Årsberättelse för verksamhetsåret 2007

Förberedelsearbete med Kustmiljökonferens V
Redan under september-oktober (06) började arbetet i styrelsen med att förbereda  Kustmiljökonferens V. Arbetet intensifierades efter årsskiftet med träffar med Torsås Kommun, Lantbruksgruppen m.fl. Genomgång av Inbjudan, Dagordning och Deltagarelista. Samtal för att förboka olika medverkande vid konferensen. Tisdagen den 18 september visade sig bli bästa datum för konferensen. Lokal bokades. Utskick med inbjudan till deltagare i konferensen, inte minst till de föreningar som ingår i Torsås Kustmiljögrupp. Träffar med företag som lovat medverka i konferensen.

Möte med Kustmiljögrupper i Kalmar län den 21 Februari
Stort deltagande med Mönsterås-,Kalmar- och Torsås kommuner representerade samt ideella föreningar som arbetar med kustmiljö-frågor i de tre kommunerna. Kalmars kommunalråd Johan Persson informerade och gav sin vision av kustmiljöarbetet.

Utbyte av erfarenheter och konkreta åtgärder gavs mellan kommuner och ideella föreningar i de tre kommunerna. Påfallande ofta refererades till vad som åstadkommits i Torsås och att den s.k. Torsås-modellen hade tillämpats och kommer att vara vägledande i såväl Kalmar som Mönsterås. Mats Elgqvist informerade om förslaget till kampanjen ”Håll Östersjön ren”, som kommer att tas upp på Kustmiljökonferens V i Torsås.

Sponsring av Kustmiljögruppen från företag och enskilda har ökat
Sjutton nya företag sponsrar nu gruppen. Diplom har utdelats till samtliga nya under verksamhetsåret. Totalt sponsras Torsås Kustmiljögrupp nu av trettiofyra företag. Intresset för att sponsra Kustmiljögruppen har nu även spridit sig till allmänheten. Vid firande av högtidsdag har önskemål om bidrag till Kustmiljögruppen i stället för presenter framhållits. Diplom har därför även utdelats till privatperson.

Den 19/4 deltog Kustmiljögruppen i det Samrådsmöte som Vattenmyndigheten för Södra Östersjön inbjudit till
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön hade tagit fram arbetsprogram för hur vattenförvaltningen skall fungera till och med år 2009. Innehållet i arbetsprogrammet gicks igenom och diskuterades. Länsstyrelsen informerade om samverkansformer, bl.a. Vattenråd.

Torsås Kustmiljögrupp lämnade i april svar till Torsås kommun på kommunens förfrågan om gruppens synpunkter på Arbetsprogrammet för Södra Östersjöns Vattendistrikt 2007 – 2009.

Kustmiljögruppens Årsmöte ägde rum den 6 maj. Representanter från respektive styrelse i de 16 föreningar som ingår i Kustmiljögruppen deltog. Protokoll från årsmötet ligger utlagt på Kustmiljögruppens hemsida.

På det 27:e internationella Hansa Konventet i Lippstadt den 10 maj 2007 utdelades utmärkelsen ”Environment for People” till Torsås Kustmiljögrupp inklusive en prissumma på 30.000 sek.

Motivering: ”The Torsås Coastal Environment Group has for a number of years with the help of volunteers worked towards improving the local environment, more specifically the inlets of Kalmar Straight. The group has developed methods and tools to increase flow and decrease overgrowth. In this way both flora and fauna have been given improved conditions for development. Through their work the Torsås Environmental Group has become an example for other similar groups to follow and a source of  inspiration.”

Den 31 maj tillskrev styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp på årsmötets uppdrag Torsås kommun angående Leader-samarbete för kustmiljön. Man betonade för kommunen vikten av att kustmiljöarbetet kommer med i det Leader-samarbete som kommunen ska etablera med andra kommuner.

Den 3 juni deltog Torsås Kustmiljögrupp i Kustmiljödag på Skäggenäs anordnad av Kalmarsundskommissionen
Kalmarkommissionen informerade om sitt kustmiljöarbete. Kalmarsundskommissionens slutrapport diskuterades. Med anledning av kommissionens förslag till ett utökat samarbete mellan kustkommunerna föreslog  Kustmiljögruppens styrelse för Torsås kommunalråd och kommunchef kontakt med Kalmar kommun i denna fråga. Kontakten bör  innehålla ett förslag till ett brett samarbete mellan alla länets kustkommuner.

I juli månad gick Kustmiljögruppens styrelsen igenom det förslag till revidering av Torsås Kustvårdsplan enligt ny prioriteringslista som kommunekolog Kerstin Ahlberg arbetat fram. Torsås Kustmiljögrupp tillstyrkte förslaget efter smärre förslag till ändringar och förslag om en tydligare presentation, som direkt anknyter till innevarande Kustvårdsplan. Förslaget till revidering av Kustvårdsplanen godkändes senare av Kommunstyrelsen i Torsås kommun.

Den 2 Augusti besöktes företag i Mönsterås tillsammans med Kerstin Ahlberg (Miljökontoret) för information och demonstration kring algsugningspumpar. Inköp av algsugningspumpar diskuterades. Pumpen kan byggas enligt önskemål.

Besöket resulterade i att Torsås Kommun inköpte  en algsugningspump med uppsamlingssäck och två typer av flottar samt en elektrisk ”snurra” för framdrivning av den  större flotten. Föreningarna har möjlighet att kostnadsfritt låna denna utrustning på samma villkor som gäller för den av Kommunen tidigare införskaffade vassklipparen.

Den 13 Augusti deltog Kustmiljögruppen i Euroregion Baltic´s  Water Forum Seminarium på Öland. Under punkten ”Praktiskt arbete och miljöinriktade samhällsmedborgare, lokala exempel från Kalmar län informerade Mats Elgqvist om Kustmiljögruppens förslag till projektet   ”Håll Östersjön ren” och begärde även information om hur samarbetet med organisationen ”Coalition Clean Baltic” (www.ccb.se) fungerar.

Kustmiljökonferens V i Bergkvara ägde rum den 18 september. Konferensen, som öppnades av landshövding Sven Lindgren var den femte kustmiljökonferensen i Bergkvara, Torsås kommun. Konferenserna har pågått under en tio-års period och har bidragit till att Torsås kommun och Torsås Kustmiljögrupp har blivit kända namn i kustmiljösammanhang. Minnesanteckningar från konferensen finns utlagda på Kustmiljögruppens hemsida www.kustmiljogruppen.org.

Den 23 september visades över hela Sverige framgångsrika Lokala Naturvårdsprojekt. I Västervik anordnades en informationsdag på Naturum där Torsås Kustmiljögruppdeltog genom att med ett bildspel informera om kustmiljöföreningarnas arbete i Torsås kommun.

I Oktober månad har styrelsen haft upprepade kontakter med Torsås kommun för att informera sig om samt diskutera frågor kring Torsås kommuns Leader-ansökan. Torsås kommun ingår i Leader-området ”Småland Sydost”. Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp har vid kontakterna med Torsås kommun och dess kommunalråd och kommunchef aktivt drivit på och påtalat vikten av att Torsås kommun använder sin Kustvårdsplan med ingående projekt för att snabbt  komma igång med konkreta projekt även i Leader-sammanhang. Det  är viktigt att uppmärksamma Torsås kustlinje vid samarbetet med de övriga kommunerna i det Leader-område där Torsås kommun ingår.

Under Oktober och November månad har frågor kring Vattenråd tagits upp och diskuterats med Torsås Kommun av Kustmiljögruppens styrelse. Bruatorp/Torsås-åns upprinningsområde ska prioriteras enligt ett tidigare beslut i Kustmiljögruppen. Detta innebär dock inte att åtgärder i Grisebäckens upprinningsområde uteblir. Styrelsen anser att Torsås kommun har ett unikt läge att få igång effektiva och snabba åtgärder tack vare den av kommunen beslutade revideringen av Torsås kustvårdsplan och den breda representationen i Torsås Kustmiljögrupp.

Länsstyrelsens ”Åtgärdsprogram för Kalmar läns kustvatten” har diskuterats i Torsås Kustmiljögrupp.
Styrelsen är överens om att detta åtgärdsprogram kan ses som en ”Kustvårdsplan” för hela Kalmar län. Detta ger återigen Torsås kommun ett unikt läge att först av alla ”gå in i en ny och mer åtgärdsinriktad fas”.

Vid styrelsemötet den 5 oktober antogs, med stöd av årsmötets beslut, John Bräutigam som suppleant i Kustmiljögruppens styrelse.

Nationellt Vattenforum i Stockholm den 20 november. Sveriges Vattenmyndigheter hade bjudit in till detta Forum, där man gav en lägesorientering som bl.a. beskrev hur man arbetar med samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Deltagare var bl.a. Miljöminister Andreas Carlgren, Fiskeriverkets chef Axel Wenblad, Vattenmyndigheternas chefer m.fl. Från Torsås Kustmiljögrupp deltog Mats Elgqvist med en bildspels presentation av ”Torsås-modellen” under punkten ”Samverkansmöjligheter i vattenråd – kommunalt perspektiv”.

Länsstyrelsens Miljömålsseminarium kring nya miljömål för Kalmar län
Torsås Kustmiljögrupp deltog i miljömålsseminariet och kommer även att få möjlighet lämna ytterligare synpunkter när remissutgåva sänds ut.

Torsås Miljönämnds sammanträde den 12 december. Styrelsen i Torsås Kustmiljögrupp var inbjuden till detta sammanträde för att träffa samtliga politiker och tjänstemän i Torsås kommuns miljönämnd. Kustmiljögruppen fick här tillfälle att informera om sin verksamhet och aktuella frågor. Det gavs även tillfälle till givande ömsesidigt informationsutbyte och diskussion kring aktuella frågor.

Följande protokollförda möten har hållits i Styrelsen under året:
22 februari, 9 juli, 5 oktober.

Föreningar som ingår i Torsås Kustmiljögrupp:
Gunnarstorps Miljöförening, Djursviks Hamnförening, Djursviks Samhällsförening, Djursviks Stugförening, Norra Ragnabo Miljöförening, Ragnabo Stugförening, Ragnabo Miljö-och Samfällighetsförening, Miljöföreningen Södra Ragnabo, Bergkvara Samhällsförening, Bergkvara Hembygdsgille, Torsås Naturskyddsförening, Björkenäs Stugförening, Norra Kärr Stugförening, Järnsida Stugförening, Södra Kärr Samhällsförening, Yrkesfiskarena

Resultatredovisning för Torsås Kustmiljögrupp
2007-01-01—2007-12-31:

Bergkvara den 18 februari 2008
Styrelsen
Mats Elgqvist, Birgitta Hedvall, Håkan Larsson, Ulf Svensson, John Bräutigam