Jag stödjer Kustmiljögruppen – “för ett gott liv i en livskraftig kommun”

Följande namngivna personer har givet ett frivilligt bidrag till Kustmiljögruppen – allt i syfte att stödja denna ideella förening som i sin funktion är opolitisk, icke religiös, oberoende och fristående organisation, utan några som helst sär- och/eller egenintressen som skall agera i lokala, regionala och nationella fora för att Sveriges nationella miljömål inom vattenområdet vad avser…

# Levande sjöar och vattendrag
# Hav i balans samt levande kust och skärgård,
# Myllrande våtmarker
# Ett rikt växt- och djurliv
# Grundvatten av god kvalitet
# Ingen övergödning

… skall nås från tid till annan angiven tidsram inom verksamhetsområdet Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden i synnerhet och Kalmarsund samt Östersjön i allmänhet.

Kustmiljögruppens bankgironummer är: 5896-8090

* Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Bergkvara 2015
* Viktoria Eklund, London 2015
* Louise Lindqvist, Helsingborg 2015
* Lena Ovesson, Torsås 2017-2021
* Göran Wahlström, Djursvik 2015
* Till minne av Ulf Bruce 2020.
* Till minne av Ove Lind 2021