Årsberättelse för verksamhetsåret 2004

Den 24 april 2004 konstituerades Torsås Kustmiljögrupp som en ideell förening. Denna skall vara en samorganisation för de ideella föreningar i Torsås kommun som stödjer arbetet med att förbättra kustmiljön och som antagits som medlemmar i gruppen. Torsås Kustmiljögrupp har sitt säte i Bergkvara, Torsås kommun.

Vid konstitueringen deltog tio ideella föreningar som längs Torsås-kusten stödjer arbetet med att förbättra kustmiljön. Följande personer valdes in i styrelsen:

Mats Elgqvist, Ragnabo Miljöförening, ordförande; Håkan Larsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo, sekreterare; Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening, kassör; Ulf Svensson, Skeppeviks Stugförening, ledamot; Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille, suppleant.

Protokoll och stadgar finns på kustmiljögruppens hemsida www.kustmiljogruppen.org samman med övrig information kring gruppen och dess verksamhet. Torsås Kustmiljögrupp finns registrerad i Torsås kommuns föreningsregister och är också godkänd till föreningskatalogen på Internet. Kustmiljögruppens hemsida kan även nås via Torsås kommuns hemsida www.torsas.se klicka där på rubriken ”Kustvård”.

Under verksamhetsåret 2004 har kustmiljögruppen genom sin styrelse lagt ner ett stort arbete med Torsås Kustvårdsplan. Detta arbete har skett i styrgruppen och arbetsgruppen för kustvårdsplanen där även ingått representanter för Torsås kommun och Länsstyrelsen. Kustvårdsplanen har till huvuddelen baserats på de förslag till åtgärder som inlämnats av föreningarna i Torsås Kustmiljögrupp.

Kustvårdsplanen bygger också i stora stycken på underlagsrapporten för Torsås kustvårdsplan ”Grunda Kustnära Områden i Torsås Kommun” (som finns utlagd på kustmiljögruppens hemsida). Medlemmar från Torsås Kustmiljögrupp deltog även aktivt i framtagandet av denna underlagsrapport genom att ingå i arbetsgruppen ”Landgruppen” och genom att alla föreningarna varit representerade i en referensgrupp.

Landgruppen –även kallad ”landkrabborna” finns kvar som arbetsgrupp (knuten till Torsås Kustmiljögrupp) och har under 2004 haft uppdraget att arbeta med frågan om teknik för att rena badplatser från det slam som täcker botten. I Landgruppen ingår:

Leif Lindberg (sammankallande); Kerstin Ahlberg (Torsås kommun); Ernie Lennartsson; Magnus Nilsén; Magnus Svensson(LRF); Ulf Svensson och Birgitta Hedvall.

I juni månad deltog Torsås Kustmiljögrupp vid ett extra sammanträde i EU-projektet BaltCoast. Mötet ägde rum i staden Vasa, Finland. I mötet ingick bl.a. olika workshops. Kustmiljögruppen var inbjuden för att tillsammans med Torsås kommun presentera kustmiljöprojekten i Torsås. Från Kustmiljögruppen deltog Birgitta Hedvall. Övriga deltagare från Sverige var representanter från Länsstyrelsen i Kalmar samt representanter från Västerviks och Oskarshamns kommuner.

Styrelsen har under året arbetat aktivt för att få fram insatser för att förbättra Bruatorpsån och de områden som berörs av den liksom åtgärder som berör områdena kring Örarevet. Torsås kommun kommer att vara projektägare för fiskvandringen vid Ådholmen och kommer därmed att samordna olika frågeställningar. Ytterligare projekt är på gång. Miljöföreningen i Gunnarstorp har under hösten förberett ett lokalt vassröjningsprojekt.

Torsås Kustmiljögrupp har ett mycket gott samarbete med miljöföreningar i bl.a. Mönsterås kommun och Kalmar kommun. Den 27 juli var kustmiljögruppen inbjuden till Kalmar Norra Miljöförening för att informera om Kustmiljöprojekten i Torsås. Från kustmiljögruppen informerade Mats Elgqvist och Håkan Larsson. Informationen var mycket uppskattad och träffen var en inledning till fortsatt samarbete.

Senare under året anordnade Kalmar Norra Miljöförening med stöd av Länsstyrelsen i Kalmar ett mycket uppskattat studiebesök i Helsingborg för att titta på miljöåtgärder som bedrivs av Helsingborgs kommun längs Rååns vattenväg. Förhållandena kring Råån påminner mycket om förhållandena kring Bruatorpsån. Med hjälp av åtgärder som ett 50-tal Våtmarker, Kvävemurar, Reglerad dränering, Dammar, Minivåtmarker, Återställande av diken till meandrande (långsamt rinnande) flöden samt ett antal ytterligare åtgärder arbetar Helsingborg kommun kraftfullt för att återskapa landskapets tidigare naturliga förmåga att rena vattnet från närsalter. Förutom representanter från Torsås Kustmiljögrupp deltog i studiebesöket bl.a. representanter från Torsås kommun, representanter från lantbruket i Torsås m.fl.

Kustmiljögruppen tillskrev i augusti månad Torsås kommun med krav på att det i Torsås kommuns budget läggs in medel till både personella och ekonomiska resurser för att de olika projekten i den kommande kustvårdsplanen skall kunna förverkligas.

Kustmiljögruppen yttrade sig i augusti månad över Länsstyrelsens konsekvensutredning avseende spridningsarealer för naturgödsel.

I augusti månad ansökte Kustmiljögruppen via Torsås kommun och Länsstyrelsen om projektmedel från Naturvårdsverket för att kunna anordna en KustmiljöExpo i syfte att informera kommuninvånare och besökare om kustmiljön längs hela kommunens kuststräcka. Syftet med projektet är vidare att motivera kommuninvånarna och besökare att arbeta för en förbättring av kustmiljön genom åtgärder på det lokala planet där alla kan medverka i sin närmiljö.

Totalt beräknas kostnaden för att ta fram KustmiljöExpon till 16.500sek Genom beslut av Länsstyrelsen i Kalmar län 2004-11-22 beviljades 50 % av totalkostnaden i bidrag. Kustmiljögruppen medfinansierar resterande del. KustmiljöExpon kommer att visas i samma lokaler som VindkraftExpon i Bergkvara hamn.

Den 24 september besökte representanter från kustmiljögruppens landgrupp företagen NCC och MILMAN Miljömuddring på Lindö i Kalmar varifrån man bedriver ett stort och intressant miljömuddringsprojekt. Det gäller muddring av vikar och badstränder via bottensugning med hjälp av pumpar och borttransport av bottenslammet via plaströr till lämpliga områden.

Den 25 september deltog Kustmiljögruppens medlemmar i en visning av exempel på genomförda kustmiljöprojekt i Torsås kommun. Visningen arrangerades av Kerstin Ahlberg, Torsås kommun. Hon visade tillsammans med projektägare exempel på våtmarker i skogsbygd och slättbygd samt projektet Ragnabo Dämme, som är ett av landets första projekt för reglerad dränering på åkermark kombinerat med återbevattning.

Torsås Miljönämnds ordinarie sammanträde den 20 oktober inleddes med att Håkan Larsson och Ulf Svensson från Kustmiljögruppen informerade om gruppens uppbyggnad, verksamhet och mål. Stort intresse förelåg från miljönämndens ledamöter kring gruppens sätt att arbeta och kring de många genomförda och pågående projekten.

Vid ett extra sammanträde i Torsås kommunstyrelses AU den 8 december överlämnade arbetsgruppen för Torsås Kustvårdsplan det färdiga förslaget till kustvårdsplan till Torsås kommun. I arbetsgruppen har från Kustmiljögruppen ingått Mats Elgqvist, Birgitta Hedvall, Håkan Larsson, Leif Lindberg och Ulf Svensson. Från Torsås kommun har ingått Kerstin Ahlberg, Jan Andersson och Rune Fransén. Länsstyrelsen har i arbetsgruppen representerats av Göran Folbert och Anders Kjellberg.

Den 2 november gjorde TV 4 ”Sydostnytt” ett program kring genomförda kustmiljöprojekt i Torsås kommun. Representanter från projektägare, kommun och kustmiljögruppen deltog.

Den 22 november beviljades Kustmiljögruppen även ett bidrag på högst 11.000sek till projektet ”Rensning av Ökökanalen.

Den 23 november besöktes ett antal badplatsområden längs Torsås kusten av representanter för kustmiljögruppens landgrupp, Torsås kommun samt företaget MILMAN miljömuddring. Ändamålet med besöket var att bestämma lämpliga områden för provtagningar kring bl.a. tungmetaller.

Följande protokollförda möten har hållits i Styrelsen under året:

04-06-01; 04-07-26; 04-08-24; 04-09-21; 04-11-22.

Föreningar som ingår i Torsås Kustmiljögrupp:
Gunnarstorps Miljöförening, Djursviks Hamnförening, Djursviks Samhällsförening, Norra Ragnabo Miljöförening, Ragnabo Stugförening, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening, Miljöföreningen Södra Ragnabo, Bergkvara Samhällsförening, Skeppeviks Stugförening, Norra Kärr Stugförening, Järnsida Stugförening, Södra Kärr Samhällsförening.