Stöd Kustmiljögruppen

Torsås Kustmiljögruppen – är en ideella förening som i sin funktion är opolitisk, icke religiös, oberoende och fristående organisation som skall agera i lokala, regionala och nationella fora för att Sveriges nationella miljömål inom vattenområdet vad avser…

# Levande sjöar och vattendrag
# Hav i balans samt levande kust och skärgård,
# Myllrande våtmarker
# Ett rikt växt- och djurliv
# Grundvatten av god kvalitet
# Ingen övergödning

… skall nås från tid till annan angiven tidsram inom verksamhetsområdet Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden i synnerhet och Kalmarsund samt Östersjön i allmänhet.

Kustmiljöarbetet bedrivs helt på ideell basis. Alla som vill stödja miljöarbetet är välkomna att sätta in ett bidrag – stort som smått – på nedanstående samordningskonto. Ditt bidrag gör det möjligt för oss att fortsätta arbetet med att återskapa en levande och vacker kust.

Bankgiro: 5896-8090
Bankkonto Swedbank, Torsås: 8169-5 974 560 333-3

Sponsorkampanj 2013-2015

Styrelsen har beslutat att genomföra en “ny” sponsorkampanj för perioden 2013-2015.

I vår verksamhetsplan för perioden 201206-201305 skriver styrelsen på sidan 05 hur viktig denna aktivitet är, för att Torsås Kustmiljögrupp skall kunna disponera likvida medel för den löpande verksamheten. Några årliga ekonomiska bidrag såsom föreningsbidrag, medlemsavgifter eller motsvarande bidrag förfogar inte Kustmiljögruppen över.

Det är på sin plats att informera om, att det engagemang och det arbete som präglar styrelsearbetet sker helt på ideell bas. Snarare är det så att styrelseledamöterna i många fall själva får öppna plånboken och täcka utgifter/kostnader som belastar föreningen