Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle – idéer och visioner

Torsås kommun planerar att genomföra vattenvårdande åtgärder. Syftet är att magasinera och fördröja vatten och på så vis gynna vattnets naturliga reningsprocesser samt förstärka den biologiska mångfalden i och längs med Torsåsån.
Kommunens arbete syftar även till att förstärka tillgången till den tätortsnära naturen längs med Torsåsån för allmänheten.
Under 2015 har Torsås kommun i samverkan med bland annat Vattenrådet och Kustmiljogruppen nu inlett ett arbete med att försköna området ”Ödet” vid hembygdsparken.

Klicka på den blå länken för att ta del av detta intressanta vattenprojekt. (PDF)

Projekt 2016
2015-03-01

2016 fortlöper projektet magasinering och fördröjning i Torsåsån.

LOVA – MAGASINERA FÖRDRÖJA – ETT HELHETSGREPP
2016-01-05

Projektet magasinering fördröjning skulle pågå 2014-till dec 2015 vi har lyckligtvis fått förlängning av detta projekt till oktober 2016.
Projektet har fokus på åtgärder i vatten och på land ut med en sträcka genom centrala Torsås
Åtgärder:
En plan togs fram, hittar ni på kommunens hemsida.
I planen finns det Vattenåtgärd på något hektar ovan mynningen till Wallermansgöl fördelat på 3 områden som ska genomföras våtmark vid kyrkans parkering och i kurvan vid Ilingetorp planeras för fullt och om allt går vägen kommer dessa anläggas senast oktober 2016. En dämning är föreslagen i planen, den kommer inte att bli av men vi jobbar vidare på att lägga en våtmark ut med villagatan.
– Naturvårdande åtgärder har gjorts. Ekarnahar huggits fram i området ”ödet” för att förstärka befintlig naturmiljö.
– Vi arbetar vidare med att ökad tillgängligheten i området runt gölen och ödet i med stigar och gångar.
– Vattenåtgärderna kommer att kompletteras med biotopvårdande åtgärder för fisk och vattenlevande djur och de naturvårdande åtgärderna för att gynna fåglar och insekter.
Under ett par dagar i mitten av december togs en äldre komposthög bort, här kommer den våtmark vi kallar våtmark vid kyrkans parkering anläggas.

För frågor och funderingar vänd er till:
Pernilla Landin, Torsås kommun, pernilla.landin@torsas.se eller 0486-33187.

REDOVISNING AV PROJEKTET

Projektet har medfinansiering genom statligt stöd till lokala vattenprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar.

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun, tillika sekreterare i Vattenrådet skriver i broschyren ”Magasinering och fördröjning” under rubriken SAMVERKAN ”Allt vårt vattenarbete baseras på att vi samverkar. Vi försöker att samverka och samarbeta så brett som möjligt men också så specifikt som krävs. Vattenrådet och Kustmiljögruppen är några av de föreningar och organisationer vi arbetat aktivt med”.

# Sammanställning av projektet ”Magasinering och fördröjning – ett helhetsgrepp genom Torsås samhälle”. (PDF)

# Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle – idéer och visioner. (PDF)

# Mer går att läsa på kommunens hemsida på länken http://www.torsas.se/projekt/Vattenvardsprojekt-2015.aspx.