Föreningsstämma 16 okt

Välkommen till föreningsstämma och föredrag om våtmarker och vattenhållande åtgärder.

Tid:            Lördagen den 16 oktober 2021 kl. 10.00 – 13:30

 Plats:          Kommunhuset Torsås kommun           

                       Förmiddagsfika serveras.

   Dagordning för föreningsstämma med start 10:00

  • Ordföranden hälsar välkommen.
  • Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning.
  • Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans
  • Val
  • Redogörelse av föreningens ekonomi samt verksamhet.
  • Fastställande av verksamhetsbudget för 2022
  • Övriga frågor.
  • Pernilla Landin Torsås kommun, redogör för aktuella frågor inom kommunen.

Föreningsstämman avslutas.

Fokus föreläsning: Våtmarker och vattenhållande åtgärder,
start ca 10:45

Johanna Eriksson Torsås kommun, Projektledare för LOVA projekt sedan januari 2021 med fokus på att arbeta för att skapa fosforreducerande och vattenhållande åtgärder i Torsås kommun. Johanna kommer visa och berätta vad man bör tänka på, vilka hjälpmedel det finns för att ta fram underlag och mycket mer.

Efter föredraget ca 11:30, finns möjlighet att åka med  i stor buss till våtmarksområdet, en våtmarken som nyligen restaurerats.  För att titta, diskutera och lära oss mer.

Det är lite blött i området, ta gärna med tåliga skor.

VÄLKOMMNA

Se hela Kallelse till föreningsstämma med styrelsens förslag till dagordning   i PDF.

https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2021/09/Foreningsstamma-2021.pdf

Hållbarhetsresa 26 sep

Ta chansen att följa med på årets hållbarhetsresa som även 2021 går till Norra Gullabo Dammkärr. Förra året besökte vi denna nyanlagda våtmark, kom och se hur den har förändrats på ett år. Våren 2020 har en våtmark med vattenspegel på ca 0,8 ha anlagts. Genom att hålla kvar vatten i den skapade våtmarken bidrar den till att fördröja uttorkning av Strömby å sommartid.

Söndag 26 september, Kl 10:30 ca 12:00

Vägvisning: Kör från Torsås samhälle mot Gullabo, sväng mot Kvilla/Strömby. Vid kvarnen i Norra Gullabo kommer ni se en flagga där ni svänger ned mot vänster. Följ markeringarna.

Fika serveras

Här ser ni inbjudan

https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2021/09/hallbarhetsresa2021.pdf

Invigning av våtmarksskylt – Naturens reningsverk

26 maj träffades Kustmiljögruppens styrelse tillsammans med Lena Ovesson vid vägen från kyrkans parkering ner mot Ödet för invigning av informationsskylt som Lena Ovesson varit med och sponsrat tillsammans med bidrag från LONA ”Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt”.

Skylten har tagits fram för att informera och belysa vikten av våtmarker – naturens egna reningsverk.

En våtmark fungerar som ett filter i landskapet som samlar upp föroreningar. Reningen sker på så sätt att näringsämnen sjunker till botten. Fosfor binds till största delen till lerpartiklar i sedimentet. Kvävereningen sker genom att bakterier genomgår processer på våtmarkens botten. Bakterierna omvandlar kvävet till nitratkväve och omvandlas vidare till ofarlig kvävgas som försvinner upp i luften. En del av näringsämnena tas naturligtvis upp av växterna i våtmarken.

Gå gärna förbi och ta er en titt på skylten och lär er mer om naturens egna reningsverk.

Lena Ovesson och Kerstin Ahlberg, Kustmiljögruppens ordförande diskuterar skyltens innehåll, efter att Lena monterat upp skylten skålas det i cider.

Justerat protokoll från Årsmöte 12 juni 2021

Kallelse till kustmiljögruppens årsmöte 
Tid: lördagen den 12 juni kl 10.00.
Plats: Brömsebro samhällsförenings utomhustält. Platsen kallas även Logen och ligger på gränsen mellan Kalmar och Blekinge län, men på Blekingesidan.

Ni kommer se Kustmiljögruppens flagga vid nedfarten till Logen.
Om ni inte hittar, ring Kerstin Ahlberg tel. 0708-592636.

Kallelse och dagordning

Verksamhetsrapport 2020

Revisionsberättelse 2020

Ekonomisk redovisning 2020

 

Justerat protokoll från årsmötet.