Diarium 2014

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.  

Februari månads handlingar

2014-02-28
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen angående framtagning av original till informationsbroschyr, utgåva 3 – Våren 2014 (PDF) samt inbladning. (PDF)
2014-02-28
Inkommer mail (PDF) från Jan-Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening med underlagsmaterial avseende medlemsföreningens slamsugningsprojekt vid Ekkläppen i mars 2014, som återfinns på hemsidan. Klicka på den blå länken för att läsa mer. https://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/ 
2014-02-28
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med önskan om att sekretariatet skall lägga in den nya skriften från LRF med rubriken ”Äga och förvalta diken och andra vattentillgångar i jordbrukslandskapet.
2014-02-28
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende att Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen besvarar frågan om ekonomiskt stöd för deltagande i Havs- och Vattenforums kongress i Göteborg den 20-21 maj 2014.
2014-02-27
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun.
2014-02-27
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun.
2014-02-27
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun.
2014-02-27
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende mail korrespondens om reningsverket i Bergkvara (PDF) med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun.
2014-02-26
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende begäran om handlingar angående slutliga villkor för Bergkvara avloppsreningsanläggning från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun.
2014-02-26
Inkommer vidarebefordrade mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende Slutligt villkor i tillstånd enligt MB för Bergkvara avloppsreningsverk 2013-07-04 (PDF) från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun.
2014-02-26
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, sekreterare i Vision Bergkvara med inbjudan till stormöte den 5 mars 2014 i Båtklubbens lokal i hamnen.
Kallelse och dagordning konstituerande årsmöte för bildandet av Vision Bergkvara – ideell förening. (PDF)
Stadgar för Vision Bergkvara – ideell förening. (PDF)
2014-02-24
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen för inläggning i diariet avseende begäran om handlingar avseende reningsverket i Bergkvara med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun.
2014-02-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning av att sekretariatet expedierar beslutsparagraf 14014 – ”Dikesinventering utmed kuststräckan i Torsås kommun”.
2014-02-19
Sekretariatet översänder för remissbehandling via mail (PDF) till samtliga ordinarie ledamöter samt Rune Fransén, adjungerad ledamot i styrelsen förslag till den första utgåvan av årsredovisningen för 2013. (PDF)
2014-02-19
Sekretariatet översänder via mail (PDF) remissvar på utsänt förslag från Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam avseende förslag på Info-broschyr, utgåva nr 3, Våren 2013.
2014-02-19
Inkommer mail (PDF) från Renate Focks, Ostkustens Vattensamling med föreläsningsmaterial från lördagen den 25 januari 2014 på Linnéuniversitetet.
Fosforfällor, provtagning och resultat (PDF),
Fosforreducering i enskilda avlopp – Tommy Claesson, Linnéuniversitetet (PDF),
Inbjudan till Vattendag lördagen den 22 mars 2014 med föreläsningar och Vattenrådscafé. (PDF)
2014-02-18
Inkommer mailsvar (PDF) till sekretariatet från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med anledning av att styrelsen vid sitt nästkommande styrelsemöte den 25 februari 2014 skall behandla informationsärendet ”Genomgång av och ev. utsortering av utställningsmontrar, § 14049.
2014-02-18
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen ”Kallelse jämte förslag till dagordning” (PDF) till styrelsens sammanträde den 25 februari 2014 med början klockan 18.00 hos Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo samt följande bifogade handlingar…
Förslag till verksamhetsplan för 2014. (PDF)
Checklista för genomförande av ”Vårträffen 2014”. (PDF)
Vägbeskrivning till Pia Prestel. (PDF)
2014-02-14
John Bräutigam, ordförande för Kustmiljögruppen översänder via mail (PDF) till ledamöterna i styrelsen förslag/utkast till ”Broschyr Våren 2014, utgåva 3”, som skall behandlas på styrelsens ordinarie sammanträde den 25 februari 2014.

2014-02-13
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Nina Johansson, VA-ingenjör i Torsås med anledning av att John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen, ställer frågor om kommunala avloppsreningsverk i Torsås kommun.
2014-02-12
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för februari 2014 (PDF) via.
mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer samt
# mail (PDF) till de exekutiva personer inom myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista
2014-02-11
Inkommer mailsvar (PDF) från Rune Fransén, adjungerad ledamot i styrelsen för Kustmiljögruppen med anledning av sekretariatets förfrågan om kontaktuppgifter för personer i Norr Kärr Stugförening.
2014-02-10
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens-Brömsebäckens avrinningsområden med rubriken ”Våraktiviteter”.
# Protokoll från senaste styrelsemötet med Vattenrådet, som återfinns på länken… http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
# Den nya Va-planen för samråd som Du hittar på länken… http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2370
# Den 21 april 2014, Annandag påsk, kommer det att genomföras en avloppsmässa i Torsås bygdegård mellan 10.00-13.00.
# Den 8 maj 2014, 18.30 inbjudan till en föreläsning om hur det går med klassningen av våra vattendrag samt vad Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen anser är kostnadseffektiva åtgärder.
2014-02-09
Sekretariatet översänder via mail (PDF) inbjudan till Ulf Svensson, Björkenäs Stugförening till ”mingelkväll” torsdagen den 13 februari 2014 med början 18.30 jämte vägbeskrivning hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund.
2014-02-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent vid Hushållningssällskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge på sekretariatets mail 2014-02-07 angående inbjudan till nytt kräftår 2014.
2014-02-07
Sekretariatet besvarar mail (PDF) från Carl-Johan Månsson, Hushållningssällskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge som inbjuder till samtal och diskussion om Nytt kräftår 2014.
2014-02-06
Inkommer mail (PDF) från Jan Mannelqvist som meddelar att den nye ordföranden i Björkenäs Stugförening heter Ulf Svensson och dennes mailadress är ulf.k.svensson@gmail.com
2014-02-06
Inkommer mail (PDF) från Reine Axelsson, som bekräftar deltagande i den ”mingelkväll” torsdagen den 13 februari 2014, som Karl-Gustaf Eklund inbjudit till.
2014-02-06
Inkommer svar från Connie Ohlsson, Grämkulla Intresseförening som meddelar, att han själv och Reine Axelsson kommer att delta i den ”mingelkväll” torsdagen den 13 februari 2014, som Karl-Gustaf Eklund inbjudit till.
2014-02-06
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande, som meddelar Kustmiljögruppens ställningstagande vad avser idémöte den 16 februari 2014 i Bergkvara.
2014-02-05
Inkommer svarsmail (PDF) från Roland Blomqvist, Södra Kärr Samfällighetsförening som avser anmälan till ”mingelkväll” torsdagen den 13 februari 2014 hos Karl-Gustaf Eklund.
2014-02-05
Inkommer svarsmail (PDF) från Jan Mannelqvist, Björkenäs Stugförening som meddelar att föreningens nye ordförande Ulf Svensson har för avsikt att delta i ”mingelkväll” torsdagen den 13 februari 2014 hos Karl-Gustaf Eklund.
2014-02-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Göran Augzell, Järnsida Stugägareförening med anledning av inbjudan till ”mingelkväll” torsdagen den 13 februari 2014 hos Karl-Gustaf Eklund.
2014-02-04
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Var med och utveckla livskvaliteten i Bergkvara”. (PDF)
2014-02-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Christoffer Johansson, NO-lärare vid Torskolan med anledning av att sekretariatet expedierar beslutsparagraf 14015 från styrelsens sammanträde den 22 januari 2014.
2014-02-03
Inkommer mail (PDF) från Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam med rubriken ”lite info om avlopp, som Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet översänt och som omfattar…
# Tematisk översikt till Ö-plan för vatten och avlopp, Torsås kommun. Områdesvisa ställningstaganden. (PDF) Samrådshandling 201312xx.
# Policy för enskilda avlopp i Torsås kommun. (PDF)
# Information om avloppsinventering i Torsås kommun 2005-2012. (PDF)
Tematiskt tillägg till Ö-plan för vatten och avlopp, Torsås kommun. (PDF) Samrådshandling 20131210.
# Uppföljning av enskilda avlopp 2013 till januari 2014 i Torsås kommun.
2014-02-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, f.d. ordförande i Kustmiljögruppen med svar på sekretariatets förfrågan om Va-planprocessen som Kustmiljögruppen deltagit i som referensgrupp skall vara med i Verksamhetsplanen för 2014.
2014-02-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, Östkustens vattensamling med anledning av sekretariatets förfrågan om och ev. när bildmaterialet/Powerpoint presentationerna som presenterades på den halva temadagen den 25 januari kommer att sändas ut till deltagarna. 
2014-02-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin med anledning av att sekretariatets expedition av styrelsens beslutsparagraf 14017, 2014-01-22 – ”Bergkvara-dagen den 29 maj 2014”.
2014-02-02
Sekretariatet expedierar handlingar/beslutsparagrafer från styrelsens sammanträde den 22 januari 2014 till…

# Jan Hellman, revisor i Kustmiljögruppen med flera via mail (PDF) § 14010 – ”Bokslut 2013”. (PDF)
# Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun via mail (PDF) § 14014 -”Dikesinventering utmed kuststräckan i Torsås kommun”. (PDF)
# Lotta Elmbro, förskolechef i Torsås kommun med flera via mail (PDF) § 14015 – ”Kommunens förskolor fortsätter att fokusera på miljö och klimat”. (PDF)
# Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen med flera via mail (PDF) § 14016 – ”Havs- och Vattenforum i Göteborg 20-21 maj 2014”. (PDF)
# Frida Portin, Vision Bergkvara med flera via mail (PDF) § 14017 –”Bergkvara-dagen den 29 maj 2014, Kristihimmelfärds dag”. (PDF)
# Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet via mail (PDF) § 14018 –”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte”. (PDF)
# Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen med flera via mail (PDF) § 14020 – ”Kustmiljögruppens representant i Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp”. (PDF)
# Frida Portin, Vision Bergkvara med flera via mail (PDF) § 14021 –”Kustmiljögruppens representant i Vision Bergkvara”. (PDF)
# Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen via mail (PDF) § 14022 -”Kraftprocesser för renare vatten” mm. (PDF)
# Lindha Andersson, firmatecknare för Södra Kärr Samfällighetsförening med flera via mail (PDF) § 14027 – ”Södra Kärr Samfällighetsförening ansöker om LOVA-medel”. (PDF)
# Sören Bondesson, företagare via mail (PDF) § 14030 –”Ny sponsor, nytt vänföretag till Kustmiljögruppen”. (PDF)
2014-02-01
Inkommer mailsvar (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening som tackar nej till inbjudan hos Kustmiljögruppens sekreterare torsdagen den 13 februari 2014. 

Januari månads handlingar
2014-01-29
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med inbjudan till diskussionsafton torsdagen den 30 januari 2014, klockan 18.30. Plats turistbyrån – Gökalund med anledning av projektet ”Service skapar tillväxt: Servicepunkt Bergkvara”.
2014-01-29
Inkommer mail (PDF) från Frida Hagström, Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg med inbjudan (PDF) till Havs- och Vattenforum 2014.
2014-01-28
Sekreteraren översänder via mail inbjudan till…
# Reine Axelsson, Grämkulla Intresseförening,
Connie Ohlsson, Grämkulla Intresseförening,
# Göran Augzell och Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening,
# Bertil Joelsson och Jan Mannelqvist, Björkenäs Stugförening,
Conny Fredriksson, Norra Kärr Stugförening,                                                                       enligt styrelsebeslut 2014-01-22, § 14012.
2014-01-27
Ordföranden för Kustmiljögruppen John Bräutigam tillskriver i mail (PDF) en fråga med rubriken ”Kommunala avloppsreningsverk i Torsås kommun” till Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun.
2014-01-25
Ordföranden för Kustmiljögruppen John Bräutigam tillskriver i mail (PDF) en fråga med rubriken ”Enskilda avlopp i Torsås kommun” till Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun.
2014-01-23
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för januari 2014 (PDF) via…
# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer samt
# mail (PDF) till de exekutiva personer inom myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista.
2014-01-22
Inkommer mail (PDF) från Renate Foks, Kalmar kommun med uppgift om byte av lokal till lördagens begivenhet på LNU. Klicka på den blå länken för att se hus nr 14 med ingång A – Kocken Biologi och miljö.  http://lnu.se/polopoly_fs/1.37552!Karta_Kalmar_20130830.pdf
2014-01-20
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med uppmaningen – Välkomna på stormöte 5 mars 2014. Handlingar som bifogas mailet är…
# Minnesanteckningar från stormöte 2013-10-01, (PDF)
# Förslag till stadgar för ideell förening, (PDF)
2014-01-16
Styrelseledamöterna i Kustmiljögruppen kallas till konstituerande styrelsemöte (PDF) med efterföljande ordinarie styrelsemöte (PDF) onsdagen den 22 januari 2014, med början klockan 18.00 hos ordföranden John Bräutigam.
2014-01-10
Inkommer mail (PDF) från Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen med rubriken ”Kraftprocess för renare vatten – Leda sig själv – Leda nätverk – Leda vattenprocesser i praktiken”.
2014-01-08
Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskommissionen med anledning av sekretariatets förfrågan, om Kustmiljögruppens ledamot i samverkansgruppen är personligt eller om det är knutet till Kustmiljögruppen som ideell förening.
2014-01-04
Inkommer kopia av Leif Lindbergs medborgarförslag ställt till Torsås kommun med rubriken Kustfisket – en plattform för tillväxt. (PDF) Se även artikel i Östran 2013-12-18 med rubriken ”Torsås behöver spindel i nätet” genom att klicka på den blå länken https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/12/Ostran20131218.jpg