Bakgrund

Under sommaren 1997 bildades Ragnabo Miljöförening för att arbeta med kustmiljöfrågor genom att bland annat öka vattenutbytet i övergödda vatten. Med stora egna insatser, aktivt stöd och intresse från Torsås kommun, företag, Regionförbundet och ett EU-bidrag, lyckades man. När människor i andra områden längs Torsåskusten såg vad som kunde åstadkommas började allt fler ideella föreningar att arbeta med kustmiljön. Detta har bl.a. under årens lopp resulterat i ett antal genomströmningsprojekt.

I nuläget 2016-12-05 arbetar 20 ideella föreningar med kustmiljöarbete längs Torsåskusten. Föreningarna har samlats i en paraplyorganisation ”Torsås Kustmiljögrupp”.

I oktober 1999 arrangerade föreningarna den första Kustmiljökonferensen på fyrplats Garpen med ekonomiskt och annat stöd från Torsås kommun. Mottot för konferensen var: Vad kan man göra? Vad får man göra? När bör det utföras?

Garpenkonferensen gav kunskaper, råd och kontakter från Stockholms Universitet, Kalmar Högskola, Miljödepartementet, Fiskeristyrelsen, Kustlaboratoriet, Naturvårdsverket, Regionförbundet, Länsstyrelsen, Torsås kommun, Lantbrukarnas Riksförbund, Yrkesfiskare m.fl. De arrangerande ideella föreningarna började diskutera behovet av åtgärder längs hela Torsåskusten, man kom överens om en prioriteringsordning för olika projekt, fler föreningar började arbeta med kustmiljön.

År 2000 genomförde Miljöföreningen Södra Ragnabo ett stort kartläggningsprojekt kring den biologiska statusen för fem vikar i Ragnabo. Detta kunde genomföras tack vare medlemmarnas egna insatser samt stöd från Torsås kommun, Naturvårdsverket samt Stockholms Universitet (som genomförde själva kartläggningen).

På hösten år 2001 arrangerade kustmiljöföreningarna med stöd av Torsås kommun Kustmiljökonferens II. Denna handlade framför allt om varaktiga förebyggande åtgärder för att minska näringsläckage till kustvattnet, bl.a. möjligheter att reducera närsaltläckage från jordbruksmark. Samma myndigheter och experter deltog som i Garpen I. Det blev nu uppenbart att en kustvårdsplan för hela Torsåskusten krävdes. Torsås kommun och Länsstyrelsen satsade omgående 150 000 SEK var på detta arbete.

För att utarbeta kustvårdsplanen bildades en styrgrupp och en referensgrupp (med representanter för intressegrupper och de olika föreningarna). Biologen Stefan Dahlgren anställdes som projektansvarig. En särskild grupp, Landgruppen, eller som de själva kallar sig – ”landkrabborna”, har biträtt Stefan Dahlgren med framtagning av viktig grundinformation vad gäller djurhållning, avloppsförhållanden m.m. Under arbetets gång har bl.a. en flygfotografering genomförts av hela Torsås kustlinje på mycket låg höjd. Detta arbete har finansierats av Naturvårdsverket och kommer att användas för framtagning av metoder för att rationalisera liknande typer av miljöinsatser.

År 2002 genomförde Miljöföreningen Södra Ragnabo med stöd av Torsås kommun och EU via Fiskeriverket en öppning av förbindelse mellan havet och ett par hotade vikar. Kanalen med tillhörande bro (Saltskärsbron) invigdes av Landshövding Sven Lindgren.

År 2003 genomförde samma förening med stöd av EU-projektet ”BaltCoast” och egna insatser en återöppning av den tidigare förbindelsen mellan vikarna ”Eneskärsviken” och viken ”Kitteln”. Denna återöppning ger maximal utdelning av den tidigare genomförda öppningen mot havet. Även över denna kanal byggde föreningen en bro – ”Eneskärs-bron”.

Det är nu tjugo ideella föreningar fr.o.m. 2016-12-01 som arbetar för en förbättrad kustmiljö i Torsås Kommun. En samarbetsgrupp, där alla föreningar ingår, Torsås Kustmiljögrupp, har bildats. Gruppen har tagit fram en kustmiljönål som symbol för kustmiljöarbetet. Denna nål säljs av respektive förening. Vidare har ett Diplom tagits fram. Detta utdelas till företag som stödjer kustmiljöarbetet.

Torsås kustmiljögrupp deltar aktivt i Östersjöprojektet BALTCOAST. Sju länder deltar i projektet, som fått ekonomiskt stöd från EU:s program för mellanstatligt samarbete, Interreg IIIB Östersjön. Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Lettland, Estland och Finland deltar. Från Sverige deltar Västerviks, Oskarshamns, Mönsterås och Torsås kommuner, Länsstyrelsen i Kalmar län, Högskolan i Kalmar och Världsnaturfonden. Torsås kommun koncentrerar insatserna till att utarbeta åtgärdsprogram för en bättre kustmiljö.

På hösten år 2003 hölls den tredje Kustmiljökonferensen i Bergkvara. På denna presenterades Stefan Dahlgrens Underlagsrapport för Torsås kommuns kustvårdsplan.

Kustmiljögruppen fortsätter att arbeta både långsiktigt och med akuta åtgärder. Till de senare hör ytterligare projekt för att öka genomströmningen i övergödda vikar. Till de förstnämnda hör bl.a. att arbeta med de förslag till långsiktiga åtgärder som framlagts i Torsås kustvårdsplan. Denna antogs av Torsås Kommunfullmäktige den 15 juni 2005. Läs Kustvårdsplanen här!

Kustvårdsplanen har finansierats genom anslag från Intereg 3 BSR BaltCoast, Länsstyrelsen i Kalmar, Torsås Kommun, Jordbruksverkets EU-program: Projektstöd för utveckling av landsbygden (stödåtgärd 6 C).

Stöden har sökts av Torsås Kommun via Länsstyrelsen. Arbetet med Kustvårdsplanen har utförts i två etapper varav den första utgjordes av underlagsrapporten ”Grunda kustnära områden i Torsås Kommun” För att läsa Kustvårdsplan – klicka här!

Torsås Kustvårdsplan presenterades på Kustmiljökonferens IV i Bergkvara 27-28 september 2005. Konferensen behandlade även ett stort antal andra ämnen. För Minnesanteckningar från konferensen – klicka här!

Efter den fjärde Kustmiljökonferensen i Torsås tillsattes våren 2006 Kalmarsunds- kommissionen, som ett embryo baserat på det arbetssätt, tankar och värderingar som är kännetecknande för Torsås Kustmiljögrupp och har därefter utvecklats och fortsatt som forum för att bland annat initiera olika insatser och projekt för Kalmarsunds vikar och strandområden. Idag ingår samtliga sju kustkommuner i Kalmar län och där Torsås Kustmiljögrupp är representerad och ingår som en ideell förening i samverkansgruppen.

Den femte och sista kustmiljökonferensen i Bergkvara äger rum under september månad 2007 och under rubriken minnesanteckningar/konferensens öppnande står det att läsa…
Landshövding Sven Lindgren öppnade konferensen och hälsade deltagarna välkomna till denna jubileumskonferens som är den femte i ordningen som Torsås Kustmiljögrupp anordnar tillsammans med Torsås kommun. ”Det är i år 10 år sedan den första kustmiljöföreningen i Bergkvara såg dagens ljus. Inte mindre än 16 föreningar och
1 500 personer ingår nu i Torsås Kustmiljögrupp. Det är alltid lika intressant att få komma till Bergkvara för här händer det spännande saker inom kustmiljön”. Landshövdingen omnämnde även det internationella erkännande som Torsås kustmiljögrupp fått genom att man vid årets Hansadagar i Lippstadt fick motta Kalmar kommuns miljöpris ”Miljö för människorna”. Förhoppningsvis kommer gruppens framgångsrika sätt att arbeta – utifrån ett underifrån perspektiv- att sprida sig till övriga Östersjöländer. Klicka på länken för att ta del av minnesanteckningarna.
https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/kustmiljokonferens07_minnesanteckningar.pdf

Torsås Kustmiljögrupp blir en ideell deltagare och utvald medaktör som aktivt deltar i EU-projektet ”MOMENT”- (modern water management) under perioden 2009 till juni 2013 tillsammans med Torsås kommun, EU och South Baltic programmet med tonvikt lagd på Grisbäckens avrinningsområde för att få till förbättingar i vattenmiljön. Vattnet har stor betydelse för den regionala utvecklingen. En säkrad tillgång på vatten av hög kvalitet stärker både människors hälsa och välbefinnande, turism samt industrin och de gröna näringarna. MOMENT är ett internationellt projekt som utgår ifrån att samla kunskap och expertis, förmedla kontakter och planera strategiskt allt i syfte att utvinna så stor kraft som möjligt i de konkreta satsningarna. Hur dessa tankar förverkligades under MOMENT-tiden i Torsås och för Grisbäcken kan du ta del av genom att klicka på den blå länken nedan.
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/downloads/55/moment.pdf

Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens-Brömsebäckens avrinningsområden bildades i mars 2009, som en intresseförening med fokus lagt på vattenförvaltning där olika aktörer representeras genom sina valda ledamöter. Torsås Kustmiljögrupp har genom sina två ordinarie ledamöter och två ersättare möjlighet, att i stor utsträckning påverka arbetet inom Vattenrådet. Att vara engagerad i detta fora innebär såväl lärande såväl som en bas för att arbeta för ett bättre vatten med problemformuleringar, diskussion, arbetssätt och lösningar under mottot ”samverkan”.

Stora delar av den gamla innovativa styrelsen med sina ledamöters utpräglade känsla för entreprenörskap och brobyggande lämnar sina platser 2010. Under andra halvåret 2011 formeras ett sekretariat med uppgiften, att ta fram en helt ny hemsida som skall präglas av aktualitet, öppenhet och transparens samt utgöra själva navet i det interna- och externa informationsflödet i föreningen. Ordförandens ”Nyhetsbrevet” har idag 2015 mer än 150 läsare. https://www.kustmiljogruppen.org/

I juni 2012 tar den nya styrelsen upp den vilande handsken från de tidigare fem kust- miljökonferenserna – där den senaste gick av stapeln 2007 – i ett samverkansprojekt med MOMENT, Kalmarsundskommissionen och de sju kustkommunerna i Kalmar län. Torsås Kustmiljögrupp fick rollen som konferenssekretariat vid miljö- och vattenkonferensen – Vattensamling 2012 på Möre hotell i Söderåkra – under förmiddagen och under eftermiddagen genomgicks fyra olika workshops med stövlarna på ute i verkligheten.
Klicka på den blå länken nedan för att ta del av minnesanteckningarna.
https://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-vattensamling-2012/

Oavsett hur ideell en förening än är så, krävs det ekonomiska monetära resurser för att driva en verksamhet, som är så pass omfattande, som Kustmiljögruppens både vad avser lokala och regionala insatser med en aktiv vattenförvaltning i fokus för ett innan- hav och Kalmarsund i ekologisk balans. Styrelsen genomför därför under 2012-2013 en ”sponsringskampanj” som vänder sig till företagare med ett speciellt ansvar och intresse för kustmiljöfrågor och som aktivt vill medverka i och ta ett ekonomiskt samhällsansvar för en förbättring av Torsås kustmiljö. ”Genom Ditt bidrag så skapar Ditt företag rekreationsmöjligheter och naturupplevelser i en god vattenmiljö enligt EU:s vattendirektiv för den permanent bofasta befolkningen och turistnäringen.
Klicka här för att läsa mer. (PDF)
https://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/

I maj 2014 öppnar landshövding Stefan Carlsson vattenkonferensen med fråge- ställningen vad krävs ”för ett gott liv i en livskraftig kommun” med deltagare från Kustmiljögruppens medlemsföreningar, förtroendevalda, tjänstemän, lokala och regionala representanter för vattnet i centrum. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av minnesanteckningarna., som befinner sig längst ner på sidan.  https://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2014/

Under sommaren 2014 tilldelas Torsås Kustmiljögrupp Centerns årliga miljöpris på
10 000 kronor, som mottas av styrelseledamoten Pia Prestel. Klicka på länken för att ta del av massmedias kommentarer.
https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/09/TP20140901.jpg

Under höstträffen 2014 tilldelas Torsås Kustmiljögrupp Bygg- och Miljönämndens årliga miljöpris, som utdelas och mottas av sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund på kommunfällmäktiges jullunch. Prissumman uppgår till 10 000 kronor. Klicka på länken nedan för att ta del av ordförandens kommentarer i Nyhetsbrevet för november 2014.
https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Kustmilj-Âgruppen-november-2014-slutlig-version.pdf

Den gamla Kustvårdsplanen från 2005 går i graven och en ny ”Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde för åren 2014-2018 ser dagens ljus och antas av kommunfullmäktige 2014-12-15”. Planförfattare är Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi. Torsås Kustmiljögrupp har i samråd lämnat synpunkter, tankar och reflektioner på planen.
Planen fungerar på det sättet, att flera olika åtgärder kombineras för att sammantaget nå en helhet gällande biologi, näringsreduktion, morfologi mm för ett avgränsat område eller en eller flera vattenförekomster.
”Hoppas att materialet hjälper dig i valet bland olika åtgärder och hur man kan kombinera för att nå önskad effekt för våra vatten och vattenmiljöer”.
Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hela ”Vattenvårdsplanen”.
Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018

Torsås Kustmiljögrupp får nya, reviderade och uppdaterade stadgar fr.o.m. 2015 som mer betonar riktningen mot och förverkligandet av EU:s miljömål genom formuleringen i ändamålsparagrafen… ”Torsås Kustmiljögrupp har i sin funktion som paraplyorganisation att äga medlemsföreningarnas mandat, att agera i lokala, regionala och nationella fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till annan angiven tidsram inom verksamhetsområdet som är Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden i synnerhet och Kalmarsund samt Östersjön i allmänhet”.
Klicka på den blå länken för att ta del av de nya stadgarna fr.o.m. den 1 januari 2015.
https://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/stadgar/

Torsås Kustmiljögrupp tar initiativet till ett politiskt seminarium under februari månad 2015 och skall ses som en uppföljning av det val till kommunfullmäktige som skedde under september månad 2014. Temat för det politiska seminariet var att belysa vattnets stora betydelse och de förtroendevaldas ansvar för kust-, grund- och ytvattnet – ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. Klicka på länken nedan för att ta del av minnesanteckningar mm.
https://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/genomforda-projekt/politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-2015/

När sekretariatet med datum enligt nedan kompletterar och uppdaterar Kustmiljögruppens bakgrund, så planeras det enligt stadgarna en regional miljö- och vattenkonferens på temat ”Skogens vatten – allas vårt vatten” med Lena Ek, f.d. EU-parlamentariker, miljöminister och nu senast ordförande för Södra Skogsägarna, som portalperson för konferensen. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hur planeringsarbetet framskrider fram till den 16 september 2016. https://www.kustmiljogruppen.org/vatten-miljokonferens-a-la-grand-skogens-vatten-2016-09-16/

Kustmiljögruppen ser nödvändigheten av att komma i kontakt med samt stämma av, om Kustmiljögruppens verksamhet och riktning inför framtiden är den rätta, varför Kustmiljögruppen numera sedan den 12 december 2016 även finns på Facebook på länken https://www.facebook.com/kustmiljogruppen/

Torsås Kustmiljögrupp i medio december 2016
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund
Sekreterare