”För ett gott liv i en livskraftig kommun”

Kustmiljögruppen – allt i syfte att stödja denna ideella förening som i sin funktion är opolitisk, icke religiös, oberoende och fristående organisation, utan några som helst sär- och/eller egenintressen som skall agera i lokala, regionala och nationella forum för att Sveriges nationella miljömål inom vattenområdet vad avser…

# Levande sjöar och vattendrag
# Hav i balans samt levande kust och skärgård,
# Myllrande våtmarker
# Ett rikt växt- och djurliv
# Grundvatten av god kvalitet
# Ingen övergödning

… skall nås från tid till annan angiven tidsram inom verksamhetsområdet Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden i synnerhet och Kalmarsund samt Östersjön i allmänhet.

Kustmiljögruppens bankgironummer är: 5896-8090