Diarium 2016 fr.o.m. 2016-01-01

# Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

April månad
2016-04-30
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Lantbrukardag den 4 maj 2016” jämte två bifogade filer…
# Aluminium i kornas drivgång halverade fosforläckaget. (PDF)
# Satsning ska minska fosforläckaget från lantbruket. (PDF)
2016-04-29
Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med rubriken Lst. beslut 525-2867-16, som avser förnyat tillstånd för vass-slåtter 2016-2020 jämte en bifogad fil…
# Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken angående vassklippning på flertalet fastigheter, Torsås kommun. (PDF)
2016-04-29
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Aluminium i kornas drivgång halverade fosforläckaget”.
2016-04-28
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med information om, att följande personer i Kustmiljögruppen Pia Prestel, Leif Lindberg och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund har för avsikt, att delta i heldagsseminariet ”Skydda och vårda våra viktiga vikar” tisdagen den 10 maj 2016 på Linnéuniversitetet.
2016-04-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Sammanträdestider”.
2016-04-28
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2016-04-25 jämte en bifogad fil…
# § 16062 – § 16065, 2016-04-25 – Beslutsparagrafer i samverkan. (PDF)
2016-04-28

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Eibert Johansson och Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2016-04-25 jämte en bifogad fil…
# § 16061, 2016-04-25 – Järnsida Stugägareförening. (PDF)
2016-04-28
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till kontaktpersonerna för de medlemsföreningar som klipper vass protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2016-04-25 jämte en bifogad fil…
# § 16060, 2016-04-25 – Erfarenheter av vasslåtter med siktet inställt på 2016-2020. (PDF)
2016-04-28

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till arbetsgruppen för genomförandet av konferensen ”Skogens vatten – allas vårt vatten” protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2016-04-25 jämte en bifogad fil…
# § 16057, 2016-04-25 – Skogens vatten – allas vårt vatten. (PDF)
2016-04-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Havs- och vattenforum i Göteborg den 24-25 maj 2016”.
2016-04-28
Inkommer från Länsstyrelsen i Kalmar län Fokus Landsbygd nr 4 april 2016. (PDF)
2016-04-28
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Ulf K Svensson, Björkenäs Stugförening med rubriken ”Vi saknar från Din medlemsförening förslag på ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse”.
2016-04-27

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Sammanträdestider”.
2016-04-26

Inkommer kopia av mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Framtagning av underlag till Bergkvaradagen 2016-05-05 – kompletterande foton på styrelsens ledamöter”.
2016-04-26
Inkommer Projektnytt från Greppa Näringen via mail (PDF) med rubriken ”Satsning ska minska fosforläckaget från lantbruket”.

2016-04-26
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Skogens vatten den 16 september 2016”. Länk till hemsidan www.torsas.se/projekt
2016-04-26
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Spigg! Bergkvaradagen”.
2016-04-25
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Anna Thore hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental med rubriken ”Ny hemläxa och snabb träff”.
2016-04-25
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Vi saknar från Din medlemsförening förslag på ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017”.
2016-04-25
Inkommer svarsmail från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kvällens möte”.
2016-04-23
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Återkoppling från onsdagens våtmarksseminarium i Lilla Böslid”.
2016-04-23
Sekretariatet översänder mail (PDF) till samtliga kontaktpersoner i Kustmiljögruppens medlemsföreningar jämte styrelsens ledamöter med rubriken ”En heldag med fokus på grunda kustnära havsvikar”.
2016-04-23
Inkommer vidarebefordrat svarsmail för kännedom (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet med rubriken ”Måndagens möte med Kustmiljögruppen i Södra Kärr”.
2016-04-22
Inkommer mail (PDF) från Karin Johannesson, fil.dr. vid miljöanalysenheten, Jordbruksverket med rubriken ”Deltagarlista och presentationer från våtmarksseminariet 2016-04-20 i Lilla Böslid” jämte fyra bifogade filer…
# Deltagarlista 2016-04-20. (PDF)
# Presentation EviEMs rapport. (PDF)
# Presentation Jordbruksverkets rapport. (PDF)
# Presentation Jos Verhoeven. (PDF)
# Integrated Buffer Zones – BalticSea2020. (PDF)
2016-04-22
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental med rubriken ”Ny hemläxa och snabb träff”. 
2016-04-21

Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo med rubriken ”Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017”.
2016-04-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Owe Lindh, ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Tjänstgöring som ordinarie ledamot vid styrelsesammanträde 2016-04-25”.
2016-04-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Karin Johannesson, fil.dr. vid miljöanalysenheten vid Jordbruksverket jämte två bifogade filer…
# Jordbruksverkets rapport hittas på länken nedan…   http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra157.html
# EviEMs rapport hittas på länken nedan…
http://www.eviem.se/sv/projekt/vatmarker-som-kvavefallor/
2016-04-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ordinarie ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med  rubriken ”Kallelse till styrelsemöte i Kustmiljögruppen 2016-04-25”.
2016-04-19
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med rubriken ”Våryran och Bergkvaradagen i maj 2016” jämte tre bifogade filer…
# Våryra 2016 – A-3 poster. (PDF)
# Bergkvaradagen 2016 – programblad. (PDF)
# Bergkvaradagen 2016 – annons B. (PDF)
2016-04-19
Inkommer Nyhetsbrev från Greppa Näringen via mail (PDF) med rubriken ”Så kan höga fosforhalter i jorden minskas”.
2016-04-19

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Framtagning av underlag till Bergkvaradagen 2016-05-05”.
2016-04-18
Sekretariatet översänder via mail (PDF) KALLELSE till styrelsemöte måndagen den 25 april 2016 hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund med presidiets förslag till dagordning samt ärendeberedning till styrelsens samtliga ledamöter såväl ordinarie såväl som till ersättare samt föreningens revisorer jämte en bifogad fil…
# Kallelse till styrelsemöte i Kustmiljögruppen 2016-04-25. (PDF) 
2016-04-18
Valberedningen översänder via sin ordförande Pia Prestel mail (PDF) till samtliga ordförande i Kustmiljögruppens medlemsföreningar med rubriken ”Vi saknar från Din medlemsförening förslag på ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse” jämte två bifogade filer…
# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017. (PDF)
# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens styrelse 2011-2016. (PDF)
2016-04-18
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Seminarier 10 maj i Kalmar gällande grunda kustnära miljöer”.
2016-04-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelen i Kalmar län med rubriken ”Konferensmaterial från Vattenmyndighetens seminarium om framtidens vatten 2016-03-15” jämte en bilfogad fil…
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2016/Pages/diskussioner-for-ett-effektivare-atgardsarbete.aspx
2016-04-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Styrelsesammanträde hos Kåge den 25 april 2015, klockan 18.00”.
2016-04-16
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Kustmiljögruppens revisorer Jan och Solbrith Hellman förfrågan om lämplig tid och mötespunkt för underskrift av revisionsuppdraget i årsredovisningen för 2015. 
2016-04-15
Inkommer brevledes undertecknad samordnad skrivelse (PDF) gällande samråd för våtmark på fastigheten Ilingetorp 2:6, ärende 2014/bmn 20.
2016-04-15
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, Lena Peribert och Robert Briland, Kustmiljögruppen med rubriken ”Nu är det klart med Swedbanks bidrag till ”Skogens vatten – allas vårt vatten”.
2016-04-14
Inkommer mail (PDF) från Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum med rubriken ”Kulturseminarium Hembygd 2016-10-04”.
2016-04-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Olof Engstedt, projektledare Rovfisk Kalmar-Östergötland vid Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.
2016-04-13
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Aktiviteter i Vattenrådet under våren och hösten 2016”.
2016-04-13
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Renate Foks, Ostkustens vattensamling med rubriken ”Workshop kring strategiska mål och visioner”.
2016-04-12
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Vision Bergkvara årsmöte – 19/4 kl. 18.30” jämte en bifogad fil…
# Agenda vid årsmöte med föreningen Vision Bergkvara den 19 april 2016, kl. 18.30. (PDF)
2016-04-12
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Nu är samrådstexten klar för signering”.
2016-04-12
Sekretariatet anmäler via mail (PDF) Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel, att deltaga och representera Kustmiljögruppen vid SydostLeaders informationskväll om finansieringsmöjligheter av utvecklingsprojekt onsdagen den 13 april 2016 i Örsjö bygdegård jämte en bifogad fil…
# Tips/sammanfattning 2016-04-13 Örsjö Bygdegård. (PDF) 
2016-04-12
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Aktiviteter i Vattenrådet under våren och hösten” jämte tre bifogade filer…
# 24 april, klockan 10.00, fokus på Grisbäckens avrinningsområde. (PDF)
# Välkommen den 4 maj, klockan 10.00. (PDF)
# Teaser Skogens vatten – allas vårt vatten. (PDF)
2016-04-12
Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) till Karin Johannesson, miljöanalysenheten vid Jordbruksverket med rubriken ”Våtmarksseminarium – Lilla Böslid den 20 april 2016.
2016-04-11
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environment med rubriken ”Deltagande på innovation lab. 19-20 april 2016”.
2016-04-11
Inkommer mail (PDF) från Karin Johannesson, miljöanalysenheten vid Jordbruksverket med rubriken ”Våtmarksseminarium” 20 april 2016″.
2016-04-11
Sekretariatet vidarebefordrat inkommit mail (PDF) från Joel Parde, Leader Småland Sydost till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Välkommen till en informationskväll om finansieringsmöjligheter av utvecklingsprojekt via Arvsfonden, Idrottslyftet, Landsbygdsprogrammet och Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden”.
2016-04-11
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Grovplanering inför lördagen den 28 maj 2016”.
2016-04-11
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Olofs kontaktuppgifter – med upplägg”.
2016-04-11
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Begäran om samråd för våtmark på fastigheten Ilingetorp 2:6.
2016-04-09

Sekretariatet översänder via mail (PDF) spontana reflexioner på den samrådshandling som Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet överlämnade vid Vattenrådets överläggning torsdagen den 7 april 2016 med rubriken ”Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 2:6” jämte en bifogad fil…
# Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 2:6. (PDF)
2016-04-08
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Pias E-postadress på hemsidan”.
2016-04-08
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Olof Engstedt –  kontaktuppgifter”.
2016-04-07
Vid Vattenrådets sammanträde överlämnar Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet till Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel nedan specificerad handling med rubriken ”Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 2:6” jämte en bifogad fil…
# Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 2:6. (PDF)
2016-04-07
Vid Vattenrådets sammanträde överlämnar Pernilla Landin, sekretrare i Vattenrådet nedan specificerade handlingar som anknyter till den LOVA-ansökan som avser Grisbäcken – steg 2 och vars svar Vattenrådet väntar på från Länsstyrelsen i Kalmar län…
# 24 april, klockan 10.00, fokus på Grisbäckens avrinningsområde. (PDF)
# Välkommen den 4 maj, klockan 10.00. (PDF)
# Teaser Skogens vatten – allas vårt vatten. (PDF)
# Bilaga 2 – Blankett 1- Ansökan av bidrag för 2016. (PDF)
2016-04-07
Sekretariatet översänder via mail (PDF) på uppdrag av Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel till styrelsens samtliga ledamöter såväl ordinarie såväl som ersättare samt Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet remissbehandlingsärende med rubriken ”Brev till Järnsida Stugägareförening” enligt beslut i styrelsen 2016-02-22, § 16039 jämte en bifogad fil…
# Brev till Järnsida Stugägareförening enligt beslut i styrelsen 2016-02-22, § 16039.. (PDF)
2016-04-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet med rubriken ”Planering av arbetshelger under april/maj 2016”.
2016-04-07

Inkommer mail (PDF) från Louise Chyssler, kommunikationsassistent vid Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Havs- och vattenforum – nu är programmet klart” med mer information och anmälan på länken www.havochvatten.se/havforum.
2016-04-06
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp” jämte en bifogad fil…
# Brev till budgetberedningen 2016-04-06. (PDF)
2016-04-06
Sekretariatet översänder brevledes på uppdrag av valberedningens ordförande Pia Prestel den nya foldern, informationsbroschyren, utgåva 4 – våren 2016 jämte bilaga  till följande namngivna personer…
# Miljöstrateg Sven-Olof Petersson, Karlskorna kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 79, 371 21 Karlskrona.
# Mikael Nilsson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra.
# Sofia Persson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra.
# Ola Sennefjord, Tvärgatan 8, 388 30 Ljungbyholm.
 2016-04-05
Sekretariatet sänder via brev remissutgåva på reviderad och uppdaterad informationsbroschyr, utgåva 4 – våren 2016 till styrelsens samtliga ledamöter såväl ordinarie såväl som ersättare jämte 4 bifogade filer…
# Brevmissiv till ledamöterna. (PDF)
# Protokollsutdrag 2015-12-10, § 15241– Informationsbroschyr, utgåva 4 – våren 2016. (PDF)
# Folder/informationsbroschyr, utgåva 4 – våren 2016. (PDF)
# Folder/inbladning till informationsbroschyr. (PDF)
2016-04-04
Sekretariatet expedierar på ordförandens uppdrag via mail (PDF) utskick till samtliga ordföranden i Kustmiljögruppens medlemsföreningar med rubriken ”Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017” jämte två bifogade filer…
# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017. (PDF)
# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens styrelse 2011-2016. (PDF)
2016-04-04
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening med rubriken ”Ny ordförande i Bergkvara Samhällsförening”.
2016-04-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Meddelande Dnr 1504054, datum 2015-06-18”.
2016-04-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vassklippning”.
2016-04-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tillstånd för vassklippning 2015!”
2016-04-03

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Anna Thore”.
2016-04-03
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Expertmöte med race för the Baltic 2016-04-04”.
2016-04-02
Sekretariatet översänder via mail (PDF) handlingar till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vassklippning 2015!”, som avser Björkenäs Stugförening.
2016-04-02
Sekretariatet översänder via mail (PDF) handlingar till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Meddelande Dnr 1504054 datum 150618”, som avser Björkenäs Stugförening.
2016-04-02
Sekretariatet översänder via mail (PDF) handlingar till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tillstånd för vassklippning 2015!”, som avser Björkenäs Stugförening.
2016-04-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av valberedningen med rubriken ”Valberedningen träffas!” 
2016-04-01
Inkommer Nyhetsbrev från Greppa Näringen via mail (PDF) med rubriken ”Sverige har kommit långt, men mer kan göras”.
2016-04-01
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Faktura från WebbochForm.se, 2016-04-01.

Mars månad
2016-03-31
Inkommer svarsmail av personlig reflekterande karaktär från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljöstrateg vid kommunledningsförvaltningen i Karlskrona”.
2016-03-31
Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Skattebefrielse” jämte två bifogade filer…
# Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift. (PDF)
# Beslut om befrielse från uppgiftsskyldighet. (PDF)
2016-03-30
Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – dags att planera dagen!”
2016-03-30

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environment med rubriken ”Homework kring våra målsättningar och tidigare erfarenheter” jämte en bifogad fil…
# Homework 1 – ”City Accelerator Program – Learnings and key output from previous projects”. (PDF)
2016-03-30
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Bertil Lundgren, miljöprojektledare Borgholms kommun med rubriken ”Expertmöte med race for the Baltic 2016-04-04.
2016-03-30
Inkommer vidarebefordrad mailkorrespondens (PDF) mellan Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environment och Bertil Lundgren, miljöprojektledare, Borgholms kommun med rubriken ”Expertmöte med race for the Baltic 2016-04-04”.
2016-03-30
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Inläggning av folder, utgåva 4 – våren 2016 på hemsidan”.
2016-03-30

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tryckning av uppdaterad och reviderad info-folder, nr 4 – våren 2016 jämte bilaga”.
2016-03-30

Sekretariatet översänder via mail (PDF) underlagsmaterial till Valberedningens träff 2016-04-03 hos Pia Prestel i dennas bostad i Ragnabo jämte fyra bifogade filer…
# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017. (PDF)
# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens styrelse
2011- 2016
. (PDF)
# Profilbild – kompetensområden 2017. (PDF)
# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter 2017. (PDF)
2016-03-29
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental med rubriken ” Expertmöte med race for Baltic 4/4″.
2016-03-29
Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Valberedningen träffas”.
2016-03-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kustmiljökommittén i Torsås kommun”.
2016-03-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Projekt 2016 daterat 2015-03-01 på Vattenrådets hemsida”.
2016-03-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Utvärdringsschema av vass-slåtter 2015 med siktet inställt mot 2016-2020 jämte en bifogad fil…
# Sammanställning av utvärderingsschema per den 21 mars 2016 av vass-slåtter 2015. (PDF)
2016-03-29
Inkommer svarsmail av personlig reflekterande karaktär från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljöstrateg vid kommunledningsförvaltningen i Karlskrona.
2016-03-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Solbrith och Jan Hellman, revisorer i Kustmiljögruppen med rubriken ”Lotteri”.
2016-03-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Revidering av Kustmiljögruppens informationsbroschyr” jämte två bifogade filer…
# Folder Kustmiljögruppen, utgåva 4 – våren 2016. (PDF)
# Bilaga folder våren 2016. (PDF)
2016-03-27
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Kustmiljögruppens revisorer Jan Hellman och Solbrith Hellman med rubriken ”Lotteriverksamhet – våren 2016 jämte en bifogad fil…
# § 16038, 2016-02-22 – Lotteriverksamhet våren 2016. (PDF)
2016-03-27
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – inbetalning av marknadsavgift”.
2016-03-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med rubriken ”Nytt vassklippnings tillstånd”.
2016-03-25

Sekretariatet översänder kompletterande information via mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Utvärdering av vass-slåtter 2015 med siktet inställt mot 2016-2020” jämte en bifogad fil…
# Utvärdering av vass-slåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020. (PDF)
2016-03-25
Sekretariatet översänder kompletterande information via mail (PDF) till Rune Fransén, Kustmiljögruppen med rubriken ”Nytt vassklippnings tillstånd” jämte en bifogad fil…
# Utvärdering av vass-slåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020. (PDF)
2016-03-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Revidering av Kustmiljögruppens informationsbroschyr” jämte två bifogade filer…
# Folder Kustmiljögruppen, utgåva 4 – våren 2016. (PDF)
# Bilaga folder 2016. (PDF)
2016-03-24
Inkommer mail (PDF) med rubriken ”Välkommen till Sustainable Business Dag 2016 – den ledande arenan för hållbara affärer i Norden”.
2016-03-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening utan egen rubrik, men som avser uppföljning av arbetsmöte hos sekreteraren den 5 mars 2016.
2016-03-23
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, hållbarhetsstrateg, WSP Environmental med rubriken ”Inbjudan 7 april fiskodling på land” jämte en bifogad fil…
# Ska du odla fisk i din lada? (PDF)
2016-03-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Informationsbroschyr – Skydda och vårda våra viktiga vikar”.
2016-03-23
Sekretariatet översänder kompletterande information via mail (PDF) till Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – dags att planera dagen”.
2016-03-23
Inkommer kompletterande svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kopiering av informationsmaterial till Bergkvaradagen den 5 maj 2016.
2016-03-22
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Kustmiljögruppen – Vision Bergkvara”.
2016-03-22
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med rubriken Bergkvaradagen 2016 – dags att planera dagen!”
2016-03-22
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kallelse till Vattenrådets styrelsemöte 7 april 2016, klockan 17.30”.
2016-03-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Vision Bergkvara – årsmöte mm 19/4”
2016-03-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Revidering av Kustmiljögruppens informationsbroschyr”.
2016-03-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Frågor som jag önskar få svar på”.
2016-03-21
Sekretariatet översänder via mail (PDF) remissutgåva till styrelsens samtliga ledamöter och ersättare med rubriken ”Uppgifter på hemsidan under rubriken Om oss/Bakgrund med svar till presidiet senast tisdagen den 29 mars 2016 jämte en bifogad fil…
# https://www.kustmiljogruppen.org/om/bakgrund/
2016-03-21
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, T.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020”.
2016-03-17
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Havet möter skogen”.
2016-03-17
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Årets kustmiljöturné” jämte två bifogade filer…
# Välkomna till Västervik den 2 juni 2016 (PDF)
# Teaser – Skogens vatten – allas vårt vatten. (PDF)
2016-03-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, samordnare vid Vattenrådskansliet, Kalmar kommun med rubriken ”Vattensamling: Vattenråd och Världsvattendagen” jämte två bifogade filer…
# Projektplan: Åtgärder för att minska näringsläckage från Slakmöre dike. (PDF)
# Projektplan: Åtgärder för att minska näringsläckage från Danesjö kanal. (PDF)
2016-03-16
Sekretariatet översänder via mail (PDF) begärda handlingar av Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen  med rubriken ”Excel och wordfil”.
2016-03-16
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning”.
2016-03-15
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens f.d. ordförande med rubriken ”Infobroschyr utgåva 4, våren 2016”.
2016-03-15
Inkommer förnyat svarsmail (PDF) från Sven-Olof Petersson, miljöstrateg vid kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun med rubriken ”Miljö- och vattenkonferens á la grand den 16 september 2016 i Torsås kommun”.
 2016-03-15
Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Message from 176340” jämte en bifogad fil…
# Revisionsberättelse för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31. (PDF) 
2016-03-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Sven-Olof Petersson, miljöstrateg vid kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun med rubriken ”Miljö- och vattenkonferens á la grand den 16 september 2016 i Torsås kommun”.
2016-03-14
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Kalmarsundskommissionen den 8 april 2016 med mera”.
2016-03-14
Sekretariatet översänder mail (PDF) för kännedom till delar av arbetsgruppen för vattenkonferensen ”Skogens vatten – allas vårt vatten” med rubriken Inkommen/inkomna anmälningar om deltagande i ”Skogens vatten – allas vårt vatten”.
2016-03-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Henrik Bokor, KS ordförande i Torsås kommun med anmälan om deltagande i konferensen ”Skogens vatten – allas vårt vatten” den 16 september 2016 i Torsås kommun.
2016-03-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Bra spridning av teaser om Skogens vatten – allas vårt vatten”.
2016-03-13
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”VB – årsmöte mm 19/4 2016.
2016-03-12
Sekretariatet meddelar via mail (PDF) till samtliga ledamöter i styrelsen såväl ordinarie såväl som ersättande ledamöter och föreningens revisorer att styrelsesammanträdet den 21 mars 2016 hos Lena Peribert är inställt till följd av att det inte finns ärenden som kräver omedelbara beslut.
2016-03-12
Inkommer svarsmail av personlig karaktär från John Bräutigam, f.d. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Miljö- och vattenkonferens á la grand den 16 september i Torsås kommun”.
2016-03-12
Sekretariatet översänder till det nätverk av personer som prenumererar på Kustmiljögruppens Nyhetsbrev information om den kommande ”Miljö- och vattenkonferens á la grand den 16 september i Torsås kommun på temat ”Skogens vatten – allas vårt vatten”…
# via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, som inte erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet.
# via mail (PDF) till Kustmiljögruppens sponsorer/vänföretagare.
# via mail (PDF) till exekutiva personer inom Torsås kommun, som inte erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet.
# via mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter, företag samt övriga som är intresserade av Kustmiljögruppens verksamhet och som inte tidigare erhållit information från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil…
# Teaser – ”SKOGENS VATTEN – ALLAS VÅRT VATTEN” 2016-09-16. (PDF)
2016-03-11
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Alvens egenskaper är avgörande för fosforläckaget”.
2013-03-11
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Renate Foks, Ostkustens vattensamling med rubriken ”Vattensamling: Vattenråd och Världsvattendagen”.
2016-03-11
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Återkoppling till samtal med Dig fredag e.m. den 4 mars 2016”.
2016-03-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Behöver hjälp under länklistan”.
2016-03-10
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – dags att planera dagen!” jämte en bifogad fil…
# Bergkvaradagen 2016 – Torsdag 5/5. (PDF)
2016-03-10
Inkommer mail (PDF) från Renate Foks med rubriken ”Vattensamling: Vattenråd och Världsvattendagen”.
2016-03-10
Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande besvarar inkommet mail (PDF) från Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun daterat 2016-03-01, som finns i diartiet med samma datum med rubriken ”Vassärende”.
2016-03-09
Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Anna Thore, miljöstrateg, WSP Environment med rubriken ”Pressmeddelande med anledning av att vi blivit pionjärer” jämte en bifogad fil…
# Pressmeddelande – Kalmarsundskommissionen en av 7 utvalda pionjärer för renare hav”. (PDF)
2016-03-08
Inkommer vidarebefordrat svarsmail av personlig karaktär för kännedom från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning!”
2016-03-07
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ” Angående styrelsemöte med Kustmiljögruppen den 21 mars 2016″.
2016-03-07

Inkommer mail (PDF) från Karl-Johan Persson, samordnare för vattenförvaltningsarbetet vid Länsstyrelsen i Kalmar med rubriken ”LST Kalmar, Workshop – Åtgärder i vatten jämte en bifogad fil…
# Inbjudan och program 2016-03-15. (PDF)
2016-03-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Sven-Olof Petersson, miljöstrateg vid kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun med rubriken ”Prenumeration på Kustmiljögruppens Nyhetsbrev 2016”.
2016-03-06
Inkommer vidarebefordrat mail av personlig karaktär från Ove Lindh, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Träff med Frida Portin!”
2016-03-06
Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”Kustmiljögruppen – Vision Bergkvara”.
2016-03-04
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Anmälan till Framtidens vattenarbete, Kalmar 15 mars 2016” för Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande.
2016-03-03

Sekretariatet bekräftar i mail (PDF) till Sven-Olof Petersson, Karlskrona kommun, att prenumerationen på Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för 2016 nu är registrerad jämte en bifogad fil…
# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, utgåva 1-2016. (PDF)
2016-03-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Anmälan till Framtidens vattenarbete, Kalmar 15 mars 2016” för Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppens sekreterare.
2016-03-03
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Vägbeskrivning” jämte en bifogad fil…
# Vägbeskrivning till Karl-Gustaf Eklund. (PDF)
2016-03-02
Inkommer mail (PDF) från Sven-Olof Petersson, Karlskrona kommun med rubriken ”Materialbeställning Torsås Kustmiljögrupp”.
2016-03-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Anna Carnelius, miljöskyddsinspektör, Kalmar kommun med rubriken ”En ny plan för Kalmars vatten”.
2016-03-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Kristina Strand, miljöinspektör vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun med rubriken ”Verksamhetsplaner för Bygg- och miljönämnden” jämte två bifogade filer…
# Verksamhetsplan för BoM nämnden 2015. (PDF)
# Verksamhetsplan för BoM nämnden 2016. (PDF)
2016-03-01
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, miljöstrateg vid WSP Environment med rubriken ”Welcome Pioneers/Baltic Sea City Accelerator”.
2016-03-01
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Diken”.
2016-03-01
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, miljöstrateg vid WSP Environment med rubriken ”Ny träff i Oskarshamn den 8 april 2016”.
2016-03-01
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Effektivt med små fältdammar”.
2016-03-01
Inkommer mail (PDF) från Martin Storm, samhällsbyggnadschef, Torsås kommun med rubriken ”Vassärende”.

Februari månad
2016-02-29
Workshop

Välkommen till Länsstyrelsen för en Workshop om framtidens vattenarbete.
15 mars 2016 13:00-18:00 på Länsstyrelsen i Kalmar. Programmet finnas här.
Kontaktpersoner: Erika Nilsson och Carola Lindberg Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt.
2016-02-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Behöver lite hjälp på hemsidan”.
2016-02-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Våtmarkens betydelse för att minska övergödningen – nu och i en framtid”.
2016-02-27
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Behöver lite hjälp med hemsidan”.
2016-02-26
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 22 februari 2016 till styrelsens samtliga ledamöter, såväl ordinarie såväl som ersättare samt till Kustmiljögruppens revisorer jämte en bifogad fil…
# Justerat protokoll på länken https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-02-22.pdf
2016-02-26
Sekretariatet expedierar beslutsärende via mail (PDF) från styrelsens sammanträde den 22 februari 2016 till Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening jämte en bifogad fil…
# §16039, 2016-02-22 – Järnsida Stugägareförening. (PDF)
2016-02-26
Sekretariatet expedierar beslutsärende via mail (PDF) från styrelsens sammanträde den 22 februari 2016 till Frida Portin, Vision Bergkvara och Ove Lindh, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse jämte en bifogad fil…
# § 16037, 2016-02-22 – Vision Bergkvara. (PDF)
 2016-02-26
Sekretariatet expedierar beslutsärenden via mail (PDF) från styrelsens sammanträde den 22 februari 2016 till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte fyra bifogade filer…
# § 16033, 2016-02-22 – Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte. (PDF)
# § 16034, 2016-02-22 – Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på
2016-2020. (PDF)
# § 16035, 2016-02-22 – Valberedning 2016. (PDF)
# § 16039, 2016-02-22 – Järnsida Stugägareförening. (PDF)
2016-02-26
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) styrelsens förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2015 till Kennert Täck, ledamot i Kustmiljögruppens styrelse under 2015 jämte en bifogad fil…
# Årsredovisning för verksamhetsåret 2015. (PDF)
2016-02-26
Sekretariatet expedierar beslutsärende via mail (PDF) från styrelsens sammanträde den 22 februari 2016 till arbetsgruppen för genomförande av vattenkonferensen ”Skogens vatten 2016-09-16” jämte en bifogad fil…
# § 16030, 2016-02-22 – Vatten- /miljökonferens á la grand – ”Skogens vatten
2016-09-16”. (PDF)
2016-02-26
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Förslag på vad vi skulle kunna bidra med, finns det något vi kan visa/lära andra Vattenråd? Gör vi något som är bra?
2016-02-26
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”God väg mot klimatmålet”.
2016-02-26
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, miljöstrateg vid WSP Environment med rubriken ”Välkommen till en diskussion om våtmarkens betydelse för att minska övergödningen – nu och i en framtid”.
2016-02-25
Inkommer mail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Fokus Landsbygd 2016-2”.

2016-02-22
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Förslag på vad vi skulle kunna bidra med, finns det något vi kan visa/lära andra vattenråd? Gör vi något som är bra?
2016-02-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Äger du ett hus med enskilt avlopp”?
2016-02-22
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Svar till Kustmiljögruppen och NCC”.
2016-02-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Deltagande i Kustmiljögruppens styrelsemöte 2016-02-22”.
2016-02-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Inläggning av teaser – Skogens vatten på Kustmiljögruppens hemsida – första sidan”.
2016-02-21
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg WSP Environmental med rubriken ”Ny träff i Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp”.
2016-02-21
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg WSP Environmental med rubriken ”Kallelse till höstens och vårens styrelsemöte i Kalmarsundskommissionen”.
2016-02-21
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Kennert Täck med rubriken ”Brev från Skatteverket till Kustmiljögruppen”.
2016-02-20
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, WebbochForm.se med förfrågan om det är möjligt att lägga in teasern – SKOGENS VATTEN – på Kustmiljögruppens hemsida – första sidan? jämte en bifogad fil…
# Teaser – SKOGENS VATTEN, utan Swedbanks logga. (PDF)
2016-02-20
Sekretariatet vidarebefordrar svarsmail med personliga reflektioner från John Bräutigam, Kustmiljögruppens f.d. ordförande med rubriken ”Årsredovisning!” till styrelsens samtliga ledamöter.
2016-02-20
Sekreteraren anmäler via mail (PDF) sitt deltagande i Kustmiljögruppens styrelsesammanträde måndagen den 22 februari 2016. 
2016-02-19
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Äger du ett hus med enskilt avlopp?” jämte tre frågor…
# Är denna information korrekt?
# Vad vet Du om detta?
# Hur skulle en sådan avgift och skatt påverka arbetet med de enskilda avloppen i Torsås kommun?
2016-02-19
Sekretariatet vidarebefordrat mail (PDF) från Jan Hellman, revisor i Kustmiljögruppen till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Bokslut 2015”.
2016-02-19
Inkommer mail/inbjudan (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”SKOGENS VATTEN 16 SEPT 2016” jämte en bifogad fil…
# Teaser som förhoppningsvis retar era smaklökar(PDF)
2016-02-19
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Sista versionen av Teaser” med information om…
# Teasern ligger på kommunens hemsida.
# Swedbanks logga är ej med, vi hoppas dock att vi får ett positivt svar gällande finansieringen.
# Teaser SKOGENS VATTEN, utan Swedbanks logga. (PDF)
2016-02-18
Inkommer mail (PDF) från Jan Hellman, revisor i Kustmiljögruppen med rubriken ”Bokslut 2015”.
2016-02-17
Inkommer svarsmail med personliga reflektioner från John Bräutigam, Kustmiljögruppens f.d. ordförande med rubriken ”Årsredovisning!”
2016-02-17
Sekretariatet översänder via mail (PDF) kompletterande handlingar inför styrelsens sammanträde den 22 februari 2016 jämte följande bilagor…
# Presidiets förslag till Årsredovisning för verksamhetsåret 2015. (PDF)
# Resultat- och balansräkning med noter. (PDF)
# Exempel på checklista inför event. (PDF)
# Exempel på lottlista, senast använd våren 2014. (PDF)
 2016-02-16
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”PP från KF 15/2 2016 jämte en bifogad fil…
# Powerpoint presentation inför KF-ledamöterna 15 februari 2016. (PDF)
2016-02-16
Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Bokslut” jämte en bifogad fil…
# Bokslut 2015. (PDF)
2016-02-15
Sekretariatet översänder via mail (PDF) KALLELSE jämte presidiets förslag till dagordning (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter, såväl de ordinarie såväl som ersättarna.
2016-02-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Årsredovisningens ekonomiavsnitt”.
2016-02-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Underlag till träff mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen”.
2016-02-14
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020” – Gunnarstorps Miljöförening.
2016-02-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Marcus Törnberg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Ledamot av Kustmiljögruppens styrelse”.
2016-02-13
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Årsredovisningens ekonomiavsnitt” jämte en bifogad fil…
# Årsredovisning 2015 – utkast färdiga delar. (PDF)
2016-02-12
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Greppa Näringen – nyhetsbrev” jämte en bifogad fil…
# Stora variationer när våtmarker fångar fosfor. (PDF)
2016-02-11

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Angående nyhetsinläggen i papperskorgen”.
2016-02-11
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Bokslut för 2015 – Torsås Kustmiljögrupp”.
2016-02-11
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Välkommen till Havs- och vattenforum – anmälan öppen”.
2016-02-11
Inkommer till sekretariatet svarsmail i mailbox (PDF) från nedan angivna avsändare med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020.
# Jan Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening jämte bilagda handlingar.
# Assar Johansson med svar om tider för klippning av vass för fyra medlemsföreningar.
# Pia Prestels mailutskick av fem frågor till de medlemsföreningar som klippt vass under 2015.
# Pia Prestel t.f. ordförande i Kustmiljögruppen översänder till John Bräutigam och Rune Fransén, båda Kustmiljögruppen information om  ankommet mail från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening.
# Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen översänder mail till Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening och meddelar att hans mail daterat den 9 februari 2016 mottagits och diarieförts av sekretariatet. 
2016-02-10
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Handläggning av vassklippning Järnsida Stugägareförening”.
2016-02-10
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Handläggning av vassklippning Järnsida Stugägareförening”.
2016-02-10
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med anledning av inkommen handling från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening 2016-02-09 jämte åtta inkomna handlingar…
# Till Torsås Kustmiljögrupps medlemsföreningar. (PDF)
# Samråd vass-slåtter och omhändertagande av vass. (PDF)
# Anmälda deltagare till Våträffen 2015-05-09. (DF)
# Tillstånd för vassklippning 2015. (PDF) 2015-06-06
# Jaen/ny vasstransport 2015-08-24. (PDF)
# Bröderna Ohlsson – 2015-09-25. (PDF)
# Anmälda deltagare till Höstträffen 2015-10-24.(PDF)
# Protokollsutdrag från föreningsstämma 2015-10-24 i Hagby hamn, som berör och summerar vassklippningssäsongen för 2015. (PDF)
# Inkommer svarsmail med rubriken – Tillstånd för vassklippning 2015 – Järnsida Stugägareförening. (PDF)
# Pia Prestel besvarar via mail Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med rubriken ”Bröderna Ohlsson. (PDF)
# Vassklippning i kommunens vatten, mail från Annika Åberg 2015-07-07. (PDF)
# Sammanställning av föreningar med godkända tillstånd som klipper vass 2015. (PDF)
2016-02-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020.
2016-02-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Södra Ragnabo Miljöförening med rubriken ”Vasslåtter – erfarenheter 2015” jämte en bifogad fil
# Södra Ragnabo…(PDF)
2016-02-09
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Underlag till tisdag kväll 16 februari Lyckebyåns vattenförbund” jämte en bifogad fil…
# Powerpointpresentation ”Regler om vatten – Lagtolken 2016-02-16 i Vissefjärda. (PDF)
2016-02-09
Inkommer kopia av mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt 2016-2020” jämte en bifogad fil…
# Beträffande ditt mail daterat 4 februari 2016. (PDF)
2016-02-08
Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör och ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Bokslut” jämte en bifogad fil…
# Resultat- och balansräkning för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31. (PDF)
2016-02-07
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) beslutsparagraf 16005 – ”Vatten- och miljökonferens á la grand 2016 – Skogens vatten” till arbetsgruppens ledamöter för konferensens genomförande jämte en bifogad fil…
# § 16005, 2016-01-25 – Skogens vatten 2016-09-16. (PDF)
2016-02-06

Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) från Christian Lindström, gatu- och parkchef i Torsås kommun till Rune Alexandersson, Gunnar Larsson, Kärrabo kustvårdsförening och Rune Fransén, Kustmiljögruppen med rubriken ”Delprojekt Badudden – Kärrabo Kustvårdsförening”.
2016-02-05
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Vasslåtter-15”.
2016-02-05
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Aktivitetsbild/bilder från tre dagars vattenvandringar utmed Grisbäcken”.
2016-02-05
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Vasslåtter 2015”.
2016-02-04
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ” Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020″.
2016-02-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Louise Lindqvist, socialsekreterare vid Ängelholms kommun med rubriken Kustmiljögruppens ”Nyhetsbrev, utgåva 1/2016”.
2016-02-03
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Uppgifter efter textinnehåll på mailen”.
2016-02-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Lokal bokad till Vårträffen 2016”.
2016-02-03
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Vi hälsar Dig välkommen till Torsås kommun – för ett gott liv i en livskraftig kommun”.
2016-02-02
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Tung utvärdering av odling av fångstgrödor”.
2016-02-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Kent Frej, ledamot av KS i Torsås kommun med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, utgåva 1/2016”.
2016-02-02
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Rune Alexandersson, Gunnar Larsson, Kärrabo kustvårdsförening, Rune Fransén, Kustmiljögruppen med rubriken ”Delprojekt 01 – Badudden, Kärrabo Kustvårdsförening” med kännedom till Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet och Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen.
2016-02-02
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, t.f. ordförande för Kustmiljögruppen med rubriken ”Hemsidans första sida”.
2016-02-02
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Gunnartorps Miljöförening och Ann-Christin Bayard, IUC i Kalmar AB med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, utgåva 1/2016”.
2016-02-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, utgåva 1/2016 samt uppgifter på anmälan om närvaro till kurs 16/2 i Vissefjärda samt om reviderad teaser till Skogens vatten.
2016-02-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Nästan färdigt förslag”.
2016-02-02
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Teknisk chef/Gatu- och Parkchef”.
2016-02-02
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollet från styrelsens sammanträde den 25 januari 2016 till styrelsens samtliga ledamöter, såväl ordinarie som ersättare samt till Kustmiljögruppens revisorer.
2016-02-01
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev, utgåva 1/2016 (PDF) via…
mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar,
mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.

Januari månad
2016-01-29
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen – Nyhetsbrev med rubriken ”Verktygslåda för ett klimatsmart lantbruk jämte en bifogad fil…
Verktygslåda för ett klimatsmart lantbruk”. (PDF)
2016-01-29
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Pär Larsson, Södra resp. Lena Peribert, Kustmiljögruppen på Pernilla Landins utskick med rubriken ”Nästan färdigt förslag” jämte en bifogad fil…
# Teaser SKOGENS VATTEN 20160129. (PDF)
2016-01-29
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Deltagande i Vattenrådets aktiviteter 15 och 16 februari 2016”.
2016-01-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, Kalmar kommun med rubriken ”Kustmiljögruppens Vårträff 2016-05-28”.
2016-01-28
Inkommer mail från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Fokus Landsbygd 2016-1, Länsstyrelsen i Kalmar län”. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av mailet
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2015/Pages/nytt-nummer-av-fokus-landsbygd–december.aspx
2016-01-27
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken ” Ölands Vattenråds Nyhetsbrev 2016:01″.
2016-01-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Ber om återkoppling på beslutsparagraf 16005, 2016-01-25”.
2016-01-26
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Minnesanteckningar från Vattenrådets senaste styrelsemöte”.

2016-01-25
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Inget ämne” jämte en bifogad fil…
# ”Agenda och handlingar” (PDF) från Vattenrådets sammanträde 2015-11-12, med punkter på dagordningen såsom…
– genomgång av verksamhetsplanen,
– genomgång av pågående projekt och aktiviteter,
– två projekt – LOVA – minska näringsläckaget,
– aktiviteter i Vattenrådet under våren,
– övriga frågor.
2016-01-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Länklista – Kustmiljögruppens hemsida”.
2016-01-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh med rubriken ”Du kallas som ersättare till Kustmiljögruppens sammanträde 2016-01-25”.
2016-01-22
Inkommer vidarebefordrat mail med personliga reflektioner för kännedom från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljömålsnytt i Kalmar län”, som är ett återkommande nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Kalmar län i vilket information lämnas om vad som händer och är på gång som rör miljömålen. Klicka på den blå länken för att ta del av hela Nyhetsbrevet http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2016/Pages/nytt-nyhetsbrev—miljomalsnytt-i-kalmar-lan.aspx?keyword=Milj%c3%b6m%c3%a5lsnytt
2016-01-20
Inkommer mail (PDF) från Karina Johansson, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Föreslå pristagare till Sjöstjärnan 2016”.
2016-01-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Deltagande i Vattenrådets sammanträde 2016-01-20”.
2016-01-19
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, sekreterare i Kalmarsundskommissionen med rubriken ”Nyhetsbrev” jämte två bifogade filer…
# Baltic Sea City Accelerator Letter of Intent Jan 2016. (PDF)
# Ansökan fiskodling. (PDF)
2016-01-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kallelse till styrelsemöte med Kustmiljögruppen 2016-01-25”.
2016-01-18
Sekretariatet översänder på ordförandens uppdrag via mail (PDF) KALLELSE till styrelsemöte måndagen den 25 januari 2016 med början klockan 18.00 hos Kar-Gustaf (Kåge) Eklund jämte följande handlingar…
# KALLELSE med presidiets förslag till dagordning och ärendeberedning. (PDF)
# Vägbeskrivning. (PDF)
# Matrisbild över ledamöternas huvudsakliga arbetsuppgifter i styrelsen 2016. (PDF)
# Förslag till Verksamhetsplan 2016 med plan 2017-2018. (PDF)
# Förslag till Verksamhetsbudget 2016 med plan 2017-2018. (PDF)
# Kustmiljögruppens remissvar avseende ”Samråd DETALJPLAN FÖR KROKA 4:39 – Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun.
# Hallbar kommun over tid med vattnets. (PDF)
# Uppdatering av uppgifter i Torsås kommuns föreningsregister med anledning av ny styrelse fr.o.m. 2016. (PDF)
2016-01-18
Kustmiljögruppens presidium översänder via mail (PDF) till BoM nämnden i Torsås kommun Kustmiljögruppens remissvar avseende ”Samråd DETALJPLAN FÖR KROKA 4:39 – Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun”. (PDF)
2016-01-18
Inkommer svarsmail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Akademiskt årsmöte”.
2016-01-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Joanna Kohnen, servicevägledare, Torsås kommun med rubriken ”Kommunen vill ha in synpunkter på sin slogan”.
2016-01-16
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Akademiskt årsmöte”. 
2016-01-16
Sekretariatet uppdaterar ADB-baserade uppgifter i Torsås kommuns föreningsregister(PDF) avseende Kustmiljögruppen
2016-01-16
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Torsås kommun med rubriken ”Kommunen vill ha in synpunkter på sin slogan” jämte en bifogad fil…
# Ett gott liv i en livskraftig kommun är för mig och Torsås Kustmiljögrupp liktydigt med En ”Hållbar kommun” – över tid med vattnets helt avgörande betydelse för de fem hörnstenarna – miljö, boende, rekreation, näringsliv och samhälle”.
2016-01-14
Inkommer via postförsändelse Medlemsbrev – December 2015 (PDF) från Greppa Näringen med rubriker ur innehållet…
# Du gör skillnad – nytt resultatkompendium och film om miljöarbetet.
# Greppa Näringen och de stora utmaningarna.
# Konferens gav energikick till rådgivarna.
# Stort internationellt intresse för Greppa Näringen.
 2016-01-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Uppdatering 2 på hemsidan”.
2016-01-13
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Här kommer två bilder”.
2016-01-12
Inkommer kopia av mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kustmiljögruppens förslag till remissvar”.
2016-01-12
Kustmiljögruppens presidium översänder via mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter samt till Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet och Birgitta Hedvall med rubriken ”Kustmiljögruppens förslag till remissvar” jämte en bifogad fil…
# KMG:s samrådssvar – Detaljplan för Kroka 4:39 – festplatsen, Djursvik, Torsås kommun. (PDF)
2016-01-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Fredrika Ternelius, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun med rubriken ”Detaljplan för Kroka 4:39”.
2016-01-11
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande av Kustmiljögruppen med rubriken ”Verksamhetsberättelse/verksamhetsbudget/verksamhetsplan”.
2016-01-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken Uppdatering av uppgifter på hemsidan”.
2016-01-09
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, WebbochFrom.se med rubriken ”Uppdatering av uppgifter på hemsidan jämte en bifogad fil…
# Information. (PDF)
2016-01-08
Inkommer svarsmail (PDF) från One.com med rubriken ”Uppdatering av kontaktinformation för domän Kustmiljogruppen.org”.
2016-01-08
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Kom ihåg att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade – Kustmiljogruppen.org”.
2016-01-08
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från John Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Kom ihåg att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade-Kustmiljogruppen.org ”.
2016-01-08
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vatten-miljökonferens 2016 – Skogens Vatten”. 
2016-01-07
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Nu fungerar hemsidan återigen”.
2016-01-07
Inkommer mail (PDF) Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Här kommer 2 bilder” samt information om vidtagna planeringsåtgärder för vattenkonferensen ”Skogens Vatten – 2016 med uppgifter om preliminärbokad lokal, Gullabo (Petamåla) bygdegård, antal sittplatser, max 80 deltagare, Cateringfirma i Gullabo mm.
2016-01-06
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Kommentarer till budgetförslag” jämte en bifogad fil…
# Förslag till Verksamhetsbudget 2016-2018. (PDF)
2016-01-05
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kallelse till styrelsemöte onsdagen den 20 januari 2016”.
2016-01-05
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Kommentarer till Verksamhetsplan 2016-2018” jämte en bifogad fil…
# Förslag till Verksamhetsplan 2016-2018. (PDF)
2016-01-05
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kustmiljögruppen expedierar § 15237 – Vattenkonferens 2016 – från styrelsens sammanträde 2015-12-10.”
2016-01-04
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) §15247, 2015-12-10 från styrelsens sammanträde den 10 december 2015 till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, styrelsens samtliga ledamöter samt utvalda politiker och tjänstemän i Torsås kommun jämte en bifogad fil…
# § 15247, 2015-12-10 – Vårträff 2016. (PDF)
2016-01-04
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15238, 2015-12-10 från styrelsens sammanträde den 10 december 2015 till Rune Alexandersson och Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening jämte en bifogad fil…
# § 15238, 2015-12-10 – Förstudie av vattenförbättrande åtgärder utmed kuststräckan mellan Badudden i Bergkvara och Skeppevik. (PDF)
2016-01-04
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15237, 2015-12-10 från styrelsens sammanträde 2015-12-10 till arbetsgruppen för genomförandet av ”Vattenkonferens 2016” jämte en bifogad fil…
# § 15237, 2015-12-10 till arbetsgruppen för genomförandet av ”Vattenkonferens 2016 om Skogens Vatten”. (PDF)
2016-01-04
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15236, 2015-12-10 från styrelsens sammanträde 2015-12-10 till Frida Portin, VB och Ove Lindh KMG jämte en bifogad fil…
§ 15236, 2015-12-10 – ”Kustmiljögruppens representation i Vision Bergkvara”. (PDF)
2016-01-04
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Faktura kvartal 4”.
2016-01-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Anna Thore, sekreterare i Kalmarsundskommissionen med rubriken Kustmiljögruppens representation i KSK:s samverkansgrupp.
2016-01-04
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande fram till 2015-12-31 med rubriken ”Vattenrådet har fått kungörelse gällande detaljplan för Kroka 4:39 – festplatsen Djursvik”.
2016-01-03
Inkommer kopia av mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Automatgenererade mail”.