Diarium 2014 fr.o.m. 2014-05-18

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.  

Juni månad
2014-06-25
Sekretariatet vid Kustmiljögruppen meddelar vi mail (PDF) Kennert Täck och Roland Blomqvist, båda ordinarie ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse, att översände de fyra lottlistorna till sekreteraren inför dragningen av sommarlotteriet, måndagen den 30 juni 2014, klockan 14.30.
2014-06-24
Inkommer via brev inbjudan (PDF) från Spring Systems, Göran Appert med rubriken ”Välkomna att fira våra 50 år”. Till inbjudan bifogas ”SPRING” – en jubileumsskrift från Spring Systems i Torsås AB 2014.
2014-06-18
Inkommer via brev (PDF) från Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen undertecknat Tommie Sigvardsson ”samrådshandling angående muddring (vattenverksamhet) av Bergkvara småbåtshamn samt dumpning av muddermassor till havs. Planerade åtgärder vid småbåtshamnen samt vid dumpningen och förutsedda miljöeffekter beskrivs översiktligt i bifogat underlag – 18 sidor. (PDF)
2014-06-14
Styrelseledamöterna Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund deltar i invigningen av ALGOLAND i Degerhamn på inbjudan av Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet med rubriken ”industri och ekologi i samverkan”. Sekretariatet har gjort minnesanteckningar från besöket. ALGOLAND är ett omfattande projekt som fokuserar på mikrolagers potential att rena rökgas från koldioxid samt återvinna närsalter från avloppsvatten – och samtidigt producera bioenergi för södra Östersjöregionen.
2014-06-12
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken One.com årsfaktura – Kustmiljogruppen.org. (PDF)
2014-06-12
Sekretariatet översänder inbjudan via mail (PDF) till samtliga ledamöter i styrelsen såväl ordinarie såväl som ersättande ledamöter samt till föreningens revisor.Klicka på länkarna nedan för att ta del av inbjudan.
https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/Valkommen-till-en-unik-invigning-ALGOLAND-Degerhamn1.pdf.
https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/Program-Invigning-av-algodling-och-filter-i-Degerhamn.pdf
2014-06-10
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Välkommen till en unik invigning!v ALGOLAND-Degerhamn lördagen den 14 juni 2014”. (PDF)
2014-06-07
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med bilagd faktura 10094 (PDF) avseende Bergkvaradagen den 29 maj 2014.
2014-06-05
Inkommer två mail från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med uppgifter om lägeskoordinater för två diken inom Gunnarstorp.
# Avrinning från våtmarken i Fulvik (PDF),
# Avrinning från åkermark, Gunnarstorp 9:1 med både öppna diken och täckdikning (PDF)
2014-06-04
John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen meddelar sekretariatet ”att positionsbestämning av de två dikena inom Gunnarstorps Miljöförenings geografiska område skall meddelas Pernilla Landin, Torsås kommun”.
2014-06-04
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande hälsar Frida Portin, Vision Bergkvara med anledning av hennes TACK mail 2014-06-04 med orden ”Tack för uppdateringen. Det är glädjande att se hur mycket det går att göra när man (flera) vill. Glad sommar önskar jag på Kustmiljögruppens vägnar”.
2014-06-04
Sekretariatet besvarar mailkorrespondens (PDF) med rubriken ”vattendragsinventering 8 juni – ställa in?
2014-06-04
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Vision Bergkvara informerar och önskar trevlig sommar”.
2014-06-02
Inkommer mail (PDF) från Hanna Gustafsson, Miljöinspektör vid Samhällsbyggnads- förvaltningen, Torsås kommun med rubriken ”information om vass som avfall”. Hanna G skriver i sitt mail ”att vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett informationsblad om hur vassen kan tas om hand efter slåtter”. Klicka på den blå länken ”Vass som avfall” (PDF) för att läsa mer.
2014-06-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Ann-Christine Bayard, Sustainable Sweden Southeast AB med anledning av förmiddags konferens den 5 juni 2014 om EU-ansökningar.

Maj månad
2014-05-29
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med TACK för deltagande i Bergkvaradagen den 29 maj 2014.
2014-05-28
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken biotopvård 9 juni och 23 augusti.
2014-05-28
Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse översänder mail (PDF) med information om, att material till Bergkvaradagen nu finns lagda på angiven plats.
2014-05-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Connie Ohlsson, Grämkulla Intresseförening om deltagande i informationsträffen i Gunnarstorp, söndagen den 8 juni 2014.
2014-05-27
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för maj månad 2014 (PDF) via
# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet. 
2014-05-27
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande till sekretariatet med rubriken Nyhet från Greppa Näringen, där det bl.a. framgår att det kostar drygt 40 miljarder kronor per år att nå målen för kväve- och fosforutsläpp till Östersjön och fosformålen för egentliga Östersjön och Finska viken är svåra att överhuvudtaget nå. Det skriver 15 svenska, danska och polska forskare i en ny vetenskaplig artikel. Klicka på den blå länken http://www.greppa.nu/5.37e9ac46144f41921cd148dd.html för att läsa mer.
2014-05-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun med anledning av att Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam tackar Håkan A för dennes medverkan under Vårträffen 2014, som en av de nio föreläsarna.
Se 2014-05-26 i detta diarium.
2014-05-27
Sekretariatet utsänder via mail (PDF) inbjudan till samtliga kontaktpersoner i de medlemsföreningar som har sitt geografiska område förlagt till kustremsan utmed Torsås kommun avseende informationsträff den 8 juni 2014 med början klockan 14.00 om inventering och kartläggning av alla de diken som rinner ut i Kalmarsund.
Styrelseprotokoll från den 15 maj 2014, § 14104 bifogas inbjudan.
2014-05-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening som bekräftar tid och plats för informationsträff i Gunnarstorp avseende kartläggning och inventering av diken i Torsås kommun som rinner ut i Kalmarsund.
2014-05-26
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken TACK-text som skall utsändas av sekretariatet till samtliga deltagande föreläsare på minikonferensen, lördagen den 24 maj 2014, nämligen Håkan Algotsson, Jan Darrell, Martin Storm, Niklas Nilsson, Lena Peribert, Ralf Johansson, Anders Karlsson och Lena Ovesson.
2014-05-26
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande översänder via mail (PDF) sitt TACK till landshövding Stefan Carlssons medverkan under minikonferensen på temat Vattenvårdsplan 2014-2014 – Vi satsar på miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun.
2014-05-24
Vid Kustmiljögruppens ”Vårträff 2014” överlämnar Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 50 ex av de båda reviderade och nytryckta informationsfoldrarna Vassfakta och Sedimentpumpning/muddring av mindre områden till sekretariatet. Klicka på länken https://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/ för att ta del av informationen.
2014-05-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning av sekretariatets önskan om upptryckning av de två informationsfoldrarna ”Vassfakta” och ”Sedimentpumpning/muddring av mindre områden i 50 ex vardera.
2014-05-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Erika H Nilsson, Vattenhandläggare Länsstyrelsen i Kalmar län, som översänder Powerpointpresentation från föreläsningen 2014-05-08 vid Vattenrådets sammanträde. Powerpoint presentationen återfinns på hemsidan under linjalrubriken dokumentarkiv/minnesanteckningar. Klicka på den blå länken för att ta del av föreläsningen. (PDF)
2014-05-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert et al, de gröna näringarna med föreläsningsunderlag till minikonferensen 2014-05-24. Åtgärder i jord- och skogsbruk
2014-05-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi AB och författare till Vattenvårdsplan 2014-2018 med föreläsningsunderlag till minikonferensen 2014-05-24 på den blå länken nedan.
https://www.dropbox.com/s/yhjucyyk37dj1ff/Presentation%20vattenv%C3%A5rdsplan_Niklas%20Nilsson%20JFB.pptx 
2014-05-22
Sekreteraren sänder svarsmail (PDF) till kassören Kennert Täck med rubriken ”tid för iordningställande av lokal fredag”.
2014-05-22
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) ”ett TACK på förhand till Er alla fyra” Pernilla Landin, Gunnel Göstasson, Megg Bräutigam och Birgitta Hedvall, för att Ni ställer upp och hjälper till på Kustmiljögruppens Vårträff 2014.
2014-05-22
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) med rubriken ”välkommen till Kustmiljökonferens med efterföljande årsmöte – lördagen den 24 maj 2014” till de kontaktpersoner från Kustmiljögruppens medlemsföreningar som anmält sig till konferensen. I mailet finns även information om att alla de handlingar som kommer att behandlas på årsmötet återfinns på länken https://www.kustmiljogruppen.org/kallelse-till-arsmote-med-medlemsforeningarna-i-torsas-kustmiljogrupp-lordagen-den-24-maj-direkt-efter-vartraffen-2014/ 
2014-05-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets förfrågan om angivet förslag till vasslåtter för 2014 är OK, utifrån föregående års erfarenheter.
2014-05-22
Sekretariatet tillsänder via mail (mail 7) PDF bekräftelse på de personer som nu finns anmälda och registrerade per den 22 maj 2014, klockan 12.00, som deltagare i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2014”. Inbjudan, program och matrisbild över konferensen bifogas.
2014-05-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Maria Barmark Tholén, landshövding Stefan Carlssons sekreterare med föreläsningsmaterial till minikonferensen 2014-05-24. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av föreläsningsmaterialet
https://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2014/
2014-05-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med föreläsningsunderlag till minikonferensen 2014-05-24. Hållbart företagande.
2014-05-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson. Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets förfrågan om angivet förslag till vasslåtter för 2014 är OK, utifrån föregående års erfarenheter.
2014-05-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning av sekretariatets förfrågan om nytryckning av informationsfoldrarna ”Vassfakta” och ”Sedimentpumpning/muddring av mindre områden” i 50 ex.
2014-05-20
Sekretariatet expedierar styrelsens beslut 2014-05-15 i följande ärenden
# via mail (PDF) till valberedningen, § 14100 (PDF)
# via mail (PDF) till Vision Bergkvara, § 14102 (PDF)
# via brev till Profilar AB, Umeå, § 14103 (PDF)
# via mail (PDF) till Ola Sennefjord, § 14109 (PDF)
2014-05-19
Vid arbetsmöte mellan Assar Johansson, entreprenör och förare av Truxormaskinen och Karl-Gustaf Eklund, sekreterare i Kustmiljögruppen överlämnas kopia av mailkorrespondens (PDF) inom miljöförvaltningen, Torsås kommun angående att lämna vass på ÅVC i Torsås.
2014-05-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Maria Barmark Tholén, ”som tackar för informationen och meddelar att landshövdingens presentationsmaterial till Vårträffen 2014 kommer att sändas i slutet av veckan, i annat fall får landshövdingen ta med sig en egen sticka.”
2014-05-19
Sekretariatet tillsänder via mail (mail 6) bekräftelse på de personer som nu finns anmälda och registrerade per den 19 maj 2014, som deltagare i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2014”. Inbjudan, program och matrisbild över konferensen bifogas.
2014-05-19
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) de personer som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista och som ännu inte anmält sig till Kustmiljögruppens minikonferens, lördagen den 24 maj 2014 på temat Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön, för ett gott liv i en livskraftig kommun. Definitivt sista anmälningsdag är torsdagen den 22 maj 2014.
2014-05-18
Rune Fransén, adjungerad ledamot i Kustmiljögruppens styrelse meddelar via mail (PDF) att representant från Swedbank i Torsås kommer att deltaga i minikonferensen lördagen den 24 maj 2014.
2014-05-18
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till de föreläsare som skall delta på Kustmiljögruppens minikonferens lördagen den 24 maj 2014 erbjudande om att lägga in respektive föreläsares material under särskild mapp i Kustmiljögruppens dator.
2014-05-18
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollet från styrelsens sammanträde
den 15 maj 2014 till samtliga ledamöter i styrelsen såväl ordinarie såväl som ersättande ledamöter samt till föreningens revisor.Klicka på länken nedan för att ta del av protokollet.
https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/10/Styrelseprotokoll-2014-05-15.pdf
2014-05-18
Sekretariatet skickar via mail (PDF) en förfrågan om stöd och hjälp vid två tillfällen under minikonferensen av tre pålitliga personer.
2014-05-18
Sekretariatet sänder mail (PDF) till Kennert Täck och Roland Blomqvist med rubriken ”planering inför Bergkvaradagen den 29 maj 2014”
2014-05-18
Sekretariatet tillsänder via mail (mail 5) PDF bekräftelse på de personer som nu finns anmälda och registrerade per den 18 maj 2014, som deltagare i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2014”. Inbjudan, program och matrisbild över konferensen bifogas.