Välkommen till Torsås Kustmiljögrupp!

Med vind i seglen mot ett renare hav


Vattenrådet, Kustmiljögruppen och Torsås kommun har blivit nominerade till Vattenpriset Sjöstjärnan 2017

Vi har blivit nominerade till vattenpriset Sjöstjärnan 2017 av Carina Pålsson vid Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ett pris som delas ut av HaV:s och vattenmyndigheten, LRF och Sveriges kommuner och landsting.

Så här lyder Nomineringen:

Torsås kustmiljögrupp, Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken och Torsås kommun visar att det går att genomföra stora saker med små medel och gott samarbete! Med fokus på samverkan och genom ett stort ideellt arbete stöttar kustmiljögruppen och vattenrådet kommunens arbete och möjliggör genomförande av åtgärder som syftar till att minska transporten av näringsämnen för att nå god status i Grisbäcken. Med ett outsinligt engagemang och ett stort mått av nyfikenhet har kustmiljögruppen även under många år drivit arbetet med att synliggöra kustmiljön. Förutom ett lokalt engagerat vattenvårdsarbete har kustmiljögruppen, vattenrådet och kommunen också gemensamt satt Torsås på kartan genom sin tradition att genomföra konferenser med aktuellt tema.


Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor

Nätverk och kontaktytor

Informationsfolder
Informationsbroschyr,
vintern 2016, utgåva 7

I vår informationsbroschyr kan du läsa mer om hur du kan hjälpa till och vilka föreningar som ingår i vår kustmiljögrupp. Du kan också läsa om hur vi arbetar för att uppnå miljömålen fram till år 2027.

Klicka här för att öppna (PDF)

Informationsruta 

Styrelsens arbetsinriktning för ”Vattenåret 2017”…
… är att med kraft, noggrannhet och entusiasm verka för att de nationella miljömålen för vatten och vattenmiljöer på sikt skall nås ur ett flergenerationsperspektiv inom verksamhetsområdet[1].

Styrelsen kommer bland annat genom nätverksbyggande och informations- och kunskapsspridning, med en tydlig målbild, agera oberoende samt fristående i lokala, regionala och nationella fora. För vår framgång krävs hårt arbete, klokhet och konsekvens.

# 1] Verksamhetsområdet lokalt är Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden från inland till kust i synnerhet, men även regionalt med Kalmarsund i fokus samt nationellt Östersjön i allmänhet.

# Protokollet från styrelsens ordinarie sammanträde den 3 april är nu justerat. Klicka på bannern till höger för att ta del av de beslut som styrelsen fattat. Trevlig läsning!

# Ny ordförande, sekreterare och kassör i Kustmiljögruppen tillträder sina exekutiva funktioner måndagen den 8 maj 2017, efter slutligt beslut vid det extra årsmöte, som presidiet kallat till lördagen den 6 maj 2017. Klicka på länken nedan för att ta del av valberedningens förslag till kandidater, dagordning mm.
https://www.kustmiljogruppen.org/extra-arsmote-i-kustmiljogruppen-lordagen-den-6-maj-2017/