Vassklippning 2016 med bland annat information till medlemsföreningarna

Vid Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte med medlems- föreningarna överlämnar Rune Fransén, Kustmiljögruppen hela samrådet med Länsstyrelsen i Kalmar län inklusive underlagsmaterial till sekretariatet för inläggning på hemsidan.

Genom att klicka på de blå länkarna nedan kan Du för Din medlemsförening som klipper vass ta del av hela samrådet inklusive kartmaterial mm.

# Länsstyrelsen i Kalmar läns SAMRÅD (PDF) daterat den 28 april 2016 angående  vassklippning på flertalet fastigheter, Torsås kommun enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

# Anmälan för samråd (PDF) enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga verksamheter – vassklippning – utan kartmaterial.

# Kartmaterial (PDF), som avser kuststräckan för Din medlemsförening  –     tillhörande ”Anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga verksamheter – vassklippning”.

Sekretariatet vill redan här och nu påpeka, att Kustmiljögruppens styrelse genom sitt presidium har akut påkallat uppdatering av det samråd som tecknats mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen den 20 mars 2015, enligt protokollsutdrag 2016-05-30,
§ 16096 med anledning av den information som samhällsbyggnadschefen Martin Storm lämnar under ”Vårträffen 2016”.

Presidiet har nu slutfört samtalet om uppdatering/revidering av det samråd som tecknades mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen den 20 mars 2015.

Genom att klicka på den blå länken kan Du ta del av det uppdaterade/reviderade samrådet undertecknat den 30 juni 2016 respektive 1 juli 2016.

Nytt uppdaterat/reviderat SAMRÅD (PDF) mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen inför vassklippningssäsongen 2016, som börjar den 16 juli 2016.

Kustmiljögruppens styrelse får genom sitt presidium särskilt lyfta fram de förändringar, som gäller inför 2016 års vass-slåtter.

Av Länsstyrelsens beslut per den 28 april 2016 framgår av punkt 5 och 6…
… att klippt vass inte får deponeras i vattnet eller på stranden,
… att den slagna vassen ska forslas bort från området så fort åtgärden är slutförd.

Av det uppdaterade/reviderade samrådet mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen framgår per den 1 juli 2016…

… att Kustmiljögruppen inte längre är ansvarig för planering och schemaläggning av turordningsschemat för vassklippning utmed kuststräckan i Torsås kommun, som hädanefter f.n. sker av truxorföraren Assar Johansson.

… av det tredje stycket i samrådet lyder texten enligt följande ”tillstånd för vasslåtter beviljas av länsstyrelsen efter genomfört samråd. Tillstånd kan antingen beviljas enskilda medlemsföreningar i Torsås Kustmiljögrupp eller Kustmiljögruppen i sig”.

… av det fjärde stycket i samrådet har texten uppdaterats/reviderats med anledning av att truxorföraren Assar Johansson själv ansvarar för planering och schemaläggning av turordningsschemat och lyder enligt följande ”Torsås kommun och Torsås Kustmiljö- grupp, som paraplyorganisation för sina medlemsföreningar ansvarar inte för att ta hand om vass som slagits. Den ska tas omhand enligt villkor som länsstyrelsen anger. Därtill gäller de allmänna regler för omhändertagande som anges av Torsås kommun enligt nedan. Det är enskild medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp, som är verksamhetsutövare enligt MB”.

… att det är enskild medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp, som är verksamhetsutövare enligt MB (miljöbalken) med allt vad det innebär ur ansvarssynpunkt och skyldigheter.

Kontakter
Frågor som berör turordningsschemat besvaras av truxorföraren Assar Johansson på mobil 070-601 40 59.

Anmälan om vassklippning för 2016 och samtliga tillhörande frågeställningar besvaras av Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon 0486-331 00.

I övrigt hänvisas till protokoll (PDF) från styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016,
§ 16137 med rubriken ”Vasslåtter 2016”.