Diarium 2014 fr.o.m. 2014-04-01

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

April månads handlingar
2014-04-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, kassör i Kustmiljögruppen som meddelar att föreningens special inlåningskonto (fasträntekonto) i Swedbank skall omsättas per den 5 maj 2014.
2014-04-18
Inkommer kopia av mail (PDF) till Torsås kommun med rubriken ”begäran om handlingar” från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen.
2014-04-18
Sekretariatet översänder via mail (PDF) Lottlista nr 15 (PDF) till ”Avloppsmässan 2014” den 21 april – annandag påsk – i Torsås bygdegård till Pia Prestel, ledamot i Kustmiljögruppens styrelse.
2014-04-16
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med telefonuppgift till Hans-Åke Hansson, Djursviks Stugförening.
2014-04-16
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med uppgift om Niklas Nilssons, Jönköpings Fiskeribiologi mailadress.
2014-04-16
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) kompletterande inbjudan till ”Vårträff 2014” lördagen den 24 maj på temat ”Ny Vattenvårdsplan i Torsås kommun. Vi satsar på miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun”. Stefan Karlsson deltar. Matrisbild över minikonferensen. Se utgående handling 2014-04-14.
2014-04-15
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) de personer som står på föreningens externa mailinglista och är knutna till Torsås kommun inbjudan till ”Vårträff 2014” lördagen den 24 maj på temat ”Ny Vattenvårdsplan i Torsås kommun. Vi satsar på miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun”. Landshövding Stefan Karlsson deltar. Matrisbild över minikonferensen. Se utgående handling 2014-04-14.
2014-04-15
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) de vänföretag/sponsorer som stödjer föreningen ekonomiskt och som återfinns på mailinglistan inbjudan l ”Vårträff 2014” lördagen den 24 maj på temat ”Ny Vattenvårdsplan i Torsås kommun. Vi satsar på miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun”. Landshövding Stefan Karlsson deltar. Matrisbild över minikonferensen. Se utgående handling 2014-04-14.
2014-04-15
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) de personer som står på föreningens externa mailinglista och inte är knutna till Torsås kommun inbjudan (PDF) till ”Vårträff 2014” lördagen den 24 maj på temat ”Ny Vattenvårdsplan i Torsås kommun. Vi satsar på miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun”. Landshövding Stefan Karlsson deltar. Matrisbild över minikonferensen. Se utgående handling 2014-04-14.
2014-04-15
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet beträffande ämne för föreläsning på ”Vårträffen 2014” som lyder ”Vattenvårdsplanen 2014-2018, ett verktyg för att engagera, inspirera och agera för att nå ett gott liv i en livskraftig kommun”.
2014-04-15
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet angående samverkan om biotopvård med åk 8, Torskolan.
2014-04-14
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner Kallelse (PDF) till ”Vårträff 2014” med efterföljande årsmöte lördagen den 24 maj på temat ”Ny Vattenvårdsplan i Torsås kommun. Vi satsar på miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun”. Landshövding Stefan Karlsson deltar. Matrisbild över minikonferensen. (PDF)
2014-04-11
Sekretariatet tillsänder samtliga ledamöter i styrelsen såväl ordinarie såväl som ersättare via mail (PDF) tre kompletterande ärenden till styrelsens sammanträde onsdagen den 16 april 2014.
2014-04-10
Sekretariatet översänder via mail (PDF) Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april månad 2014 (PDF) samt föreningens remissvar på Vattenvårdsplan 2014-2018 för Torsås kust och avrinningsområde (PDF) till lokalpressen i Torsås kommun.
Klicka på den blå länken nedan för att se tidningsartikel i Östran 2014-04-11. (JPG)
https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Ostran20140411-2.jpg
2014-04-10
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet avseende schema för tider till avloppsmässan, där Kustmiljögruppen deltar som samverkanspart.
2014-04-10
Kustmiljögruppens ordförande, John Bräutigam uttrycker sin glädje i mail (PDF) till Stellan Hamrin med följande ord ”Tack för att du följer vårt arbete och ger oss feedback. Det uppskattas mycket”. Därefter följer en fråga om kantzoner (PDF), som besvaras av Stellan Hamrin.
2014-04-09
# Leif Lindbergs remissvar på vattenvårdsplan 2014-2018 för Torsås kust och avrinningsområde, jämte bilagor.Klicka på den blå länken för att läsa Leif Lindbergs hela remissvar. (PDF) 2014-03
Arbete för att förbättra Kalmarsunds kustmiljö. (PDF) 2012-01
Om husbehovsfisket. (PDF)
2014-04-09
Jordbruksverkets beslut om utbetalning för miljöinvestering. Beslutet återfinns på Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Dokumentarkiv/Miljöskrivelser.
2014-04-09
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till de gröna näringarnas representanter på ”Vårträffen 2014” Lena Peribert, Södra och Ralf Johansson, LRF hur arbetet med minikonferensen ”Vi satsar på miljön – för ett gott liv i en livskraftig kommun” framskrider.
Matrisbild över ”Vårträffen 2014” – En minikonferens om Vattenvårdsplan 2014-2018 för Torsås kust och avrinningsområde under appellen – Vi satsar på miljön – för ett gott liv i en livskraftig kommun. (PDF)
Detaljerat program med hålltider. (PDF)
# Nyhetsbrev för april månad 2014. (PDF)
2014-04-09
Sekretariatet expedierar brev daterat 2014-04-06 och undertecknat av Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam (PDF) via bud till Britt-Marie Östman, P-O Norén och Frida Portin, samtliga ledamöter i Vision Bergkvaras styrelse avseende ”Frågan om medlemsskap för Torsås Kustmiljögrupp i Vision Bergkvara – ideell förening”.
2014-04-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig i miljöfrågor med anledning av att sekretariatet expedierar Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för april månad 2014. (PDF)
2014-04-09
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med förfrågan om hur den praktiska delen av ”Avloppsmässan” annandag påsk den 21 april skall organiseras, som besvaras via mail (PDF) av Pia Prestel ledamot av Kustmiljögruppens styrelse.
2014-04-08
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen”Kallelse jämte förslag till dagordning” (PDF) till styrelsens sammanträde den 16 april 2014 med början klockan 18.00 hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr samt följande bifogade handlingar…
Matrisbild över ”Vårträffen 2014” – En minikonferens om Vattenvårdsplan 2014-2018 för Torsås kust och avrinningsområde under appellen – Vi satsar på miljön – för ett gott liv i en livskraftig kommun. (PDF)
# Detaljerat program med hålltider. (PDF)
# Checklista för genomförandet av ”Vårträffen 2014”. (PDF)
2014-04-08
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen som meddelar sekretariatet om kompletterande uppgifter i det detaljerade programmet (PDF) vad avser landshövdingens medverkan på ”Vårträffen 2014”.
2014-04-08
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med kompletterande uppgifter i det detaljerade programmet för ”Vårträffen 2014”.
2014-04-08
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev för april månad 2014 (PDF) jämte styrelsens remissyttrande (PDF) på Vattenplan 2014-2018 för Torsås kommuns kustremsa och avrinningsområde via…
# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner,
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer samt
mail (PDF) till de exekutiva personer inom myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista.
2014-04-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen, som meddelar Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun, att landshövding Stefan Carlsson har tackat ja för medverkan på ”Vårträffen 2014” under egna programpunkter.
2014-04-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen, som tackar Lena Ovesson, delägare i Spring Systems och TM Tube Systems för aktivt deltagande i ”Vårträffen 2014” under egen programpunkt.
2014-04-07
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam som meddelar sekretariatet att Lena Ovesson, delägare i Spring Systems och TM Tube Systems ”tackat ja” för medverkan på ”Vårträffen 2014” under egen programpunkt.
2014-04-07
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande avseende Nyhetsbrev för april månad 2014 (PDF) för distribution till de personer som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.
2014-04-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen, som meddelar sekretariatet, att landshövdingens sekreterare låter hälsa att Stefan Carlsson gärna kommer den 24 maj och medverkar vid Er konferens.
2014-04-07
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med förslag på inbjudan till Vårträffen 2014″. (PDF)
2014-04-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med uppgifter om vilka badplatser som Torsås kommun har skötselansvar för.
2014-04-03
Sekretariatet översänder, expedierar via mail (PDF) beslutsparagraf 14071 – Vision Bergkvara bildar ideell förening (PDF) från styrelsens sammanträde den 25 mars 2014.
2014-04-02
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen med önskan om att sekretariatet i diariet lägger in Leif Lindbergs remissvar (PDF) på Vattenvårdsplan 2014-2018 för Torsås kust och avrinningsområde.
2014-04-01
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med uppgifter om badprover i kommunen för de 7 badplatser, som Torsås kommun tar 5 prover per säsong på, som kommenterats av John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande.
2014-04-01
Inkommer mail (PDF) från Frida Hagström Havs- och Vattenmyndigheten inbjudan (PDF) till Havs- och vattenforum 2014, 20-21 maj i Göteborg på Eriksberg.
2014-04-01
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Minnesanteckningar från Vattenrådets styrelsemöte den 26 mars 2014, vilka Du hittar på Vattenrådets hemsida http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/ samt inbjudan (PDF) till avloppsmässa i Torsås bygdegård Annandag påsk den 21 april 2014.Mer information hittar Du på www.torsas.se/projekt
2014-04-01
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande till sekretariatet för inläggning i diariet avseende ”Förfrågan angående medverkan av Landshövding Stefan Carlsson lördagen den 24 maj 2014”. (PDF)
2014-04-01
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande till sekretariatet med rubriken ”Översiktsplan” och hälsningen ”Jag läste lite i översiktsplanen och där står en del matnyttigt om kustnära boende, bygghöjder och utvecklingsbara områden på länken http://www.torsas.se/pages/Page.aspx?pageId=39&newsId=110.
2014-04-01
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam med anledning av att sekretariatet översänder handlingar inför morgondagens träff klockan 10.00 med Ralf Johansson.
#  Matrisbild utgåva 4 utvisande aktörer på Vårträffen 2014 – Minikonferens på temat Vattenvårdsplan 2014-2018 för Torsås kust och avrinningsområde. (PDF)
# Checklista för genomförande av Vårträffen 2014. (PDF)
#  Förslag till detaljerat program för Vårträffen 2014. (PDF)
2014-04-01
Kustmiljögruppens ordförande, John Bräutigam översänder via mail (PDF) till Maria Tholén Barmark, landshövdingens sekreterare förfrågan angående medverkan av Landshövding Stefan Carlsson (PDF), lördagen den 24 maj 2014, vid Kustmiljögruppens ”Vårträff 2014” med medlemsföreningarna.