Årsberättelse för verksamhetsåret 2009

Möte i Vattenrådet den 11 mars 2009
Representanter från Torsås Kustmiljögrupp deltog i vattenrådets möte. Vid mötet gick man igenom de stadgar som antagits för Torsås kommuns Vattenråd vid föreningsstämma 2009-02-25. Vid mötet bildades även styrelse i Vattenrådet och projektledare utsågs. Det beslöts även att Torsås Kustmiljögrupp skall ha två platser i Vattenrådets styrelse med hänsyn till att gruppen representerar 17 olika föreningar.

Bl.a. betonade Torsås kustmiljögrupp vid mötet vikten av att anlägga skyddszoner vid vattendragen i kommunen och konstaterade att man genom skyddszoner återger vattendragen ett naturligt utseende för att gynna de naturliga reningsprocesserna och öka den biologiska mångfalden.

Våtmarksinvigning vid Drag/Revsudden den 10 maj
Birgitta Hedvall representerade Torsås Kustmiljögrupp vid denna våtmarksinvigning. Våtmarken invigdes av Kalmars kommunalråd Johan Persson.

Samrådsmöte Vattenförvaltningen i Smålandskustens delområde 19 maj
Birgitta Hedvall deltog från Kustmiljögruppen. Vattenmyndigheten ansvarar för vattenkvaliteten i alla vatten, grundvatten, kustvatten och inlandsvatten. På länsstyrelsen i Kalmar finns Vattenmyndigheten för Södra Östersjön som samordnar övriga sju länsstyrelser i distriktet. Framtida åtgärder kommer i högre grad finansieras av vattenanvändare och vattenpåverkare.

Informerades bl.a. om bedömningsgrunder, bakgrundsbelastning m.m.

Med den nya vattenförvaltningen ges möjlighet att diskutera vad som är viktigt att arbeta med i ett område. Beredningssekretariaten är kontakten mellan vattenmyndigheten/länsstyrelsen och vattenråden. Information om bedömningsgrunderna, bakgrundsbelastning m.m. framgår i www.vattenportalen.se.

Informerades även om kustfiske och fiskevårdsplaner. Länsstyrelsen, Fiskeriverket, Högskolan i Kalmar studerar just nu gäddans lekvandring och lek. Nu råder förbud att fisk gädda och abborre (april-maj); detta är en fiskevårdsåtgärd i ett akut läge. Fiskevårdsplanen omfattar kust- och inlandsvatten och är uppbyggd efter avrinningsområden. Åtgärder riktar sig till de ca 350 kustmynnande vattendragen, bl.a. vandringshinder.

Fiskevårdsplanen finns att hämta på http://www.h.lst.se/h.

Den 26 maj möte med Peter Persson, den nya chefen för Miljö-och Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun.

Styrelsen genom Mats Elgqvist och Håkan Larsson informerade om Kustmiljögruppens arbete och de resultat som hittills uppnåtts. Peter Persson informerade om det ekonomiska läget och de konsekvenser som kommande budgetramar hotar att få inom miljö-området, inte minst vad gäller kustmiljön.

Från kustmiljögruppens sida pekades på vikten av att prioriterade områden som skötsel och underhåll av våtmarker, inventering och åtgärder för enskilda avlopp m.m. inte påverkas negativt. Vidare påpekades att Torsås kommun nu tillsammans med övriga kustkommuner i länet är med i Kalmarsundskommisionen. Torsås ligger genom det kustmiljö-arbete som genomförts bland de främsta kommunerna i denna pilotregion för kreativa miljö-och kostnadseffektiva insatser för ett levande Kalmarsund och Östersjö.

Kommunerna inbjöds under våren att söka medel ur havsmiljöanslaget som innehåller en miljard kronor. Vidare kommer Östersjön att bli pilotområde inom EU och därmed frigörs ytterligare medel för åtgärder. Vidare har kommunen beslutat att tillsammans med Kalmar kommun och Regionförbundet samarbeta i projektet Modern Water Management som handlar om vatten och förbättringar av Östersjön. Detta innebär bl.a. att genom modern vattenplanering i vattenråd och pilotområde minska föroreningarna i bl.a. Grisebäcken i kommunen.

Från kustmiljögruppens sida pekades på att varje krona i egen godkänd insats i ovanstående projekt ger 2 kronor från EU. Det är därför dålig ekonomi att minska de tjänster på kommunen som krävs för ett effektivt kustmiljöarbete. Det hittills nedlagda arbetet inom kommunen med kustmiljöåtgärder, inte minst ideella insatser, utgör ett omtalat och omskrivet pionjärarbete inom både regionen och landet.

Den 26 Maj på Vindkraftcentret i Bergkvara informerades politiker inom KDS om Kustmiljögruppens arbete
Mats Elgqvist och Håkan Larsson informerade om Torsås Kustmiljögrupps arbete inför politiker på lokal – regional – och central nivå inom KDS. Aktuella frågeställningar togs upp och diskuterades.

Möte i Vattenrådet ”Vatten nära Dig” den 28 maj
Vid denna föreningsstämma för Bruatorpsåns- och Grisbäckens avrinningsområde deltog Mats Elgqvist och Solveig Johansson från Kustmiljögruppen.Vid stämman valdes styrelse för Vattenrådet. Till ordförande valdes Roland Swedestam. Som ledamöter från Torsås Kustmiljögrupp valdes Mats Elgqvist och Birgitta Hedvall med ersättarna Roland Blomqvist och Solveig Johansson i enlighet med vad Kustmiljögruppens årsmöte den 18 april 2009 föreslagit.

Representanter från Länsstyrelsen presenterade vid mötet Vattenförvaltningen och samrådsdokumenten för Bruatorpsån/Grisbäcken, liksom statusklassning och åtgärdsförslag.

Kalmarsunds-kommissionens möte den 22 juni
Birgitta Hedvall och Mats Elgqvist deltog från Kustmiljögruppen. På mötet deltog bl.a. även representanter från Miljödepartementet och Kalmarsundskommissionens ordförande Olof Johansson. Vid mötet fick närvarande kommuner presentera sig och sin planering inför framtiden. Vidare besöktes en nyanlagd våtmark i närheten av Påskallavik, där det kombinerats med anläggning för fiskreproduktion. Musselodlingarna vid Hagby besöktes också. Från Torsås kommun deltog Roland Swedestam och Jan Andersson.

Vattendragsvandring längs Bruatorpsån den 28 juli
Torsåsbygdens LRF bjöd in till denna vattendragsvandring. Kustmiljögruppens styrelse hade informerat alla föreningar i Kustmiljögruppen kring vandringen. Deltagare på vandringen förutom representanter för LRF och Kustmiljögruppen var Lantbruksrådgivarna, Länsstyrelsen, Ideella föreningar, boende i området m.fl. Birgitta Hedvall deltog från styrelsens sida.

Inga konkreta åtgärdsförslag berördes. Jordbruksverket arbetar med att skärpa upp regler kring t.ex. obligatoriska skyddszoner. Förslag finns att fånggrödor förblir frivilliga. Den reducerade skattesatsen på konstgödselmedel beräknades inte innebära någon större ökning i användande av konstgödsel enligt Jordbruksverkets beräkningar.

Möte för tjänstemännen i kommunerna som ingår i Kalmarsundskommissionen den 21 aug -09 i Oskarshamn
Från Torsås Kustmiljögrupp deltog Birgitta Hedvall. Syftet med mötet var att börja arbetet med gemensam ansökan av Lova-medel för projekt inom Kalmarsundskommissionens område. Alla kommuner, förutom Mönsterås, var representerade (dvs. Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Mörbylånga, Borgholm och Torsås). Engagemanget var stort och mycket av tiden gick åt att diskutera idéer och utbyta erfarenheter. Birgitta fick uppfattningen att mycket arbete pågår i kommunerna med miljöprojekt, man verkar söka projektmedel och föra diskussioner inom förvaltningarna. Den gemensamma ansökan skall innehålla projekt som skall vara angelägna för de deltagande kommunerna.

Efter inventering av önskemålen kom man fram till 7 områden att arbeta vidare med.

– Va-rådgivning för gemensamhetsanläggningar för enskilda avlopp. Ev inventering
– Marina substrat (alg/vass/musselskörd ev kopplat till biogas)
– Båttvättar
– Våtmarker. Projektering; finna lämpliga lägen. Kväve/fosfor fällor
– Dagvatten
– Jordbruksåtgärder
– ½-tidstjänst för att skriva ansökan, jobba mot kommunerna, marknadsföring av projekt m.m.

Det tillsattes en arbetsgrupp bestående av Anna Thore, Gun Lindberg från Västervik och Kristin Bergius, Mörbylånga.

Vecka 47 alt 48 hela gruppen med politiker för godkännande av ansökan. Ansökan inlämnades före den 1 december.

Leader Småland Sydost
Leader Småland Sydost är nu i full verksamhet och ansökan om medel till att bl.a. genomföra kustmiljöprojekt kan redan nu göras. Kontoret ligger i Emmaboda och verksamhetsledare är Lena Danielsson. Styrelsen i Torsås Kustmiljögrupp har informerat samtliga sina föreningar kring detta.

Miljöföreningen Södra Ragnabo fullföljer Eneskärskanalen
Eneskärskanalen påbörjades för något år sedan men kunde då inte färdigställas fullt ut på grund av avsaknad av grävmaskin med tillräckligt lång grävarm.  Kring årsskiftet 2008/09 lyckades man dock fullfölja kanalen, som nu har fått den sträckning som från början planerades. En arbetsgrupp inom Miljöföreningen Södra Ragnabo har stått för arbetet kring fullföljande av kanalen.

Projektet med syresättning fortsatte under år 2009 i Södra Kärr
Roland Blomqvist i Södra Kärrs Samfällighetsförening är en av dem som håller i detta projekt. Föreningen gör den här miljöinsatsen i samarbete med Kustmiljögruppen, Kommunen och Torkraft. Bidrag till denna insats har även lämnats av Lena Ovesson. Då hon för en tid sedan fyllde år önskade hon istället för presenter ett bidrag till kustmiljön via Torsås Kustmiljögrupp.  Av denna anledning är nu två av syresättningspumparna uppkallade efter henne. De bär nu namnet Lena I och II. Det tredje i viken heter Södra Kärr I.

Gunnarstorp Miljöförening vassklipper
Gunnarstorp Miljöförening har i oktober 2009 genomfört en vassklippning vid Båtastan och mellan ett par öar längre ut. Föreningen hyrde in en vassklippare från Stockholm som klippte stora mängder vass i området. Den klippta vassen tas nu om hand av en lantbrukare i området.

Torsås Kustmiljögrupp gick i våras ut med information om företaget som genomfört klippningen och erbjöd visst stöd till de föreningar som behövde genomföra vassklippning och som hade tillstånd till vassklippning från Länsstyrelsen. Gunnarstorp blev den enda förening som nappade på erbjudandet. En fördel vid vassklippning är om man har nötkreatur som betar i området efter vassklippningen för att förhindra återväxt av vassen.

Remiss från Länsstyrelsen angående Örarevets naturreservat
Kustmiljögruppens styrelse har skrivit ett svar på remissen från Länsstyrelsen angående utvidgning av Örarevets naturreservat samt fastställande av ny skötselplan för naturreservatet.

Vattenrådets styrelsemöte den 19 november
Vid vattenrådets styrelsemöte den 19 november deltog Solveig Johansson. Vid mötet presenterades avtalet mellan Vattenrådet och Vattenmyndigheten/Länsstyrelsen. Vidare presenterades handlingsprogrammet för vattenrådet.

Bästa Miljöbonden
WWF:s miljöpris till bästa Östersjöbonde i Sverige gick till Bertil Aspernäs
i Ragnabo för hans pionjärinsatser med reglerbar dränering. I slutet av
november ställdes den svenska pristagaren mot övriga Östersjöländers då Baltic
Farmer of the Year Award skulle utses. Detta pris gick dock till annat land.

Stiftelsen Håll Sverige Rent
Kustmiljögruppen har genom ordförande Mats Elgqvist under år 2009 haft täta kontakter med Stiftelsen Håll Sverige Rent och WWF för att söka få organisationerna mera inriktade på konkreta kustmiljöinsatser. Bl.a diskuterades anläggningar för bottentvätt av småbåtar för att undvika skadliga bottenfärger samt inrättande av stationer för att kunna hantera latrintömningarna för fritidsbåtar.

Utnyttjande av kommunens maskinpark för kustmiljö-åtgärder
Kustmiljögruppens styrelse har genom olika informationsinsatser arbetat för att sprida kunskap till föreningarna om kommunens maskinpark och hur denna kan utnyttjas för kustmiljöarbete av de olika föreningarna som ingår i Kustmiljögruppen. Föreningarna har även haft möjlighet att få hjälp vid nyttjande av maskinparken av person knuten till kommunen. Miljökontorets Jan Andersson har varit kontaktperson i dessa ärenden.

Va byggs ut söderut
Kustmiljögruppen har under flera år arbetat hårt för att driva fram en lösning av Va frågan söderut till länsgränsen mot Karlskrona.kommun. Under år 2009 kom ett uttalande från Torsås kommun att man nu är beredd att gå till upphandling och föra frågan om Va söderut i hamn.

Följande protokollförda möten har hållits i Styrelsen under året:
18 april, 22 juli, 11 september.

Bergkvara den 16 januari 2010

Styrelsen

Föreningar som ingår i Torsås Kustmiljögrupp:
Gunnarstorps Miljöförening, Djursviks Hamnförening, Djursviks Samhällsförening, Djursviks Stugförening, Påbonäs Stugförening, Norra Ragnabo Miljöförening, Ragnabo Stugförening, Ragnabo Miljö-och Samfällighetsförening, Miljöföreningen Södra Ragnabo, Bergkvara Samhällsförening, Bergkvara Hembygdsgille, Torsås Naturskyddsförening, Björkenäs Stugförening, Norra Kärr Stugförening, Järnsida Stugförening, Södra Kärrs Samfällighetsförening, Yrkesfiskarena.