Årsberättelse för verksamhetsåret 2006

VA-problematiken för områdena söder om Bergkvara
Kustmiljögruppen har även under år 2006 varit starkt engagerad i att driva på för att få fram kommunala beslut om hur de angelägna frågorna kring VA-problematiken ska lösas för områdena söder om Bergkvara.

Presentation av Kustmiljögruppens arbete med datorns hjälp
Kustmiljögruppens styrelse har tagit fram en datorbaserad Power-Point presentation av gruppens arbete. Programmet beskriver hur kustmiljöarbetet i Torsås kommun successivt vuxit fram, hur gruppen bildats av de sexton ingående föreningarna samt det arbete som hittills utförts inom gruppen.

Samrådsgrupp mellan kustmiljögruppen – lantbrukarna – kommunen
Representanter från Torsås Kustmiljögrupp var den 6 mars inbjudna till ett möte hos Lantbrukets referensgrupp för kustmiljöfrågor. Beslut om att bilda denna grupp hade skett den 10 januari 2006 och gruppen hade haft sitt första möte den 18 januari 2006. Gruppen består av lantbrukarna Magnus Nilsén, Carl-Erik Övgård, Stefan Carlsson, Bengt Bertilsson, Magnus Svensson (ordf. i Torsås gruppen av LRF), Åsa Hjalmarsson (LRF regionalt), Charlotte Åkerlind (Greppa Näringen) samt Håkan Algotsson som ordförande och sammankallande.

På mötet den 6 mars, då även två representanter från Torsås Kustmiljögrupp var inbjudna, föreslogs att Lantbrukets referensgrupp skulle arbeta vidare med att försöka bilda lokala vattenvårdsgrupper ( ”bäckalag ”) i något upprinningsområde i kommunen. Man beslöt också att arbeta vidare för att öka intresset för verksamheten Greppa Näringen för att intressera fler lantbrukare i Torsås kommun att gå med i denna verksamhet vidare att planera för en informationsträff om miljöfrågor i lantbruket.

På mötet beslöts även att inbjuda kustmiljögruppens styrelse samt två repr. från varje förening som ingår i Kustmiljögruppen till en lämplig lantgård för att informera om praktiskt miljöarbete i dagens lantbruk.

På förslag av Kustmiljögruppens representanter beslöts gemensamt om en Samrådsgrupp mellan Kustmiljögruppen – Kommunen – Lantbrukets referensgrupp för kustmiljöfrågor med två ledamöter vardera där man kan samråda och informera varandra, allt för att driva på det viktiga kustmiljö-arbetet.

Konferens i Västervik den 22 mars ”Samverkan kring kustvattenmiljön”
Birgitta Hedvall och Kerstin Ahlberg medverkade vid denna konferens genom att presentera Torsåsmodellens kustmiljöarbete.

Utställning på Kalmar Läns Museum
Under tiden 19 maj – 3 september deltog Torsås Kustmiljögrupp i en större utställning på Kalmar Läns Museum. Utställningen hade rubriken ”Dött hav – blommande hav”.Utställningen öppnade den 19 maj med invigning och paneldiskussion.

Den 11 juni hade Kustmiljögruppen ensam eftermiddagen till sitt förfogande på Kalmar Läns Museum för att informera intresserade besökande.

Gårdsvandring
Lantbrukets referensgrupp för kustmiljöfrågor arrangerade den 24 maj en mycket informativ gårdsvandring hos lantbrukarna Ralf och Anders Johansson i Laduryd, Norra Tång i Torsås kommun. På dagordningen stod visning av mjölkkobesättning samt information och samtal om miljöarbetet i dagens lantbruk. Ett stort antal intresserade från Torsås Kustmiljögrupp, Kommunstyrelsen i Torsås, LRF och andra intresserade  fick en gedigen och intressant information från gårdens brukare och fick även tillfälle till frågor och samtal kring aktuella frågor om kustmiljön och möjligheter att förbättra denna.

Kommunens nya Vassröjnings-båt
Kommunens nya Vassröjnings-båt med 2 klippaggregat och kraftig motor installerades våren 2006 på släpvagn i garage hos Åkeri Kent Månsson, Bergkvara hamn (granne med Vindkraft-Expon). Båten utlånas utan kostnad till förening ingående i Torsås kustmiljögrupp.

Respektive förening utser ansvarig inom föreningen för båten och dess användande under låne-tiden. Den ansvarige ska innan båten hämtas ut sätta sig in i båtens och motorns funktion. Förutom skriftlig bruksanvisning kan genomgång erhållas vid avhämtande. Telefonnumret till Kent Månsson, som har hand om vassröjnings-båten, är 0486-201 99. Det är dock bättre att ringa 0486-202 99 där finns Christer Göljén hela dagarna och kan instruera kring båten.

Kustmiljögruppens styrelse har lagt ut detaljerad information kring Vassröjningsbåten, regler och tider för avhämtning, tips vid användande av båt och klippaggregat m.m. på Kustmiljögruppens hemsida www.kustmiljogruppen.org.

Kustmiljögruppens Årsmöte
Årsmötet ägde rum Lördagen den 13 maj 2006 kl. 14.00.

Representanter från respektive styrelse i de 16 föreningar som ingår i Kustmiljögruppen deltog. Protokoll för årsmötet ligger utlagt på Kustmiljögruppens hemsida.

Företagen i Torsås stöder Kustmiljögruppens arbete
Kustmiljögruppens styrelse har under år 2006, med start i maj månad, gjort en förfrågan hos företagen i Torsås kommun om ekonomiskt stöd till gruppens arbete för en bättre kustmiljö. Resultatet av förfrågan blev över förväntan och vid utgången av år 2006 hade vi fler än trettio företag som stödjer vår verksamhet. Torsås kommun utlovade också ett ekonomiskt stöd på fyrtiotusen kronor för att till viss del kunna matcha företagens stöd.

Kustmiljöafton i Mönsterås den 4 september
Medlemmar från Torsås Kustmiljögrupp deltog i en givande kustmiljöafton i Mönsterås. Ämnen på dagordningen var: Övergödningen(Stellan Hamrin, Miljödep.); Hur mår våra vikar? (Lena Kautsky, Sthlm marina centrum); Diagnos på fisken (Anders Kjellberg, Länsstyrelsen); Rening med hjälp av musslor (Sven Kollberg, Kristinebergs Marina Forsknings Centrum); Vassens utbredning (Börje Ekstam, Högskolan i Kalmar); Algsituationen (Rita Jönsson, Länsstyrelsen); Hur ska vi vårda våra vikar (Diskussion);

Försök med luftningssystem i havsvikar
Torsås Kustmiljögrupp har tillsammans med Torsås kommun och entreprenör Bengt Elofsson under år 2006 deltagit i diskussioner kring ett luftningssystem för havsvikar via en Miljöinjektor som uppfunnits av Bengt Elofsson i Torsås kommun. Kommunen tillsammans med Bengt Elofsson testade systemet under sommaren i Ängaskären i Bergkvara. Kerstin Ahlberg vid kommunen har fortlöpande tagit prover i det berörda vattnet.

Överläggningar har skett med Högskolan i Kalmar kring ett eventuellt utökat försök och dessa överläggningar fortsätter mellan Torsås kommun – Högskolan – Bengt Elofsson – Kustmiljögruppen under år 2007.

Restaurering av kanal vid Båtastan, Gunnarstorp
Gunnarstorps Miljöförening försökte sommaren 2005 att röja vass i området vid Båtastan i Gunnarstorp. Röjningen avbröts eftersom det visade sig vara omöjligt att komma fram i kanalen. Den var för grund efter att ha slammat igen och vassbältet alltför massivt för att komma igenom. Föreningen ansökte då i slutet av augusti 2005 hos länsstyrelsen i Kalmar om tillstånd att återöppna kanalen genom att gräva upp vass och sediment med maskin. Den 30 november 2005 beviljades Gunnarstorps Miljöförening tillstånd att genomföra projektet.

Under november månad 2006 har kanalen vid Båtastan återöppnats. Arbetet utfördes från land med grävskopa utrustad med en lång arm. Kanalen rensades från vass och överflödigt slam och vattnet strömmar nu fritt mellan vikarna. Vi ser nu fram emot att få en frisk vattenmiljö och en vackrare vik. Projektet har möjliggjorts genom bidrag från Torsås kommun, företagare i kommunen och föreningens medlemmar.

Kanalen är belägen mellan fastlandet och två näraliggande öar och förbinder ett par vikar i de inre delarna av Örarevets naturreservat. Vattnet inom naturreservatet är starkt övergött, vilket bl.a. har dokumenterats i rapporten ”Grunda kustnära områden i Torsås kommun”. Eftersom vattnet i de yttre delarna inom Örarevet är mindre påverkat än i de inre delarna var det angeläget att förbättra vattenutbytet mellan de båda områdena.

Remissyttrande över Naturvårdsplan för Torsås Kommun
Torsås Kustmiljögrupp tillställde kommunen den 3 november sitt remissyttrande över förslaget till Naturvårdsplan Torsås kommun. Kustmiljögruppen anser att Torsås Kustvårdsplan måste ingå som en bilaga till Naturvårdsplan Torsås kommun och då självfallet även ingå i förteckningen av bilagor i Naturvårdsplanen.

Torsås Kustmiljögrupp hade även ett antal andra synpunkter att tillföra förslaget till Naturvårdsplan för Torsås kommun.

Kustmiljökonferens V i Bergkvara år 2007
Med kommunen har överenskommelse träffats att planenligt genomföra Kustmiljökonferens V i Bergkvara den 18 september 2007 (reservdatum 5:e sept).

Torsås Kustmiljögrupp svarar på sedvanligt sätt för uppläggning och inbjudan till konferensen och Torsås kommun står för administrativt stöd och finansiering inom överenskommen ram. Styrelsen skickade i mitten av december inbjudan till såväl Miljö- som Jordbruksministern. Närmare information om konferensens upplägg kommer att tillställas medlemmarna under januari-februari månad-07.

Följande protokollförda möten har hållits i Styrelsen under året:
8 maj, 12 oktober

Föreningar som ingår i Torsås Kustmiljögrupp:
Gunnarstorps Miljöförening, Djursviks Hamnförening, Djursviks Samhällsförening, Djursviks Stugförening, Norra Ragnabo Miljöförening, Ragnabo Stugförening, Ragnabo Miljö-och Samfällighetsförening, Miljöföreningen Södra Ragnabo, Bergkvara Samhällsförening, Bergkvara Hembygdsgille, Torsås Naturskyddsförening, Björkenäs Stugförening, Norra Kärr Stugförening, Järnsida Stugförening, Södra Kärr Samhällsförening, Yrkesfiskarena.

Resultatredovisning för Torsås Kustmiljögrupp
2006-01-01—2006-12-31:

Bergkvara den 20 januari 2007

Styrelsen
Mats Elgqvist, Birgitta Hedvall, Håkan Larsson, Ulf Svensson