Välkommen till Torsås Kustmiljögrupp!

Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor

Nätverk och kontaktytor

Informationsruta
Styrelsens arbetsinriktning 2022.
Med kraft och entusiasm verka för att de nationella miljömålen för vatten och vattenmiljöer skall nås ur ett flergenerationsperspektiv. Styrelsen kommer genom nätverksbyggande, informations- och kunskapsspridning och åtgärdsgenomförande agera i lokala, regionala och nationella forum. För framgång krävs hårt arbete, klokhet och engagemang.

# Verksamhetsområdet för oss är Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden från inland till kust i synnerhet, men även regionalt med Kalmarsund i fokus samt Östersjön i allmänhet.

# Protokoll från styrelsens finns tillgängliga för att ni ska kunna hålla er uppdaterade vilka beslut som tas och aktiviteter som vi jobbar med.
Trevlig läsning!

# Intensivt arbete med LONA projekt.  Läs mer under projekt.