövänlig odling av abborre i kustmiljö
www.stannafisk.se

Naturhistoriska riksmuseet
www.nrm.se

Naturvårdsverkets webbplats om vattendirektivet, miljökvalitetsmål m.m.
www.naturvardsverket.se

OKG, Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB
www.okg.se

Ragnabo Dämme: Försöksprojekt i Ragnabo, Torsås kommun för Reglerad dränering och Undervattning av åkermark, Dammar m.m.
www.ragnabodata.se/damme

Riksantikvarieämbetet
www.raa.se

SGU, Sveriges Geologiska Undersöknings webbplats om grundvatten
www.sgu.se

Sjöfartsverket
www.sjofartsverket.se

Skogsstyrelsen
www.svo.se

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
www.slu.se

SSI, Statensstrålskyddsinstitut
www.ssi.se

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA)
www.mistra.org

Stockholms Marina Forskningscentrum
www.smf.su.se

Svenska Båtunionen
www.batunionen.com

Svenska Turistföreningen
www.svenskaturistforeningen.se

VatteninformationsSystem för Sverige
www.viss.lst.se

Vattenmyndigheternas gemensamma hemsida
www.vattenmyndigheterna.se

Våtmarksfonden
www.vatmarksfonden.com

Världsnaturfonden WWF
www.wwf.se

Wetlands in Agricultural Areas
www.ekologgruppen.com/wetnet.htm

Lokalt

Bergkvara Båtklubb
www.bergkvarabatklubb.se

Bergkvara Hamn & Stuveri AB
www.bergkvarahamn.se

Bergkvara Sjöräddningsstation
www.ssrs.se/bergkvara

Dalskärs Camping
www.dalskarscamping.se

Djursvik Samhällsförening
www.djursvik.com

Garpens fyrplats/Garpens vänner
www.garpen.se

Södra Kärr Samfällighetsförening
www.sodrakarr.se

Torsås kommun
www.torsas.se

Vattenrådet i Torsås
www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan

Övrigt

Klubb Maritim
www.klubbmaritim.com

Kustguide
www.kustguide.net

Saltstänkt Seglare
www.yrvind.com

Sjöräddningssällskapet SSRS
www.ssrs.se