Diarium 2014 fr.o.m. 2014-07-01

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.  

December månad
2014-12-30
Inkommer vidarebefordrad mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Utkast för skrivarmedel till Östersjöinitiativets ansökan till LIFE”. Ordföranden ber om styrelseledamöternas synpunkter på dokumentet ”Plattform för hållbar blå tillväxt” (PDF) senast den 11 januari 2015.
2014-12-23
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Begränsa redigeringsbehörigheter”.
2014-12-22
Inkommer mail (PDF) från Anders Björkman, ordförande i Norragårdens Samfällighetsförening med en hälsning om En God Jul och Ett Gott Nytt År.
2014-12-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Lite av varje på hemsidan” samt en bifogad fil…
# Sökmotoroptimering. (PDF)
2014-12-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ny kassör i Kustmiljögruppen fr.o.m den 1 januari 2015 med rubriken ”Firmatecknares personnummer”.
2014-12-22
Inkommer förnyad rättelse via mail (PDF) från Britt-Marie Östman, ordförande i Bergkvara Hembygdsgille med rubriken ”Ny e-postadress”.
2014-12-19
Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”God Jul till Kalmarsundskommissionen” med anledning av det informationsbrev som skickats av Anna Thore, Hållbarhetsstrateg WSP Environmental.
2014-12-19
Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”inbjudan och program till samrådsmöten”, som meddelar Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, att Kustmiljögruppen kommer att vara representerad genom sin ordförande på samrådsmötet i Kalmar den 11 februari 2014.
2014-12-19
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som besvarar Lena Ovesson,  Spring Systems julhälsning – ”Tack alla ni för trevliga kontakter, samtal och möten vi haft under året”.
2014-12-19
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Detaljplan Ragnabo 3.28 – granskning”, som meddelar Fredrika Ternelius, planarkitekt och GISsamordnare vid Torsås kommun, ett tack för att Torsås Kustmiljögrupp har beretts tillfälle, att yttra sig i rubricerat ärende. Vi har inga erinringar.
2014-12-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig i miljöfrågor med anledning av att sekretarietet översänder Kustmiljögruppens nyhetsbrev för december 2014.
2014-12-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av att sekretarietet översänder Kustmiljögruppens nyhetsbrev för december 2014.
2014-12-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, ordförande i Gunnarstorps Miljöförening med anledning av att sekretarietet översänder Kustmiljögruppens nyhetsbrev för december 2014.
2014-12-19
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) yttrande över detaljplan Ragnabo 3.28 – granskning till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande.
2014-12-19
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för december månad 2014 (PDF) via
# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2014-12-18
Inkommer mail (PDF)från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som översänder Nyhetsbrev för december 2014 (PDF) för distribution enligt mailinglista.
2014-12-18
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vattenvårdsplan 2014-2018” är nu antagen. Vattenvårdsplanen hittar Du kommunens hemsida på länken http://www.torsas.se/vatten.aspx eller direkt via denna länk http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/planer/vattenvardsplan%20for%20torsas%20kommun.pdf
2014-12-18
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Liten sammanställning om det lilla jag vet om projektförfrågan från Länsstyrelsen” jämte bifogad fil…
# Sammanställning efter samtal med Länsstyrelsen. (PDF)
2014-12-17
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Naturvårdsbränning” som erhåller svar från Erik Nordlind, naturenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Se även inkommen handling i diariet 2014-12-12.
2014-12-17
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tack för julklappen”.
2014-12-16
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Fredrika Ternelius, planarkitekt/GISsamordnare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun med rubriken DP Ragnabo 3.28 – granskning jämte följande bifogade filer…
# Kungörelse. (PDF)
Planbeskrivning Ragnabo 3.28 – grönstråket. (PDF)
Planbestämmelser Ragnabo 3.28 – grönstråket. (PDF) .
# Samrådsredogörelse. (PDF)
Se även två inkomna handlingar i diariet 2014-12-19.
2014-12-16
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Lena Ovesson, delägare i Spring Systems i Torsås med rubriken ”Julhälsning” i en bifogad fil…
# Julhälsning. (PDF)
2014-12-15
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands vattenråd med rubriken ”Inbjudan till Vattendagen 2015 den 4 februari på SLU! Se även inkommen handling i diariet 2014-12-09.
2014-12-12
Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Check this! We are presenters on a HELCOM seminar 12 feb 2015 in Stockholm” i en bifogad fil…
# Invitation to Seminar on Sea-based methods to reduce consequences of eutrophication. (PDF)
2014-12-12
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Naturvårdsbränning”, som tillsänts Erik Nordlind, Länsstyrelsen i Kalmar län.
2014-12-12
Sekretariatet översänder för kännedom via mail (PDF) med rubriken ”Protokoll från Kustmiljögruppens föreningsstämma samt viktig information om ”vasslåtter 2015” med bifogade filer…
# Anmälan om eget omhändertagande av vass – Miljöföreningens södra Ragnabo. (PDF)
Anmälan om eget omhändertagande av vass – Djursviks Samhällsförening. (PDF)
# Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma 2014-11-22. (PDF)
# Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF)
# Verksamhetsplan 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF)
2014-12-10
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Anteckningarna från senaste styrelsemötet i Vattenrådet”. Minnesanteckningarna återfinns på länken…
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
2014-12-09
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till Vattendagen 2015, den 4 februari på SLU!” Senaste dag för anmälan 2015-02-03. Se även inkommen handling i diariet 2014-12-15.
2014-12-06
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande vad avser skrivelse om omhändertagande av slagen vass 2015 till medlemsföreningarna.
2014-12-06
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) beslut från styrelsens sammanträde den 26 november 2014 till Kärrabo Kustvårdsförening i bifogad fil…
# § 14202, 2014-11-26 Vattenvandring Kärrabo Kustvårdsförening. (PDF)
2014-12-06
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av sekretariatets förfrågan om textutkast avseende omhändertagande av vass 2015, som skall distribueras till medlemsföreningarnas kontaktpersoner tillsammans med det justerade protokollet från föreningsstämman den 22 november 2014.
2014-12-06
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) beslut från styrelsens sammanträde den 26 november 2014 till Södra Kärr Samfällighetsförening i bifogad fil…
# § 14201, 2014-11-26 Förstudie av ett helhetstänk för Grisbäcken. (PDF)
2014-12-06
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) beslut från styrelsens sammanträde den 26 november 2014 till Leader Småland Sydost i bifogad fil…
# § 14200, 2014-11-26 Kustmiljögruppens deltagande i fokusgruppsarbete. (PDF)
2014-12-06
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) beslut från styrelsens sammanträde den 26 november 2014 till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet i bifogade filer…
§ 14199, 2014-11-26 Kalmarsundskommissionen. (PDF)
# § 14201, 2014-11-26 Förstudie av ett helhetstänk för Grisbäcken. (PDF)
# § 14202, 2014-11-26 Vattenvandring Kärrabo Kustvårdsförening. (PDF)
# § 14205, 2014-11-26 Kustmiljögruppens representation i Vattenrådet. (PDF)
2014-12-06
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till berörda ledamöter av Kustmiljögruppens styrelse information om, att protokollet (PDF) från styrelsens telefonsammanträde – per capsulam – den 4 december 2014 nu är justerat.
2014-12-06
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till berörda ledamöter av Kustmiljögruppens styrelse information om, att protokollet (PDF) från styrelsens ordinarie sammanträde den 26 november 2014 nu är justerat.
2014-12-04
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Deltagande i EU-projektet WaterNets” (PDF) som utgör Kustmiljögruppens remissvar/yttrande (PDF) till Regionförbundet i Kalmar län och Kalmarsundskommissionen.
2014-12-04
Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund, ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse översänder via mail (PDF) remissvar/reflektioner med rubriken ”Deltagande i EU-projektet WaterNets – reflektioner”! (PDF) enligt ordförandens önskemål som återfinns i diariet 2014-12-02.
2014-12-04
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Havs- och vattenforum 2015 – boka 26-27 maj i din kalender.
2014-12-04
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Protokoll fört vid telefonkonferens – per capsulam – den 4 december 2014” som meddelar sekretariatet att protokollet (PDF) nu är justerat.
2014-12-04
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Styrelseprotokoll” som meddelar sekretariatet att protokollet (PDF) från styrelsens sammanträde den 26 november nu är justerat.
2014-12-03
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande, som meddelar sekretariatet, att protokollet från föreningsstämman, lördagen den 22 november 2014 är godkänt och kommer att undertecknas samt justeras enligt bifogad fil…
# Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma 2014-11-22. (PDF)
2014-12-03
Inkommer mail (PDF) från Annika Persson-Åberg, energi- och klimatrådgivare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med reviderade uppgifter om länkrubrik till Vattenvårdsprojekt 2015. http://www.torsas.se/projekt/Vattenvardsprojekt-2015.aspx
2014-12-02
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kriterier för vattenråd i Water Nets” för kännedom och eventuella förslag/reflektioner till styrelsens ledamöter i bifogad fil…
# Water Nets pilotområde. (PDF)
2014-12-01
Sekretariatet skickar via mail (PDF) till styrelsens samtliga ordinarie ledamöter information med rubriken ”Firmatecknare för 2015”, för åtgärd under vecka 49.

November månad
2014-11-28
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken ”Kom på en idé” som besvarar Britt-Marie Östmans och Frida Portins idé om att söka EU-pengar för ett projekt som finner ett miljövänligt och hållbart omhändertagande av vassen. Linnéuniversitetet och ev. företag kan ju bli positivt inblandade… Något att fundera över.
2014-11-27
Inkommer mail (PDF) från Stan och Nina Weyns, Miljöförvaltningen, Karlshamns kommun och Anna Carnelius, Kalmar kommun samt Susanna Minnhagen, Kalmarsundskommissionen, Kalmar kommun med GRATTIS-hälsningar till årets miljöpristagare.
2014-11-26
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppen ordförande med rubriken Bergkvara avloppsreningsverk med bifogade bilagor…
# Bergkvara avloppsreningsverk – Miljörapport 2013. (PDF)
Bilagor nrs. 1-8 till Miljörapport för år 2013. (PDF)
2014-11-26
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Minnesanteckningar KSK, nu med fullständig deltagarlista” samt en bifogad fil…
Minnesanteckningar styrgrupp 2014-11-18. (PDF)
Se även inkommen handling i diariet 2014-11-24.
2014-11-26
Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) mellan Gunnel Göstasson, ordförande i Gunnarstorps Miljöförening och John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Omhändertagande av vass”.
2014-11-26
Inkommer svarsmail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd och Susanne Minnhagen, Kalmarsundskommissionen med GRATTIS-hälsningar till årets miljöpristagare.
2014-11-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Springsystems, Torsås med hälsningen ”Stort Grattis till miljöpriset, en värdig vinnare”.
2014-11-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Solbrith och Jan Hellman, revisorer i Kustmiljögruppen med GRATTIS-hälsningar till Torsås kommuns miljöpris.
2014-11-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Anders Karlsson, Lindbergs Bygg & Färg med gratulationer till utmärkelsen.
2014-11-25
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass”.

Byggmiljö-vassomhändertagande Djursviks Samhällsförening 2014-09-14 (2)

Byggmiljö-vassomhändertagande Djursviks Samhällsförening 2014-09-14 (2)

.2014-11-25
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för november månad 2014 (PDF) via
# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2014-11-25
Inkommer kopia av mail (PDF) från Johan Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som i samtal med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet diskuterat ett upplägg för att kunna söka bidrag från Brandstodsbolagets stiftelse i Torsås kommun. Till mailet bifogas ett utkast om ”Ansökan om bidrag från Brandstodsbolagets stiftelse”. (PDF)
2014-11-25
Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Östman, sammankallande i Kustmiljögruppens valberedning med rubriken ”Valberedningens förslag inklusive revisorer” (PDF), som bifogas mailet.
2014-11-25
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Yttrande Lokalt Ledd Utveckling” som avser Kustmiljögruppens remissvar (PDF) på Leaders strategidokument 2014-2020.
2014-11-25
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Nyhetsbrev november 2014 för distribution”.
2014-11-24
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Minnesanteckningar KSK, nu med fullständig deltagarlista” samt en bifogad fil…
# Minnesanteckningar styrgrupp 2014-11-18. (PDF)
2014-11-24
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande översänder via mail (PDF) med rubriken ”Lokal utvecklingsstrategi för Leader 2014-2020” till Kustmiljögruppens samtliga ledamöter och ersättare. Till mailet bifogas Yttrande/Remissvar (PDF) och Remiss utvecklingsstrategi Sydost (PDF).
2014-11-24
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Svar på din fråga till Livsmedelsverket – dnr. U-43097” angående kemiska bekämpningsmedel i brunnar.
2014-11-24
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som godkänner ”Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde, 2014-11-22”. (PDF)
2014-11-24
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”RAPPORT SANERINGSPLAN TORSÅS” (PDF) – huvudrapport med analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvatten. WSP 2011-10-24 Godkänd av Anders Lidemyr. Övriga bilagor återfinns hos Kustmiljögruppens ordförande.
2014-11-24
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”RAPPORT SANERINGSPLAN BERGKVARA (PDF) – huvudrapport med analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvatten. WSP 2011-10-24 Godkänd av Anders Lidemyr. Övriga bilagor återfinns hos Kustmiljögruppens ordförande.
2014-11-24
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”RAPPORT SANERINGSPLAN SÖDERÅKRA” (PDF) – huvudrapport med analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvatten. WSP 2011-10-24 Godkänd av Anders Lidemyr. Övriga bilagor återfinns hos Kustmiljögruppens ordförande.
2014-11-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert med rubriken ”Ansökan” som varit i kontakt med Mats Ohlsson på Länsförsäkringar angående bidrag från Brandstodsbolagets stiftelse. Mats O anger i sitt svar de kriterier som ansökan om bidrag måste uppfylla.
2014-11-24
Inkommer mail (PDF) från Kennert Täck, kassör och styrelseledamot i Kustmiljögruppen som meddelar om deltagande i styrelsemötet onsdagen den 26 november 2014.
2014-11-24
Sekretariatet översänder mail (PDF) till samtliga ledamöter och ersättare i styrelsen med rubriken ”Ansökan om bidrag från Brandstodsbolagets stiftelse”, som renderar positiv respons och en mailkorrespondens under den 25 november.
2014-11-23
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Torsås kommuns miljöpris 2014” samt två bifogade filer…
# Torsås-kommun-belönar-miljökämpe. (PDF)
Bild: Kustmiljömöte 2014-11-22, Magnus Svensson, Kåge Eklund, Christoffer Johansson.
2014-11-22
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande tillsänder via mail (PDF) samtliga deltagande styrelseledamöter sitt tack för en väl genomförd Höstträff 2014.
2014-11-22
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande tillsänder via mail (PDF) valberedningens ledamöter sitt tack för att ni gjort ett bra jobb med att rekrytera styrelseledamöter. ”Det finns alla förutsättningar för att vi ska kunna driva ett framgångsrikt arbete under 2015”.
2014-11-22
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande tillsänder via mail (PDF) Christoffer Johansson, Assar Johansson, Martin Storm, Pernilla Landin och Britt-Marie Östman sitt tack för att ni deltog i dagens möte med Kustmiljögruppen och bidrog mer era presentationer. Jag är glad…
2014-11-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Agneta Eriksson, ledamot av Bygg- och Miljönämnden, som anmäler sitt deltagande till Kustmiljögruppens Höstträff 2014.
2014-11-21
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Tilläggsärenden till styrelsesammanträde den 26 ds”.
2014-11-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ny ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2015-01-01, som meddelar att han inte kan närvara vid styrelsens sammanträden 2014-11-26.
2014-11-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ny ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2015-01-01, som anmäler sitt deltagande till Kustmiljögruppens Höstträff 2014.
2014-11-20
Inkommer svarsmail (PDF) från John Gunnar Alexandersson, ny ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2015-01-01, som anmäler sitt deltagande till Kustmiljögruppens Höstträff 2014.
2014-11-20
Inkommer svarsmail (PDF) från John Gunnar Alexandersson, ny ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2015-01-01, som anmäler sitt deltagande till Kustmiljögruppens styrelsemöte 2014-11-26.
2014-11-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Jan Mannelqvist, Björkenäs Stugförening, som anmäler sitt deltagande i Kustmiljögruppens Höstträff 2014.
2014-11-19
Inkommer mail (PDF) från Magnus Svensson, ordförande Bygg- och Miljönämnden i Torsås kommun med rubriken ”Anmälan till Höstträff 2014”.
2014-11-19
Sekretariatet översänder via mail (PDF) enligt uppdrag ”Kallelse till styrelsemöte
2014-11-26” till styrelsens ordinarie och ersättande ledamöter i Kustmiljögruppen samt bifogade filer…
# Kallelse med dagordning jämte ärendeberedning. (PDF)
# Styrelsens arbetsinriktning och vår vision 2015-2017. (PDF)
# Diarium 2014-10-23 — 2014-11-26. (PDF)
2014-11-19
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med texten ”Tack för din medverkan i Smålandsnytt. Hör av Dig om ni har något spännande på gång”. Johan Svensson, SVT Smålandsnytt 0470-778833.
2014-11-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening med anmälan om deltagande i Höstträffen 2014.
2014-11-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille med rubriken den 22 november och anmälan om ev. deltagande i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014”.
2014-11-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöföreningen med anledning av att sekretariatet översänt mail med rubriken ”SVT-intervju med Kustmiljögruppens ordförande för kännedom”.
2014-11-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med rubriken ”Anmälan Höstträff”.
2014-11-18
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”SVT-intervju”.
2014-11-18
Sekretariatet skickar till personer som ännu inte anmält sig till Höstträffen 2014 mail (PDF) med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp behöver Ditt stöd och Din medverkan nu på lördag den 22 november samt en bifogad fil…
# Inbjudan (PDF)
2014-11-17
Inkommer svarsmail (PDF) från Östen Barrdahl, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening med anmälan om deltagande på Kustmiljögruppens Höstträff 2014.
2014-11-17
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Information om prisförändring fr.o.m 150101.
2014-11-17
Inkommer mail (PDF) från Margareta Ohlin, folkpartiets gruppledare i KF som anmäler deltagande i Kustmiljögruppens Höstträff 2014.
2014-11-17
Sekretariatet översänder via mail (PDF) vägbeskrivning till Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening inför arbetsträff hos sekreteraren tisdagen den 18 november 2014, klockan 10.00.
2014-11-17
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som tillsänt styrelsens ordinarie ledamöter bifogade handlingar efter styrgruppsmöte med Kalmarsundskommissionen den 3 november 2014…
# Information om LOVA-projekt och EU:s vattendirektiv 2016-2021 (PDF)
# Verksamhetsplan 2015 (PDF)
# Protokoll från styrgruppsmöte 2014-11-03 (PDF)
2014-11-17
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet efter att varit i mail kontakt med Anders Kjellberg om ett pilotprojekt för selektiv skiktmuddring av bottensediment i den delvis instängda viken innanför Nötholmen.
2014-11-17
Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen (KSK) med anledning av att Kustmiljögruppen via dess ordförande John Bräutigam avlämnar synpunkter på föreslagen organisation av KSK:s sekretariat samt Verksamhetsplan 2015. Se även utgående handling i diariet 2014-11-11.
2014-11-17
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Flaggar för projekt i Grisbäckens delavrinningsområde” som ställts till Anders Kjellberg, fiskeridirektör vid Länsstyrelsen i Kalmar län.
2014-11-17
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ny ledamot i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m verksamhetsåret 2015 om deltagande i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014”.
2014-11-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen och Kerstin Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo om deltagande i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014”.
2014-11-15
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse som informerar sekretariatet om, att styrelsemöte i Vattenrådet för Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden hålls torsdagen den 27 november 2014 med början 17.30. Kallelse med dagordning (PDF) bifogas mailet.
2014-11-15
Sekretariatet sänder via mail (PDF) Inbjudan med program – Höstträffen 2014 (PDF) till Bygg- och Miljönämndens samtliga ordinarie ledamöter samt de två föreslagna ersättarna i Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2015.
2014-11-15
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”förstudie Grisbäcken – ett helhetsgrepp”.
2014-11-14
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Anmälan” som avser deltagande för Megg Bräutigam i Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014”.
2014-11-14
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vattendragsvandring 29 november 10.00-12.00” jämte två bifogade filer…
Välkommen på vattendragsvandring! Kanske kommer Du också? (PDF)
# Vattendragsvandring 29 november – plansch (PDF)
2014-11-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening som meddelar, att han inte har möjlighet att närvara vid Kustmiljögruppens Höstträff 2014.
2014-11-12
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”bedömningsgrunder och värden för totalkväve och totalfosfor”.
2014-11-12
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som meddelar sekretariatet, att valberedningen föreslår omval för Jan Hellman som ordinarie revisor för verksamhetsåret 2015 samt Solbrith Hellman, som ersättande revisor.
2014-11-11
Styrelseledamöterna i Kustmiljögruppen Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund översänder svarsmail (PDF) på ordförandens uppmaning att ”synpunkter mottages tacksamt inför Kalmarsundskommissionens möte 2014-11-18”. Lämnade synpunkter är att betrakta som arbetsmaterial och finns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.
2014-11-10
Sekretariatet utsänder via mail (PDF) på ordförandens uppdrag kallelse jämte dagordning (PDF) till konstituerande styrelsemöte lördagen den 22 november 2014 med den nya styrelsens ledamöter fr.o.m verksamhetsåret 2015.
2014-11-10
Sekretariatet expedierar mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kustmiljögruppens ordförande betonar vikten av Din närvaro på Höstträffen 2014” till medlemsföreningarnas kontaktpersoner som ännu inte anmält sig.
2014-11-10
Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening, med anmälan om deltagande vid Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014”.
2014-11-07
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Brandskum igen” som tillsänts Leif Pettersson, redaktör vid tidningen Östran i Torsås med hänvisning till artikel i SvD 2014-11-02 på länken https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/svd_141102.pdf
Övriga intressanta artiklar i detta ämne hittar Du på länken https://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2014/ i vårt dokumentarkiv.
2014-11-06
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Finns det brandskum i Torsås vatten? ställt till samtliga ledamöter i styrelsen. Svaret ges i bifogad fil…
”Brandskumskemikalie” (PFAA) i råvatten och dricksvatten – PM 2014-11-06. (PDF)
2014-11-06
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Brandsläckningsmedel i dricksvatten” som ställts till Leif Pettersson, redaktör vid tidningen Östran i Torsås med två bifogade filer…
# Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter och ytvattentäkter. (PDF)
# ”Brandskumskemikalie” (PFAA) i råvatten och dricksvatten – PM 2014-11-06. (PDF)
2014-11-06
Inkommer svarsmail (PDF) från Olle Gustafsson, Norragårdens Samfällighetsförening med rubriken ”Höstmöte” och anmälan om deltagande.
2014-11-06
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”projekt angående översilning av åkermark” med en bifogad fil…
# Restaurering av översilningsområdet vid Björka, Sjöbo kommun. (PDF)
2014-11-05
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”projekt angående översilning av åkermark” som visar en filmsnutt på länken http://www.sjobo.se/bygga-bo-och-miljo/nyheter/oversilning-vid-bjorka-i-sjobo-kommun/ och som tillsänts styrelseledamöterna i Kustmiljögruppen.
2014-11-05
Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, ordförande Leader Småland Sydost med rubriken remissutgåva som avser Lokal utvecklingsstrategi för Lokalt Ledd Utveckling 2014-2020. Remissutgåvan är arbetsmaterial och återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.
2014-11-05
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till Höstträff” (PDF) som skall publiceras till medlemsföreningarnas kontaktpersoner måndagen den 10 november 2014.
2014-11-04
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”PFAA i råvatten och dricksvatten – begäran om handlingar” från Mikael Suni, livsmedelsinspektör, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kalmar kommun med bifogade filer…
# Rapport – analys av vatten mot PFOS. (PDF)
Enkät om PFAA – Livsmedelsverket. (PDF)
2014-11-04
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Resultat från årets ”kustmiljöturné” – Base Camp Kalmarsund” med bifogad fil…
# Base Camp Kalmarsund 1 oktober 2014 gav ett tiotal åtaganden. (PDF)
2014-11-04
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Begäran om handlingar” rörande eldning av hästgödselpellets, Länsstyrelsen i Hallands län med bifogad fil…
# Skrivelse angående hästgödsel – Länsstyrelsen i Hallands län. (PDF)
2014-11-04
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”PFAA i råvatten och dricksvatten” med tillhörande mailkorrespondens med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med bifogad fil…
# Brandskum som möjlig förorenare. (PDF)
2014-11-04
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) medlemsföreningarnas kontaktpersoner med rubriken ”Information till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014”.
2014-11-03
Inkommer kopia av mail (PDF) från Martin Storm, Samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Brunnsprojekt länk” med bifogade filer…
# Förslag till Notis i kommunblad (PDF),
# Registrering av statistik (PDF),
# Resultat (PDF).
2014-11-03
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer” som återfinns på länken http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-vattenforvaltning.aspx och som tillsänts ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse.
2014-11-03
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”inför Kalmarsundskommissionens möte den 18 november 2014”, med uppmaningen till styrelsens ledamöter, att synpunkter mottages tacksamt bland annat på bifogade filer…
# Utdrag för uppdragsbeskrivning för konsultuppdrag PDF),
# Deltagande i EU projektet WaterNets(PDF),
Kalmarsundskommissionens verksamhetsplan för 2015 (PDF).
2014-11-02
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med kontaktuppgifter för de av valberedningen föreslagna nya ersättarna i Kustmiljögruppens styrelse.
2014-11-01
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande ställt till Länsstyrelsen i Hallands län med rubriken ”begäran om handlingar angående tillverkning av pellets av hästgödsel”.
2014-11-01
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande överlämnar rapport från Linnéuniversitetet, Institutionen för naturkunskap med titeln ”Uppföljning och förslag på restaurering av anlagda våtmarker i Kalmar kommun, november 2012 till sekretariatet för inläggning i diariet och i dokumentarkivet under rubriken rapporter. Klicka på den blå länken för att ta del av rapporten. (PDF)

Oktober månad
2014-10-30
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse som har haft kontakt med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, som skriver ”Analys- och scenarioverktyg för övergödning i sötvatten. Finns en liten introduktionsfilm uppe i höger hörn. Annars zoomar du in i bilden, klickar på vattendrag du vill veta information om mm. på länken http://vattenweb.smhi.se/
2014-10-30
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 3 november 2014”.
2014-10-29
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Vass-artikel i Barometern på nätet”. Se även artikeln, som finns i dokumentarkivet på länken…https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/10/Ostran20141030.jpg
2014-10-29
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande ställt till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med rubriken PFAA i råvatten och dricksvatten. Se även artikel, som finns i dokumentarkivet på länken…
https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/10/SvD20141010.jpg
https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/svd_141009.pdf

2014-10-29
Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kolla din brunn-projekt” med ytterligare frågor ställda till Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun, som berör detta projekt. Se även inkommen handling i detta ärende 2014-10-13, som finns i diariet med samma datum.
2014-10-28
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande, som meddelar sekretariatet resultatet av Valberedningens arbete och förslag av nya ledamöter till styrelsen för Kustmiljögruppen (PDF), att presenteras på föreningsstämman 2014-11-22.
2014-10-27
Inkommer mail (PDF) från Mathias H Larsson, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Nytt Havs- och fiskeriprogram”, som tyvärr blivit försenat,men som det ser ut kommer det att finnas intressanta åtgärder för att söka stöd inom.
2014-10-27
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollet från styrelsens sammanträde
2014-10-23
 (PDF) till styrelsens ledamöter jämte följande handlingar…
Styrelsens förslag till ny lydelse vad avser § 02 och § 03 i föreningens stadgar (PDF)
2014-10-26
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att sekreteraren översänt för kännedom intressant artikel i SvD 2014-10-25, som berör vårt miljöarbete på rubriken ”frikoppla tillväxt från förbrukning”.
Schematisk bild över hur en företagarträff i Torsås kommun kan se ut på SvD:s rubrik. (PDF)
2014-10-25
Sekretariatet meddelar via mail (PDF) de ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse som har till uppgift att kontakta och påminna medlemsföreningarnas kontaktpersoner att anmäla sig till ”Höstträffen 2014”, att det finns uppgift på vilka personer som redan anmält sig på hemsidan på länken https://www.kustmiljogruppen.org/hosttraff-och-foreningsstamma-med-medlemsforeningarna-i-kustmiljogruppen-torsdagen-den-23-oktober-med-borjan-18-30-obs-tiden/ 
2014-10-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening om deltagande i Höstträffen 2014.
2014-10-25
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för oktober månad 2014 (PDF) via
# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2014-10-25
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med bifogade ”Minnesanteckningar från stormötet 2014-10-21”. (PDF)
2014-10-24
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner ”Kallelse och detaljerat program med hålltider”(PDF) till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014” lördagen den 22 november 2014 med början 09.45.
2014-10-23
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Minnesanteckningar från stormöte med Vision Bergkvara 2014-10-21”. (PDF)
2014-10-23
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp” (PDF), som inbjuder till möte den 3 november mellan klockan 09.30-12.30 i Bergkvara båtklubbs lokal på Dalskärsvägen 4 i Bergkvara. (Sekretariatet har haft assistans av WebbochForm.se för att öppna detta dokument)
2014-10-22
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Nyhetsbrev oktober 2014”. (PDF)
2014-10-22
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”aktiviteter för Vattenrådet under hösten 2014”.
2014-10-21
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Minnesanteckningar samt styrelsens ledamöter och ersättare i Vattenrådet 2015”.
2014-10-21
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till Höstträff” (PDF), som sekretariatet skall använda sig utav vid inbjudan/påminnelse om deltagande för medlemsföreningarnas kontaktpersoner.
2014-10-21
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Allan Larsson och Gotland” på länken http://www.raddaburgsviken.se med anledning av att Kustmiljögruppen deltagit i Leader Småland Sydost fokusgruppsarbete – Miljö, energi och klimat”.
2014-10-21
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens med rubriken ”Julskyltning i Torsås kommun”.
2014-10-20
Sekretariatet översänder via mail (PDF) förslag på tilläggsärende – minnesanteckningar från möte med Kärrabo Kustvårdsförenings styrelsemöte 2014-10-15 – (PDF) under momentet information till samtliga medlemmar i styrelsen
2014-10-16
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen ”Kallelse jämte förslag till dagordning och ärendeberedning” (PDF) till styrelsens sammanträde den 23 oktober 2014 med början klockan 16.00 hos Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo jämte följande bifogade handlingar…
# diarium för perioden 2014-09-24 — 2014-10-23 (PDF)
# sekretariatets förslag till ny lydelse vad avser § 02 och § 03 i föreningens stadgar (PDF)
# sekretariatets förslag till kallelse och slutligt program inför ”Höstträffen 2014” (PDF)
# presidiets förslag till svar angående samrådshandling Ragnabo 3:28 -grönstråket, Torsås kommun (PDF)
# ordförandens rapport, minnesanteckningar efter genomförd arbetslunch med de avgående ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse från verksamhetsåret 2013 (PDF)
2014-10-16
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande meddelar Frida Portin, Vision Bergkvara via mail (PDF) att han kommer att representera Kustmiljögruppen vid VB:s stormöte
2014-10-21.
2014-10-16
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande tackar via mail (PDF) styrelsen för Kärrabo Kustvårdsförening för sitt deltagande vid deras styrelsemöte 2014-10-15.
2014-10-15
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som översänder till sekretariatet ”Minnesanteckningar från Kärrabo Kustvårdsförenings styrelsemöte 2014-10-15”. (PDF)
2014-10-15
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande frågar via mail (PDF) om Rune Fransén, adjungerad ledamot av styrelsen har för avsikt att representera Kustmiljögruppen vid Vision Bergkvaras (VB:s) stormöte tisdagen den 21 oktober 2014.
2014-10-14
Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, Leader Småland Sydost som översänder Powerpoint presentation (PDF) från fokusgrupp – Miljö, energi och klimat – besök vid  Cefur i Ronneby den 3 oktober 2014. (Cefur står för Centrum för forskning och utveckling i Ronneby)
2014-10-13
Inkommer till sekretariatet via mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen, kopia av sammanfattande svar till Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Kolla din brunn-projekt”.
2014-10-12
Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, Leader Småland Sydost avseende minnesanteckningar (PDF) från fokusgrupp – Miljö, energi och klimat – möte i Ronneby den 3 oktober 2014.
2014-10-12
Sekretariatet översänder via mail (PDF) på nytt förfrågan till Christoffer Johansson, förste vice ordförande i Bygg och Miljönämnden om hans deltagande på Kustmiljögruppens ”Höstträff 2014” lördagen den 22 november 2014 med förslag till tidpunkt och programpunkt.
2014-10-12
Sekretariatet skriver i mail (PDF) till valberedningens ledamöter med frågeställningen och rubriken ”avstämning av valberedningens arbete i Kustmiljögruppen”.
2014-10-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Hanna Gustafsson, miljöinspektör vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med anledning av att sekretariatet utsänt mail 2014-10-01 till de föreslagna inbjudna föreläsarna vid den kommande ”Höstträffen 2014” lördagen den 22 november 2014.
2014-10-09
Sekretariatet översänder via mail (PDF) Kustmiljögruppens samrådssvar avseende ”detaljplan för Ragnabo 3:28, Torsås kommun”. (PDF)
2014-10-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen, som bekräftar deltagande i ”Höstträffen 2014” lördagen den 22 november 2014 med egen programpunkt 10.35-10.45 med rubriken ”Vasslåtter 2014 – mina erfarenheter”.
2014-10-08
Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet bekräftar muntligt deltagande i ”Höstträffen 2014” lördagen den 22 november 2014 med egen programpunkt 11.30-11.40 med rubrikerna ”Vad händer i Vattenrådet?” samt ”LOVA-projektet Magasinering och fördröjning – Ett helhetsgrepp”. 
2014-10-06
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med ”Minnesanteckningar från Vattenrådets senaste styrelsemöte 2014-10-02”. (PDF) Övrig intressant information hittar Du på Vattenrådets hemsida på länken http://www.vattenorgansiationer.se/bruatorpsan/
2014-10-06
Sekretariatet meddelar via mail (PDF) valberedningens ledamöter, att ”Höstträffen för 2014” är framflyttad till lördagen den 22 november 2014 med början 09.45.
2014-10-06
Sekretariatet expedierar följande ärenden efter sammanträdet med styrelsen
2014-09-23,
# via mail (PDF) § 14153, 2014-09-23 – Nytt samarbetsavtal för 2015 avseende webbtjänster till Webb&Form, Bergkvara.
# via mail (PDF) § 14157 – Information från presidiets möte med valberedningen.
2014-10-03
Minnesanteckningar – Miljö, energi, klimat (PDF) 2014-09-08 Leader kontoret Emmaboda med deltagande av Karl-Gustaf (Kåge) Eklund.
2014-10-03
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med bilagda handlingar ”Styrelsemöte Vattenrådet 2 oktober 2014” (PDF) samt ”Projekt – Magasinering och fördröjning – Ett helhetsgrepp 29/9 2014”. (PDF)
2014-10-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo, som meddelar att varken han eller hustrun Åsa kan närvara på ”Höstträffen 2014”.
2014-10-01
Sekretariatet översänder via mail (PDF) förfrågan till de personer som står som förslag till föreläsare/programpunktsägare till ”Höstträffen 2014”, om de kan deltaga och ge återkoppling på föreslagen programpunkt.Ärenderubrik ”Kustmiljögruppen behöver Din medverkan!”
2014-10-01
Sekretariatet expedierar protokollet från styrelsens sammanträde 2014-09-23 (PDF) till styrelsens ledamöter jämte följande handlingar…
# Verksamhetsplan 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF)
# Verksamhetsbudget 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF)
# Verksamhetsplan/Verksamhetsbudget – är varandras spegelbilder av kommunicerande kärl. (PDF)
# Kallelse med preliminär dagordning till ”Höstträff 2014” med medlemsföreningarna samt efterföljande föreningsstämma. (PDF)
# Dagordning till föreningsstämman. (PDF)

September månad
2014-09-30
John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen besvarar Rune Franséns mail (PDF) med anledning av inbjudan till deltagande i Base Camp Kalmarsund den 1 oktober 2014. Inbjudan med program återfinns i mailet.
2014-09-29
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av Kustmiljögruppens deltagande i Spring Systems 50-års firande.
2014-09-28
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Vision Bergkvara – välkomna på höstens stormöte 21/10.
2014-09-27
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen som sänts till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med rubriken ”Kolla din brunn-projektet”.
2014-09-25
John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen svarar via mail (PDF) Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen om deltagande i Base Camp Kalmarsund den 1 oktober 2014.
2014-09-24
Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, ordförande i Gunnarstorps Miljöförening, som skriver ”vi är nöjda med årets vassröjning och att vi har en fin genomströmning i Båtastan. Det märks att det blir bra resultat när det underhålls årligen”.
2014-09-24
Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, ordförande i Gunnarstorps Miljöförening som översänder Verksamhetsberättelse 2013-2014. (PDF)
2014-09-24
Inkommer via brev ”Rapport från arbetslunch med avgående ledamöter” (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande.
2014-09-24
Inkommer via Rune Fransén, adjungerad ledamot i Kustmiljögruppen ”För samråd förslag till detaljplan för Ragnabo 3:28 – grönstråket, Torsås kommun”. (PDF)
Synpunkter skall ha inkommit till Bygg-och Miljönämnden senast måndagen den 13 oktober 2014.
2014-09-19
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att sekreteraren erbjuder sig att närvara i ordförandens ställe vid Vattenrådets styrelsemöte den 2 oktober 2014.
2014-09-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med anledning av sekretariatets förfrågan om behov föreligger för att ta hjälp av ”Kalix” för omhändertagande av slagen vass.
2014-09-18
Inkommer påminnelse via mail (PDF) från Annigun Wedin, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen i Kalmar län angående miljödag den 23 september på Öland i samband med skördefesten.
2014-09-17
Inkommer mail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med anledning av sekretariatets förfrågan om behov föreligger för att ta hjälp av ”Kalix” för omhändertagande av slagen vass.
2014-09-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Ann-Christine Bayard, Sustainable Sweden Southeast med anledning av att sekretariatet utsänder Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för september 2014.
2014-09-16
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till jul i slöjdriket” (PDF).
2014-09-16
Inkommer påminnelse via mail (PDF) från Annigun Wedin, miljösamordnare vid Länsstyrelsen i Kalmar om anmälan till ”miljödag 23 september på Öland”.
2014-09-16
Inkommer mail (PDF) från Magnus Rosenborg, Ragnabo Södra Miljöförening med rubriken ”Vi vann över paragraferna” samt Bygg- och miljönämndens beslut med ärendemening ”Anmälan om eget omhändertagande av vass” (PDF).
2014-09-15
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen ”Kallelse jämte förslag till dagordning” (PDF) till styrelsens sammanträde den 23 september 2014 med början klockan 16.00 hos Kennert Täck i dennes sommarbostad i Ragnabo jämte följande bifogade handlingar…
Styrelsens förslag till budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. PDF)
Styrelsens arbetsinriktning samt vår vision för verksamhetsåren 2015-2017. (PDF)
Styrelsens förslag till översyn av föreningens stadgar §§ 02 och 03. (PDF)
Kallelse till Höstträff 2014 med detaljerat program och hålltider samt efterföljande föreningsstämma. (PDF)
# Dagordning till föreningsstämman. (PDF)
Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF)
# Slutversion SWOT, Leader. (PDF)
# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för september 2014. (PDF)
2014-09-15
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för september månad 2014 (PDF) via
mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2014-09-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening med anledning av sekretariatets förfrågan om behov föreligger för att ta hjälp av ”Kalix” för omhändertagande av slagen vass.
2014-09-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Jan Mannelqvist, Björkenäs stugförening med anledning av sekretariatets förfrågan om behov föreligger för att ta hjälp av ”Kalix” för omhändertagandet av slagen vass.
2014-09-12
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”dax för Vattenrådets styrelse att träffas”. Agenda för styrelsemötet (PDF) bifogas.
2014-09-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets förfrågan om behov föreligger för att ta hjälp av ”Kalix” för omhändertagandet av slagen vass.
2014-09-12
Sekretariatet översänder via mail (PDF) information om hur arbetet framskrider med ”höstträffen” och föreningsstämman till styrelsens samtliga ledamöter. Klicka på den blå länken för att ta del av informationen. https://www.kustmiljogruppen.org/hosttraff-och-foreningsstamma-med-medlemsforeningarna-i-kustmiljogruppen-torsdagen-den-23-oktober-med-borjan-18-30-obs-tiden/  
2014-09-11
Inkommer svarsmail (PDF) från Hanna Gustafsson, miljöinspektör vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med anledning av att sekretariatet expedierar § 14125 – Vasslåtter 2014 från styrelsens sammanträde den 28 augusti 2014.
2014-09-11
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 14125 – Vasslåtter 2014 – (PDF) från styrelsens sammanträde den 28 augusti 2014 till miljöinspektörerna Pernilla Landin och Hanna Gustafsson, vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun.
2014-09-11
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 14121 – Hur ser de föreningsrättsliga förhållandena ut för Djursviks hamnförening, då det gäller medlemsskap i Torsås Kustmiljögrupp? – (PDF) från styrelsens sammanträde den 28 augusti 2014 till Magnus Nielsén.
2014-09-11
Inkommer svarsmail (PDF) från Roland Blomqvist, Södra Kärr Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets förfrågan ”omhändertagande av vass via Kalix – PKN-Consulting i Nybro”.
2014-09-11
Sekretariatet översänder förfrågan via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner med rubriken ”omhändertagande av vass via Kalix – PKN-Consulting i Nybro”.
2014-09-09
Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen avseende uppdatering av vasslåtter för Ängaskär och Hossan.
2014-09-08
Kustmiljögruppens ordförande, John Bräutigam meddelar i mail (PDF) till sekretariatet att protokollet från styrelsens sammanträde den 28 augusti 2014 nu är justerat.
2014-09-07
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till styrelsens ledamöter uppdaterad verksamhetsplan för 2015 med flerårsplan 2016-2017 (PDF) enligt § 14130,
2014-08-28.
2014-09-06
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande inbjuder via mail (PDF) valberedningens ledamöter samt Kustmiljögruppens sekreterare till en gemensam träff tisdagen den 23 september 2014, klockan 10.00 hos ordföranden i dennes bostad i Båtastan.
2014-09-06
Inkommer svarsmail (PDF) från Britt-Marie Östman, sammankallande i valberedningen för Kustmiljögruppen med anledning av att sekretariatet översänt protokollsutdrag och övrigt underlagsmaterial 2014-09-06.
2014-09-06
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till valberedningens ledamöter protokollsutdrag och övrigt underlagsmaterial i deras arbete med att rekrytera nya ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m verksamhetsåret 2015.
# §14129, 2014-08-28 (PDF) med matrisbild (PDF)
# § 14130, 2014-08-28 (PDF) med Förslag till verksamhetsplan för åren
2015-2017
 (PDF)
2014-09-05
Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, Leader Sydost som översänder underlagsmaterial till det seminarium som hålls i Emmaboda den 8 september i vilket sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund deltar som Kustmiljögruppens representant.
Presentation av ny programperiod – Powerpoint
# Slutversion SWOT.
2014-09-04
Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen avseende uppdatering av vasslåtter.
2014-09-03
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med TACK till Centerns i Torsås Kommun miljöpris 2014.

Augusti månad
2014-08-31
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam som svarar Britt-Marie Östman, sammankallande i valberedningen på hennes mail, som finns i diariet 2014-08-29.
2014-08-31
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som meddelar att vid studier av Kustvårdsplanen för 2003 framgår det ”att bränning av vass är tillåtet under höst, vinter och vår, när vattennivån är under eller i nivå med markytan och gräsförnan är torr.
2014-08-29
Inkommer upprättat PM till sekretariatet via Dropbox från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande vad avser medlemskap för Djursviks hamnförening i Torsås Kustmiljögrupp enligt § 14121 i protokoll från styrelsens sammanträde
2014-08-28.
2014-08-29
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Britt-Marie Östman, sammankallande i valberedningen som skriver till John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen bland annat med uppmaningen ”att valberedningen och ni i styrelsen träffas i god tid före höstmötet”.
2014-08-28
Inkommer mail (PDF) från Roland Blomqvist, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse angående prisuppgifter för omhändertagande av vass via KSRR, såsom hyra av container per dygn för olika storlekar, transportkostnader och behandlingsavgift i kronor per ton.
2014-08-28
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till styrelsens ledamöter kompletterande handling inkommen från Magnus Rosenborg, Ragnabo Södra Miljöförening, som berör § 14125 vid kvällens styrelsemöte med rubriken ”Vasslåtter 2014”.
2014-08-26
Inkommer kopia av mail (PDF) till Hanna Gustafsson, miljöinspektör vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun från Magnus Rosenborg, Ragnabo Södra Miljöförening, en av Kustmiljögruppens 17 medlemsföreningar som berörs av kommunens handlingsstrategi om ”vass som avfall” och som återfinns i diariet
2014-06-02.
2014-08-25
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken ”Ölands Vattenråd tänder höstbål för Östersjön”!
2014-08-24
Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén, adjungerad ledamot i Kustmiljögruppen som framför sitt ”Tack till Kustmiljögruppen för det postogram jag uppvaktades med på min 70-årsdag”.
2014-08-22
John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen meddelar Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen via mail (PDF) sitt beslut att avstå från deltagande i konferensen ”muddring som miljöåtgärd” med motiveringen ”jag får ingen bra lösning på logistiken”.
2014-08-21
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen ”Kallelse jämte förslag till dagordning” (PDF) till styrelsens sammanträde den 28 augusti 2014 med början klockan 18.00 hos John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan jämte följande bifogade handlingar…
# Diarium för perioden 2014-05-16 — 2014-08-28. PDF)
# Matrisbild – Kustmiljögruppen frågar de politiska partierna. (PDF)
# Styrelse med arbetsuppgifter för verksamhetsåret 2015. (PDF)
Förslag till verksamhetsplan för åren 2015-2017. (PDF)
2014-08-21
Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, Leader Sydost som bekräftar att Karl-Gustaf Eklund lagts till som representant för Kustmiljögruppen i Fokusgruppen Miljö, energi och klimat.
2014-08-20
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen som meddelar Joel Parde, ordförande i det nya Leader området för Småland sydost och Blekinge, att Kustmiljögruppens sekreterare kommer att delta den 3 oktober 2014 i Ronneby i fokusgruppsarbetet kring miljö, energi och klimat.
2014-08-20
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som meddelar Susanna Minnhagen, huvudsekreterare i Kalmarsundskommissionen, att ”han” har möjlighet att representera Kalmarsundskommissionen den 3 september 2014 vid konferens i Jönköping på temat ”muddring som miljöåtgärd”.
2014-08-17
Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, förare av kommunens vasslåtter maskin som meddelar av vassklippning kommer att ske i Södra Kärr i vecka 33.
2014-08-15
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Miljödag på Öland i samband med skördeveckan”. Följande handlingar bifogas mailet ”Dela ert engagemang för miljön” PDF) respektive ”Presentation av föreläsarna” (PDF) respektive Detaljerat program med hålltider (PDF) och Schysst för miljön – hållbart för dig (PDF).
2014-08-15
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Vass telefonkonferens” samt upprättat PM (PDF).
2014-08-14
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med inbjudan till biotopvård i Grisbäcken 2014-08-23 med början 08.30, avslutande åtgärder.
2014-08-11
Inkommer mail (PDF) från Hanna Gustafsson, miljöinspektör vid Samhällsbyggnadsnämnden i Torsås kommun med rubriken ”angående förfrågan om vass”.
2014-08-08
Kustmiljögruppen inlämnar via mail (PDF) till Torsås kommun, kommunkansliet yttrande över samrådshandling angående muddring av Bergkvara småbåtshamn.(PDF)
2014-08-07
Sekretariatet meddelar mail (PDF) Roger Isberg, kommunikatör för Folkets hus i Torsås att den förhyrda lokalen för det politiska kvällsseminariet 2014-09-03 skall avbokas.
2014-08-03
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med information om att Båtklubbens lokal till Höstträffen 2014, den 23 oktober är bokad till 18.30.
2014-08-03
Sekretariatet besvarar via mail (PDF) John Bräutigams, ordförande i Kustmiljögruppen förfrågan om den andra ansökan om miljöpengar från HaV:s 40 miljoners pott i december 2013 avseende Södra Kärr Samfällighet.
2014-08-02
Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse lämnar sina synpunkter via mail (PDF) på ordförandens förslag till samrådssvar (PDF) till Torsås kommun, tekniska avdelningen avseende muddring (vattenverksamhet) av Bergkvara småbåtshamn samt dumpning av muddermassor till havs.
2014-08-01
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som informerar om att Länsstyrelsen vill förbättra kunskap om värdefulla kulturmiljöer vid vattendrag. Klicka på den länken nedan för att ta del av Länsstyrelsens information.
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsen-vill-forbattra-kunskap-om-vardefulla-kulturmiljoer-vid-vattendrag.aspx

Juli månad
2014-07-31
Sekretariatet lämnar sina synpunkter via mail (PDF) på ordförandens förslag till samrådssvar (PDF) till Torsås kommun, tekniska avdelningen avseende muddring (vattenverksamhet) av Bergkvara småbåtshamn samt dumpning av muddermassor till havs.
2014-07-30
Kennert Täck, Kustmiljögruppens kassör meddelar sekretariatet via mail (PDF) att ärenden – omsättning av fasträntekonto i Swedbank + verksamhetsbudget för 2015 till styrelsens sammanträde den 28 augusti 2014 nu är mottagna för effektuering.
2014-07-28
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande besvarar via mail (PDF) inbjudan om deltagande för tre personer i Spring Systems firande av sina 50 verksamhetsår.
2014-07-28
Inkommer mail (PDF) till Rune Fransén, adjungerad ledamot i Kustmiljögruppens styrelse från Thomas Näslund, boende på Öland lite norr om Byxelkrok, som vill få veta lite mer om Kustmiljögruppens projekt för att få veta lite mer om att återställa vikar.
2014-07-20
Inkommer ”grattis-hälsning” via mail (PDF) från Solbrith och Jan Hellman med anledning av att Kustmiljögruppen erhållit Centerpartiets i Torsås kommuns miljöpris för 2014.
2014-07-19
Sekretariatet översänder via mail (PDF) Kustmiljögruppens bankgironummer till Christoffer Johansson, Centerpartiet i Torsås kommun med anledning av att föreningen erhållit partiets miljöpris för 2014.
2014-07-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med anledning av att sekretariatet översänt underlag till VB:s intresseföreningar avseende remiss på Torsås kommuns förslag till muddring av Bergkvara småbåtshamn.
2014-07-14
Inkommer mail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen och fältansvarig för kommunens vasslåtter 2014, som meddelar att Bruatorpsåns saknar miljötillstånd för vassklippning 2014, vilket innebär att turordningslistan för vasslåtter tidigareläggs med en vecka. Uppdaterad turordningslista finns på hemsidan på länken https://www.kustmiljogruppen.org/reviderad turordningslista-for-vasslatter-2014
2014-07-05
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med information om Naturvårdsverket rapport 5999 daterat i oktober 2009 med titeln ”Miljöeffekter vid muddring och dumpning – en litteratursammanställning, Naturvårdsverket”.
2014-07-01
Inbjudan om deltagande i Spring Systems 50 års jubileum (PDF) fredagen den 19 september 2014, som Lena Ovesson delgav de närvarande personerna vid Kustmiljögruppens Vårträff 2014.
2014-07-01
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande resultat av fört samtal med Svenska Kyrkan i Torsås pastorat avseende hyra för Bergkvara kapellsal lördagen den 24 maj 2014.
2014-07-01
Inkommer mail (PDF) till sekretariatet från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kvitto på betalning för ditt konto kustmiljogruppen.org på One.com”.