Nyhetsbrev våren 2018

Image

Nyhetsbrev

Mars 2018

Nu kommer äntligen Kustmiljögruppens nyhetsbrev. Efter byte av styrelsen, har vi nu börjat att organisera oss.

Först vill vi i den nya styrelsen tacka alla som tidigare medverkat och som bidragit till projekt som gjort att Östersjön och vattendragen i kustområdet fått en bättre vattenkvalitet.

Vi önskar nu att alla medlemmar i föreningen känner motivation och mening med att fortsätta arbeta i Kustmiljögruppen tillsammans med oss.

Nedan en liten tillbakablick på det gångna året 2017.

Torsås kustmiljögrupp, Torsås kommun och Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken nominerade till 2017 års vattenpris Sjöstjärnan.

Under hösten 2017 har föreningen haft 2 styrelsemöten. Den 18 augusti och ett den 21 oktober. Det sistnämnda genomfördes på Olssonska gården. Länsstyrelsens Carina Pålsson och Linnéuniversitetets Jonas Nilsson berättade om resultatet från projekt Vik för Vik som genomförts i viken vid Grisbäckens mynning. Torsås kommuns Pernilla Landin redogjorde för projekten Grisbäcken steg 2 och magasinering och fördröjning 2 projekt med fokus på att rena och hålla vatten kvar i närområdet.

Den 26 augusti hade Vattenrådet i samverkan med Kustmiljögruppen en vattendag. Tanken var att röja längs med fiskvandringen vid Ådholmen. När vi väl var på platsen kunde vi konstatera att det var för igenväxt med buskar och träd för att vi skulle kunna göra någon insats. Ansvarsfördelning av restaureringsåtgärder togs upp.

Höstbål. Vattenrådets genomförde sitt 2:a höstbål 2017. Ett 30-tal personer var på plats vid Dalskärs badplats för att delta i tipspromenad, grilla en korv och njuta av den underbara kvällen. Vid 20:30 tändes bålet precis som det gjordes på ett flertal platser runt om Östersjön. Temat för aktiviteterna var mikroplaster och plast i havet. Efter det att bålets tänts avtackades Pia Prestel och Kåge Eklund för sitt viktiga arbete med kustmiljön.

Samrådsmöte med länsstyrelsen genomfördes i Olofsgården 21 september. Vid mötet deltog ideella krafter från Vattenrådet, Kustmiljögruppen, Naturskyddsföreningen med flera. Länsstyrelsen hade en genomgång om vattenförekomsternas status och vad det är som påverkar.

Torsås kommun redovisade vad som görs och vad som planeras att göras både gällande tillsyn, projekt och VA-utbyggnad. Diskussion fördes om hur vi kan stödja varandra och vilka resurser som behövs.

Representanter från Kustmiljögruppen deltog på Ölands vattenråds kunskapskväll med fokus på vatten och att hålla kvar vatten. Ett 50-tal personer hade precis som vi tagit sig till Ölands Skogsby för att delta. Kunskapskvällens föreläsare var fyra Öländska lantbrukare som berättade om sin verksamhet och hur de klarat sin verksamhet under de torra somrarna och hur de förbereder sig inför framtiden för att säkerställa att deras verksamhet kan fortgå. Henrik Johansson, Länsstyrelsen och Nina Nilsson Greppa näringen föreläste om vattenverksamhet och greppas verksamhet.

Den 29 november 2017 genomförde Kustmiljögruppen föreningsstämma i nya kommunhuset.

Den 20 februari 2018 genomfördes ett styrelsemöte hemma hos Kerstin. På mötet bestämdes att Kustmiljögruppen ska undersöka om det är möjligt att söka pengar genom LONA för restaureringsprojekt av våtmarker samt informationsåtgärder.

Vidare bestämdes att årets årsmöte ska genomföras lördagen den 28 april kl 10.00 i Bergkvara båtklubbs lokal.

Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017

Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017
Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande skriver i det första nyhetsbrevet för året utgåva 1 – våren 2017 följande… ”Det gamla skall bort och det nya skall till!” Med orden ovan lär Gustaf Dalén, AGA-fyrens upptäckare ha yttrat, när han sammanfattade sitt livsverk. Visst är det så att allt har sin tid och vi som nu snart lämnar över stafettpinnen till nya krafter bär just denna känsla inom oss – ”det gamla skall bort och det nya skall till”. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av Pia Prestels tankar.

Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017 (PDF)

Externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017

Av protokoll från styrelsens sammanträde den 23 januari 2017, § 17009 framgår att sekreteraren har gjort en sammanställning av såväl externa såväl som egna aktiviteter under vintern/våren 2017 i form av ett kalendarium över nu kända aktiviteter för att underlätta styrelsens arbete efter den 30 april 2017.

Anmärkning    Härutöver så kommer arbetsgruppen för Vik för vikprojektet för Grisbäcken –  mot en friskare Östersjökust träffas vid tidpunkt/-er, som ännu inte är fastställda.

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde att…

 • De ledamöter som är intresserade av att delta på någon eller några av de externa och/eller egna aktiviteterna, som finns angivna nedan på den blå klickbara länken tar kontakt med Pia Prestel Kustmiljögruppens t.f. ordförande för godkännande och ev. samåkning, varefter ledamot själv tar del av lämnad information och anmäler sig på lämnad länk.
 • Det åligger sekreteren att lämna information fram till den 30 april 2017, om det dyker upp nya externa och/eller interna aktiviteter till styrelsens ledamöter. Även de tillkommande aktiviteterna skall administreras på det sätt som föreslagits i första stycket ovan och dokumenteras på hemsidans första sida under ”senaste nytt”.

  Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hela aktivitetskalendern. Externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017. (PDF)
 • 2017-02-24
  Sekretariatet vidarebefordrat mail (PDF) till styrelsens ledamöter, såväl ordinarie såväl som adjungerade ledamöter och ersättare från Renate Foks, Vattenrådskansliet i Kalmar kommun med rubriken ”Nyhetsbrev Ostkustens Vattensamling” kompletterande information till externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017 som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida”. 
 • 2017-03-15
  Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Välkommen på vattendragsvandring i Torsås den 17 april 2017 – Annandag påsk” jämte en bifogad fil…
  # Inbjudan och uppgifter om vattendragsvandringens genomförande. (PDF)
 • 2017-03-17
  Inkommer mail (PDF) från Louise Chyssler, kommunikationsassistent, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Preliminärt program för Havs- och vattenforum 16-17 maj 2017” jämte en bifogad fil
  # Preliminärt program för Havs- och vattenforum 16-17 maj 2017. (PDF)
  # Klicka även på länken https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/evenemang/havs–och-vattenforum/preliminart-program-for-havs–och-vattenforum.html2
 • 2017-03-25
  Sekretariatet vidarebefordrar inkommit mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands vattenråd till styrelsens samtliga ledamöter, såväl ordinarie, såväl som till ersättare och adjungerade ledamöter.

 

Projekt ”Vik för vik” – mot en friskare Östersjökust” 2016-01-01 – 2020-12-31

2017-02-16
Vid platsbesök i Grisbäck inom Vik för vik projektetmot en friskare Östersjökust överlämnar Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län – figur 1 – ”Reviderad projektplan med angivande av syfte, mål och tidsplan”. (PDF)

Av inkommen handling 2017-02-16 framgår att, den reviderade projektplanen omfattar tre delar…
Syfte
Projektets syfte är att öka takten och utveckla samarbetet kring åtgärdsarbetet längs Östersjökusten, från Blekinge län i söder till Stockholms län i norr och bygga en kunskapsbank för utförande av kustvattenåtgärder.

Det långsiktiga syftet är att nå god ekologisk status i havsvikar längs Östersjökusten genom att sätta in åtgärder mot miljöproblem, framför allt med avseende på närsaltsbelastning och på biologisk mångfald.

Mål
* Hitta 20 lämpliga vikar/områden, fokusområden, där åtgärdsplaner tas fram. Åtgärdsplanerna ska visa de miljöproblem som finns och innehålla åtgärder som är noggrant kostnadsuppskattade och prioriterade.
* Välja ut några (en eller två per län?) vikar där ambitionen är att hitta finansiering för genomförandet under perioden 2018-2020.

Tidsplan
Detta projekt, kommer att löpa som ett femårigt projekt från 1/1 2016 till 31/12 2020 enligt den övergripande projektplaneringen i figur 1, som återfinns som klickbar länk ovan 2017-02-16.

2017-02-16
Av minnesanteckningarna från överläggningen med styrelsen för Vattenrådet torsdagen den 16 februari 2017 under rubriken VIK FÖR VIK – MOT EN FRISKARE ÖSTERSJÖ- KUST framkommer följande information…

Länsstyrelsen i Kalmar län är projektägare, som i sin tur samverkar med de olika Länsstyrelserna från Blekinge upp till Stockholms län. 

Det långsiktiga syftet är att nå god ekologisk status i havsvikar längs Östersjökusten genom att göra åtgärder med avseende på närsaltsbelastning och på biologisk mångfald. 

4 vikar i Kalmar län ingår varav viken vid Grisbäckens mynning är en av länets utvalda vikar. 

Framför allt ska provtagning och underlag tas fram, men även förslag på metoder hur man kan åtgärda näringsproblematiken. 

Exempelvi på åtgärder kan vara att ta bort näringsrika sediment, binda fosfor, åtgärder för rovfisken, restaurera vegetationen är bra och alternativa åtgärder för att uppnå ”god ekologisk status”.

Vårt (Vattenrådets) och Kustmiljögruppens bidrag i projektet blir i detta skede vår lokalkännedom och vårt engagemang samt hjälp med kommunicering

Projektet startades under 2016 och pågår fram till 2020-12-31.

Provtagningen ska göras under de närmaste 1,5 åren och bekostas av                      Länsstyrelsen i Kalmar län.

Styrelsen har behandlat detta ärende vid sina sammanträden

# 2016-10-10, § 16169. (PDF)

# 2016-11-28, § 16209. (PDF)

# 2017-01-23, § 17007. (PDF)

# 2017-03-06, § 17038. (PDF)

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 10 oktober 2016 § 16169 behandlat inkommen handling från Carina Pålsson vid Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län och besvarat hennes förfrågan, om det finns några vik-projekt som ligger i pipeline utmed kuststräckan i Torsås kommun.

Kustmiljögruppens styrelse har lämnat följande redogörelse…

Se även § 16180 – Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt i detta protokoll.

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan.

2016-09-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust”.

2016-09-29
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Rune Alexandersson och Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening samt Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust och lite till som berör vattenåtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren redogör för vidarebefordrad inkommen handling från Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län, som finns i diariet 2016-09-14.

”Hav har beviljat pengar till ett spännande projekt med rubriken ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” och som i korthet redovisas nedan i punktform.

 • Länsstyrelsen i Södermanland samordnar projektet och alla kustlän från Blekinge i söder till Stockholm i norr deltar.
 • Projektets syfte är att öka takten och utveckla samarbetet kring åtgärdsarbete längs Östersjökusten och bygga en kunskapsbank för kustvattenåtgärder. Syftet är även att vi gemensamt ska gå vidare och genomföra åtgärder i några utvalda vikar.
 • I första skedet finns det pengar fram till 2018.
 • Åtgärder kan handla om allt från att minska belastningen till en vik, ta bort näringsrika sediment eller binda fosfor, göra åtgärder för rovfisken, skydda mot exploatering, restaurera vegetationen etc.
 • I första skedet steget är målsättningen att välja ut ett antal vikar och ta fram detaljerade åtgärdsplaner för dessa.
 • Inom projektet finns det viss tillgång till lönemedel och ganska mycket pengar är avsatta för exempelvis provtagning och kartläggning av de utvalda vikarna.

En förutsättning för att projektet ska lyckas är samverkan med er i kustkommunerna. Vi vill därför gärna ha förslag på vikar/områden som ni tycker bör ingå i projektet. Ge gärna en kort beskrivning av problemen i respektive vik och eventuella möjliga åtgärder. Om det finns intresse kan vi också diskutera överföring av lönemedel till dem som vill jobba vidare och delta i arbetet med att ta fram åtgärdsplaner för respektive vik.

Förhoppningsvis är att vi kan gå vidare med åtminstone två vikar i länet.

Projektet kommer att ha ett start-upp möte i Linköping den 21 september så skicka gärna förslag på två intressanta vikar senast den 19 september. (slut citat)

Av redovisningen ovan som grund har Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med stöd från Kustmiljögruppens presidium föreslagit tre projekt inom Torsås kommun som uppfyller kriterierna och riktlinjerna för projektet ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” nämligen…

Kärrabo Kustvårdsförening Igenväxning, läckage från närliggande jordbruksmark, enskilda avlopp.

Åtgärder bör komma till i enlighet med den förstudie av 12 delprojekt som Kustmiljögruppens presidium genomfört under 2014/2015 på uppdrag av Kustvårdsföreningen och som är klickbar på länken http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/

Skeppevik/Björkenäs
Näringsläckage, närliggande åkermark mm. Badvik längst in i viken. Igenväxning av sydvästra viken.

Åtgärder genom borttagande av sediment i vattnet samt på land.

Här har Kustmiljögruppen under sekreterarens tid i styrelsen sedan juli 2011 inte veterligen genomfört några försstudier eller varit inkopplad på några direkta förslag.

Södra Kärr
Näringsläckage från Grisbäcken, mycket vass och sediment som har samlats innanför Nötholmen. Genomströmningsproblematik.

Helt klart mycket intressant, då det kan ses som ett utvidgat Grisbäcks-projekt till nu beviljat LOVA-projekt fram till mars 2018. I augusti 2012 inlämnades en komplett och fullödig ansökan om dels en muddring av den grunda och delvis instängda viken mellan Nötholmen och fastlandet, dels kopplat till ett genom- strömningsprojekt genom tillskapandet av en ny bro, som skulle återskapa det breda sund – Kosundet – som en gång fanns mellan Nötholmen och faslandet på 1940-talet.

Hela ansökan finns att läsa på Kustmiljögruppens hemsida på den klickbara länken http://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr- 2012-2019/ med Torsås Kustmiljögrupp som projektägare.

I detta sammanhang bör det redan här och nu för tydlighetens skull påpekas, att Södra Kärr Samfällighetsförening inte kan vara projektägare, då den lantmäteriförrättning som genomförts under 2015/2016 inte medger att samfällighetsföreningen är projektägare till några vatten- och miljöprojekt. Det blir ett moment 22, då samfällighetsföreningen är medlem i Torsås Kustmiljögrupp, men inte har legal rätt att genomföra miljöprojekt inom samfällighetsföreningens ram.

Presidet har 2016-10-04 träffat Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och gått igenom ärendet och diskuterat om, hur och på vilket sätt som Vik till vik-projektet skulle kunna genomföras utmed kuststräckan i Torsås kommun.

Nedan görs ett sammandrag av vad samtalet med Pernilla Landin ledde fram till.

Det framkommer, att Pernilla Landin, inte varit i kontakt med de tre medlemsföreningarna Kärrabo Kustvårdsförening, Skeppevik/Björkenäs Stugförening och Södra Kärr Samfällighetsförening innan svar om deltagande i ”Vik för vik projektet” skickades in till Länsstyrelsen.

Presidiet föreslår styrelsen att besluta

 • Att det självklart är möjligt att stiga av ”Vik för vik-projektet” för de anmälda medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen”.
 • För deltagande i ”Vik för vik-projektet” krävs det dock engagemang och intresse för att genomföra de vattenåtgärderåtgärder som finns nu i pipeline för respektive medlemsförening, vilket bland annat kan ta sig uttryck i att besätta en ersättarplats i Kustmiljögruppens styrelse som fr.o.m. årsskiftet uppgår till minst två stycken, utan begränsning uppåt i antal.
 • Att mot bakgrund av att det redan finns en färdig och komplett ansökan från Södra Kärr Samfällighetsförening, som kan reaktiveras i ”Vik till vik-projektet”, så kräver det att annan part än samfällighetsföreningen att vara projektägare – förslagsvis Vattenrådet genom Torsås kommun eller Torsås Kustmiljögrupp. Torsås Kustmiljögrupp har erbjudit samfällighetsföreningen en ersättande plats i styrelsen för verksamhetsåren 2017-2018 för att bevaka samfällighetsföreningens intressen i projektet.
 • Att det mot bakgrund av att det redan finns en färdig och i huvudsak komplett förstudie från Kärrabo Kustvårdsförening, som även har rätten till att vara projektägare har Torsås Kustmiljögrupp erbjudit kustvårdsföreningen en ersättande plats i styrelsen för verksamhetsåren 2017-2018, vilket framkommer i mail 2016-09-29, som finns i diariet med samma datum, allt för att bevaka kustvårdsföreningens intressen i projektet.
 • Att det mot bakgrund av att det finns inom projektet en viss tillgång till lönemedel och ganska mycket pengar är avsatta för exempelvis provtagning och kartläggning av de utvalda vikarna, borde det finnas förhållandevis goda möjligheter för de utvalda medlemsföreningarna, att nu spänna musklerna och se möjligheterna och inte svårigheterna.

Styrelsen beslutar

 • I enlighet med presidiets förslag.

Christer Johansson är representant för Södra Kärr Samfällighetsförening i ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” tillika ersättare i Kustmiljögruppens styrelse under 2017.

Gunnar Larsson är representant för Kärrabo Kustvårdsförening i ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” tillika ersättare i Kustmiljögruppens styrelse under 2017.

Kustmiljögruppens Vårträff 2017 med efterföljande årsmöte – lördagen den 22 april 2017. OBS NYTT DATUM

Styrelsen har behandlat detta ärende vid sina sammanträden…

# 2016-11-28, § 16212. (PDF)

# 2017-01-23, § 17012. (PDF)

# 2017-03-06, § 17039. (PDF)

# 2017-04-03, § 17069. (PDF)

Av protokollshandlingarna framgår att styrelsen har beslutat att Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017” med efterföljande årsmöte sker lördagen den 22 april 2017 i BBK:s klubbstuga i Bergkvara hamn, Dalskärsvägen 4.

Årsmötet sker enligt vad som framgår av § 14 i stadgarna, dock med det tillägget då det gäller val av ny ordförande.

Vidare framgår, att Lena Ovesson, Spring Systems i Torsås har inbjudits till Vårträffen 2017, som huvudtalare i egenskap av huvudsponsor för Kustmiljögruppens medborgardrivna vattenförvaltning ”för ett gott liv i en livskraftig kommun” under åren 2017-2019. Lena O kommer att inleda ”Vårträffen 2017” genom att ge sin syn på hur viktigt det är med lokalt engagemang och lokalt ansvar för den närmiljö vi dagligen lever i och är så beroende av.

Efter Lena Ovessons tal kommer kommunens inbjuda representanter, att ge sin syn på vad den medborgardrivna vatten förvaltningen i Kustmiljögruppens namn har haft för historisk betydelse, men givetvis även framledes – och det är givetvis det viktigaste – kommer att haför ett gott liv i en livskraftig kommun”.

Sekreteraren har av styrelsen vid sammanträdet 2017-03-06 erhållit delegation på att efterhand lägga in de handlingar som färdigställs såväl till ”Vårträffen 2017” såväl som till årsmötet.

Handlingar till ”Vårträffen 2017”

Uppgifter som skall finnas tillgängliga på hemsidan är…

Handlingar till ”Årsmötet 2017”

Uppgifter som skall finnas tillgängliga på hemsidan är…

Under informationsärenden § 15 på dagordningen

a) Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017 med angivande av mandattid. (PDF)

b) Inkommen handling 2017-02-14 i form av brev (PDF), som finns i diariet med samma datum från Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Bästa Kustmiljövänner”.

c) Mediaplan 2017. (PDF)

d) Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor. (PDF)       

e) Vattenpentaedern. (PDF)

Justerat protokoll från årsmötet 2017-04-22, §§ Å1701 – Å1716. (PDF)

Anmälda deltagare till Vårträffen 2017

 • Andersson, Ulla – Södra Kärr Samfällighetsförening
 • Berglund-Hagström, Gunilla – Djursviks Samhällsförening
 • Eklund, Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppen
 • Gustafsson, Olle – Norragårdens Samfällighetsförening
 • Hellman, Jan – Kustmiljögruppen
 • Hellman, Solbrith – Kustmiljögruppen
 • Landin, Pernilla – sekreterare i Vattenrådet
 • Larsson, Hans – Bygg- och Miljönämndens ordförande, Torsås kommun
 • Lindh, Ove – Bergkvara Samhällsförening
 • Nilsson, Mattias – Miljökontoret, Torsås kommun
 • Nilsson, Jaen, Miljöföreningen Södra Ragnabo
 • Ovesson, Lena – Spring Systems, huvudsponsor för KMG 2017-2019.
 • Petersson, Gunnel – Miljöföreningen Södra Ragnabo
 • Petersson, Lars – Miljöföreningen Södra Ragnabo
 • Prestel, Pia, Kustmiljögruppen
 • Sturesson, Jarl – Kustmiljögruppen
 • Yessab, Kifle – Kustmiljögruppen

17 stycken anmälda deltagare per 2017-04-21, klockan 09:39