Årsberättelse för verksamhetsåret 2005

Under inledningen av verksamhetsåret 2005 gjorde kustmiljögruppen genom sin styrelse stora insatser för att få till stånd och driva igenom Kustvårdsplanen för hela Torsås Kommun. Detta arbete skedde i direkt samarbete med Torsås kommun och Länsstyrelsen inom ramen för den etablerade styrgruppen och dess arbetsgrupp. Glädjande nog antogs Kustvårdsplanen enhälligt av Torsås Kommunfullmäktige 2005-06-15, § 49.

Under vecka 11 arrangerades en Östersjö-vecka på initiativ av eleverna på korrespondensgymnasiet i Torsås. Eleverna genomförde även ett sceniskt musikprojekt ”Under ytan”. Elevernas målsättning var att öka kunskapen om Östersjöns tillstånd. Kustmiljögruppen deltog med en utställning på biblioteket i Torsås, som beskrev det kustmiljöarbete som bedrivs av Kustmiljögruppen och de i gruppen ingående föreningarna.

Torsdagen den 17 mars deltog representanter för Kustmiljögruppen i ett heldagsprogram som bl.a. omfattade en bred paneldebatt kring Östersjöfrågor. I paneldebatten var ett stort antal organisationer och föreningar med anknytning till Östersjöfrågor aktivt engagerade. Moderator för debatten var Birgitta Hedvall från Kustmiljögruppen.

Kustmiljökonferens IV genomfördes 27-28 september i Bergkvara med sammanlagt 65 deltagare från miljödepartementet och i princip alla myndigheter på central och lokal nivå som är involverade i kustmiljöarbetet jämte representanter från intresseorganisationer och för de 16 ideella föreningar som nu ingår i Kustmiljögruppen. Deltagarna i konferensen fick tillfälle att dela med sig och ta till sig mycket ny kunskap under de två dagar som konferensen pågick.

Konferensen genomfördes med föreläsningar varvade med givande diskussioner i större eller mindre grupper där alla hade möjlighet att komma till tals och där många nya idéer väcktes. En utställning kring Kustmiljögruppens arbete hittills fanns också på plats. Minnesanteckningarna från konferensen har mailats ut till respektive förening men kan också enkelt läsas på kustmiljögruppens hemsida www.kustmiljogruppen.org.

Liksom vid tidigare genomförda kustmiljökonferenser svarade Kustmiljögruppen för planeringen och arrangemangen medan Kommunen stod för kostnaderna och den administrativa servicen.

På inbjudan av Regionförbundet i Kalmar deltog Torsås Kustmiljögrupp den 5-7 oktober i en konferens i Litauen där syftet var att söka skapa ett internationellt kontaktnät ”Water Forum” på alla nivåer som ett led i att komma tillrätta med problematiken i vår del av Östersjön.

Deltagare kom från Lettland, Litauen, Ryssland (Kaliningrad), Polen och tre län i Sverige (Småland, Blekinge, Kronoberg). För att lämna en i dessa sammanhang kanske något annorlunda infallsvinkel hade Mats Elgqvist från Torsås Kustmiljögrupp blivit ombedd att beskriva hur samverkan enligt ”Torsås-modellen” fungerar. Ett eventuellt beslut om tillskapandet av ett s.k. ”Water Forum” kommer att tas senare.

Den 10-poängskurs som i höstas startade vid Högskolan i Kalmar kring vattendirektivet och akvatiska miljöer inleddes med en redovisning av hur kustmiljöarbetet i Torsås vuxit fram. Mats Elgqvist från Kustmiljögruppen redovisade de olika genomströmningsprojekt som genomförts på initiativ från gräsrotsnivå. Vidare hur de regelbundna Kustmiljökonferenserna samlat experter från olika områden och hur detta i sin tur successivt lett fram till framtagande av en väl förankrad Kustvårdsplan.

Kommunekolog Kerstin Ahlberg redovisade därefter de åtgärder som Torsås Kommun redan vidtagit och vad som ligger i åtgärdskatalogen. Heldagsprogrammet avslutades med dels ett fältbesök hos lantbrukare Bertil Aspernäs, som lämnade en intressant, medryckande och för studenterna tankeväckande redovisning av sitt pilotprojekt med reglerad dränering och dels ett studiebesök vid Saltskärsbron för demonstration av effekterna av de olika genomströmningsprojekten. (Studenterna förbluffades över den snabba och ständiga strömväxling som sker vid broarna och som säkerställer en god syresättning av vikarna)

Baserad på tidigare material sammanställdes en intressant  och aktuell utställning kring kustmiljöarbetet i Torsås  med ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket. Den har i höst exponerats av Torsås Kustmiljögrupp i Torsås Bibliotek. Utställningen visar i text och bilder de projekt som redan genomförts för att förbättra kustmiljön. Kommande åtgärder visas också samt de förslag som fortlöpande förs fram för ytterligare förbättringar av kustmiljön. Skärmutställningen visades i sommar också i samma lokaler som där Vind-Expon håller till.

Under hela året har Torsås miljökontor och dess kommunekolog jobbat idogt med planering och genomförande av våtmarker, kvävemurar, fiskeomlöp, vassröjning m.m. Två våtmarker har anlagts i Djursvik och Ragnabo. Ett omlöp vid Ådholmen har formats för att bl.a. öring ska kunna vandra upp i Bruatorpsån-Torsåsån. En kvävemur är nästan klar på Kroka gård för att reducera överskottskväve och fosfor från åkermarken. Det rör sig om ett dike i jordbrukslandskapet beläget väster om Ådholmen, som rinner ut i Bruatorpsån.

I anslutning till den nya våtmarken i Ragnabo, Bergkvara, är det också klart med vassröjning av ett större vattenområde. Kommunen har även inköpt en vassröjningsbåt med trailer och även en GPS samt Syremätare att användas i havsvikarna längs kusten.

Kustmiljögruppen följer också det löpande samråd som sker mellan Kommunen och Länsstyrelsens fiskerienhet om lämpliga platser för etablering av odling av fiskyngel – främst gädda och abborre – för senare utsättning i våra lokala vikar.

Länsstyrelsen utsände i november en remiss beträffande förslag till bevarandeplan för Natura 2000-området Örarevet (SE0330032). Kustmiljögruppen reagerade inledningsvis skarpt på det faktum att gruppen inte utsetts till remissinstans samt på den dåliga kunskap remissförfattaren visade om det omfattande kustvårdsarbete som bedrivs av föreningarna inom kustmiljögruppen.

I det remissvar som slutligen lämnades stödde Kustmiljögruppen till fullo de synpunkter som framförts i det väl genomarbetade remissvaret från Gunnarstorps Miljöförening. Kustmiljögruppen kompletterade med information om de olika kustmiljöförbättrande åtgärder som de olika föreningarna i gruppen redan genomfört. Kustmiljögruppen reagerade på de passiva remissförslagen från Länsstyrelsen och betonade vikten av lokala åtgärder i de svårt belastade vikarna. Lokala åtgärder kan ge direkta effekter i de berörda vikarna och även på sikt påverka Östersjön.

Den 20 december svarade Länsstyrelsen på den  kritik som Kustmiljögruppen framfört enligt ovan. Svaret visade att man tagit till sig kritiken och att ändringar skett. Länsstyrelsen betonade även vikten av en fortsatt bra dialog och diskussion med Kustmiljögruppen och Gunnarstorps Miljöförening kring möjliga åtgärder rörande kustmiljön vid Örarevet.

Nu i december kom den fina JULKLAPPEN från miljökontoret: Sedimentsprovtagningen är genomförd i S:a Kärr, Skeppevik, Badudden, Ängaskär, Norra Ragnabo, Djursvik och Båtastan! Därmed bör det nu finnas tillräckligt underlag för att Kommunen omgående ska kunna ta itu med direkta åtgärder för att rusta upp våra fina badplatser.

Kustmiljögruppen har under året varit och kommer fortsatt att vara starkt engagerad i att få Kommunen att snarast ta ställning till och fatta beslut om hur de angelägna frågorna om hur VA-problematiken ska lösas för områdena söder om Bergkvara.

Kustmiljögruppens årsmöte hölls den 21 maj 2005.

Följande protokollförda möten har hållits i Styrelsen under året:
05-05-08; 05-11-29;

Föreningar som ingår i Torsås Kustmiljögrupp:
Gunnarstorps Miljöförening
Djursviks Hamnförening
Djursviks Samhällsförening
Djursviks Stugförening
Norra Ragnabo Miljöförening
Ragnabo Stugförening
Ragnabo Miljö-och Samfällighetsförening
Miljöföreningen Södra Ragnabo
Bergkvara Samhällsförening
Bergkvara Hembygdsgille
Torsås Naturskyddsförening
Björkenäs Stugförening
Norra Kärr Stugförening
Järnsida Stugförening
Södra Kärr Samhällsförening
Yrkesfiskarena

Resultatredovisning för Torsås Kustmiljögrupp
2005-01-01—2005-12-31
Se särskild bilaga till denna Årsberättelse.

Bergkvara den 8 februari 2006
Styrelsen

Mats Elgqvist
Birgitta Hedvall
Håkan Larsson
Ulf Svensson