Årsmötesprotokoll 2009

Protokoll fört vid årsmöte i Torsås Kustmiljögrupp, den 18 april 2009.

Deltagare:
Mats Elgqvist Ordförande i Torsås Kustmiljögrupp, Birgitta Hedvall Kassör i Torsås Kustmiljögrupp, Håkan Larsson, Sekr. i Torsås Kustmiljögrupp, Solveig Johansson ledamot i Torsås Kustmiljögrupp, Tomas Svensson Gunnarstorps Miljöförening, Magnus Nilsén Djursviks Hamnförening, Hans Hedvall Djursviks Samhällsförening, Östen Barrdahl Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening, Leif Lindberg Bergkvara Hembygdsgille, Tomas Olsson Yrkesfiskarena, Ove Lindh Bergkvara Samhällsförening, Göran Augzell Järnsida Stugägareförening, Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening, Berit Holmgren Södra Kärrs Samhällsförening, Jan Andersson Torsås Kommun, Sven-Erik Tornéus Miljöföreningen Södra Ragnabo, Jaen Nilsson Miljöföreningen Södra Ragnabo, Lena Danielsson Leader Sydost, Carina Pålsson Länsstyrelsen i Kalmar län

§ 1. Mats Elgqvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Bekräftades att kallelse utgått i behörig ordning.

§ 3. Dagordningen godkändes.

§ 4. Till mötesordförande valdes Mats Elgqvist.

.§ 5. Till mötessekreterare valdes Håkan Larsson.

§ 6. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Magnus Nilsén.

§ 7. Verksamhetsberättelsen var i förväg utsänd. Denna godkändes.

§ 8. Birgitta Hedvall gick igenom den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret, som godkändes.

§ 9. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes av medlemmarna.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.01.01 – 2008.12.31.

§ 11. Till ordförande i Torsås Kustmiljögrupp omvaldes Mats Elgqvist.

§ 12. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Birgitta Hedvall, Håkan Larsson och Ulf Svensson. John Bräutigam hade undanbett sig omval som suppleant i styrelsen. Ordföranden beklagade detta och tackade John för en bra insats och goda synpunkter i styrelsen. Till ny suppleant i styrelsen valdes Solveig Johansson.

§ 13. Jan Hellman omvaldes till revisor. Till suppleant för revisorn omvaldes Birgitta Nilsson.

§ 14. Till ledamöter i valberedningen valdes Magnus Nilsén, Sven-Erik Tornéus och Berit Holmgren med Sven-Erik Tornéus som sammankallande.

§ 15. För att underlätta styrelsens arbete beslöts att adjungera en ledamot till styrelsen. Roland Blomqvist valdes till adjungerad ledamot i styrelsen.

§ 16. Håkan Larsson redovisade inkomna motioner. Angående slamsugning av badplatser har endast ett förslag kommit in vilket gör att samordning av insatser ej varit möjligt. En fråga kring möjligheter till Rot-avdrag också för enskilda avlopp har kommit in. Frågan var uppe vid Kalmarsundskommissionens besök på Miljödepartementet och enligt uppgift föreligger nu ett förslag om detta.

§ 17. Lena Danielsson, verksamhetsledare vid Leader Småland Sydost informerade kring denna verksamhet. Lena konstaterade att Leader är en metod med vilken vi tillsammans kan utveckla vår landsbygd. Metoden bygger på ett s.k. trepartnerskap där man gärna ser en samverkan mellan offentlig, privat och ideell verksamhet. Lena gick igenom de sex verksamhetsinriktningar för landsbygdsutveckling som man prioriterat i Leader Småland Sydost.

Diskuterades de möjligheter detta ger för föreningar i Torsås Kustmiljögrupp att söka stöd för olika projekt. Lena Danielsson inbjöd föreningar att höra av sig om man har en idé för att få hjälp med hur man kan utveckla denna. Leader Småland Sydost bidrar gärna med råd och stöd för idéutveckling och genomförande. Fram t.o.m. 2013 har Leader Småland Sydost tillgång till 41,8 milj SEK för utvecklande projekt (49% från EU-medel och Staten, 21% från lokal offentlig finansiering från kommunerna och 30% från privat medfinansiering). Projekt som nämndes i diskussionen var bl.a. återställande av sandbottnar vid badplatser, vandringsleder m.m.

Ordföranden tackade Lena Danielsson för en utförlig och värdefull information och förutspådde att föreningarna i Torsås Kustmiljögrupp lär återkomma till Lena kring dessa frågor.

§ 18. Jan Andersson från Torsås kommun informerade från den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen. Ny chef för denna är Peter Persson som närmast kommer från Tingsryds kommun, där han sysslat med bl.a. planfrågor. Jan informerade om den stora neddragning av tjänster inom miljösektorn som skett på kommunen de senaste månaderna. Kommunledningen har gett i uppdrag att 3 tjänster ska bort på miljösidan vilket innebär 58 % av befintliga 5,75 tjänster. 2 tjänster är nu borta och den tredje tjänsten kommer upp på Kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 29 april kl. 18.00.

Jan Andersson redogjorde för de katastrofala följder som en genomförd bantning med 3 tjänster innebär. Lagstadgad tillsyn och inspektioner kommer inte att kunna göras inom rimlig tid. Han nämnde vidare att kommunen tidigare förbundit sig att arbeta med bl.a. energi och klimatfrågor i projekt Uthållig kommun. Torsås är nu med i Kalmarsunds-kommisionen tillsammans med övriga kustkommuner och Öland. Detta är en pilotregion för kreativa och miljö-och kostnadseffektiva insatser för ett levande Kalmarsund och en levande Östersjö. Torsås ligger bland de främsta kommunerna genom det arbete som utförts och kommunerna inbjöds att söka medel under våren ur havsmiljöanslaget som innehåller en miljard kronor. Vidare kommer Östersjön att bli pilotområde inom EU därmed frigörs ytterligare medel för åtgärder.

Kommunstyrelsen och miljönämnden i Torsås har beslutat att tillsammans med Kalmar kommun och Regionförbundet samarbeta i projektet Modern Water Management. Detta är ett EUprojekt tillsammans med Polen, Litauen och Danmark som handlar om modern vattenplanering genom vattenråd och pilotområde för att minska föroreningarna i bl.a. Grisebäcken och andra upprinningsområden. I detta projekt ger en egen maximal insats på 2,8 Mkr under 3-4 år i form av miljökontorets arbete med vattenråd och Grisebäcken (som ändå ska göras enligt vattendirektiv och kustmiljöplan) dubbelt tillbaka. Varje egen krona till godkänd insats ger 2 kronor från EU. Detta är möjligt endast med en varaktig stabil budget.

Åtgärdsplaner enligt vattendirektivet gällande ytvatten, kustvatten och grundvatten utarbetas och beslutas under året. Bl.a. kommunerna ska sedan genomföra åtgärderna. Resurser för detta krävs. Leif Lindberg påpekade att det är kommunens uppgift att hålla i Vattenrådet. På frågan om resurser finns för projektledare i Vattenrådet svarade Jan Andersson att mycket små möjligheter finns för detta, speciellt om även en tredje tjänst försvinner från miljösidan.

Konstaterades i Kustmiljögruppen att allmänhetens frågestund vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april bör utnyttjas för att ställa frågor kring indragningen av tjänster på miljösidan.

§ 19. Carina Pålsson från Länsstyrelsen informerade om en Rapport rörande ”Inventering av behovet och möjligheterna till restaurering av havsvikar och kustnära sjöar”. Detta regeringsuppdrag har utförts av de fyra fastlandsanknutna kustlänen Östergötland, Kalmar, Blekinge och Skåne i samordning av Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Sammanfattningsvis dras följande slutsatser baserat på erfarenheter uppkomna under arbetets gång:

Behovet av insatser i syfte att minska belastningen av näringsämnen och stärka den biologiska mångfalden i distriktets kustmynnande vattendrag och kustvatten är stort.

Restaurering av kustmynnande vattendrag, våtmarker, sänkta sjöar samt borttagande av vandringshinder i syfte att återställa den naturliga reningsförmågan och skapa förutsättningar för en hög biologisk mångfald och en förbättrad rekrytering av vårlekande rovfisk bör prioriteras jämte arbetet med utsläppsminskande åtgärder vid källan.

Det finns behov av vetenskaplig utvärdering av åtgärdsprojekt, speciellt beträffande å-restaurering, musselodling, insamling av landspolade alger och biomanipulering. Det finns även behov av utvärdering av vanliga insatser såsom muddring och slåtter av vass. Skördas vid musselodling och insamling av landspolade alger.

Rapporten rekommenderar en fortsättning av arbetet i ett eller flera pilotområden bestående av ett kustområde och tillhörande avrinningsområde. På så sätt ges möjlighet att använda och vidareutveckla erfarenheter och kunskaper från regeringsuppdraget ”Finn de områden som göder havet mest” och denna rapports uppdrag. Ett fortsatt arbete möjliggör utförligare uppskattningar av kostnader av restaureringsinsatser inkluderande förankringsarbete, projekteringar, eventuella markersättningar m.m.

Ordföranden tackade Carina Pålsson för en bra information kring en viktig rapport.

§ 20. Informerades kring det förslag till revidering av Torsås Kommuns Kustvårdsplan som nu ligger färdigt för beslut. Enligt Leif Lindberg bör beslutet vara klart inom kort.

§ 21. Tomas Svensson från Gunnarstorps Miljöförening informerade om projekt i denna förening. Tomas hade även varit i kontakt med Lennart Elfving på företaget Maxtech AB angående eventuell vasskörd.

Sven-Erik Tornéus från Miljöföreningen Södra Ragnabo informerade kring utfört arbete som gjort i Eneskärskanalen. Han visade även en film från viken Kitteln och de åtgärder som kan behövas göras där.

Berit Holmgren från Södra Kärrs Samhällsförening informerade om det syresättningsprojekt som pågår i viken där. Hon informerade även om att röjning eller klipp av vass diskuteras även i Södra Kärr.

§ 22. Förslag och exempel på nya konkreta projekt i föreningarna diskuterades under § 21. Framför allt gällde detta vasskörd och muddring.

§ 23. Jan Andersson informerade om det nybildade Vattenrådet i Torsås kommun. Till ledamöter i Vattenrådets styrelse utsågs från Kustmiljögruppen Mats Elgqvist och Birgitta Hedvall. Som personlig ersättare för Mats Elgqvist utsågs Roland Blomqvist och som personlig ersättare för Birgitta Hedvall utsågs Solveig Johansson.

§ 24. Jan Andersson informerade kring Torsås kommuns deltagande i Kalmarsundskommissionen. Han pekade på att arbetet där kräver ordentliga resurser och uttalade oro med anledning av de stora personal-neddragningar som kommunledningen planerar och hittills genomfört.

§ 25. Jan Andersson informerade om att den tekniska hjälp vid användande av tillgänglig maskinpark för kustmiljön som tidigare erhållits från kommunen genom kommunens medarbetare Assar Johansson nu blir mer begränsad med anledning av budgetläget på miljösidan.

§ 26. Jan Andersson och Leif Lindberg informerade om läget vad gäller VA-utbyggnaden söder Bergkvara. Förberedelsearbetet fortgår som planerat och utbyggnaden bör komma igång under hösten. Besvärsärendet angående eventuell utredning kring Bergkvara Reningsverks möjligheter till kväve-rening är ännu ej avgjort men detta i sig bromsar inte VA-utbyggnaden.

§ 27. Övriga frågor förelåg ej.

§28. Ordförande Mats Elgqvist tackade alla närvarande och riktade ett särskilt tack till Jan Andersson för att han medverkat vid årsmötet och för den gedigna informationen.

Vid protokollet:
Håkan Larsson
Sekr.

Mats Elgqvist
Ordf.

Justeras:
Magnus Nilsén
Justeringsman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.