Slamsugningsprojekt ”Badviken Ekkläppen” – Våren 2014, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening

Minnesanteckningar (PDF) vid arbets- och informationsträff med Jan-Ingmar Rosenblad, torsdagen den 27 februari 2014.

Så här gick det till från idé första veckan i augusti 2013 till att samtliga tillstånd var klara den 5 december 2013.

# Anmälan till Torsås kommun om uppläggning av avfall enligt 9 kap. 6 § miljöbalken samt 21 §, förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 2013-08-20.

# Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskyddet, Länsstyrelsen i Kalmar län, 2013-08-25.

# Länsstyrelsen i Kalmar län inkommer med ”begäran om komplettering av ansökan”, 2013-11-13.

Länsstyrelsen i Kalmar län fattar beslut om ”anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna” på fastigheten Ragnabo S:1, Torsås kommun, 2013-12-05.

# Karta över projektområdet med angivande av röd markering avseende aktuellt område för muddring samt gul markering för aktuellt område för uppläggning av muddermassor.

# Förteckning över berörda fastigheter med uppgift om ägarlängd.

Förteckning över berörda fastigheters andel i vattenområden.

# Godkännande av markägaren och fiskerättsinnehavaren till Ragnabo 1:3 med rubriken ”Bottensediment vid Ekkläppens badplats, vår fastighet Ragnabo 1:3 i Bergkvara, Torsås kommun”.

Översiktskarta utvisande berörda fastigheter samt projektområdet för muddring och deponi.

# Avtal – skriftligt godkännande av berörda markägare avseende ”upptagande av bottensediment vid Ekkläppens badplats vid fastigheten Ragnabo 1:3 i Bergkvara, Torsås kommun.

Lantmäteriets registerutdrag avseende föreningen Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 2011-10-18.

Sammanträdesprotokoll 2013-11-19 från KS AU – Torsås kommun.