Stöd Kustmiljögruppen

Torsås Kustmiljögruppen – är en ideella förening som i sin funktion är opolitisk, icke religiös, oberoende och fristående organisation som skall agera i lokala, regionala och nationella fora för att Sveriges nationella miljömål inom vattenområdet vad avser…

# Levande sjöar och vattendrag
# Hav i balans samt levande kust och skärgård,
# Myllrande våtmarker
# Ett rikt växt- och djurliv
# Grundvatten av god kvalitet
# Ingen övergödning

… skall nås från tid till annan angiven tidsram inom verksamhetsområdet Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden i synnerhet och Kalmarsund samt Östersjön i allmänhet.

Kustmiljöarbetet bedrivs helt på ideell basis. Alla som vill stödja miljöarbetet är välkomna att sätta in ett bidrag – stort som smått – på nedanstående samordningskonto. Ditt bidrag gör det möjligt för oss att fortsätta arbetet med att återskapa en levande och vacker kust.

Bankgiro: 5896-8090
Bankkonto Swedbank, Torsås: 8169-5 974 560 333-3