Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019

GenomströmningsprojektStyrelsen för Södra Kärr Samfällighetsförening får överlämna sin ansökan om ekonomiskt stöd för och ur fiskefonden för ”skydd och utveckling av den akvatiska faunan och floran” till Länsstyrelsen i Kalmar län för behandling. Läs vidare…(PDF)

Bilagor:
Bilaga 01. Ansökan – Moment E. Beskriv syfte och
                 önskat resultat med insatsen. (PDF)

Bilaga 02. Ansökan – Moment F. Programmål. Insatsens inverkan på jämställdheten och
                 miljön. (PDF)

Bilaga 03. Ansökan – Moment O. Övriga upplysningar. Förteckning över bilagor. (PDF)

Bilaga 04. Karta över del av Torsås kommun med projektområdet markerat. (PDF)

Bilaga 05. Översiktskarta över projektområdet omfattande genomströmningsprojekt
                 med ny bro, muddringsområde samt preliminärt område för deponi av
                 muddringsmassor. (PDF)

Bilaga 06. Ansökan om vattenverksamhet för byggande av ny bro för
                 genomströmningsprojekt jämte Länsstyrelsens godkännande. (PDF)

Bilaga 07. Teknisk beskrivning av träbro, exempel på, för ökad genomströmning,
                 Vectura i Kalmar. (PDF)

Bilaga 08. Preliminärt kostnadsförslag för träbro utan mittfundament, Vectura i Kalmar
                 samt betongbro, NCC i Kalmar. Uppgift om Trafikverkets bidrag avseende
                 offentliga medel. (PDF)

Bilaga 09. Markägarens godkännande av genomströmningsprojekt/byggande av ny bro
                 avseende fastigheten Södra Kärr 1:55. (PDF)

Bilaga 10. Bottenkartering av vik mellan fastlandet och Nötholmen för vilken fastigheten
                 Södra Kärr 1:55 har vattenrådighet över med avseende på djup och
                 sedimentförhållanden samt beräkning av sedimentvolymer. Bro- och
                 muddringsprojekt Södra Kärr, Torsås kommun, Bottensektioner Rune
                 Fransén at al augusti 2012. (PDF)

Bilaga 11. Miljöbeskrivning av muddring av vik i Södra Kärr. (PDF)

Bilaga 12. Metodbeskrivning av muddring av vik i Södra Kärr. (PDF)

Bilaga 13. Preliminärt kostnadsförslag av muddring av vik i Södra Kärr samt deponi av
                 muddringsmassor. (PDF)

Bilaga 14. Markägarens godkännande av muddring av del av vik i Södra Kärr avseende
                 fastigheten Södra Kärr 1:55 för vilken markägaren har vattenrådighet över.
                 (PDF)

Bilaga 15. Karta och förteckning av vatten- och fiskerätt som berör muddring av vik i
                 Södra Kärr avseende fastigheten Södra Kärr 1:55 för vilket markägaren har
                 vattenrådighet över. (PDF)

Bilaga 16. Protokoll om firmatecknare avseende Samfällighetsföreningen för
                 verksamhetsåret 2012. (PDF)

Bilaga 17. Samfällighetsföreningens ekonomiska ställning och resultat enligt avlämnad
                 årsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 samt tre-årsredovisning.
                 (PDF)

Bilaga 18. Protokoll från årsmöte/föreningsstämma med Samfällighetsföreningens
                 andelsägare 2012-07-14. (PDF)

Bilaga 19. Kustvårdsplan Torsås kommun 2009-2012 (PDF)

Bilaga 19. Sedimentsundersökning i Kalmarsund, Torsås kommun 2006, Hampus
                 von Post Miljömanagement Svenska AB