Årsberättelse för verksamhetsåret 2008

Fortsatt arbete för att få tillstånd ett Vattenråd i Torsås Kommun
Som framgått av tidigare årsberättelser har Kustmiljögruppen under en lång tid aktivt arbetat för att få tillstånd ett Vattenråd för Bruatorpsåns och Grisebäckens avrinningsområden och hela Torsås kustlinje.

Vattenmyndigheten bildades redan år 2004. I Kalmar finns sätet för Södra Östersjöns Vattendistrikt.

Den 28 februari 2008 deltog representanter från Kustmiljögruppen på ett möte på Torsås kommun med information om Vattenråd av Ann-Karin Thorén från beredningssekretariatet för vattendirektivet. Myndighetens arbete är indelat i 6-årscykler. Den nuvarande cykeln inleddes år 2007 med en kartläggning och analys av avrinningsområdena inom distriktet. Undersökningen har nu lett fram till en klassning av områdena med indelning i statusklassning och påverkansklassning. Med utgångspunkt från detta utformas en trendprognos till år 2015 för områdena.

För att myndighetens arbete ska bli framgångsrikt är det nödvändigt att åstadkomma ett lokalt samarbete med kommunen, företag, organisationer och enskilda. Syftet är att bygga upp samarbetet inom ramen för de sex moment som ska genomföras under en 6-årscykel, nämligen kartlägga och analysera (pågår), ange miljömål och normer, utforma åtgärdsprogram, övervaka miljötillståndet, förvaltningsplan och rapport. Därefter återkommer man till en ny kartläggning och analys.

Huvudman för arbetet lokalt bör kommunen vara. Det är viktigt att alla parter i ett avrinningsområde finns med i arbetsgruppen. Från länsstyrelsens sida är man positiv till att diskutera olika former av fördelar som kan ges till dem som är beredda att bilda vattenvårdsområden.

Slutsatsen av informationen blev att Torsås kommun snarast bör ansöka om att få bilda ett Vattenråd där Kustmiljögruppen ingår. Andra viktiga intressenter är t.ex. lantbrukare, skogsbrukare, representanter för industri-och handelssektorn m.fl.

Fortsatta kontakter med kommunen kring Leader-ansökan
Kustmiljögruppens styrelse har fortsatt arbetet från tidigare med att driva på Leader-ansökan för Leader-området ”Småland Sydost”. Den 5 mars deltog representanter från Torsås Kustmiljögrupp på ett informationsmöte kring Leader där representanter för det blivande Leader-området ”Småland Sydost” informerade kring arbetet att fullfölja Leader-ansökan. Från Kustmiljögruppens sida påtalades återigen vikten av att Torsås Kustvårdsplan med ingående projekt används för att snabbt komma igång med konkreta projekt och att Torsås kustlinje uppmärksammas vid samarbete med de övriga kommunerna i Leader Småland Sydost.

Remissvar till Länsstyrelsen i Kalmar län den 10 april angående nya regionala miljömål för Kalmar län 2008
Torsås Kustmiljögrupp skrev i remissvaret att man klart kunde konstatera att de åtgärder som föreslås i de nya regionala miljömålen för Kalmar län inte är tillräckliga för att klara utmaningen med bl.a. utsläppsnivåer för att klara miljömålet.

Genom de projekt som Torsås Kustmiljögrupp arbetat i och genom den kunskap gruppen samlat från de fem konferenser man anordnat under en tio-års period med expertis på alla nivåer kan gruppen klart konstatera detta.

Synpunkter på ny Översiktsplan för Torsås Kommun 2007 – 2008
Den 21 april 2008 sände Kustmiljögruppen in synpunkter på ny Översiktsplan för Torsås kommun. Konstaterades med tillfredställelse att planen på många ställen tar hänsyn till och refererar till såväl Kustvårdsplan som Naturvårdsplan samt att Kustmiljöföreningarnas insatser finns med i den fortsatta planeringen.

Kustmiljögruppen betonar dock i sina synpunkter vikten av att kommunen vid planering av förtätning av bebyggelse öster om E22 tar hänsyn till att framkomligheten vid kusten längs havet inte blockeras och att det inte ges avkall från allmänna strandskyddet på minst 100 meter(300 m vid planering av nytt område) från strandkanten.

Kustmiljögruppen konstaterade vidare i sina synpunkter att med hänsyn till att en plan för vatten och avloppsarbete saknas och att 50-70 % av enskilda avloppen måste åtgärdas och med hänsyn till den allmänna övergödningsproblematiken i kustvattnet så måste kommunens ställningstagande angående en kommunal VA-plan få en mycket starkare skrivning.

I sina synpunkter påpekar Kustmiljögruppen vidare att vad gäller Kustleden så följer denna i södra delen av Ragnabo inte strandlinjen utan går upp på Ragnabovägen en längre sträcka. Detta är helt förkastligt med tanke på att grupper av barn vandrar denna led och det avsnitt som nu följer Ragnabovägen är att betrakta som mycket trafikfarligt! Dessutom missar man härigenom en mycket vacker del av kustlinjen.

I förslaget till ny Översiktsplan konstateras att jordarna i kommunen är genomsläppliga och att kustnära åkrar bidrar till läckage av näringsämnen, många stora lantbruk ligger dessutom nära kusten. Av dessa skäl menar Kustmiljögruppen i sina synpunkter att det behövs kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med övergödningsproblemen och förslag till åtgärder måste in i översiktsplanen. En så viktig åtgärd som Reglerbar Dränering måste också in som åtgärd.

Kustmiljögruppen påpekar att bland fiskevårdande åtgärder måste undanröjande av vandringshinder för fisken och skapande av områden som gynnar tillväxten av fiskyngel in bland förslag på lämpliga åtgärder.

Vattenmyndighetens Samrådsmöte i Oskarshamn den 27 Maj
Vattenmyndigheten, Södra Östersjön och Länsstyrelsen, Kalmar län anordnade den 27 maj samrådsmöte med politiker, tjänstemän, organisationer och enskilda. Vattenmyndigheten presenterade ett förslag på översikt av väsentliga frågor för vattendistriktet. Dokumentet beskriver vilka viktiga vattenområden och vattenfrågor vattenförvaltningen skall arbeta med fram till år 2009 och hur medborgare och andra intressenter kan påverka arbetet.

Frågan om statusbedömning av vatten samt om åtgärdsprogram diskuterades också vid mötet. En representant från Torsås Kustmiljögrupp deltog i mötet.

Möte den 18 september kring bildande av Vattenråd inom Torsås kommun
Ett nytt möte kring bildande av Vattenråd för avrinningsområden i Torsås kommun hölls. Avrinningsområdena för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken diskuterades. Beslöts att Vattenråd bildas av de personer som var närvarande på mötet och anmälan av detta skall av kommunekologen Kerstin Ahlberg skickas in till Länsstyrelsen. Styrelse för Torsås Vattenråd utses senare.

Miljödomstolens dom den 19 september att undanröja länsstyrelsens beslut om utredningsföreskriften U1 i länsstyrelsens tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från Bergkvara avloppsreningsverk.

Torsås Kustmiljögrupp hemställde den 29 september i en skrivelse till Länsstyrelsen att länsstyrelsen skulle överklaga domstolens beslut och yrka på att Länsstyrelsens beslut 2008-01-08 dnr 551-15275-06 ska fastställas. Skrivelsen delgavs omgående samtliga föreningar i Torsås Kustmiljögrupp. Resultatet blev att Länsstyrelsen överklagade miljödomstolens beslut i en stark skrivelse i vilken Kustmiljögruppens hemställan ingick som bilaga.

Inköp av två miljöinjektorer för syresättning av havsvatten
Under hösten har Kustmiljögruppen köpt in två miljöinjektorer för syresättning av havsvatten.

Miljöinjektorerna köptes med hjälp av medel som skänkts av Lena Ovesson. Av denna anledning är de två syresättningsinjektorerna uppkallade efter henne och bär nu namnet Lena I och Lena II. Injektorerna har tillverkats av entreprenören och uppfinnaren Bengt Elofsson. Varje injektor med pump på 200 watt syresätter cirka 1000 kvadratmeter.

De två injektorerna har nu utlånats till Södra Kärrs Samfällighetsförening, som med hjälp av dessa två plus en egen injektor (Södra Kärr I), syresätter viken där. Föreningen gör denna miljöinsats i samarbete även med kommunen och Torkraft (tillverkaren). Södra Kärrs Samfällighetsförening planerar även för en insats med vassröjning nästa år.

Möte med Leader Småland Sydost den 27 november
Denna dag träffade representanter från kustmiljögruppens styrelse Lena Danielsson, som är verksamhetsledare i Leader Småland Sydost. Man startade upp verksamheten i detta Leader-område under 2008 och var i november i full verksamhet. Vår styrelse informerade Lena Danielsson om det arbete som bedrivs av föreningarna som ingår i Kustmiljögruppen. Lena är intresserad av kontakter med föreningarna som ingår i vår grupp och svarar gärna på frågor och ger stöd vid ansökningsförfarande.

Den 28 november skickade vår styrelse ut en utförlig information kring Leader Småland Sydost till samtliga föreningar som ingår i Torsås Kustmiljögrupp. Informationen lades samtidigt ut i vår hemsida www.kustmiljogruppen.org så att den därigenom är lätt tillgänglig för alla medlemmar i de olika föreningarna.

Kustmiljögruppens samtal med Torsås kommunalråd den 19 november
Representanter för kustmiljögruppen hade denna dag samtal med kommunalrådet i Torsås kommun kring Miljödomstolens domslut innebärande att Länsstyrelsens beslut om utredningsföreskriften U1 för Bergkvara reningsverk undanröjdes. Vid samtalen gick representanterna för kustmiljögruppen igenom orsakerna till Kustmiljögruppens oro och bestörtning över att kommunen inte var beredd att satsa på en utredning för att kartlägga de möjligheter som finns för utökad kvävereduktion. Kommunalrådet var dock inte beredd till omprövning trots att reningsverket redan idag ligger nära den gräns på 20 ton kväve-utsläpp då obligatoriska åtgärder måste vidtas för att nå 70 % kvävereduktion enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Kommunen avvaktar istället resultatet av Länsstyrelsens överklagan till Miljööverdomstolen.

Frågan kring kommunens ställningstagande enligt ovan diskuterades även med kommunens förutvarande kommunalråd. Den 20 november diskuterades frågan även med den nya tillförordnade ordföranden i Miljönämnden med anledning av att denna nämnd i ett nytt beslut undanröjt sitt tidigare beslut att hos Länsstyrelsen hemställa om ett överklagande av Miljödomstolens dom från 19 september.

Skrivelse den 19 december angående Planförslag för Ragnabo 1:3
Med anledning av att planförslaget innehöll en framställan om upphävande av strandskyddet i det berörda området redde Kustmiljögruppen upp begreppen i en skrivelse till Samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. Kopia på skrivelsen skickades ut till samtliga föreningar i Torsås Kustmiljögrupp. Kustmiljögruppen påpekade i sin skrivelse att länsstyrelsen vid handläggningen av ärendet måste se till att inte riksintresset för naturvård får stå tillbaka genom att man rubbar på strandskyddet i ett fall där detta inte är möjligt enligt miljöbalken. Länsstyrelsen gick sedan i sitt beslut helt på kustmiljögruppens linje när man med hänvisning till Miljöbalken avvisade Kommunens begäran.

Följande protokollförda möten har hållits i Styrelsen under året:
19 november

Föreningar som ingår i Torsås Kustmiljögrupp:
Gunnarstorps Miljöförening, Djursviks Hamnförening, Djursviks Samhällsförening, Djursviks Stugförening, Påbonäs Stugförening, Norra Ragnabo Miljöförening, Ragnabo Stugförening, Ragnabo Miljö-och Samfällighetsförening, Miljöföreningen Södra Ragnabo, Bergkvara Samhällsförening, Bergkvara Hembygdsgille, Torsås Naturskyddsförening, Björkenäs Stugförening, Norra Kärr Stugförening, Järnsida Stugförening, Södra Kärrs Samfällighetsförening, Yrkesfiskarena

Bergkvara den 26 februari 2009

Styrelsen
Mats Elgqvist, Birgitta Hedvall, Håkan Larsson, Ulf Svensson, John Bräutigam