Årsmötesprotokoll 2008

Protokoll fört vid årsmöte i Torsås Kustmiljögrupp, den 12 april 2008.

Deltagare:
Mats Elgqvist, Ordförande i Torsås Kustmiljögrupp, Birgitta Hedvall, Torsås Kustmiljögrupp, John Bräutigam, Gunnarstorp Miljöförening, Tomas Svensson, Magnus Nilsén, Djursviks Hamnförening, Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening, Hans Hedvall, Börje Karlsson, Kennert Täck, Norra Gården Samfällighet, Pia Prestel, Kjell Kullander,  Ragnabo Stugförening, Östen Barrdahl, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening, Håkan Larsson, Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén, Miljöföreningen Södra Ragnabo, Leif Lindberg,  Bergkvara Hembygdsgille, Owe Birgersson, Ove Lindh,  Bergkvara Samhällsförening, P-O Norén, Ulf Svensson,  Björkenäs Stugförening, Per Williamsson,  Södra Kärr Stugförening, Göran Augzell, Järnsida Stugförening, Ernie Lennartsson,  Naturskyddsföreningen, Jan Andersson,  Miljökontoret, Torsås Kommun, Kerstin Ahlberg

§ 1. Mats Elgqvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Bekräftades att kallelse utgått i behörig ordning.

§ 3. Dagordningen godkändes.

§ 4. Till mötesordförande valdes Mats Elgqvist.

.§ 5. Till mötessekreterare valdes Håkan Larsson.

§ 6. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ernie Lennartsson och Rune Fransén.

§ 7. Ordföranden gick kort igenom Verksamhetsberättelsen, som tidigare utsänts till samtliga.

§ 8. Birgitta Hedvall gick igenom den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret, som godkändes.

§ 9. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes av medlemmarna.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.01.01 – 2007.12.31.

§ 11. Till ordförande i Torsås Kustmiljögrupp omvaldes Mats Elgqvist.

§ 12. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Birgitta Hedvall, Håkan Larsson och Ulf Svensson. Till suppleant i styrelsen omvaldes John Bräutigam.

§ 13. Jan Hellman omvaldes till revisor. Till suppleant omvaldes Birgitta Nilsson.

§ 14. Ordförande Göran Wahlström avsade sig sitt uppdrag i Valberedningen. Med anledning av Jan Westerhammars bortgång och att Sven-Erik Tornéus avsagt sig sitt uppdrag i Torsås Kustmiljögrupp måste ny valberedning väljas. Magnus Nilsén invaldes som efterträdare till ordf. Göran Wahlström. Beslöts att övriga två ledamöter skall tillsättas sedan förslag inkommit från föreningarna till Torsås Kustmiljögrupp senast 31 maj – 08.

§ 15. Inga inkomna motioner förelåg.

§ 16. Birgitta Hedvall och Kerstin Ahlberg informerade om bildandet av Vattenråd i Torsås kommun. Kerstin berättade att man nu avvaktar handlingsprogram från Länsstyrelsen. Torsås och Karlskrona kommun samarbetar om Brömsebäck. Kommunens miljöchef Jan Andersson poängterade att åtgärdsprogram kommer från Vattenmyndigheten och att detta sedan skall genomföras.

Skriftlig information om Vattenmyndigheten och arbetet i Vattenråd delades ut.

§ 17. Birgitta Hedvall informerade om Leader-arbetet och om hur vi som ideella föreningar berörs. Det är viktigt att föreningarna följer bildandet av Leader-området Småland Sydost där Torsås ingår tillsammans med Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd och Uppvidinge. Leader-kontoret för Småland Sydost kommer att ligga i Emmaboda. LAG-grupper kommer att bildas (LAG= ”Lokal Action Group)”.

Det poängterades speciellt att man ej behöver tillhöra en Leader-förening för att söka projekt-bidrag. Viktigt att varje förening bevakar vilka som anställs på Leader-kontoret för att skapa kontakter med dessa personer kring projekt som föreningarna vill driva, t.ex. muddring av badplatser.

Beslöts att föreningarna i sina respektive områden ser över och tar fram projekt kring slamsugning av badvikarna, mäter av ytor, djup, bottenbeskaffenhet m.m. för att senast den 30 maj i år skicka in projektförslag till Kustmiljögruppens sekr. Håkan Larsson för samordning genom Kustmiljögruppen.

Det är viktigt att varje förening tar kontakt med markägaren kring var massorna kan läggas. Vid den utredning som via Kommunen och Kustmiljögruppen tidigare gjorts konstaterades att tungmetaller ej finns i det slam som finns i badvikarna. Inget hinder föreligger således att lägga massorna på jordbruksmark.

§ 18. Kerstin Ahlberg informerade om den maskinpark som utan kostnad finns tillgänglig för föreningarnas arbete med kustmiljön. Aggregat för vassröjning finns monterat på båt med utombordare. Algsugningsanordning på flotte finns. Syresättningsaggregat finns. Det finns nu möjlighet att få tillgång till medarbetare från kommunen (Assar Johansson) för att underlätta arbetet med maskinparken. Kerstin Ahlberg kontaktas vid lån ur maskinparken för bokningstider. Maskinerna finns i förråd vid Bergkvara hamn.

§ 19. Jan Andersson informerade om VA söder om Bergkvara. Projektering pågår. Överklagningsärendet kring tillstånd för Bergkvara Reningsverk är ännu ej klart men påverkar ej projekteringen av Va söder ut. Ulf Svensson tog upp frågan kring vem som ansvarar för att detaljplaner kommer fram med anledning av de arrende-tomter som finns. Jan Andersson svarade att byggnadsnämnden och kommunstyrelsen här har en central roll.

Rune Fransén informerade om att Statens VA-nämnd har att pröva lagligheten i en förhöjd anslutningsavgift p.g.a. långa VA-ledningar. Detta om sådan extra avgift har beslutats av kommunen och någon överklagar denna. Prövningsärende finns från Kronobergs län.

§ 20. Jan Andersson informerade om aktuellt från Miljökontoret i Torsås kommun. Enskilda avlopp karteras inför anslutning till VA. Kvilla har uppmärksammats för stort behov av VA. En särskild VA-plan för kommunen behöver tas fram. Regeringens stöd för kommunernas lösning av avloppsfrågorna är ännu ej klart. På frågan om man kan vägra gå med i kommunens VA längs kusten svarade Jan Andersson nej. Alla måste med såvida inte ett perfekt fungerande enskilt avlopp finns. För medborgare med svaga ekonomier kan avbetalnings-plan läggas upp av kommunen.

§ 21. Birgitta Hedvall informerade om Ny Översiktsplan för Torsås kommun 2007-2008 samt ett förslag till remissvar på denna från Torsås Kustmiljögrupp. Förslaget godkändes av årsmötet och skall nu skickas in till kommunen.

§ 22. Samtliga föreningar gavs möjlighet att presentera tankar och förslag:

Gunnarstop fortsätter att röja vass. Tre-årigt tillstånd finns från Länsstyrelsen

Ernie Lennartsson påpekade vikten av att få stenbryggan vid Norra Ragnabo utbytt för bättre genomströmning.

Leif Lindberg agerar för att kommunen engagerar sig även i de små badplatserna som delansvarig för dessa.

Från Skeppevik informerades om att 40 personer från föreningarna är engagerade för att hålla viken badbar. Två personer röjer vid stranden varje morgon.

Föreningen i Järnsida arbetar med att ta hand om tången.

I Södra Kärr är avloppsfrågan det stora problemet. Viken växer igen.

Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening tog upp frågan om vassröjning i Eneskärsviken. Det konstaterades att Miljöföreningen Södra Ragnabo och markägaren inte lyckats komma fram till en gemensam syn på hur en effektiv åtgärdsplan vad gäller röjningen av vass och påsläpp av lämpliga djur i direkt anslutning till röjningen bör utformas. Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening bör därför föregå med ett gott exempel på hur en effektiv insats kan genomföras.

Samtidigt konstaterades att åtgärderna i Eneskärsviken nu kommit in i ett helt nytt läge genom att PEAB förvärvat ett större markområde för uppförandet av ett koncentrerat villaområde som helt bryter mot Ragnabos karaktär, såväl vad gäller utformning av byggnader som tomtstorlek. Det aktuella området är dessutom klassat enligt bestämmelser från 1998 att tillhöra ett område som är av riksintresse ur naturvårdssynpunkt.

Intresset och viljan att under dessa nya förutsättningar göra ideella insatser i Eneskärsviken ansågs som mycket begränsade.

Det konstaterades också att detta område är det sista orörda naturområde som ger en skyddad tillflyktsort för en stor mängd fågelarter och småvilt på denna del av kustzonen inom Torsås Kommun.

Årsmötet konstaterade att de flesta av de påtänkta åtgärderna kan föreningarna själva genomföra med hjälp av den tekniska utrustning som kommunen gratis ställer till förfogande. Varje förening har dessutom möjlighet att söka ekonomiskt stöd för de åtgärder som kan vara aktuella. Många gånger kan EU-stöd vara aktuellt. Länsstyrelsen har närmare information. Kerstin Ahlberg på kommunen kan också informera om möjligheter till stöd.

Kustmiljögruppen har också möjligheter att stödja föreningar med ett ”kom igång belopp” för de som själva tänker satsa ordentligt med eget kapital och arbetsinsatser.

Beträffande PEABs byggplaner faller det närmast på Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening att bevaka områdets intressen. Även Södra Ragnabos Miljöförening kan ha anledning begära ett tidigt samråd med kommunen.

§ 23. Birgitta Hedvall informerade om åtgärdsprogram för Kalmar läns kustvatten (Länets kustvårdsplan).

Skriftlig information delades ut.

§ 24. Birgitta Hedvall informerade om rapporten ”Miljötillståndet i Kalmar län -07/Nya regionala miljömål”. Skriftlig information delades ut.

§ 25. Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:
Håkan Larsson
Sekr.

Justeras:
Mats Elgqvist, Rune Fransén, Ernie Lennartsson