Välkommen till Torsås Kustmiljögrupp!

Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor

Nätverk och kontaktytor

Informationsruta
Styrelsens arbetsinriktning 2022-2024.
Med kraft och entusiasm verka för att de nationella miljömålen för vatten och vattenmiljöer skall nås ur ett flergenerationsperspektiv. Styrelsen kommer genom nätverksbyggande, informations- och kunskapsspridning och åtgärdsgenomförande agera i lokala, regionala och nationella forum. För framgång krävs hårt arbete, klokhet och engagemang.
# Verksamhetsområdet för oss är Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden från inland till kust i synnerhet, men även regionalt med Kalmarsund i fokus samt Östersjön i allmänhet.
# Protokoll från styrelsens finns tillgängliga för att ni ska kunna hålla er uppdaterade vilka beslut som tas och aktiviteter som vi jobbar med.
Trevlig läsning!
# LONA projekt.  Nu  är del av äldre åfåra återaktiverad i Brömsebäcken i Brinkaström. visning av åtgärden 1/4-2024. Läs mer under nyheter