Verksamhetsplan 201206-201305

Innehållsförteckning 

Bakgrund……………………………………………………………..                        03

Uppgift……………………………………………………………..                        04

Kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda

s.k. miljöbränsle, akrylatbensin……………………………….…                       04

Sponsorkampanj för perioden 2013-2015……………………..                       05

Revidering av Kustvårdsplan 2013-2016………………………                       06

Studiecirkel om ”Skogens vatten”………………………………                       06

Revidering av stadgar……………………………………………                        07

Utbildning av ”miljöambassadörer”……………………………..                        08

Att genomföra av årsmötet fattat beslut2011-05-21, § 23

om införnadet av AG-grupper………………………………….                         08

Alternativa placeringsformer för det egna kapitalet………….                         09

Översättning av hemsidans information av allmän karaktär

till tyska…………………………………………………………..                         09

Genomförasnde av de årlöigt återkommande höst- och

vårträffarna med intressanta och relevanta teman…………..                        10

Vasslåtter………………………………………………………….                        10

Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering

av vasspelletstillverkning…………………………………..…….                       11

Att aktivt deltaga i Vattenrådets sammanträden och de

miljöaktiviteter som Vattenrådet inbjuder till……………….…..                       12

Torsås Kustmiljögrupp deltar som referensgrupp för Torsås

kommuns Va-planprocess……………………………………….                       12

Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i VB                        12

Torås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i

”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019”…………..                         12

 Klicka här för att läsa hela verksamhetsplanen. (PDF)