Inventering av de diken som finns längs kuststräckan i Torsås kommun

Styrelsen har i sina beslutsparagrafer från sammanträdena den 21 mars 2013, § 13090 samt från den 23 april 2013, § 13129 skrivit följande…

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun har fört samtal med och frågat Rune Fransén om medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen kan vara med i ett projekt, som går ut på att inventera alla de diken som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund.

Pernillas förslag är ett lysande exempel på åtgärder som Kustmiljögruppen i egenskap av paraplyorganisation för medlemsföreningarna kan och skall medverka i för en bättre kustmiljö.

I princip så täcks geografiskt hela kuststräckan från norr till söder i kommunen av medlemsföreningarna till Kustmiljögruppen, förutom en smärre sträcka mellan Påboda och Kroka.

Motivet till Pernilla L tanke, som är mycket god, är att fastighetsägarna i de olika medlemsföreningarna är de som bäst borde vet vilka och hur många diken som rinner ut i Kalmarsund från deras område. Inventeringen kan sedan ligga till grund för okulär besiktning, vilka parametrar som skall studeras och ingå i ett ev. provtagningskontrollprogram för att objektivt få en uppfattning om hur bra eller dåligt det ser ut, varefter adekvata åtgärder kan sättas in, som exempelvis fosforfällor via fyllning av grov kalkkross.

Inventeringen av alla de diken som rinner ut i Kalmarsund måste återfinnas i den nya Vattenvårdsplanen, men även den verksamhetsplan för Kustmiljögruppen som föreningsstämman i maj 2013 skall ta ställning till för perioden 201306 – 201405.

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.

Ledamöterna är eniga om att det är viktigt att en inventering av alla de diken som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund finns med i arbetet med den nya Vattenvårdsplanen. När Kustmiljögruppen och dess medlemsföreningar på ett eller annat sätt medverkar i centrala styrdokument tillsammans med kommunen måste i denna medverkan finnas en klar spelplan om vem, vad, när och hur arbetet skall bedrivas.

Temat för ”Vårträffen 2013” med medlemsföreningarna har styrelsen därför valt att ge namnet ”Många bäckar små…”

Styrelsen beslutar vid sitt sammanträde den 21 mars 2013, § 13090

  • Kustmiljögruppen skall medverka i inventeringen av alla de diken som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund.
  • Föreslå arbetsgruppen för revidering av KVP att ovannämnda inventering skall finns med i arbetet med den nya KVP (Kustvårdsplanen).
  • Kustmiljögruppens medverkan förutsätter dock att de olika medlemsföreningarna från norr till söder längs kuststräckan bisträcker med information om vilka diken, de har inom sitt geografiska område, som mynnar ut i Kalmarsund.
  • Inventeringen enligt beslutsparagrafen ovan skall även återfinnas i den verksamhetsplan för Kustmiljögruppen som föreningsstämman i maj 2013 skall ta ställning till för perioden 201306 – 201405.
  • Under resan ner till och upp från Göteborg 15-17 april så finns det rikliga tillfällen till att tala om arbetet med den reviderade KVP:n och problematiken kring de diken som rinner ut i Klamarsund.
  • Det är presidiet för Kustmiljögruppen som utgör länk till Torsås kommun i detta arbete.

Vid dagens överläggning den 23 april 2013 går ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar

Sekreteraren redogör för de samtal som Pernilla Landin, Torsås kommun och Karl-Gustaf Eklund har haft i rubricerat ärende under resan till och från Göteborg i samband med Havs- och vattenform 2013.

Vid ”Vårträffen” med medlemsföreningarna lördagen den 15 juni 2013 har

Pernilla Landin, Torsås kommun en egen programpunkt mellan kl.
09.40-10.30 med rubriken ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella
krafter”! med tre underrubriker i programmet…

Hur gör vi för kartläggning av diken utmed kusten som mynnar i
Kalmarsund?

Vattenrikesnurran! 

Vad visar vattenprover och förekomsten av vattenlevande organismer?

Pernilla L kommer att genom sin föreläsning, sina förevisningar och demonstrationer på ”Vårträffen” med sitt trevliga sätt ge medlemsföreningarnas kontaktpersoner mycket    goda förutsättningar för att genomföra inventeringen av alla de diken som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund.

Medlemsförening                           Datum för inventering            Rapport  (PDF)            

Södra Kärr Samfällighetsförening          2013-07-04    Klicka här för att läsa hela rapporten!

Norragårdens Samfällighetsförening     2013-10-05    Klicka här för att läsa hela rapporten!
Kartmaterial, som bilagor till rapporten
norra området
mellersta området
södra området

Kärrabo Kustvårdsförening                   2015-11-04     Klicka på den blå länken https://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/

Mall för Vattenrikesnurran. (PDF)

Infobroshyr till Vattenrikesnurran. (PDF)