Nyhetsbrev

Hej miljövänner!                                           

Det var meningen att styrelsen nu i början på året skulle samlats för ett styrelsemöte. Som det är just nu, är det som ni säkert förstår helt olämpligt. Vi får träffas när det är möjligt att genomföra möten utomhus. Det är också möjligt att vi också får skjuta på årsmötet. Vi får återkomma med det längre fram.

Tanken med det här nyhetsbrevet är att uppdatera er om vad som hänt under året som gått.

Brinkaström

Tyvärr har vi inte nått ända fram med våtmarksanläggningen i Brinkaström. En ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar är inskickad, projekteringen av området är genomförd. I slutänden när allt tycktes gått i lås beslutade länsstyrelsen att inte godkänna genomförandet av projektet enligt den projektering som var genomförd. Ett omtag av våtmarksanläggningen i Brinkaström kommer att utföras under 2021. Ytterligare LONA-medel har sökts samt en förlängning av projektet. Länsstyrelsen har beviljat detta. Området har bevarandevärd natur, och en utvidgning av vattenområdet skulle stärka värdena ytterligare.

Järnsida

Under hösten har en restaurering av våtmarken i Järnsida påbörjats. Projektet är i huvudsak färdigställt, men på grund av höga vattennivåer i Östersjön under hösten har det inte varit möjligt att transportera bort massor utan att köra sönder strandängarna. Våtmarken anlades från första början 2003-2004. Tanken med projektet var, och är fortfarande att området mellan våtmarken och havet ska kunna underlätta för fisk att passera över grundområdet mellan havet och våtmarken, och därmed utgöra ett uppvärmt och till viss till skyddat område för fiskyngel. Området mellan våtmarken och havsområdet har med åren blivit uppgrundat. Massorna kommer att läggas på åkermark. Markägaren har godkänt arbetet.

Informationsskylt

En informationsskylt om våtmarkers funktion och dess naturvärden har tagits fram. Jan Olsson, Silo design har färdigställt och designat informationstavlan. Tavlan kommer att placeras vid kommunens anlagda damm vid kyrkan i Torsås. Någon form av invigning är tänkt under våren.

Övrig verksamhet

Styrelsemedlemmarna har under året deltagit i olika miljösammankomster t.ex.  Vattenråd, samt det årliga med Torsås kommun arrangerade Höstbålet. Under 2020 genomfördes bålet i Djursvik den 29 augusti. Den 13 oktober träffades några i styrelsen, och under Karl-Gustaf Eklunds ledning gick vi igenom hemsidan. Den har under ett antal år varit eftersatt. Vid ett par tillfällen under året har Pernilla Landin, Torsås kommun och undertecknad träffats för att söka medel och redovisa vårt arbete med LONA. Utöver det som nämnts har föreningen haft två styrelsemöten under detta Corona år, den 9 mars och 21 september.

Framtiden

Styrelsen tänker fortsätta arbeta i olika projekt och att delta i olika miljögrupper, t.ex. Vattenrådet som tidigare.  

Under vårens årsmöte den 2 maj 2020 och vid höstens föreningsstämma den 17 oktober 2020, fattades det beslut i majoritet att ha kvar föreningen Torsås Kustmiljögrupp. Vid tidigare årsmöte 2019 hade det framkommit önskemål om att avsluta Kustmiljögruppen som förening.

Styrelsen har intentioner att fortsätta arbetet i den anda som det finns möjlighet till just nu. Det arbete som lagts ner av grundarna till föreningen och därefter, är inte längre möjlig. Det som var nytt då och outforskat har kommit i kapp oss. Det krävs också ett stort engagemang. Vi får nu använda de resurser som vi har tillgång till och kommer att driva föreningen så gott vi kan.  

Till sist vill jag önska er ett bra 2021.  Om ni har några funderingar över något som behöver göras, hör av er till mig eller någon annan i styrelsen. Ni har säkert tankar och funderingar som är viktiga för havsmiljön och övrig naturmiljö.

Styrelsen genom 

Ordföranden Kerstin Ahlberg

ahlbergkerstin40 @gmail.com, Tel: 0708-592636

Svarar jag inte tala in ett meddelande så ringer jag upp.

Samråd för vasslåtter 2021

Beslutet som finns idag faller ut 2020. Besluten från länsstyrelsen är 5 åriga. Under våren 2021 påbörjas arbetet med att samråda inför vasslåtter kommande år. 

Arbetet kommer att samordnas av Assar Johansson med stöd av Rune Franzen.

Assar kontaktar era när arbetet påbörjas.

Fundera på hur ni kommer vill hantera den slagna vassen framledes. vart ni ska mellanlagra vassen och sedan slutligen hantera vassen. Detta ska meddelas till Torsås kommun innan samrådet lämnas in till Länsstyrelsen.

Vill också uppmärksamma att enligt Länsstyrelsens beslut 2016- 04-28 punkt 6. Ska vassen forsla bort från området så fort åtgärden är slutförd. Inga vasshögar ska ligga kvar på strandängar eller i närheten av strandkanter detta för att minska skadan på marken men också för att näringen som tas upp med vassen inte ska laka ut till vattnet igen.

LONA 2018-2021

2018 lämnade Kustmiljögruppen in en LONA ansökan med fokus på att restaurera 2 våtmarker, projektera för en ny våtmark samt framställande av en informationsskylt. Projektet beviljades med 408 000 kr där KMG går in med 10 %, framförallt finansieras projektet med eget arbete. Under året har en ansökan lämnats in och beviljats för restaurering av våtmarken i Järnsida. Naturvårdsingenjörerna har projekterat en våtmark i Brinkaström. Tyvärr har vi fått backa, då länsstyrelsen inte tyckte att den projekterade våtmarken var kostnadseffektiv. Restaurering av våtmarken i Järnsida genomförs nu under vintern. En informationsskylten hr tagits fram under hösten, denna kommer att placeras ut vid våtmarken vid kyrkans parkering i Torsås. I nyhetsbrevet kan ni läsa mer.

Årets vasslåtter är nu avslutad

Hej!

Nu är årets vasslåtter avslutad. Assar hälsar att över lag har vassen dragit sig tillbaka.

Vill bara påminna er som ännu inte är klara med ert vassarbetet att vassen endast bör ligga en kort tid på strandängarna max 14 dagar, annars kan värdefull flora gå förlorad.

Vill ta chansen att säga att ni gör ett bra jobb med att ta hand om den klippta vassen!

Har ni frågor om lagring och lagringsplatser som rör vass och slåtter kontakta Torsås kommun.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Ahlberg
Ordförande Torsås Kustmiljögrupp