Invigning av våtmarksskylt – Naturens reningsverk

26 maj träffades Kustmiljögruppens styrelse tillsammans med Lena Ovesson vid vägen från kyrkans parkering ner mot Ödet för invigning av informationsskylt som Lena Ovesson varit med och sponsrat tillsammans med bidrag från LONA ”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt”.

Skylten har tagits fram för att informera och belysa vikten av våtmarker – naturens egna reningsverk.

En våtmark fungerar som ett filter i landskapet som samlar upp föroreningar. Reningen sker på så sätt att näringsämnen sjunker till botten. Fosfor binds till största delen till lerpartiklar i sedimentet. Kvävereningen sker genom att bakterier genomgår processer på våtmarkens botten. Bakterierna omvandlar kvävet till nitratkväve och omvandlas vidare till ofarlig kvävgas som försvinner upp i luften. En del av näringsämnena tas naturligtvis upp av växterna i våtmarken.

Gå gärna förbi och ta er en titt på skylten och lär er mer om naturens egna reningsverk.

Lena Ovesson och Kerstin Ahlberg, Kustmiljögruppens ordförande diskuterar skyltens innehåll, efter att Lena monterat upp skylten skålas det i cider.

Årsmöte 12 juni 2021

Kallelse till kustmiljögruppens årsmöte 
Tid: lördagen den 12 juni kl 10.00.
Plats: Brömsebro samhällsförenings utomhustält. Platsen kallas även Logen och ligger på gränsen mellan Kalmar och Blekinge län, men på Blekingesidan.

Ni kommer se Kustmiljögruppens flagga vid nedfarten till Logen.
Om ni inte hittar, ring Kerstin Ahlberg tel. 0708-592636.

Kallelse och dagordning

Verksamhetsrapport 2020

Revisionsberättelse 2020

Ekonomisk redovisning 2020

 

Samråd för vasslåtter är inlämnad

Samrådet för de 5 kommande åren för vasslåtter lämnats in den 23 april till Länsstyrelsen. Innan sommaren bör ett beslut inkomma från länsstyrelsen.

De försiktighetsmått som finns med i länsstyrelsens beslut och som är relevanta i samband med eget omhändertagande av vass kommer finnas med i Kommunens beslut. 

Assar kommer att kontakta er som är kontaktpersoner i början av juli när han börjar med planering av vassklippningen, klippningen påbörjas efter den 16 juli 2021.

Nyhetsbrev

Hej miljövänner!                                           

Det var meningen att styrelsen nu i början på året skulle samlats för ett styrelsemöte. Som det är just nu, är det som ni säkert förstår helt olämpligt. Vi får träffas när det är möjligt att genomföra möten utomhus. Det är också möjligt att vi också får skjuta på årsmötet. Vi får återkomma med det längre fram.

Tanken med det här nyhetsbrevet är att uppdatera er om vad som hänt under året som gått.

Brinkaström

Tyvärr har vi inte nått ända fram med våtmarksanläggningen i Brinkaström. En ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar är inskickad, projekteringen av området är genomförd. I slutänden när allt tycktes gått i lås beslutade länsstyrelsen att inte godkänna genomförandet av projektet enligt den projektering som var genomförd. Ett omtag av våtmarksanläggningen i Brinkaström kommer att utföras under 2021. Ytterligare LONA-medel har sökts samt en förlängning av projektet. Länsstyrelsen har beviljat detta. Området har bevarandevärd natur, och en utvidgning av vattenområdet skulle stärka värdena ytterligare.

Järnsida

Under hösten har en restaurering av våtmarken i Järnsida påbörjats. Projektet är i huvudsak färdigställt, men på grund av höga vattennivåer i Östersjön under hösten har det inte varit möjligt att transportera bort massor utan att köra sönder strandängarna. Våtmarken anlades från första början 2003-2004. Tanken med projektet var, och är fortfarande att området mellan våtmarken och havet ska kunna underlätta för fisk att passera över grundområdet mellan havet och våtmarken, och därmed utgöra ett uppvärmt och till viss till skyddat område för fiskyngel. Området mellan våtmarken och havsområdet har med åren blivit uppgrundat. Massorna kommer att läggas på åkermark. Markägaren har godkänt arbetet.

Informationsskylt

En informationsskylt om våtmarkers funktion och dess naturvärden har tagits fram. Jan Olsson, Silo design har färdigställt och designat informationstavlan. Tavlan kommer att placeras vid kommunens anlagda damm vid kyrkan i Torsås. Någon form av invigning är tänkt under våren.

Övrig verksamhet

Styrelsemedlemmarna har under året deltagit i olika miljösammankomster t.ex.  Vattenråd, samt det årliga med Torsås kommun arrangerade Höstbålet. Under 2020 genomfördes bålet i Djursvik den 29 augusti. Den 13 oktober träffades några i styrelsen, och under Karl-Gustaf Eklunds ledning gick vi igenom hemsidan. Den har under ett antal år varit eftersatt. Vid ett par tillfällen under året har Pernilla Landin, Torsås kommun och undertecknad träffats för att söka medel och redovisa vårt arbete med LONA. Utöver det som nämnts har föreningen haft två styrelsemöten under detta Corona år, den 9 mars och 21 september.

Framtiden

Styrelsen tänker fortsätta arbeta i olika projekt och att delta i olika miljögrupper, t.ex. Vattenrådet som tidigare.  

Under vårens årsmöte den 2 maj 2020 och vid höstens föreningsstämma den 17 oktober 2020, fattades det beslut i majoritet att ha kvar föreningen Torsås Kustmiljögrupp. Vid tidigare årsmöte 2019 hade det framkommit önskemål om att avsluta Kustmiljögruppen som förening.

Styrelsen har intentioner att fortsätta arbetet i den anda som det finns möjlighet till just nu. Det arbete som lagts ner av grundarna till föreningen och därefter, är inte längre möjlig. Det som var nytt då och outforskat har kommit i kapp oss. Det krävs också ett stort engagemang. Vi får nu använda de resurser som vi har tillgång till och kommer att driva föreningen så gott vi kan.  

Till sist vill jag önska er ett bra 2021.  Om ni har några funderingar över något som behöver göras, hör av er till mig eller någon annan i styrelsen. Ni har säkert tankar och funderingar som är viktiga för havsmiljön och övrig naturmiljö.

Styrelsen genom 

Ordföranden Kerstin Ahlberg

ahlbergkerstin40 @gmail.com, Tel: 0708-592636

Svarar jag inte tala in ett meddelande så ringer jag upp.

LONA 2018-2021

2018 lämnade Kustmiljögruppen in en LONA ansökan med fokus på att restaurera 2 våtmarker, projektera för en ny våtmark samt framställande av en informationsskylt. Projektet beviljades med 408 000 kr där KMG går in med 10 %, framförallt finansieras projektet med eget arbete. Under året har en ansökan lämnats in och beviljats för restaurering av våtmarken i Järnsida. Naturvårdsingenjörerna har projekterat en våtmark i Brinkaström. Tyvärr har vi fått backa, då länsstyrelsen inte tyckte att den projekterade våtmarken var kostnadseffektiv. Restaurering av våtmarken i Järnsida genomförs nu under vintern. En informationsskylten hr tagits fram under hösten, denna kommer att placeras ut vid våtmarken vid kyrkans parkering i Torsås. I nyhetsbrevet kan ni läsa mer.