Verksamhetsplan 2014

Styrelsen har arbetat med Verksamhetsplanen för 2014, enligt de riktlinjer som föreningsstämman tog beslut på 2013-10-26, § 1337, vilket framgår av nedan angivna styrelseprotokoll…

# 2014-01-22, § 14013 (PDF)
# 2014-02-25, § 14040 (PDF)
# 2014-03-25, § 14064 (PDF)

Klicka på den blå länken för att läsa hela den uppdaterade verksamhetsplanen för 2014. (PDF)

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Tid:                                    Onsdagen den 4 september 2013, klockan 18.00.

Plats:                                  Hos Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.

Närvarande:                      Rune Fransén, ordförande
Kennert Täck, kassör
Roland Blomqvist, ledamot
Pia Prestel, ledamot
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare
Göran Wahlström, ersättare

§ 13202         Verksamhetsplan för 2014.

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid årsmötet
2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en verksamhetsplan.

I enlighet med vad som framkommer i beslutsparagraf 13200 i detta protokoll så kommer styrelsen att genomgå ganska stora personförändringar efter årsskiftet.

En ny ordförande måste givetvis ha rätt att redan från början sätta sin prägel på såväl styrelsearbetet som verksamheten, varför det torde vara fel av den gamla styrelsen att nagla fast en verksamhetsplan för 2014.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att

  • Verksamhetsplanen för perioden 201306–201312 rullas över till det första halvåret 2014, som ett ramdokument för vilka arbetsuppgifter som styrelsen skall arbeta med.
Klicka på den blå länken för att läsa hela Verksamhetsplanen för första halvåret 2014. (PDF)