Nyhetsbrev våren 2018

Image

Nyhetsbrev

Mars 2018

Nu kommer äntligen Kustmiljögruppens nyhetsbrev. Efter byte av styrelsen, har vi nu börjat att organisera oss.

Först vill vi i den nya styrelsen tacka alla som tidigare medverkat och som bidragit till projekt som gjort att Östersjön och vattendragen i kustområdet fått en bättre vattenkvalitet.

Vi önskar nu att alla medlemmar i föreningen känner motivation och mening med att fortsätta arbeta i Kustmiljögruppen tillsammans med oss.

Nedan en liten tillbakablick på det gångna året 2017.

Torsås kustmiljögrupp, Torsås kommun och Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken nominerade till 2017 års vattenpris Sjöstjärnan.

Under hösten 2017 har föreningen haft 2 styrelsemöten. Den 18 augusti och ett den 21 oktober. Det sistnämnda genomfördes på Olssonska gården. Länsstyrelsens Carina Pålsson och Linnéuniversitetets Jonas Nilsson berättade om resultatet från projekt Vik för Vik som genomförts i viken vid Grisbäckens mynning. Torsås kommuns Pernilla Landin redogjorde för projekten Grisbäcken steg 2 och magasinering och fördröjning 2 projekt med fokus på att rena och hålla vatten kvar i närområdet.

Den 26 augusti hade Vattenrådet i samverkan med Kustmiljögruppen en vattendag. Tanken var att röja längs med fiskvandringen vid Ådholmen. När vi väl var på platsen kunde vi konstatera att det var för igenväxt med buskar och träd för att vi skulle kunna göra någon insats. Ansvarsfördelning av restaureringsåtgärder togs upp.

Höstbål. Vattenrådets genomförde sitt 2:a höstbål 2017. Ett 30-tal personer var på plats vid Dalskärs badplats för att delta i tipspromenad, grilla en korv och njuta av den underbara kvällen. Vid 20:30 tändes bålet precis som det gjordes på ett flertal platser runt om Östersjön. Temat för aktiviteterna var mikroplaster och plast i havet. Efter det att bålets tänts avtackades Pia Prestel och Kåge Eklund för sitt viktiga arbete med kustmiljön.

Samrådsmöte med länsstyrelsen genomfördes i Olofsgården 21 september. Vid mötet deltog ideella krafter från Vattenrådet, Kustmiljögruppen, Naturskyddsföreningen med flera. Länsstyrelsen hade en genomgång om vattenförekomsternas status och vad det är som påverkar.

Torsås kommun redovisade vad som görs och vad som planeras att göras både gällande tillsyn, projekt och VA-utbyggnad. Diskussion fördes om hur vi kan stödja varandra och vilka resurser som behövs.

Representanter från Kustmiljögruppen deltog på Ölands vattenråds kunskapskväll med fokus på vatten och att hålla kvar vatten. Ett 50-tal personer hade precis som vi tagit sig till Ölands Skogsby för att delta. Kunskapskvällens föreläsare var fyra Öländska lantbrukare som berättade om sin verksamhet och hur de klarat sin verksamhet under de torra somrarna och hur de förbereder sig inför framtiden för att säkerställa att deras verksamhet kan fortgå. Henrik Johansson, Länsstyrelsen och Nina Nilsson Greppa näringen föreläste om vattenverksamhet och greppas verksamhet.

Den 29 november 2017 genomförde Kustmiljögruppen föreningsstämma i nya kommunhuset.

Den 20 februari 2018 genomfördes ett styrelsemöte hemma hos Kerstin. På mötet bestämdes att Kustmiljögruppen ska undersöka om det är möjligt att söka pengar genom LONA för restaureringsprojekt av våtmarker samt informationsåtgärder.

Vidare bestämdes att årets årsmöte ska genomföras lördagen den 28 april kl 10.00 i Bergkvara båtklubbs lokal.